ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИТЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ ПРОЕКТИ : ПУП - ПРЗ, ПР, ПЗ, ПП - 2022 год.

15/3/2022
ПУБЛИЧЕН  РЕГИСТЪР  НА  РАЗРЕШЕНИТЕ  ЗА ИЗРАБОТВАНЕ ПРОЕКТИ : ПУП - ПРЗ, ПР, ПЗ, ПП - 2022 год. 
( във връзка с чл.5, ал.5 от ЗУТ)
№ по ред
Населено място
Възложител
 
Квар-
тал
Имот / УПИ
Вид подробен устройствен план - ПУП
Разрешен със (с):
Заповед/ Решение
 
1.
гр. Тутракан
Д. Хр. А.
58
73496.501.3917
 
ПУП-ПР
З-д № РД-04-11/04.01.2022г.
2.
гр. Тутракан
Н. В. Н.
26
73496.500.1813
УПИ V
 
ПУП-ИПР
З-д № РД-04-53/13.01.2022г.
3.
гр. Преславци
Б. А. С. и  М. Д. Д.
33
ІІ - 79
 
ПУП-ИПР
З-д № РД-04-81/21.01.2022г.
4.
гр. Тутракан
Г. В. П.
144
73496.501.3827
73496.501.3377
 
ПУП-ПР
З-д № РД-04-138/27.02.2022г.
5.
гр. Тутракан
н-ци  В. Н. Д.
-
73496.104.283
 
ПУП-ПЗ
З-д № РД-04-178/18.02.2022г.
6.
с. Пожарево
Ю. М. С.
20
І - 133
501.133
 
ПУП-ИПР
З-д № РД-04-177/18.02.2022г.
7.
гр. Тутракан
И П. Н.
116
501.2646
 
ПУП-ПР
З-д № РД-04-206/28.02.2022г.