РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ 2023г.

17/2/2023
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ  2023г.  
№ и дата на издаденото РС СТРОЕЖ Местонахождение Възложител  
1/10.01.2023г. Канализационно отклонение за дворна чешма гр.Тутракан, п.и.73496.505.92 и 73496.505.208 П.Н.Ангелов  
2/25.01.2023г. Фотоволтаична електрическа инсталация за собствени нужди /ФЕЦ/ с АС мощност 990kW, монтирана на покрив на сграда с идентификатор 73496.501.3887.1 гр.Тутракан, кв.75,      УПИ ІІ-3887, п.и.73496.501.3887 "ЕМ ЕЛ ПИ ЕС" АД  
3/08.02.2023г. Самостоятелно водопроводно отклонение /СВО/ за съществуваща жилищна сграда гр.Тутракан, кв.58,      п.и.73496.501.2930  и 73496.501.337 Н.П. Ганева  
4/09.02.2023г Външно електрозахранване на фургон за съхранение на инвентар с.Цар Самуил, п.и.78238.5.39, п.и.78238.5.17, п.и.78238.5.555 Т.Д.Исмаил  
5/15.02.2023г. Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници /ФЕИ/ с мощност до 800kW, разположена върху покриви на съществуващи сгради с.Шуменци, п.и.83524.50.36 "АА ФАРМА" ЕООД  
6/16.02.2023г. Промишлена сграда- ПТИЦЕКЛАНИЦА с.Шуменци, п.и.83524.50.36 АА ФАРМА ЕООД  
         

Прикачени файлове