План за защита при бедствия

20/6/2014
                    
 
ПЛАН
ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ В ОБЩИНА ТУТРАКАН
 
 
 
Актуализиран: март 2014 година
 
 
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪДЪРЖАНИЕ
СТР.
 
ОСНОВЕН ПЛАН
3
І.
ВЪВЕДЕНИЕ В ПЛАНА
3
1.
ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНА
3
2.
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ЗАЩИТАТА ПРИ БЕДСТВИЯТА
4
3.
ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЛАНА В ДЕЙСТВИЕ
4
ІІ.
 ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА
5
1.
ФИЗИКОГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА
5
2.
КЛИМАТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА
6
3.
ВОДОСТОПАНСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА  ОБЩИНАТА
8
4.
ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА
11
5.
СТОПАНСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА
12
6.
ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКУТРА
16
ІІІ.
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ
18
1.
АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНИТЕ БЕДСТВИЯ
18
2.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛНО ОПАСНИТЕ ОБЕКТИ И КРИТИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНАТА
21
3.
ПРИЛОЖЕНИЯ
25
 
 
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПЛАНОВЕ
26
 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ
 
1.
ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ
27
2.
ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ ЯДРЕНА И РАДИАЦИОННА АВАРИЯ
46
3.
ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ НАВОДНЕНИЯ
63
 
СПЕЦИФИЧНИ
 
4.
ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ ПОЖАРИ
83
5.
ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ СНЕГОНАВЯВАНЕ И ОБЛЕДЯВАНЕ
96
6.
ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ СВЛАЧИЩА
110
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОСНОВЕН ПЛАН

І. ВЪВЕДЕНИЕ В ПЛАНА

          1.Основание за разработване на плана
         Планът за защита при бедствия е разработен на основание чл.9, ал.10 и ал.11 от Закона за защита при бедствия.
Съгласно разпоредбите на закона Кметът на общината разработва общински план за защита при бедствия съвместно с представители на ведомства и юридически лица, имащи отношение по защитата при бедствия на територията на общината. Общинският план за защита при бедствия се приема от общинския съвет.
Бедствие е значително нарушаване на нормалното функциониране на обществото, предизвикано от природни явления и/или от човешка дейност и водещо до негативни последици за живота или здравето на населението, имуществото, икономиката и за околната среда, предотвратяването, овладяването и преодоляването на което надхвърля капацитета на системата за обслужване на обичайните дейности по защита на обществото.
„Бедствено положение”е режим, който се въвежда в зоната на бедствието и е свързан с прилагането на мерки за определен период от време с цел овладяване на бедствието и провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.
Кметът на общината обявява със заповед бедствено положение за цялата или за част от територията на общината.Копие от заповедта се изпраща незабавно на областния управител и на министъра на вътрешните работи.
В плана за бедствия в община Тутракан са залегнали следните основни положения:
-    анализ и оценка на риска от бедствия;
-    мерки за предотвратяване или намаляване на риска от бедствия;
-    мерки за защита на населението;
-    разпределение на задълженията и отговорните органи и лица за изпълнение на предвидените мерки;
-    средства и ресурси, необходими за ликвидиране на последиците от бедствия;
-    начин на взаимодействие между съставните части на единната спасителна система;
-    ред за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт, на съставните части на единната спасителна система и населението при опасност или възникване на бедствия;
-    информация за екипите и средствата на съставните части на единната спасителна система;
-    време за готовност за реагиране на съставните части на единната спасителна система.
 2.  Основни принципи на защитата при бедствия
 Основните принципи на защитата при бедствия са:
-    право на защита на всяко лице;
-    предимство на спасяването на човешкия живот пред останалите дейности по защитата;
-    публичност на информацията за рисковете от бедствия и за дейностите на органите на изпълнителната власт по защитата при бедствия;
-    приоритет на превантивните мерки при осигуряване на защитата;
-    отговорност за изпълнението на мерките за защита;
-    поетапно предоставяне на сили и ресурси за защита.
Защитата при бедствия се извършва на национално, областно и общинско ниво и се осъществява чрез:
-    провеждане на превантивна дейност;
-    провеждане на дейности по защитата при възникване на бедствия;
-    подпомагане и възстановяване;
-    ресурсно осигуряване;
-    предоставяне и приемане на помощи.
Разработването на плана има за цел да постигне:      
-    подобряване на  капацитета на кмета на общината за превенция и управление при бедствия чрез създаване и изпълнение на план за защита при бедствия;
-    въвеждане на европейски стандарти и най-добри европейски практики за оценка на риска на местно ниво и разработване на прогнози за последиците от бедствия, планиране на мерки за предотвратяване или намаляване на последиците от бедствия и на мерки за защита на населението;
-    разпределението на задълженията и отговорните органи и лица за изпълнение на предвидените мерки;
-    планиране на средства и ресурси за превенция и за  ликвидиране на последиците от бедствия;
3. Въвеждане на плана в действие
Планът се въвежда в изпълнение със заповед на кмета на общината при възникване на бедствие.
При възникване на бедствие на територията на общината кметът:
-    организира и ръководи защитата при бедствия на територията на общината;
-    осъществява своевременното оповестяване и информиране на населението при заплаха от възникване или за възникнало бедствие;
-    се подпомага от Щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия;
-    извършва обмен на информация с оперативния център на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР в областта;
-    може да привлича юридически и физически лица за предоставяне на лична или материална помощ в съответствие с възможностите им;
-    може да включва в дейностите по защитата и доброволни формирования;
-    може да поиска координация от областния управител;
-    организира и координира временното извеждане и предоставя неотложна помощ на пострадалите лица;
-    организира и координира предоставянето на възстановителна помощ на населението при бедствия;
-    организира и контролира извършването на неотложни възстановителни работи при бедствия;
-    при осъществяване на ръководство и координация на спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи, изпраща на МВР писмена информация за тяхното протичане.

ІІ. ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА

Физикогеографска характеристика на община Тутракан
1 .1.Териториално административни граници на общината
        
 
Община Тутракан е разположена в североизточната част на Дунавската равнина на територия 440кв.км., с население 16554жители. Граничи с четири общини и Република Румъния.
Общински център е гр. Тутракан, който е разположен на 60 км източно от гр. Русе, на 60 км. западно от гр. Силистра и на 70км. северно от гр. Разград. Община Тутракан граничи с: община Сливо поле; община Завет; община Кубрат; и община Главиница. През територията преминават 42 км. път ІІ клас, 24 км. път ІІІ клас, 60км. път ІV клас, като в рамките на общината липсват пътища І клас.
1.2 Описание на релефа – характер на терена
Територията на община Тутракан е разположена в североизточната част на Дунавската равнина – най-западната част на Крайдунавска Добруджа. Релефът на територията на общината е хълмисто – равнинен.
Бреговата ивица е на кота 15.00м при средни води на р.Дунав а максималната достига до 126.00м над морското ниво. Характерни са естествените дерета с прилежащите водосборни области, които отвеждат водите си в р.Дунав. Дължината на дерето „Сухата река” на територията на общината е над 32 км, което е продължение на водосбора от общините Главиница  и Исперих. 
От физико-геоложките процеси и явления типични за разглеждания район се явяват свлачищата, заблатявания и замочурявания, ерозията и пропадането за льосовите отложения.
Свлачищните процеси имат развитие предимно в района на гр.Тутракан. Наблюдават се най-вече по стръмните участъци на Дунавският бряг. От многобройните фактори допринасящи за възникването на свлачищните процеси по-важни са подмивното действие на реките при пълноводие и създаваните размекнати зони под действие на подземните води в основата на льосовия комплекс. В района на гр.Тутракан от “Геозащита Плевен”ЕООД са регистрирани 13 броя периодично активни свлачища. Местоположението им е показано на приложената ситуация (Приложение №1 – Справка от „ГЕОЗАЩИТА ПЛЕВЕН” ЕООД за характеристиката и прогнозата за пораженията от регистрираните свлачища в Община Тутракан към 31.12.2012година и картен материал „Ситуация на хидрогеоложката и геодечната  наблюдателни мрежи за свлачищата на територията на гр. Тутракан”).
 
1.2.1. Хидрогеоложки условия
Въз основа на множество проучвателни и картировъчни работи е установено, че основни колектори на подземни води с практическо значение се явяват кватернерните алувиални отложения, изграждащи терасите на р.Дунав.
1.2.2. Сеизмичност на района
Съгласно “Карта за сеизмичното райониране на Република България”, за период 1000 г. – 2012г. района на община Тутракан попада в район със VІІІ степен на интензивност по скалата на Медведев – Шпонхайер - Карник и сеизмичен коефициент Кс = 0.15 .       
2.Климатична характеристика на общината.
Съгласно климатичното райониране на България Тутраканската низина попада в умереноконтиненталната климатична област. Тя е продължение на Средноевропейската умереноконтиненталната климатична зона. Климатът се формира под влияние на различно трансформираните от локалния релеф влажни океански въздушни маси, а през студеното полугодие - и от нахлуващи от североизток континентални въздушни маси. Сравнително по-слабо е влиянието на студени арктични въздушни маси, идващи откъм север, и на топли тропични въздушни маси откъм юг.
В тази климатична област през зимата настъпват силни застудявания, а през лятото - големи горещини. През януари, средномесечната температура е -1.8°С, а през юли, средномесечната температура е 23.7°С. Средната годишна температура е 11.8°С. В тази част на Дунавската равнина се проявява една от най - големите за България средни годишни температурни амплитуди - 25.5°. Снежните бури през зимата и мъглите характерни за крайбрежието на р. Дунав, създават затруднения за транспорта и съобщенията и битови проблеми.
Забележка: поради липса на данни от района за някои климатични характеристики са показани данни от станциите на Русе и Силистра.
Средни месечни и годишни температури (по климатичен справочник)
Станция
І
ІІ
ІІІ
ІV
V
VІІ
VІІІ
ІХ
Х
ХІ
ХІІ
Год.
Русе
-2,1
0,7
5,6
13,0
18,1
21,8
24,1
23,6
19,2
13,0
7,1
1,2
12,1
Силистра
-1,7
0,8
5,3
11,8
17,3
20,8
23,0
22,4
18,2
12,6
7,1
1,5
11,6
 
Зимата  е  студена,  с  минимални температури,  близки  до  абсолютните  минимуми  за  страната.  Много  ниски  са  и средните от абсолютните минимални температури – за януари в общината.
Абсолютна минимална температура на въздуха ( по климатичен справочник)
Станция
І
ІІ
ІІІ
ІV
V
VІІ
VІІІ
ІХ
Х
ХІ
ХІІ
За периода
Русе
-27,7
-26,4
-18,0
-2,8
2,4
6,6
9,1
9,0
0,8
-3,5
-11,7
-19,5
-27,7
Силистра
-32,0
-23,1
-12,7
-3,5
1,0
5,5
10,0
4,9
1,0
-4,2
-13,0
-22,4
-32,0
 
Абсолютна максимална температура на въздуха ( по климатичен справочник)
Станция
І
ІІ
ІІІ
ІV
V
VІІ
VІІІ
ІХ
Х
ХІ
ХІІ
За периода
Русе
19,8
22,0
29,8
34,6
37,7
38,6
40,5
42,5
41,9
36,2
28,0
22,6
42,5
Силистра
19,1
21,0
31,4
34,8
36,4
37,7
38,2
41,0
38,4
35,2
27,7
21,5
41,0
 
Средните годишни валежи възлизат на 487 мм, което е близко до средните за България 600 мм. Валежите се характеризират с летен максимум от 181 мм (юни - 85 мм) и зимен минимум от 101 мм (февруари - 26 мм ). Средният годишен брой на дните със снежна покривка е 47,6, а средната относителна влажност на въздуха е 78%. През зимния период влажността достига 85-86%, а през лятото спада до 68-69%.
Месечен брой на дните със снежна покривка
Година
Станция
І
ІІ
ІІІ
ІV
ХІ
ХІІ
Годишен
2007г.
Русе
1
1
0
0
1
18
21
Силистра
1
3
0
0
1
11
16
2008г.
Русе
31
13
0
0
0
0
44
 
Силистра
24
4
0
0
1
3
32
2009г.
Русе
17
10
1
0
0
15
43
 
Силистра
16
5
0
0
0
14
35
2010г.
Русе
19
25
7
0
0
13
64
 
Силистра
17
21
7
0
0
12
57
2011г.
Русе
24
14
6
0
0
5
49
 
Силистра
19
13
6
0
0
1
39
 
          През една от екстремните дъждовни години през 2005г. за района са отчетени максимална годишна сума на валежите над 965мм.  Характерното за района са интензивни дъждове през месеците юни-август със максимален денонощен валеж над 150мм, като достигнат максимум е от 181мм.
          Зимният период е характерен освен с продължителни студени дни  и обилни снеговалежи. Съчетанието на снеговалежите с преобладаващите североизточни ветрове създава условия за снежни виелици и  снегонавявания, където височината на снежните преспи понякога надхвърля 250см. Чести са и заледяванията вследствие на атмосферни аномалии. При заледяванията се създават проблеми с нормалното електрозахранване и автомобилния транспорт.
          На територията на общината преобладаващи са североизточните и югозападни ветрове.
Среден месечен и годишен брой на дни със силен вятър - над 14м/с ( по кл. справочник)
Станция
І
ІІ
ІІІ
ІV
V
VІІ
VІІІ
ІХ
Х
ХІ
ХІІ
годишен
Русе
5,2
5,0
4,6
6,6
5,3
5,5
4,9
5,3
2,6
4,4
5,1
4,4
58,5
 
Честота на вятъра по отделните посоки (честотата в % от броя на случаите с вятър)
 
Станция
 
С
 
СИ
 
И
 
ЮИ
 
Ю
 
ЮЗ
 
З
 
СЗ
Тихо в % от общия брой на случаите
Годишно
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Русе
4,6
28,8
9,2
6,1
6,7
26,6
12,4
5,6
28
Силистра
11,8
17,4
11,8
11,4
9,8
19,4
11,6
7,5
29
Зима
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Русе
16
29,9
6,8
2,6
4,7
37,6
13,1
3,7
29
Силистра
14
17,7
7,0
6,0
7,5
25,3
16,5
7,0
31
Пролет
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Русе
4,2
29,4
10,3
7,5
7,0
22,9
11,7
7,0
22
Силистра
11,0
18,2
13,8
13,3
10,5
16,6
10,0
6,6
24
Лято
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Русе
7,0
23,0
9,0
9,0
9,0
18,2
14,0
7,0
27
Силистра
10,1
14,8
11,7
13,8
10,6
22,0
11,2
9,6
31
Есен
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Русе
5,4
32,9
10,8
5,4
6,0
23,8
10,8
4,9
32
Силистра
12,0
18,8
12,0
12,6
10,5
17,3
9,9
6,0
30
 
3.Водостопанска характеристика на общината
Най-важен хидроресурс за общината са водите на река Дунав.
 
   ТЕХНИЧЕСКИ  ДАННИ  ЗА  ДУНАВСКИ  ДИГИ
 
 
 
 
 
 
 
 
УЧАСТЪК
L
Bосн.
Hср.
bкор.
Vmax
Qmax0,1%
Fпредп.
 
(м)
(м)
(м)
(м)
(м3/с)
(м3/с)
(дка)
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Тутракан-Бръшлен
 
 
 
 
 
 
 
км  434+500 - 450+000
18180
18,30 - 33,00
4,00
4,00
1,76
22000
33069
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Друг важен хидроресурс са язовирите и малки завирени обеми вода, служещи основно за водопой на животните.  Като най-голям изкуствен водоем е яз.”Антимово” собственост на „Напоителни системи” -  ЕАД, клон Русе със следните характеристики.
 
Вид на
Залята
Завирен
Височина
Дължина
Дължина
Тип на
Диаме-
Външен
Година
 
язовир-
площ
обем
на язо-
на язо-
на
основния
тър на
диаметър
на
Язовир
ната
 
 
вирната
вирната
прелив-
изпуска-
основния
водна
изграждане
 
стена
 
 
стена
стена
ника
тел
изпус-
кула
 
 
 
 
 
 
 
 
 
кател
 
 
 
 
дка
хил.м3
м
м
м
 
мм
м
 
1.Антимово
земно-насипна
960
10960
31,75
445,00
25,00
тръбен
1000
4,50
1986
 
Други съществени водоеми са микроязовирите собственост на общината отдадени под наем, използвани основно за рибовъдство.
С П И С Ъ К
НА  ДЕЙСТВАЩИТЕ  МАЛКИ  ЯЗОВИРИ, СТОПАНИСВАНИ
ОТ  ОБЩИНА  ТУТРАКАН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ПРОЕКТЕН  ОБЕМ
ВЪВЕДЕН
ЯЗОВИР
ЗЕМЛИЩЕ
ОБЩИНА
общо
мъртъв обем
В ЕКСПЛ.
 
 
 
 
(хил. м3)
(хил. м3)
(год.)
 
 
 
 
 
 
 
1
Боблата
гр.Тутракан
Тутракан
100
20
1967
2
Белица
с.Белица
Тутракан
150
20
1967
 
 
 
 
 
 
 
 
На територията се експлоатират от „Напоителни системи” -  ЕАД, клон Русе и напоителна и отводнителна системи.
 
 
Т А Б Л И Ц А
 
                 ЗА  ТЕХНИЧЕСКИТЕ  ПАРАМЕТРИ  НА  ХИДРОТЕХНИЧЕСКИТЕ 
СЪОРЪЖЕНИЯ  ОТ  НАПОЯВАНЕТО В  ЕКСПЛОАТАЦИЯ  ПРЕЗ  2014 г., КОИТО  СА  ПОТЕНЦИАЛНО  ОПАСНИ  В "НАПОИТЕЛНИ  СИСТЕМИ" ЕАД СОФИЯ, КЛОН РУСЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН
 
 
 
 
ВИД 
СЪОРЪЖЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКИ  ПАРАМЕТРИ
 
ВИД  ЩЕТА
ПРИ  НАВОДНЯВАНЕ
1
   
 
3
4
 
 
НС "ТУТРАКАН"
 
 
 
1
 
Тръбопровод ГТТ-4 от ПС"Антимово 1"
 
 
Q=3600 l/s;ф=1200mm/ТНМ/;L=3547m
ПС"Антимово-1";земеделски земи
2
 
Изравнител "Антимово-2"
 
W=30000 m3;F=11025m2
ДПС"Антимово-2";земеделски земи
3
 
Тръбопровод ГТТ-7 от НП"Антимово-2"
 
 
Q=870 l/s;ф=1000mm/ТНМ/;L=3863m
път Белица-Преславци;земеделски земи
4
 
Тръбопровод ГТТ-5 от изр."Антимово-2"
 
 
Q=935 l/s;ф=1200mm/ТНМ/;L=2175m
земеделски земи
5
 
Тръбопровод ГТТ-6 от изр."Антимово-2"
 
 
Q=978 l/s;ф=1200mm/ТНМ/;L=3571m
земеделски земи
6
 
Изравнител "Белица"
 
W=7780 m3;F=4480m2
ДПС"Белица";земеделски земи
7
 
Тръбопровод Т-7 от НП"Белица"
 
 
Q=600 l/s;ф=711mm/стом/;L=5276m
път Шуменци-Белица;земеделски земи
8
 
Тръбопровод Т-10 от НП"Белица"
 
 
Q=200 l/s;ф=400mm/PVC/;L=3262m
земеделски земи
9
 
Тръбопровод ГТ-2 от НП"Белица"
 
 
Q=180 l/s;ф=400mm/PVC/;L=2325m
земеделски земи
             
 
Отводнителни  системи - помпено отводняване в общ.Тутракан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
по
Наименование 
 
Отводня-
Наименование
Технически параметри на ГОК и ОПС
ред
на  системата
Землища
вана
на ГОК
Дължина
Дълбоч.
Ширина
Брой и тип
 
 
 
 
 
площ
и ОПС
L
H
дъно
на ПА
Q
H
 
 
 
/дка/
 
m
m
m
 
m3/s
m
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
1.
ОС "Бръшлен"
гр.Тутракан,  с.Ст.село,
30484
 
 
 
 
 
 
 
 
 
с.Н.Черна,   с.Цар Самуил,
 
ГОК-1
17000
3,5-3,65
2,0-8,5
 
 
 
 
 
 
 
ОК"Търчил-1"
5970
2,2-3,5
0,8-4,0
 
 
 
 
 
 
 
ОК"Търчил-2"
5590
2,5
1,75
 
 
 
 
 
 
 
ГОК-2
13930
3,5
3,0
 
 
 
 
 
 
 
ОПС-ІІ
 
 
 
2*Андриц
2000
7
 
 
 
 
 
 
 
 
4*Маваг
750
7
 
 
 
 
 
 
 
 
2*24НДН
1000
13
 
 
 
 
ОПС-ІІІ
 
 
 
2*Маваг
750
7
 
 
 
 
 
 
 
 
2*24НДН
1300
13
 
 
 
 
 
 
 
 
2*Андриц
2000
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Демографска характеристика на общината
4.1 Брой и естествен прираст на населението
Населените места на територията на община Тутракан са 15 на брой и включват гр. Тутракан и селата: Цар Самуил, Нова Черна, Сяново, Старо село, Шуменци, Варненци, Белица, Бреница, Преславци, Царев дол, Търновци, Антимово, Пожарево и Дунавец. Административната структура на общината включва един град – Тутракан и 14 села, от които 7 кметства, 6 кметски наместничества, като селата Пожарево и Дунавец са обединени в едно кметско наместничество. По актуални данни на служба ГРАО, населението в общината по настоящ адрес е 16554души. За периода от 2001 г. до 2010 година населението непрекъснато намалява и това води до обезлюдяване на част от селата в общината. За 2001 г. стойностите са 19152 жители, за 2002 година – 18928, за 2003 – 18586, а за 2007- 18048, а към 31.12.2013г. населението вече възлиза на 16554 души.
Брой на населението към 31.12. 2013 г. в Община Тутракан
Населено място
Население по постоянен адрес
Население по настоящ адрес
Население по данни от преброяване 2011г.
1
2
3
4
Антимово
36
48
52
Белица
601
584
594
Бреница
306
234
235
Варненци
315
353
321
Дунавец
8
13
14
Нова Черна
1903
1696
1574
Пожарево
80
106
136
Преславци
705
544
493
Старо село
934
841
899
Сяново
53
71
75
Тутракан
10841
9597
8641
Търновци
507
492
378
Царев дол
49
67
50
Цар Самуил
1596
1382
1398
Шуменци
597
526
514
Общо
18531
16554
15374
 
Тенденцията, която се наблюдава по отношение броя на населението в община Тутракан е към снижаване най - вече в селските райони, което е резултат от застаряването на населението, ниската раждаемост и миграционните процеси.
Естественият прираст в общината е с изключително високи отрицателни стойности. Ниската раждаемост и застаряването на населението са причините за протичането на тези процеси.
4.2 Гъстота на населението
 В административно–териториалните граници на общината са включени 15 населени места, от тях 14 села и административен център град Тутракан. Селищната мрежа е формирана от 1 село с население над 1500 жители, 1 село с население над 1000 души, с 500 до 1000 жители са 4 села, 8 села са с население под 500 жители. Според преброяването през 2001 г. населението в община Тутракан е било 19 306 души, а според преброяването през 2011г. е 15 374 лица. Жителите на общината  намаляват. Това намаление е свързано от една страна с миграцията на част от населението, ниската раждаемост и т.н.
4.3 Урбанизация
 В рамките на общината административен център се явява гр. Тутракан с население от 9597души. Съотношението между селско и градско население тук е  1 / 1,38 души, като част от селата са изключително слабо населени ( например с. Дунавец – 13жители и с. Антимово – 48души ). Урбанизираната територия в рамките на общината възлиза на 15 030 дка или 3,35% от общата площ. Това свидетелства за слаба урбанизация на територията и пространствена ограниченост на населените места.
5. Стопанска характеристика на общината
         5.1. Първичен сектор
Общината е производител предимно на суровини насочени към хранително - вкусовата промишленост. Аграрният сектор е с растениевъдно - животновъдна структура.
5.1.1 Почви
На територията на общината се среща голямо разнообразие от почви: алувиални, алувиално – ливадни, ливадно – блатни, торфено-блатни, черноземни. Тези почви са подходящи за отглеждане на зеленчуци, зърнени и фуражни култури, лозя и др. Суховеите и недостатъчните валежи през лятото причиняват ерозия на почвата Широката отвореност на територията на общината към север е причина североизточните ветрове да отвяват снежната покривка и да нанасят поражения на посевите на територията на Тутраканската низина.
5.1.2  Полезни изкопаеми
На територията на областта няма големи находища на природни богатства. Община Тутракан също е бедна на полезни изкопаеми. Стопанско значение имат единствено находищата на инертните материали от р. Дунав.
  
Съгласно данни на НСИ земеделската земя в рамките на общината е 327898 дка, което е 73,13% от общата територия. Обработваемата земя е  258 883 дка, а горската възлиза на 74 000 дка. Експлоатацията на останалата територия е свързана с транспорта и инфраструктурата, добив на полезни изкопаеми, водни течения и водни площи, населени места и т.н (Виж Фиг. 1).
 

Фиг. 1 Баланс на територията на Община Тутракан по вид територия

Що се отнася до фондовото разпределение на площите, съотношението за е следното: земеделската земя е 327 897 дка или 73,13%; горските терени са в размер на 74 000 дка или това е 17,52%; водните течения и водните площи са 24 028 дка или 5,37%; населените места – 21 600 дка т.е. 3,35%, терените за добив на кариерни материали и за инфраструктура са около 0,21 % и други земеделски територии – 0,42%.
Селското стопанство на общината е  насочена главно към производството на зърнени култури, лозя, овощни градини, зеленчукопроизводство и тютюнопроизводството. Най-голям дял имат зърнено житните култури –  това са около 60% от обработваемите площи. От есенниците се отглеждат пшеница и ечемик, а от пролетниците най–вече царевица и слънчоглед.
Понастоящем животновъдството община Тутракан се развива в условията на малки стопанства, които реализират продукция предимно за задоволяване на собствените си нужди.
          5.2. Вторичен  сектор
           5.2.1 Промишленост и строителство
         Община Тутракан има сравнително неразвита икономическа база. Промишлеността е представена от няколко големи предприятия, които в по-голямата си част са със силно свито производство поради липса на суровини и пазари. По големите предприятия са в окаяно състояние и са поставени пред проблеми, с които трудно биха се справили без значителни капиталовложения. Част от действащите фирми на територията на община Тутракан са:
 
№  по ред
Наименование на фирмата производител
Населено място
Дейност
1
2
3
4
1
ЕООД “Паунов”
гр. Тутракан
хлебопроизводство
2
ЗК “Хр. Ботев”
гр. Тутракан
хлебопроизводство
3
ЗК “Изгрев-92”
с. Белица,    
 общ. Тутракан
хлебопроизводство
4
ЕТ “ДМС - Димитър Методиев”
гр. Тутракан
производство на хляб и закуски
5
ООД “Едрина”
гр. Тутракан
кланица и колбасарница
6
“Булдекс” – ООД
с. Белица, по пътя за с. Преславци
пр-во бяло саламурено сирене и др. млечни продукти
7
ЕТ “Денчеви”
с. Белица
пр-во с.с. продукция
8
“Совар-Б” – ООД 
гр. Тутракан
шивашки цех - конфекция
9
ЕТ “Мил-Стеф-90”
гр. Тутракан
шивашки цех-конфекция
10
ЕТ “Леопард”
гр. Тутракан
шивашки цех - конфекция
11
 
“Тутраканска гора”-ЕООД
 
гр. Тутракан
дърводобив и обработка на дървесина
12
“Лес” ЕООД
гр. Тутракан
дърводобив, дървопреработка и продажба
13
“Лодкостроител - К” –ООД –
гр. Тутракан
пр-во на малотонажни плавателни съдове и ремонт на същите, производство но технически изделия и изделия за бита
14
“Ейч Ес Ел” – ООД – Русе
гр. Тутракан
пр-во на  уреди за бита
15
“Ди Ес Ейч” – ЕООД- Русе  
гр. Тутракан
оборудване за автоматични паркинги
16
ЕТ “Ник – Пластик”
гр. Тутракан
пр-во на пластмасови изделия; с.с. дейност
17
“Славянка” -АД
гр. Тутракан
пр-во на технически текстил
18
“Златна Тракия” – ЕООД 
гр. Тутракан
транспортна дейност – товаро-разтоварна, търговия със с.с.продукция
 
   
     Предприятията в общината са предимно в сферата на хранително - вкусовата и леката промишленост. Дърводобивът и дървопреработването, а също така и шивашката промишленост са най – разпространените подотрасли. В района е локализирано и предприятие за пластмасови изделия и лодкостроене. Но като цяло потенциалът на района по отношение на ресурсната осигуреност и възможностите за инвестиране не е използван.
        Сферата на услугите също е слабо развита в община Тутракан от към видово разнообразие. Този сектор на икономиката е представен от търговски, транспортни, тенекеджийски, дърводелски  и ремонтни  услуги.
5.3.     Третичен сектор
5.3.1.Здравеопазване
          Понастоящем населението на община Тутракан се обслужва от “МБАЛ-Тутракан” ЕООД, която осигурява първичната медицинска помощ, специализираната извънболнична и болнична помощ по редица основни болнични специалности. Средната осигуреност на населението в общината с лекари, работещи в болницата е 23,3 / 10000души.
Като структура с висококвалифициран персонал “МБАЛ-Тутракан” има възможността да се грижи за физическото и психическо здраве на човешкия потенциал в общината и съседните райони. Чрез своята дейност тя информира, профилактира и по най-добър начин лекува всички жители в общината и извън нея. Болницата предлага най-съвременни методи за диагностика, лечение и услуги, да усъвършенства извънболничната помощ и осигури по-добър достъп до болничните услуги. В „МБАЛ-Тутракан” ЕООД се диагностицират и лекуват заболявания по следните медицински специалности: вътрешни болести, педиатрия, нервни болести, хирургия, анестезиология и интензивно лечение, акушерство и гинекология, неонатология, образна диагностика, обща и клинична патология, клинична лаборатория, микробиологична лаборатория.
Лечебното заведение разполага с 105легла. Налично оборудване е подробно описано в Приложение № 12.
          В общината има 6 частни аптеки и 1 дрогерия.
В общината работят 37лекари и 9 стоматолози. 68души са среден медицински персонал.
5.3.2.Образование
В общината има 4 действащи училища и 1242 ученици и 3 детски заведения с 443 деца – Справка за учебните заведения на територията на община Тутракан – Приложение № 11.
6.  Техническа инфраструктура
6.1. Транспортна инфраструктура
6.1.1.   Сухопътен транспорт   
 
 
Състоянието на транспортната инфраструктура в община Тутракан е задоволително. На територията на общината съществува сравнително добре изградена пътна мрежа, чиито размер възлиза на 126 километра. Категорията на изградената пътна мрежа в общината е ниска.
Пътна мрежа в Община Тутракан
Наименование
Мярка
Дължина
Дължина на пътната мрежа общо
км
126
- първи клас
км
-
- втори клас
км
42
- трети клас
км
24
- общинска пътна мрежа
км
60
 
         6.1.2  Воден транспорт
         Пристанище Тутракан разполага с 80 м механизиран кей и 1 кран с товароподемност до 5 тона. Откритата складова площ е 2 000 кв.м. Пристанището има възможност да обработва инертни материали, мобилна техника, зърно и др.
6.2Водоснабдяване и канализация
          Всички селища в общината са водоснабдени. Дължината на вътрешните разпределителни водопроводи е – 142 717м., а на външните магистрални – 81 717м. Водопроводната и канализационна мрежа са морално и физически остарели. Наложителна е подмяна на остарелите водопроводи за намаляване загубите на вода. Въпреки това водоснабдяването в общината за питейно-битови нужди е на добро ниво.
          Общината   има      добра   обща   водоснабденост.   Експлоатират   се  11 водоизточника. Водоснабдителната система основно е с помпено захранване на мрежата. Изградени са девет помпени станции в т.ч. една за втори подем.
Общинският център има изградена канализационна мрежа. Отпадните води се заустват  в  река  Дунав.  Все още не е изградена пречиствателна  станция. 
6.3.Електроснабдяване
Всички населени места в общината са електрифицирани и трафопостове има във всички 15 населени места. Мрежата с ниско напрежение е предимно въздушна. На територията на Община Тутракан е разположена подстанция ”Тутракан”, с 2 бр. трансформатора 110/20кV. Подстанция ”Тутракан” е собственост на енергоразпределително дружество.
Състоянието на електроразпределителната мрежа СрН е добро. Редовно се провеждат всички мероприятия, свързани с профилактиката и подготовката за зимните периоди, както обходи на електропроводи СрН и върхови ревизии на въздушни и кабелни линии.
          Слабите страни и рисковете на енергийната система се изразяват в случайните изключвания , в следствие на влошени метеорологични условия, независимо от това, че са изчислени за І-ви специален климатичен район. Съществуват електропроводи  СрН с тежки трасета и участъци, чието обслужване допълнително се усложнява. Освен това в случай на необходимост от обратно ел. захранване от съседни области се срещат трудности.
6.4 Съобщителна инфраструктура
         Далекосъобщителната мрежа в цялата област Силистра се обслужва от ALKATEL LUSENT. Мрежата е достатъчно развита. В областния център вече е въведена в експлоатация комбинирана цифрова централа ЦАМТЦ/ЦАТЦ  – Силистра, с което степента на цифровизация на междуселищните връзки достига 100%, а абонатите им могат да ползват качествен комутируем достъп до Интернет.
Инсталираният цифров капацитет в цифровите централи позволява откриване на цифрови номера за бизнеса и населението с разширяване набора от услуги  -цифрови наети линии, ISDN и широколентов абонатен достъп.
Модернизацията на мрежата чрез подмяна на аналоговите централи с цифрови и изграждане на оптични рингове дава възможност за разширяване обхвата на широко лентовия достъп за предаване на данни, високоскоростен интернет, интерактивни услуги и др.
6.5.    Екология 
Основните фактори на средата - почви, въздух, водни ресурси, радиационен фон и др. на територията на община Тутракан позволяват производството на екологично чиста земеделска продукция. На територията й няма крупни промишлени обекти, които силно да влошават санитарната обстановка и хигиенните качества на посочените фактори.
Екологичните проблеми на селските населени места се обуславят от липсата на канализационна мрежа, разделно събиране на ТБО и липса на финансови средства.
Промишленото замърсяване на въздуха в общината е незначително.
         На територията на община Тутракан не се развиват дейности, внасящи значителни замърсявания в отделните компоненти на околната среда в стойности, приближаващи се до или превишаващи пределно допустимите концентрации – пределно допустимите норми. Общината не принадлежи към т.н. “горещи точки” по отношение на замърсяването на околната среда. Към момента на територията на общината не съществуват селищни пречиствателни станции.
           
ІІІ. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ
         1.Анализ на възможните бедствия и прогноза за  последиците от тях върху населението, националното стопанство /икономиката/,  инфраструктурата и околната среда
На  базата  на  изследването  на  общинската  инфраструктура,   на  съществуващите  за  общината заплахи и оценка от кои заплахи би могло да възникне бедствие на територията на община Тутракан е възможно да възникнат следните бедствия:
1.1. Наводнение
Най-вероятни наводнения могат да се получат:
-    При проливни дъждове и снеготопене;
-    В критичните участъци в гр.Тутракан: по улиците „Опълченска”, „Гаврил Генов”, „Митко Палаузов”, „Родина”-„Каварна”. По селата критични участъци са местните дерета в селата Белица, Дунавец, Сяново, Старо село и безоточните терени в с.Цар Самуил;
-    При покачване нивото на водите на р. Дунав и от евентуалното скъсване на защитните диги са застрашени – новочерненската низина с площ от около 15000дка. Дължината на защитните диги е 18 180м. Критично ниво е на кота 17.00м. Друг критичен участък е с.Пожарево. Поради липса на предпазни клапи под насипа на пътя с.Пожарево – с.Дунавец през 2005г. бяха наводнени жилищни и стопански постройки в селото;
-    При скъсване на дигите на потенциално опасните язовири. Това са:
1.      яз.”Антимово” – при евентуално скъсване на стената ще се залеят около 2000 дка земеделска земя и заливане на пътя Русе – Силистра в участъка около Антимовското ханче;
2.      Яз. „Боблата”- наводнява пътя Русе – Силистра в участък от около 250м.;
3.      Яз. „Белица” - наводнява пътя Тутракан-Исперих в     участък от около 150м.;
-    При повреда в тръбопроводите и съоръженията на напоителната система.
1.2 Земетресение
Територията на Община Тутракан се намира под прякото въздействие на Вранчанското, Горнооряховското и Шабленското огнище, което я характеризира като територия с висока сеизмична активност. На базата на сеизмичното райониране на Р България, областта попада в зона със земетръсно проявление от VIII степен по скалата на Медведев - Шпонхоер - Карник (МШК -64 ) и сеизмичен коефициент Кс-0.15.
При възникване на земетресение с максимален интензитет в някои от горе изброените огнища на територията на общината ще се създаде следната обстановка: -ще бъдат разрушени много сгради, поради преобладаващия амортизиран сграден фонд. Голяма част от населението, ще се окаже затрупано в развалините, а друга още по-голяма част ще остане без подслон. Особено тежка обстановка ще възникне при разрушаване на сгради с масово пребиваване на хора. Земетресенията, ще разрушат част от  водопроводната и канализационна инфраструктура, което може да прекъсне водоподаването и отвеждането на битовите води. Това крие опасност от епидемичен взрив сред населението, пожароопасна ситуация от недостиг на вода и др. Възможно е прекъсване на електроснабдяването от повредени далекопроводи, подстанцията и трафопостовете.  Голяма е опасността от активиране на свлачищата на територията на гр.Тутракан.
1.3.Снегонавявания и обледявания
Снежни бури се разразяват в периода ноември – март. В резултат на навявания и обилни снеговалежи стават непроходими пътищата  от републиканската и общинската пътна мрежа. При ниски температури и атмосферни аномалии се получават поледици и обледеняване на енергопреносната мрежа. Това създава предпоставки за аварии и прекъсване на електрозахранването, което да доведе до прекъсване на жизнено важни функциониращи системи, които обслужват населението.
1.4. Ядрена и радиационна авария
При тежка авария в АЕЦ Козлодуй или Черна вода /тежък тритий/ е възможно радиоактивно замърсяване на територията на общината и повишаване на радиационния фон до 20 - 30 пъти. Възможната радиационна обстановка ще изисква  провеждането на мероприятия за защита на хората, животните и растенията, водата и хранителните продукти и подготовката на населението за радиохигиенно поведение. При над проектна или провокирана авария в АЕЦ /Козлодуй, Черна вода, Чернобил или др. / на територията на общината в зависимост от разстоянието, мащаба на аварията, типа на авариралия реактор, височината на изхвърлените радиоактивни продукти, метеoрологичните условия /посока на вятъра и дъждове/, релеф и др. фактори, може да се формира сложна радиационна обстановка. При неразумно действие и поведение на населението в резултат на ниска радио хигиенна култура и липса на материално техническо осигуряване за профилактика, дезактивация и укриване в херметизирани помещения, ефектите от въздействието на радиоактивното замърсяване могат да се окажат разнообразни и със сложни соматични и гeнетични последици.
Радиоактивното замърсяване е възможно да обхване цялата територия на общината. Нивото на повърхностното радиоактивно замърсяване на плодове и зеленчуци е възможно да достигне от 200 до 10 000 Бекерел/кг, на водоеми до 6000 Бекерел/л; на фуражи до 30 000 Бекерел/кг.
Нивото на радиационния фон е възможно да се повиши 20-30 пъти и да достигне 0.5 μSv/h ( каквото е измерено през май 1987 г. във Варна ). В началото на аварията основния радионуклид формиращ дозата вътрешно облъчване ще бъде J-131 поради малкия ППР - 8.5 дни. Най силно радиотоксични хранителни продукти ще бъдат млякото и млечните продукти от тревопасни животни, използващи открити пасища и фуражи. След 60-70 дни основен източник на вътрешно облъчване ще бъде Сs-137 и Sr-90 поради неравномерното му разпределение в организма, големия период на полуразпад и трудното прогнозиране на разпределението и преразпределението в екосистемите.
Рискова група под въздействието на J-131 ще се окажат децата на възраст от 2 - 10 години защото тогава щитовидната жлеза използува най - много йод (J-125) за синтез на тиреоидни хормони. Рисковите групи ще бъдат много по-силно засегнати в места, които не използуват йодирана сол.
Рискови групи по отношение на Sr-90 и Cs-137 ще бъдат децата до 2 - годишна възраст поради натрупване на цезий и стронций в млечните зъби, костите и мускулите.
При непълноценно минерално хранене с храна бедна на калций ще се наруши калциево фосфатната обмяна на децата до 15 години.
1.5. Свлачища, срутища, кални потоци
На територията на общината могат да  възникват бедствия, причинени от свлачища и срутища. Регистрирани са 13 свлачища в Тутракан. В момента  са стабилизирани. Движението на земните пластове и свлачищата представлява огромна заплаха за пътната инфраструктура и прилежащите водопроводи, електропроводи и телефонни кабели.  Пет от свлачищата застрашават жилищни сгради, а два общинската болница.
Срутищата са основно по бреговата ивица на р.Дунав  от земни маси на стръмните откоси. Не крият пряка опасност за хората и стопанството.
Кални потоци могат да се появят при интензивни дъждове. Поради голямата денивелация на терена на Тутракан и неукрепените три дерета кални потоци заливат долната част на града. Това носи риск от компрометиране на канализацията и заливане на жилищни сгради.
1.6. Пожари.
Вероятност за възникване на пожари на територията на общината съществува в обекти на промишлеността,  Бензиностанциите, Газстанциите, селскостопански постройки, обекти от сферата на търговията, транспорта и услугите, обществени сгради и домовете на граждани.
През горещите летни месеци могат да възникнат големи горски пожари в общината. На територията на общината има  над 74000дка гори.
1.7. Замърсяване на р. Дунав с нефтени разливи.
 
Замърсяване на река Дунав с нефтени разливи могат да се получат при:
 
-    авария на танкерите превозващи нефтопродукти и от изпускане на нефтопродукти при измиване на трюмовете;
-    изпускане на нефтопродукти от предприятия със заустени пречиствателни и отходни канализации по брега на реката.
Тези разливи в зависимост от количеството им и скоростта на реката могат да образуват петно с различни размери и отлагания по брега на големи разстояния. Това нарушава екологичното равновесие в реката и създава предпоставка за замърсяване на питейната вода, в случай че същата се добива от терасата на реката. Отлаганията на брега могат да нанесат значителни загуби на растения и животни.
 2. Определяне на потенциално опасните обекти и критичната инфраструктура в общината.
"Критична инфраструктура" е система или части от нея, които са от основно значение за поддържането на жизненоважни обществени функции, здравето, безопасността, сигурността, икономическото или социалното благосъстояние на населението и чието нарушаване или унищожаване би имало значителни негативни последици за Република България в резултат на невъзможността да се запазят тези функции.
2.1. Определяне на значимите критични места и потенциално опасните обекти (инфраструктура, производства, сгради – производствени и за обществено обслужване) на територията на общината;
СПИСЪК
на потенциалните обекти от критичната инфраструктура на община Тутракан
 
1. Река „Дунав”-участък от 34 км ( км 419 до км 453)
2. Язовир „Антимово”
3. Язовир „Боблата”
4. Язовир „Белица”
5. Язовир „Шуменци” – изведен от експлоатация
6. Бензиностанции и газостанции
7. Кланица „Едрина”
8. Съоръжения на напоителната система
9. Далекопровод 110 кV
10. Подстанция 110/20 кV
11. Ретранслатори на  БТК, МОБИЛТЕЛ, ГЛОБУЛ, ВИВАТЕЛ
12. Далекосъобщителен оптичен кабел
13. Водопровод питейна вода
14. Градска канализационна мрежа
15. Републиканска и общинска пътна мрежа
 
СПИСЪК
на производствени сгради и сгради за обществено обслужване, представляващи строежи първа, втора и трета категория по чл.137 от ЗУТ в община Тутракан
 
С. Нова Черна
1. Сграда читалище
2. Сграда училище
 
Гр. Тутракан
1.      Многопрофилна болница за активно лечение-Тутракан- ул."Трансмариска " №81
2.      Сграда читалище – пл. "Суворов" №2
3.      Сграда детска градина "Полет" – ул. "Стефан Караджа" №46
4.      Сграда СОУ "Йордан Йовков" – ул. "П. Славейков" №1
5.      Сграда СОУ "Христо Ботев" – ул. "Гео Милев" №2
6.      Сграда детска градина "Славянка" – ул. "Алеко Константинов" №5
7.      Сграда детска градина "Патиланчо" – ул. "Гео Милев" №17
8.      Дом за стари хора – ул. „Цибър”
 
2.2. Определяне и категоризация на критичната инфраструктура  за общината;
2.2.1. Доставка и пренос на електричество:
-    Далекопровод 110кV
-    Подстанция 110/20 кV
-    Далекопроводи 20кV
-    Трафопостове и мрежа „Ниско напрежение”
 2.2.2.Информационни и комуникационни технологии:
-    Защита на информационни системи и мрежи
-    Автоматизирани информационни системи  и системи за контрол
-    Интернет
-    Осигуряване на стационарни телекомуникации
-    Осигуряване на мобилни телекомуникации
-    Радиокомуникация
-    Радиопредаване
2.2.3.Водни системи
-    Осигуряване на питейна вода
-    Контрол на качеството на водата
-    Контрол на канализацията
2.2.4.Осигуряване с хранителни продукти
Осигуряване с основни, жизнено необходими хранителни продукти и гарантиране на безопасността на наличните и доставяни храни.
2.2.5.Здравеопазване
-    Осигуряване на медицински и болнични услуги;
-    Осигуряване на лекарства, серуми, ваксини и фармацевтични средства;
2.2.6.Финансов сектор
-    Осигуряване на системите и инфраструктурата за плащания
2.2.7.Транспорт
-    Пътен транспорт
2.2.8. Органи на държавно и местно управление
3. Изводи от анализа на възможните бедствия
Населението на община Тутракан е застрашено от различни бедствия и опасности, които могат да нанесат значителни загуби на човешки ресурси, материални ценности, разрушения на жилищни сгради, както и поражения върху инфраструктурата - пътища, канализация и др.
С наличните сили и средства с които разполага общината не може да се справи при големи бедствия, като силни земетресения, големи наводнения, пожари и други. Без специалните сили на единната спасителна система на областта при големи бедствени ситуации общината не е в състояние да се справи сама.
Приложения:
№ 1 – Справка от „Геозащита Плевен” ЕООД за характеристиката и пораженията от регистрираните свлачища в Община Тутракан към 31.12.2012г.
№ 2 – Характеристика на скалата на МЕДВЕДЕВ-ШПОНХОЙЕР-КАРНИК-64 за определяне интензивността на земетресенията
№ 3 – Характеристика на международна скала за оценка на събития в ядрени съоръжения и с източници на йонизиращи лъчения –Скала ИНЕС 
№ 4 – Заповед за сформиране на Щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия
№ 5 - Схема на свръзката за оповестяване на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия силите от ЕСС
№ 6 – Разпределение на задълженията и отговорните органи и лица за изпълнение на мерките за защита на населението
№ 7 – Логистична схема за предоставянето на индивидуалните средства за защита на населението при необходимост
№ 8 - Разчет за необходимите продукти от първа необходимост за пострадалото население при бедствие
№ 9 - Разчет за необходимите таблетки калиев йодид - 65 за населението на община Тутракан.
№ 10 - Инструкция за употреба на йодни таблетки.
№ 11 – Справка за учебните заведения в община Тутракан
№ 12 – Справка за оборудването и апаратурата, с която разполага „МБАЛ-Тутракан” ЕООД
№ 13 – Справка за сградите за обществено обслужване, където е планирано да бъде настанено останалото без подслон население, вследствие на настъпило бедствиеи местата за развръщане на палаткови лагери
№ 14 – Списък на числящата се техника в община Тутракан
№ 15 – Списък на водачите на техниката при община Тутракан
№ 16 – Списък на лицата, включени в доброволните формирования за гасене на горски пожари в населените места от община Тутракан.
№ 17 – Справка за автобусите с които разполага фирмата, извършваща обществен транспорт на пътници на територията на община Тутракан
№ 18 – Указания за поведение и действия при земетресение
№ 19 – Указания за поведение и действия при повишена радиоактивност
№ 20 – Указания за поведение и действия при наводнение
№ 21 – Указания за поведение и действия при пожар
№ 22 – Указания за поведение и действия при снежни бури, снегонавявания и заледяване
№ 23 – Указания за поведение и действия при свлачища
№ 24 - Справка за летателни площадки в град Тутракан
Карта - Ситуация на хидрогеоложката и геодечната наблюдателни мрежи в град Тутракан
 
 
 
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПЛАНОВЕ
 
 
І. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ – СЪГЛАСНО ЧЛ. 9, АЛ. 2 ОТ ЗЗБ
 
1. План за защита при земетресения.
 
2. План за защита при наводнения.
 
3.      План за защита при ядрена и радиационна авария, трансгранично замърсяване и нелегален пренос на радиоактивни материали
 
 
 
ІІ. СПЕЦИФИЧНИ – СЪГЛАСНО ЧЛ. 9, АЛ. 2 ОТ ЗЗБ
 
1. План за защита при пожари
 
План за защита при снегонавяване и обледяване
 
План за защита при свлачища
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПЛАН
ЗА ЗАЩИТА ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ
2014
 
 
 
 
 
 
 
I.                  АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ
 
Територията на община Тутракан се намира под прякото въздействие на Вранчанското, Горнооряховското и Шабленското огнище, което я характеризира като територия с висока сеизмична активност. На базата на сеизмичното райониране на Р. България, общината попада в зона със земетръсно проявление от VII и VIII степен по скалата на Медведев - Шпонхоер – Карник (МШК-64)- Приложение № 2.
 
Карта за сеизмично райониране на Република България
 
 
 
 
  
 
При възникване на земетресение с максимален интензитет в някои от горе изброените огнища на територията на общината ще се създаде следната обстановка:  ще бъдат разрушени много сгради, поради преобладаващия амортизиран сграден фонд, голяма част от населението ще се окаже затрупано в развалините, а друга още по-голяма част ще остане без подслон.
Особено тежка обстановка ще възникне при разрушаване на сгради с масово пребиваване на хора. Силни повреди ще бъдат нанесени на комунално - енергийните мрежи - електроснабдяване, водоснабдяване и канализация, далекосъобщения.
- Електроснабдяване – силни повреди ще се получат по основните далекопроводи и разпределителни подстанции и електросъоръжения. Аварии ще има и по електропроводите ниско напрежение и трафопостовете в населените места.
- Водоснабдяване – силни повреди се очакват да получат дълбокосондажните кладенците. Част от тях се очаква да бъдат разрушени, което ще доведе до промяна на дебита и качеството на водата. Повреди ще получат тръбопроводите и водонапорните кули, поради което ще бъде нарушено водоподаването към населението, а от там и опасност от възникване на епидемии.
Значителни повреди се очаква да получат дигата на р. Дунав и дигите на потенциално опасните водни обекти, което ще създаде опасност от наводнения.
Ще възникнат пожари, взривове и обгазяване с токсични вещества в битовия и промишления сектор.
 
II. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ СЕИЗМИЧНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
 
За предотвратяване или намаляване на неблагоприятните последици от сеизмично въздействие се предприемат следните превантивни мерки:
-    изследване, анализ и оценка на сеизмичния риск за територията на община Тутракан;
-    приключване на техническата паспортизация на строежите в срок, с акцентиране върху степента на сеизмична осигуреност;
-    предприемане на геозащитни и брегоукрепителни мероприятия по дигите на р. Дунав на територията на община Тутракан;
-    упражняване на строг контрол за стриктно спазване на съответната действаща нормативна уредба при териториално-устройственото планиране, инвестиционното проектиране и изпълнението и експлоатацията на строежите на територията на община Тутракан;
-    обучение и практическа подготовка на общинския щаб и населението в община Тутракан.
При възникване на земетресение на територията на общината от максимална степен ще възникнат много разрушения по сграден фонд, съоръжения и защитни диги по р. Дунав.
Пораженията по сградния фонд в населените места ще се отстраняват от силите за реагиране на общината.
Поражения по съоръжения и инфраструктура ще се отстраняват от специализираните сили на – „В и К” ООД, „Енерго - Про” ЕАД, „БТК” АД и мобилните оператори и силите на Областно пътно управление.
Поражения по защитните диги по река Дунав ще се отстраняват от силите на „Напоителни системи” ЕАД с усиление от сили на населените места от общината.
В зоната на поражение от земетресение СНАВР се провеждат във взаимодействие с основните съставни части на единната спасителна система.
Първоначално се извършва разузнаване за определяне на:
-    маршрути за придвижване до зоната на поражение;
-    местата за устройване на странични и магистрални проходи;
-    местата на сградите с масово пребиваване на хора и тези, в които незабавно трябва да започнат издирвателни и спасителни работи;
-    степента на разрушение на елементите от комунално-енергийните мрежи (КЕМ) и вторичните поражения, които са предизвикали;
-    огнищата на пожари;
-    наличието на замърсяване с радиоактивни източници, ПОВ, причинители на биологично заразяване;
-    сградите, застрашени от разрушаване, които не подлежат на укрепване;
-    наличието на концентрации на взривоопасни и запалими газове във въздуха над допустимите стойности;
-    състоянието на пътища и пътни съоръжения;
-    състоянието на хидротехнически съоръжения;
-    местата, удобни за развръщане на временни пунктове за спешна помощ;
-    подходящи места за съхранение телата на загиналите;
-    местата на вертолетните площадки;
-    местата за устройване на палаткови лагери;
-    местата за развръщане на походни кухни;
-    пунктовете за раздаване на храна, вода, медикаменти и други;
-    местата за развръщане на полеви болници;
-    степента и характера на разрушенията;
-    наличието на живи хора под разрушенията;
-    възможността за използване на различните видове средства за комуникация;
-    местата, удобни за развръщане на пунктове за управление (ПУ); 
-    откриването на проекти, схеми, чертежи или друга подобна информация за разрушените сгради;
-    оцелелите, които могат да дадат полезна информация;
-    състоянието на епидемиологичната обстановка;
-    удобните места за развръщане на пропускателни пунктове от и към зоната на поражение;
-    наличието на социални заведения, които биха могли да функционират и изпълняват задачи по ликвидиране на последствията;
-    наличието на обекти, на които незабавно трябва да се осигури охрана;
-    състоянието на обекти, които биха могли да предизвикат екологично замърсяване на околната среда;
-    състоянието на социални заведения за пребиваване на възрастни хора;
-    състоянието на обекти от национално значение.
 
Провежданите СНАВР в зоната на бедствието включват:
 
-    разузнаване и оценка на обстановката;
-    спасяване на пострадали и оказване на долекарска помощ;
-    спасяване на хора в разрушени сгради и съоръжения;
-    спасяване на пострадали при катастрофи;
-    извличане на аварирала техника;
-    осветяване на зоната за извършване на спасителни дейности;
-    прокарване на пътища и проходи за преминаване през разрушения и непроходими участъци;
-    самостоятелно или съвместно с други екипи от единната спасителна система се извършва издирване на пострадали;
-    извършване на първична сортировка на пострадалите;
-    оказване на долекарска помощ на пострадалите;
-    извеждане на пострадалите.
1. Възстановяване / изграждане на съоръжения
1.1. Набелязване на конкретни съоръжения за възстановяване или изграждане;
 Възстановяване на електрозахранването - при необходимост осигуряване на ел.агрегати от фирми, земеделски кооперации и всички налични такива на територията на общината;
Възстановяване на водоподаването и осигуряване на питейна вода и продукти от първа необходимост на най засегнатите населени места;
Възстановяване на поразената комуникационна и пътна инфраструктура;
1.2. Отговорни общински звена и длъжностни лица от общинска администрация за осъществяване на дейността.
Дейността се осъществява под ръководството на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия.
За провеждане на СНАВР при земетресение се създава следната групировка от
сили и средства:
-    Общински щаб 1 бр. с л.състав - 15 човека
-    Дежурни по Общ.СС 1 бр. с л.състав - 5 човека.
-    Група за раздаване на ИСЗ – 6ч.
-    Гасачески групи по селата: 11бр. с л.състав 108човека.
-    Постове за регулиране на движението: 1 бр. с л.състав - 4 човека.
-    Пеши наряди: 1 бр. с л.състав - 6 човека.
-    Аварийните групи на „Енерго-Про” ЕАД, „В и К” ООД, ОПУ, „БТК” АД и другите мобилни оператори.
2. Експертиза на състоянието на критичните и потенциално опасни обекти и съоръжения и евентуални поражения върху инфраструктурата
2.1. Определяне на критичните и потенциално опасни обекти, за които е необходимо изготвяне на експертизи:
-    сгради с масово пребиваване на хора (училища, ЦДГ, МБАЛ, читалища, жилищни блокове, заведения и др.);
-    водопроводната и канализационна мрежа;
-    електропреносната мрежа;
-    бензиностанции и газстанции;
2.2. Отговорни длъжностни лица за изготвяне на експертизи.
Eкспертизите се изготвят от собствениците на обектите. За общинските обекти от привлечени „експертни екипи”.
3. Обучение на органите за управление, силите за реагиране и населението
Органите на изпълнителната власт и населението се обучават за защита при бедствия. Обучението на органите на изпълнителната власт е задължително, а те от своя страна организират обучението на длъжностните лица от общинска администрация и служителите от подчинените им звена за изпълнение на дейността по защитата.
В системата на образованието се въвеждат специални часове за обучение за защита при бедствия и оказване на първа долекарска помощ. При обучението за придобиване на основно образование се осигуряват основни познания за рисковете от бедствия и за начините на поведение и действие, а при обучението за придобиване на средно и висше образование - познания за защита, съответстващи на профила и специалността на обучението.
Министърът на образованието, младежта и науката след съгласуване с министъра на вътрешните работи утвърждава програми за обучение, учебни материали и помагала за детските градини и училищата и планове за обучение и подготовка за защита при бедствия на ръководния персонал и учителите в системата на народната просвета.
Обучение на населението за начините на поведение и действие и изпълнението на необходимите защитни мерки при бедствия се организира от кмета на общината.
4. Дейности за намаляване на риска
За да се намали риска, трябва да се оценят последиците от силно земетресение. Следва да се осигури необходимата информационна, организационна и материално-техническа подготовка за провеждане на ефективна защита на населението, животните и материалните ценности и жизнено важните производства, както и да се регламентират основните приоритети в дейността на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия, механизмите за вземане на решения и взаимодействието между силите и средствата.
Общинския Щаб, формированията на кметствата, учрежденията и фирмите, след привеждането си в готовност в кратки срокове, съсредоточават основните си усилия за своевременно провеждане на СНАВР и оказване на медицинска помощ на хората от най-пострадалите райони на населените места от общината.
Същевременно специализираните формирования  отстраняват повреди за бързо възстановяване на жизненоважните съоръжения и комуникации. До края на първото денонощие от началото на земетресението, Щабът организира настаняването и изхранването на хората останали без подслон.
В последствие след предоставяне и привличане на сили и средства от незасегнати общини, специално определен за целта екип за управление организира действията им за усилване провеждането на СНАВР.
 
III. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ
 
-    разузнаване за осигуряване на оперативна информация за обстановката в района;
-    разкриване и спасяване на затрупани хора;
-    временно извеждане на населението на засегнати от бедствието селища;
-    временно настаняване на населението от засегнатите селища;
-    определяне на терени за разполагате на сили от ЕСС;
-    оценка на нуждите от храни, вода, медицински изделия, лекарствени продукти и други;
-    разчистване на пътища и осигуряване на проходимост;
-    организация на комуникациите за своевременно оповестяване на населението;
-    осигуряване на законност и ред;
-    осигуряване на транспорт;
-    здравеопазване и медицинско осигуряване;
-    възстановяване и подпомагане на засегнатата инфраструктура и население;
-    прилагане, преглед и актуализация на плана.
 
Мерките за защита, поведение и действие на населението и условията на живот в общината се определят от Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и се свеждат до населението:
-    по РТВ в населените места на общината и обекти от националното стопанство;
-    чрез административните и стопански ръководители;
-    чрез отговорници на РУ ”Полиция”;
-    чрез обучение на населението за поведение и действие, съгласно плановете за защита и дейност при бедствия.
 
Организира се разузнаване и се води за осигуряване на оперативна информация за обстановката в района на земетресението и за подпомагане действията на формированията, участващи в провеждането на СНАВР. Общата организация на разузнаването се осъществява от общинският щаб, обектови и кметски комисии на пострадалия район и от ръководителите на спасителните формирования. Воденето на разузнаването се осъществява на два етапа:
Първи - предварителен - за добиване на оперативна информация за обстановката в пострадалия район. Започва с регистрирането на земетресението и непосредствено след първоначалното затихване на първия трус.
Втори - за осигуряване действията на силите на ПБЗН при провеждане на СНАВР и евакуация на пострадалите. Започва непосредствено след привеждане в готовност на разузнавателните сили и средства.
Информацията за обстановката през предварителния период за разузнаване (5-7 минути) след регистриране на земетресението се добива от органите на Националния институт по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките и се дава информация за параметрите на земетресението (епицентър и интензитет). Тази първоначална информация до привеждане на разузнавателните сили и средства се допълва от дежурните на различни представителства и особено тези в пострадалите райони (зони).
Разузнаването за осигуряване на динамиката по спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи се води след привеждане в готовност на силите за разузнаване - групи на Областно пътно управление, „Енерго-Про” ЕАД, „В и К” ООД, „Напоителни системи” ЕАД, РЗИ и „БТК” АД. Информацията по управленчески нива се събира и обработва от общинския Щаб, постоянните териториални и обектови групи от пострадалите райони.
 
IV. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ
 
Управлението на СНАВР се извършва от Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия. При организиране и провеждане на СНАВР при земетресение на територията на общината се провежда:
1. Разузнаване
За вземане на оптимално решение за действие е необходимо организиране и провеждането на разузнаване в засегнатите райони.
1.1. Разузнаване мащабите на разрушенията - осъществява се от специалисти от  дирекция „Инфраструктурно развитие и опазване на околната среда” при община Тутракан. Установяват къде и кои жилищни сгради и сгради с масово пребиваване на хора са получили разрушения, както и обозначават опасните сгради при провеждане на СНАВР. Резултатите докладват на Кмета на общината, в качеството му на ръководител на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия.
1.2. Разузнаване за състоянието на транспортните комуникации – осъществява се от групи на ОПУ, длъжностни лица от община Тутракан и от фирмите по поддържането на пътната мрежа. Целта на разузнаването е да се установи съответно кои участъци от улици в населените места са затрупани и какви са разрушенията по пътищата. Кметовете на населени места провеждат разузнаване за нанесените щети на територията на съответното кметството. Резултатите докладват на дежурния по общински съвет по сигурност.
1.3. Разузнаване за състоянието на КЕМ (комунално енергийната мрежа) - осъществява се от групи на „В и К” ООД, „Енерго-Про” ЕАД, „БТК”АД и останалите оператори на фиксирани и мобилни телефонни услуги. Установяват повредите по основните си съоръжения. Резултатите докладват на своите представители в общинския Щаб.
1.4. Разузнаване състоянието на дигите - осъществява се от „Напоителни системи” ЕАД и ползвателите на водните съоръжения. Установяват повредите по дигите на р. Дунав /при високи води/ и язовирите – с особено внимание на потенциално опасните. Организират постоянно наблюдение за състоянието им. Резултатите докладват на дежурният по Общ. СС, а той уведомява Кмета на общината.
2. Провеждане на СНАВР
За организирано провеждане на СНАВР на територията на общината, тя се разделя на сектори за работа, които от своя страна се подразделят на участъци . За всеки сектор и участък се назначава ръководител на спасителните работи.
2.1. Разкриване и спасяване на затрупани хора
Спасителните работи започват с оказване на помощ и взаимопомощ от оцелели и леко пострадали граждани. След привеждане в готовност на формированията и изясняване на действителната обстановка, спасителните формирования и медицинските екипи от спешна помощ се разпределят по сектори и участъци за работа. В помощ на спасителните групи се привличат и оцелели граждани.
Придадените в последствие сили от незасегнати райони се разпределят по сектори и участъци за смяна и усилване на наличните спасителни групи. Основните усилия на спасителните групи се насочват за извличане на хора от жилищните сгради и сградите с масово пребиваване на хора в съответните участъци за работа.
2.2. Оказване на медицинска помощ и медицинско осигуряване
За медицинско осигуряване на провежданите спасителни работи при силни земетресения използват се екипите на ЦСМП и доброволците на БЧК, които оказват първа медицинска помощ и се включват съвместно със силите на ПБЗН, а специализираните се използват самостоятелно, под ръководството на медицинските органи за управление. Част от силите, включени за медицинско осигуряване на спасителните работи се въвеждат от съседните на огнището на земетресение територии.
Запазените местни медицински сили и средства е целесъобразно да се привеждат в готовност и се включват в групировката от сили за изпълнение на мероприятията по медицинското осигуряване.
Оказването на медицинска помощ започва веднага след най-силния земен трус от екипи на Центъра за спешна медицинска помощ и дежурни смени от отделенията в МБАЛ-Тутракан с приоритет на сградите с масово пребиваване на хора и жилищните сгради. След привеждане в готовност на медицинските екипи, същите се разпределят по сектори и участъци за оказване на долекарска помощ на извлечените от развалините. В последствие пострадалите се транспортират до болниците от автомобили на ЦСМП. При недостиг на линейки за транспортиране на пострадали се използуват и подходящи автомобили общинска собственост и автомобили на физически и юридически лица.
В Многопрофилната болница за активно лечение в гр. Тутракан се оказва квалифицирана медицинска помощ на ранените.
При разрушаване на част от болницата и същата стане неизползваема, се развръщат полеви болници /стадиони и игрищата на училищата – Приложение № 13/.
Информацията за броя на постъпилите на лечение се подава от МБАЛ до общинския Щаб, както и сведение за медицинските екипи и стационарната болнична база .
В огнището на разрушение се организират и провеждат строги санитарно-хигиенни и противоепидемични мероприятия.
2.3. Гасене на пожари и противопожарно осигуряване
Противопожарното осигуряване на провежданите СНАВР се осъществява от противопожарните сили на РУ „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Тутракан. В последствие в противопожарната дейност се привличат противопожарни сили на прилежащите райони. Своевременно се пристъпва към определяне характера на възникналите запалвания и пожари и се организира тяхната локализация и гасене. В същото време се оказва помощ на затрупани хора, намиращи се в полуразрушените и горящи сгради. Правят се проходи в горящите райони, улици и обекти за осигуряване достъпа на формированията и силите за извършване на СНАВР в огнища на поражение.
Гасенето на възникналите пожари и създаването на водни завеси при аварии с ПОВ се извършва от щатния състав на РС "ПБЗН"- Тутракан. Основните усилия се насочват за потушаване на възникналите пожари в пожароопасните и взривоопасни обекти. За осигуряване на противопожарните автомобили с вода се привличат авто- и прикачни цистерни от земеделски кооперации и фирми. Автостълбите на „Енерго-Про” ЕАД се използуват за снемане на хора от горните етажи на сгради с паднали стълбища.
2.4.  Изхранване на пострадалото население
Служители от дирекция „Информационно обслужване и общински услуги” към общинска администрация изясняват състоянието на магазините за хранителни стоки, складовете с хранителни стоки, фурните, ресторантите и столовете. Тези, които могат да се използуват, приоритетно се осигуряват с ел. ток и вода /включително чрез агрегати и водоноски/. На пострадалото население се раздава храна. Развръщат се продоволствени пунктове за изхранване на хората без подслон на местата, където са настанени да живеят.
2.5. Настаняване на останало без подслон население
До края на първото денонощие след земетресението Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия организира настаняването на хората останали без подслон. Специалисти от дирекция “Инфраструктурно развитие и опазване на околната среда” на общината определят, кои оцелели обществени сгради могат да се използват за живеене, като хората се настаняват съобразно местоживеенето им. При недостиг на места се използуват фургони на местни фирми и се прави заявка за доставяне на такива, развръщат се палаткови лагери – Приложение № 13.
2.6. Осигуряване на обществения ред, сигурност и охрана на материалните ценности и важни обекти, отцепване на райони и регулиране на движението
Регионалната дирекция на полицията, в частност РУ „Полиция” Тутракан, а също и тези от прилежащите зони и райони осигуряват пропускателен режим по маршрути и КПП-та. Организират комендантска служба в зоната на разрушения за осигуряване ред и организираност сред населението от пострадалия район. На комендантската служба се възлага:
-    осигуряване въвеждането на групировките от сили за провеждане на СНАВР;
-    водене борба с разхитителите на имуществото на гражданите, ведомства и организации;
-    недопускане на външни лица в района на разрушенията;
-    охрана на пътни съоръжения, държавни обекти, производствени предприятия и други.
Охраната на банките се осъществява от ведомствената им охрана. РУ „Полиция” организира охраната на музеите, търговската мрежа и необитаемите сгради чрез патрули и постове за опазване личното и обществено имущество. Отцепването на поразените райони и регулирането на движението се осъществява със сили на РУ „Полиция” – Тутракан и от привлечени сили.
2.7. Идентифициране и погребване на загинали.
Идентифицирането на загиналите от разрушенията се извършва от служители на дирекция „Информационно обслужване и общински услуги” след откарването им в Многопрофилната болница за активно лечение в гр. Тутракан. Служителите издирват и известяват близките им за организиране погребването им. Информацията за имената и броя на загиналите се подава на представителя на полицията в общинския Щаб.
2.8. Инженерно осигуряване и устройване на проходи в затрупани улици
Основните усилия на инженерното осигуряване при земетресения се насочват за поддържане на маршрути, осигуряване на проходи в затрупванията, разчистване на разрушенията и извличане на пострадалите, локализиране на авариите по комунално-енергийната мрежа, осигуряване на временни жилища за останалото без подслон население, осигуряване на електроенергия за нуждите на СНАВР, осигуряване и подаване на питейна вода за населението от пострадалите райони.
Разчистването на затрупвания и устройване на проходи в разрушенията се извършва от механизирани формирования. Инженерните работи се насочват за осигуряване бърз достъп до затрупаните и поразените, намиращи се под развалините. Отстраняват се предпоставките за допълнително застрашаване живота на оказалите се в сградите и разрушенията хора, както и на силите, оказващи помощ чрез своевременно локализиране на авариите по комунално-енергийната мрежа, укрепване или отстраняване на неустойчиви конструкции.
Устройване на проходи в затрупани улици се извършва от пътноподдържащите фирми и от общинското предприятие "БКС" под ръководството на специалисти от дирекция „Инфраструктурно развитие и опазване на околната среда при община Тутракан и от привлечени сили и средства.
Приоритетно се разчистват улиците водещи до важни учреждения, фирми и разрушени сгради.
2.9. Отстраняване на повреди по КЕМ
Отстраняването на повредите по комунално-енергийните системи се извършва от аварийните групи на съответните дружества. Аварийните групи отстраняват приоритетно повреди по съоръженията, които осигуряват жизнено важни обекти (болница, фирми от хранително-вкусовата промишленост). В последствие отстраняват останалите повреди до пълно възстановяване на системите.
2.10. Възстановяване на пътища и  пътни съоръжения
Отстраняването на пукнатините и пропаданията по пътната настилка се извършва от РПС – Тутракан и пътноподдържащите фирми. При невъзможност да се отстранят повредите по пътищата се устройват подходящи обходни маршрути.
2.11. Материално-техническо осигуряване
Съобразно уточнените (предполагаемите) личен състав и техника, които следва да участвуват при провеждането на спасителните работи и вероятното число поразени хора при земетресение (оценка на обстановката), подготвят се предложения за участие и на формирования за материално – техническо осигуряване (МТО) – подвижни продоволствени отряди /ППО/, евакуационни групи, подвижни ремонтни работилници /ПРР/ и подвижни бензиностанции.
Осъществява се помощ и контрол на дейността на общинската и кметски администрации, участващи в спасителните работи и по изхранването на пострадалите от земетресението от участващите в спасителните работи сили на ПБЗН.
Поддържа се готовност от кметствата за своевременното осигуряване на палатки, легла, постелъчни принадлежности за личния състав, на празни и пълни с пясък торби за евентуално предотвратяване на наводнения от съседни, незасегнати от бедствието райони.
Осъществява се зареждане с ГСМ от незасегнати от бедствието бензиностанции или от бензиностанции, находящи се в прилежащи незасегнати райони, извличане на закъсали и ремонт на  специализираната техника, участваща в спасителните работи.
Уведомява се съответната търговската организация за участие в осигуряването на спасителни работи за:
-    привеждане в готовност определени количества обменен фонд облекло, обувки и стоки от първа необходимост;
-    развръщане на временни подкрепителни пунктове;
Органите за материално-техническото осигуряване непрекъснато наблюдават и своевременно реагират на измененията на обстановката.
Техническото осигуряване се осъществява от органи, включени в състава на формированията и групировката от сили за извършване на СНАВР и стационарните технически работилници, бази, автосервизи и др.
Организира се извеждането на повредената техника, извършване на бърз ремонт и зареждане с ГСМ. Евакуацията на неизправните машини до сборните пунктове за повредени машини се изпълнява от евакуационни групи. Малки неизправности по техниката се отстраняват на място от подвижната работилница към предприятие „БКС” . С подвижни бензиностанции се извършва зареждане на техниката, като се създават условията за непрекъснатост на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи.
При авария с отделяне на отровни вещества се осигуряват ИСЗ с промишлени дихатели, при авария в АЕЦ населението се осигурява с препарати за йодна профилактика, ИСЗ и респиратори Р-70.
Изведената от заразен район техника се подлага на дозиметричен или химически контрол и при необходимост се извършва специална обработка.
2.12. Транспортно осигуряване.
Транспортното осигуряване се организира за извършване на превози по разсредоточаването на работници, служители и друго население, както за извозване на материални ценности. Преки организатори на транспортното осигуряване са заместник-кметовете нa oбщината. За изпълнение на поставените задачи ще се използват транспортните средства на фирмата, извършваща обществен превоз на пътници -„Т.А.Т.” ООД гр. Тутракан и частна транспортна техника.
 
V. СРЕДСТВА И РЕСУРСИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ДЕЙНОСТИТЕ
 
Източниците за финансиране по Общинския план за защита при бедствия са републиканският бюджет, общинският бюджет, бюджетите на ЮЛ, ЕТ и др.
Изхранването на засегнатото население и на участниците в СНАВР се извършва от доброволни екипи към Община Тутракан или БЧК.
Разчета за необходимите продукти за пострадалото население за период от три дни е представен в Приложение № 8.
Техниката предвидена в плана се явява изправна и заредена с гориво поне за едно денонощие.
Средствата необходими за извършване на СНАВР и възстановяване на засегнати или разрушени обекти общинска или частна собственост ще бъдат искани от републиканския бюджет чрез Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет (МКВПМС).
 
VI. НАЧИНИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЪСТАВНИТЕ
ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА
 
Дейностите по оперативната защита при земетресения се координират от ръководител на място, определен съгласно чл. 31, ал. 2 от Закона за защита при бедствия - който е началника на ОУ "Пожарна безопасност и защита на населението" Силистра, или оправомощено от него длъжностно лице.
Ръководителят на място организира взаимодействието и координацията между
частите на единната спасителна система при провеждането на спасителните и аварийно-възстановителните работи при земетресение.
Ръководителят на място при земетресение по възможност осигурява документирането на провежданите дейности чрез фото- и видеозаснемане, вкл. дата и час на дейността.
Общински Щаб - Със заповед № 2379/04.10.2012г. на кмета на общината  е сформиран Щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия. В заповедта са определени начините за оповестяване и работното място на членовете на щаба. Дейността му се заключава в следното:
-    създаване на организация по своевременно набиране, анализиране и обобщаване на информация за създалата се обстановка при възникване на земетресение;
-    проследяване и анализиране на възникналата бедствена ситуация;
-    изработване на необходимите разчети и вземане на решения;
-    довеждане до знанието на подчинените структури на приетото решение;
-    отдаване на необходимите разпореждания за изпълнението на решенията на Щаба.
Координацията на съставните части на единната спасителна система в област Силистра се осъществява чрез Оперативния център на Областно управление на Пожарна безопасност и защита на населението - Силистра.
Оперативния център извършва следните дейности:
1. Приема и оценява информацията за възникналото земетресение;
2. Уведомява компетентните съставни части на единната спасителна система и координира по-нататъшната им дейност на основата на стандартна оперативна процедура;
3. Извършва ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и съставните части на единната спасителна система при земетресение;
4. По искане на кмета на общината организира включване на предвидените в Плана за защита при Земетресение съставни части на единната спасителна система, както и на допълнителни сили и средства при необходимост.
Получената и предадената гласова информация в и от оперативния център се
записва и архивира с възможност за последващо прослушване.
Оповестяването на съставните части от единната спасителна система се осъществява от дежурния в ОЦ чрез изградените телекомуникационни, радио и интернет връзки до оперативните звена на съставните части на ЕСС в област Силистра.
Взаимодействието между съставните части на единната спасителна система в община Тутракан се извършва чрез дежурния към Общински съвет по сигурност на Община Тутракан. След възникване на бедствието дежурният при Общ.СС уведомява по телефона кмета на общината. По разпореждане на кмета дежурният при Общ.СС уведомява по телефона останалите членове на общинския Щаб.
Наличните средства и възможности за комуникация /директни телефонни връзки, мобилни телефонни връзки и интернет връзка/ на общината с околния свят - ОЦ, областния управител, със съседни общини и населени места, кметствата от общината и длъжностни лица от общината са:
- Технически комплекс за оповестяване ТКО за връзка по команден ред с областен дежурен по линия на държавното оповестяване за кризи от военен и невоенен характер;
- Телефон за връзка с дежурния при Общ. СС - 0866- 60617и 0899931662;
- Списък с телефони за връзка (мобилни и стационарни) на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия, органи на изпълнителната власт, търговски дружества и фирми на територията на общината.
Схемата за оповестяване на общинския Щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия и силите и средствата на единната спасителна система е посочена в Приложение № 5.
Отговорно длъжностно лице от общинската администрация, координиращо комуникациите по време на бедствие е служителят, изпълняващ дейности по защита на населението при общинския Щаб.
За осъществяване на мероприятията по опазването на реда и сигурността на гражданите в засегнатите райони със силите и средствата на Районно управление „Полиция” гр.Тутракан и РС “ПБЗН” гр.Тутракан се изграждат следните групи:
-    групи за спасяване на затрупани хора;
-    групи за изграждане на КПП, регулиране на движението и указване маршрута за движение на допълнително привлечените сили;
-    група за отцепване на района;
-    група за предотвратяване и разкриване на престъпления;
-    група за оказване на съдействие на държавни органи и организации;
-    резерв и дежурни;
-    служебни автомобили;
-    автомобили на РС ”ПБЗН” гр.Тутракан;
 
VII. РЕД ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА
ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ
НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ
ОПАСНОСТ ИЛИ ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЕ
 
Комуникационно - информационната система се планира да осигури необходимата телекомуникационна поддръжка и информационни средства (апаратни и програмни) на общинско и локално ниво. Свръзките се организират на базата на комплексно използване на различните свързочни средства, като особено се използват възможностите на радиосредствата за оперативна и аварийна свръзка с мобилните обекти за предаване на данни. Използват се и запазената стационарна НСС, интернет, мобилни оператори.
Целта на организацията на комуникационно-информационната система е да се
организира и поддържа устойчива комуникационно-информационна система на базата на: ТКО - АСО и подвижни средства за свръзка, автоматизираната система за управление и взаимодействието на органите и силите на ОУ „ПБЗН” гр.Силистра за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия във възникналите огнища на поражение на територията на общината.
Основни задачи:
-    Осигуряване своевременно оповестяване на населението от застрашените райони, органите на общинския Щаб и силите за провеждане на мероприятия по защитата на населението и извършване на спасителни и аварийни дейности;
-    Осигуряване на устойчива и непрекъсната връзка и информационен обмен между органите за управление, силите и средствата, предназначени и заделени за предотвратяване и ликвидиране на последствията от бедствия;
-    Осигуряване на комуникациите и информационния обмен необходими за взаимодействие между силите и средствата на ведомствата при провеждането на СНАВР.
Комуникационно-информационната система е организирана на базата на комплексно използване на съвременните информационни и комуникационни технологии и средства, като с предимство се използват мрежите на обществените далекосъобщителни оператори, предоставящи гласова телефонна услуга (телефонните канали на „БТК” АД и мобилните оператори) и използване възможностите на радиосредства за оперативна и аварийна свръзка.
Оповестяването се осъществява по действащата комуникационно- информационна система на ОУ „ПБЗН” с използване на телефонните канали от обществените далекосъобщителни мрежи (ОДМ), радиото и телевизията. За оповестяване се използват съществуващите системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване – автоматизираната система за оповестяване /ТКО/ със заложен принцип на приоритет и автоматизирано отнемане на канали за обмен при възникване на критична, аварийна или бедствена ситуация в зоната на наблюдавания обект.
Отговорни общински звена и длъжностни лица от общинската администрация за осъществяване на дейността - Дежурния по общински съвет по сигурност.
 
Управлението на спасителните и неотложни аварийно – възстановителни работи (СНАВР) при бедствия, се осъществява от общинския Щаб. За оказване на помощ при ръководството на СНАВР, общинския Щаб изпраща оперативна група (ОГ) в засегнатите райони.
При силни земетресения управлението, ще се осъществи от основния пункт за управление – сградата на общинска администрация или от друга подходяща сграда, в случай че сградата на общинска администрация е компроментирана.
Връзка с общинския център
Тел. 0866/60621; факс:0866/60636
E-mail: tutrakan@b-trust.org
За начало на оповестяването на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия при силно земетресение се счита времето на затихване на най-силния земен трус. Дежурния по Общ.СС оповестява Ръководителя на Щаба – Кмета на общината. По разпореждане на Кмета дежурния оповестява ОЦ и кметствата, учрежденията и фирмите, определени за участие в СНАВР посредством телефона.
Системата за оповестяване на общинския Щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия, на общинската администрация и населението на общината включва комплекс от мероприятия, осигуряващи приемане на сигнали по линия на дежурния в Общината за кризисни състояния – природно бедствие, пожар, екологична катастрофа, епизоотична криза и други.
Дежурният е в състояние да предава информация за възникнали бедствия към ОЦ и дежурния в областна администрация, да оповестява състава на общинската администрация, да подава информация до търговските дружества, организации със стопанска и нестопанска цел и фирми на територията на Общината.
Оповестяването става по следния начин:
А. Органите за управление – от дежурния при Общ.СС след указания от кмета на общината (според обстановката);
Б. Общинския щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия – от дежурния при Общ.СС след указания от кмета на общината (според обстановката);
В. Сили за реагиране – от оперативния дежурен, след координация с кмета на общината;
Г. Населението – от кмета на общината, след координация с началника на ОУ „ПБЗН”.
За своевременното информиране на населението за създадената обстановка е нужно:
а) готовност за използване на местните средства за масова информация (радио,
телевизия и преса, подвижни оповестителни системи монтирани на МПС) за оповестяване на населението и даване на указания за поведение и действия при земетресение – Приложение № 18;
б) разясняване на населението чрез средства за масова информация особеностите на бедствието, поведението и действията на населението при земетресение и информиране за създалата се обстановка.
Редът и начинът за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на съставните части на Единната спасителна система при земетресение на територията на община Тутракан може да се осъществи и чрез комуникационно-информационна система, наречена „Национална система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия”.
Начините за свързване чрез системата за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на съставните части на Единната спасителна система са: алармиране, оповестяване, спешно свързване с едно лице, спешна конференция, планирана конференция за определен час.
-    Алармирането е изпращане на предварително записано съобщение  до лицата в групите при възникнало бедствие със следния текст:
Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN!
Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN!
Внимание, земетресение!
Внимание, земетресение!
Внимание, земетресение!
-    Оповестяването е изпращане на съобщение до лицата в групите с допълнителна информация, изготвена към момента на опасност от възникване или при възникнало бедствие, с конкретизиране на събитието и указания за действия на лицата.
-    Спешно свързване е контакт с лице от дадена група с цел консултация и/или експертно становище.
-    Спешна конференция е паралелното избиране на определени лица, които се включват в конферентна връзка, с цел координация на действията и вземане за решение за реагиране на дадено събитие.
-    Планирана конференция за определен час е паралелното избиране на определени лица, които се включват в конферентна връзка, за което са предварително известени.
Ранното предупреждение и оповестяването на общинско ниво, кметство и населено място се осъществява от ОЦ при ОУ „ПБЗН” Силистра, по разпореждане на Началника на областно управление "Пожарна безопасност и защита на населението" Силистра.
При възникване на земетресение, изискващо координация на общинско ниво, кметство и населено място, ранното предупреждение и оповестяването се извършва и въз основа на искане на Кмета на община.
Исканията се приемат чрез ОЦ при ОУ „ПБЗН” Силистра.
 
VIII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКИПИТЕ И СРЕДСТВАТА НА
СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА
 
Община Тутракан и общинско предприятие „БКС” разполагат с:
 
1. Личен състав – 140 служители общо;
 
2. Автомобили:
- Мицубиши Аутлендер 2.2 - високопроходим;
- Лада ВАЗ 21213/Нива – високопроходим;
- Пежо Партнер;
- Опел Вектра;
- УАЗ 37-41;
- Форд Транзит;
- Ситроен Берлинго;
- Училищни автобуси – 4 броя с общо 120 места.
 
3. Товарни автомобили:
- Товарен Форд Транзит Канект SWB200;
- Трактор Т-16/шаси;
- Трактор ДТ – 75;
- Самосвал ЗИЛ;
- Пясъкоразпръсквачка ГАЗ 53;
- Контейнеровоз ГАЗ 53;
- Трактор ЮМЗ снегорин;
- Самоходно шаси;
- Трактор Болгар;
- АТС предоставен от МВР.
 
4.  Др. машини и инструменти:
- Фургони – 2 броя;
- Ремарке;
- Ъглошлайф;
- Електрожен;
- Банцинг;
- Циркуляр;
- Бормашина;
- Токоизправител;
- Косачка бензинова VIKING655 G;
- Храсторез FS480– 6 броя;
- Снегорин  KG8024JZ;
- Косачка  Калимок – STIGAPARKPR;
- Моторен трион –3 броя;
- Роторен снегорин;
 
РС „ПБЗН” гр.Тутракан.
1.      Личен състав – 14 служители;
2.      Автомобили: 2 броя противопожарни
3.      Др. машини и инструменти:
-   хидравличен режещ и разпъващ комплект;
-   моторен флекс;
-   плаваща мотопомпа с дебит 2л./сек.
-   носима мотопомпа с дебит 8 л./сек.;
 
РУ „Полиция” гр.Тутракан според изготвен план на ОД на МВР – Силистра и конкретната обстановка ще осигури на община Тутракан необходимия личен състав и един специализиран автомобил.
 
„МБАЛ-Тутракан” ЕООД.
1.      Личен състав – 37лекари и 66 среден медицински персонал
2.      Автомобили:
-   Пежо Боксер СС 0815 СК;
-   Мерцедес Вито СС 6572;
-   Дачия Логан СС 1423 МС
 
„В и К” район Тутракан
1.      Личен състав – 37 служители;
2.      Автомобили:
- Дачия;
- Лада Нива;
- УАЗ;
- ГАЗ-53;
- Автобус – Чавдар;
- Багер – NewHolland;
- Трактор с ремарке – МТЗ.
 
3.      Др. машини и инструменти:
-   Агрегат трифазен – 1 бр.;
-   Агрегат монофазен – 2 броя бензинови;
-   Къртач „Лифтен” – бензинов – 1 брой;
-   Къртач „Бош” – електрически – 1 брой;
-   Резач „Щил” – бензинов – 2 броя – за тръби;
-   Резач „Щил” – бензинов – 1 брой за настилки.
 
Спасителни групи /гасачески групи/ 11бр. с личен състав 108 човека
 
IX. ВРЕМЕ ЗА ГОТОВНОСТ ЗА РЕАГИРАНЕ НА СЪСТАВНИТЕ
ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА
Времето за готовност за реагиране на съставните части на единната спасителна система е до 3 /три/ минути след получаване на сигнал. Времето за готовност за реагиране на Специализираните сили на министерства и ведомства от областта – до 60/шестдесет/ минути след получаване на сигнал.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПЛАН
ЗА
ЗАЩИТА ПРИ ЯДРЕНА И РАДИАЦИОННА АВАРИЯ, ТРАНСГРАНИЧНО ЗАМЪРСЯВАНЕ И НЕЛЕГАЛЕН ПРЕНОС НА РАДИОАКТИВНИ МАТЕРИАЛИ
2014
 
 
 
 
 
 
 
І. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ЯДРЕНА И РАДИАЦИОННА АВАРИЯ, ТРАНСГРАНИЧО ЗАМЪРСЯВАНЕ И НЕЛЕГАЛЕН ПРЕНОС НА РАДИОАКТИВНИ МАТЕРИАЛИ
 
Радиоактивно замърсяване в община Тутракан би могло да се получи при:
-    авария в АЕЦ “Козлодуй”, съпроводена с изхвърляне на радиоактивни вещества в околната среда;
-    трансграничен пренос на радиоактивни вещества при авария в АЕЦ “Черна вода”, съпроводена с изхвърляне на радиоактивни вещества в околната среда;
-    инциденти със сухопътни, плавателни и летателни транспортни средства (автомобили, ж.п. вагони, кораби, самолети), превозващи радиоактивни материали;
-    авария в други обекти с ядрени и радиоактивни материали.
 
Радиационната обстановка и степента на радиационния риск за населението се обуславят от следните фактори:
-    количеството (активността) и радионуклидния състав на изхвърлените в околното пространство радиоактивни вещества;
-    метеорологичните условия по време на аварията;
-    годишния сезон;
-    разстоянието до населените места;
-    характера на застрояването и плътността на заселването на населените места;
-    метеорологичните, хидрологичните и почвените характеристики на територията;
-    вида на земеделските култури;
-    водоснабдяването;
-    начина на изхранване на населението.
 
Може да се формира сложна радиационна обстановка при неразумно действие и поведение на населението в резултат на ниска радиохигиенна култура и липса на материално техническо осигуряване за профилактика, дезактивация и укриване в херметизирани помещения. Ефектите от въздействието на радиоактивното замърсяване могат да се окажат разнообразни, сложни, със соматични и генетични последици.
         Радиоактивното замърсяване е възможно да обхване цялата територия на Община Тутракан. Нивото на повърхностното радиоактивно замърсяване на плодове и зеленчуци е възможно да достигне от 200 до 10 000 Бк./кг, на водоеми 6000 Бк/л на фуражи до 30 000 Бк/кг.
         Нивото на радиационния фон е възможно да се повиши 20-30 пъти и да достигне 0.5 мR/h ( както бе измерено през май 1987 г. във Варна ).
         В началото на аварията основния радионуклид формиращ дозата вътрешно облъчване ще бъде J-131 поради малкия ППР - 8.5 дни . Най силно радиотоксични хранителни продукти ще бъдат млякото и млечните продукти от тревопасни животни използващи открити пасища и фуражи. След 60-70 дни основен източник на вътрешно облъчване ще бъдат Сs-137 и Sr-90 поради неравномерното им разпределение в организма, големия период на полуразпад и трудното прогнозиране на разпределението и преразпределението в екосистемите.     
         Рискова група под въздействието на J-131 ще се окажат децата на възраст от 2-10 години защото тогава щитовидната жлеза използува най-много йод (J-125) за синтез на тиреоидни хормони. Рисковите групи, ще бъдат много по-силно засегнати  в населени места, които не използуват йодирана сол.
         Рискови групи по отношение на Sr - 90 и Cs-137 ще бъдат децата до 2-годишна възраст поради натрупване на цезий и стронций в млечните зъби, костите и мускулите.
         При непълноценно минерално хранене с храна бедна на калций, ще се наруши калциево-фосфатната обмяна на децата до 15 години.
 
 
Възможни са радиационни последствия от трансграничен пренос на радиоактивни вещества при авария в АЕЦ “Черна вода”.
В зависимост от конкретните метеорологични условия в момента на аварията, на замърсяване може да се подложи различна част от територията на община Тутракан. Затова се прилагат защитните мерки в зоната за аварийно планиране при авария в АЕЦ “Черна вода”, 100 километровата зона на отговорност на област Силистра, като се има в предвид и възможното допълнително замърсяване с тритий.
А. Кратко описание на АЕЦ ” Черна вода” - Румъния, работеща с реактори тип “КАНДУ”.
АЕЦ “Черна вода” е разположена н р. Дунав, на около 60 kmсевероизточно от територията на област Силистра.
През м. юли 1996 г. в Румъния беше въведена в експлоатация АЕЦ “Черна вода” с един реактор от тип “КАНДУ”. Това е канадски реактор и е най разпространения тип от т.н. “Реактори с тежка вода под налягане” (HWR). Съкращението “КАНДУ”, преведено от английски език, означава “Канадски деутерий и уран”.
Топлоотделящите елементи се състоят от таблетки от необогатен уран. Те са разположени хоризонтално в канали, изработени от циркониеви сплави. Тези канали са разположени в басейн, запълнен с тежка вода с ниски температури и налягане.
Характерно за този тип реактори е, че като забавител се използва тежка вода под налягане, а като топлоносител се използва обикновена, или тежка вода под налягане. Топлоотделящите елементи могат да се подменят и при работещ реактор.
 
Б. Възможни аварии в реактор ТИП “КАНДУ”.
При ядрена авария в реактор тип “КАНДУ” е възможно:
-    разхерметизиране на активната зона и изхвърляне на ядрено гориво в околната среда;
-    изтичане на топлоносителя и/или забавителя.
При възникване на ядрена авария с реактор от този тип ще се отделят същите изотопи, както и при авария с АЕЦ “Козлодуй”. Затова при трансграничен пренос от Румъния на територията на нашата страна се прилагат защитни мерки, описани в Националния план за действие при авария в АЕЦ “Козлодуй”. Поради това, че като забавител и топлоносител се използва тежка вода, при ядрена авария в реактор тип “КАНДУ” е възможно да се получи допълнително изхвърляне на тритий в околната среда под формата на пари. Утежняване на радиационната обстановка и допълнителни замърсявания ще се получат при валежи. В този случай основното замърсяване ще бъде във водни басейни (например р. Дунав), подпочвените води и питейните водоизточници. Затова при мониторинга на замърсяванията с радиоактивни вещества е необходимо да се следи за замърсявания с тритий.
 
В. Кратка характеристика на тритий (3Н) и мониторинг.
В. 1. Получаване на тритий.
 
Тритият (3Н) е безцветен газ, изкуствено получен изотоп на водорода, чийто ядро се състои от един протон и два неутрона. Тритият е мек бета - лъчител с енергия 18.61 keV и с период на полуразпад 12.3 години. Максималният среден пробег във въздуха на бета частиците е 0.7mm, а в кожата - 1μm. Той се съединява с кислорода на въздуха и образува оксиди (HTO) тежка вода и T2O (тритиев оксид - свръх тежка вода).
В. 2. Постъпване, натрупване и извеждане от организма.
Тритият може да постъпи в организма по дихателен път, през кожата и чрез стомашно - чревния тракт. Постъпилият в организма на човека тритий съществува в две отделни съединения - свободен HTO и органически свързан. Ефективният период на полуотделяне от организма на свободния HTO е 9,7 денонощия, а за органически свързаният - на два пъти за 30 и 450 денонощия. Независимо от начина на постъпване в организма, тритият се натрупва равномерно по органите и тъканите. Тритият се отделя от организма чрез бъбреците, белите дробове, чрез стомашно - чревният тракт, слюнчените и потните жлези и чрез млякото.
 
В. 3. Здравни ефекти.
Високи дози HTO предизвикват остра лъчева болест. При по-продължително постъпване на тритий в организма се наблюдават незначителни промени в кръвната картина и функциите на бъбреците. Възможно е да възникнат ракови образувания на кожата с различна локализация.
 
В. 4. Измерване.
Поради ниската му енергия детектирането (измерването) на трития е трудна задача и изисква висока точност и специална методика. За целта се правят анализи на разтвори (проби) с течни сцинтилатори, като разтвора (пробата) се размесва с детектора, който представлява течен сцинтилатор. Това прави анализа много скъп. В България има няколко лаборатории, които извършват анализи на съдържанието на тритий във води, растения, почви и др. проби от околната среда - лаборатория по “Радиохимия” на Химически факултет на СУ “Св. Кл. Охридски”, лабораторията на ИЯИЯЕ-БАН, лабораторията на МОСВ. Същите разполагат със съвременна апаратура и методика за анализ на тритий.
При ядрена авария в АЕЦ “Черна вода” проби за анализ за съдържание на тритий (3Н) ще се взимат от хранителни продукти от растителен и животински произход и от околната среда. Същите ще се изпращат за анализ в лабораториите посочени по горе.
 
ІІ. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ЯДРЕНА И РАДИАЦИОННА АВАРИЯ
 
-    установяване възникването на инциденти и аварии и разпространението на опасни радиоактивни вещества и материали;
-    организиране на мониторинг, ранно предупреждение и оповестяване за възникнала опасност и контрол при радиационното замърсяване и поддържане на необходимата за целта апаратура;
-    създаване на организация и изпълнение на мерки за радиационна защита;
-    рационално използване на силите и средствата на единната спасителна система (ЕСС);
-    създаване и поддържане на необходимия резерв от материално-технически средства за защита, включително индивидуални средства за защита (ИСЗ);
-    провеждане на комплекс от специални, санитарно-хигиенни защитни дейности;
-    оказване на първа долекарска помощ на пострадалите;
-    ограничаване, локализиране и ликвидиране на зоните на радиационно замърсяване;
-    контрол за състоянието на околната среда, хранителните продукти, водата, фуражите и селскостопанските животни за наличието на вредни вещества;
-    подготовка и поддържане в готовност на екипите от ЕСС;
 
ІІІ. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ЯДРЕНА И РАДИАЦИОННА АВАРИЯ
 
А. Радиационна защита на населението се провежда в случаите на:
-    авария в атомна електрическа централа, свързана с изхвърляне на радиоактивни вещества в околната среда и с потенциално опасно облъчване на населението;
-    авария в обекти, използващи или съхраняващи източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ);
-    радиационна аварийна ситуация при транспортиране на свежо или отработено ядрено гориво, радиоактивни източници и материали или радиоактивни отпадъци на територията на страната;
-    радиационна аварийна ситуация в металургичните предприятия, които преработват скрап, и местата, където се складира скрап;
-    радиационна аварийна ситуация, възникнала в друга държава, създаваща риск от трансграничен пренос на радиоактивни вещества;
-    радиационна аварийна ситуация с ИЙЛ на граничните контролно-пропускателни пунктове;
-    радиационна аварийна ситуация, свързана със злонамерено използване на ядрени и радиоактивни материали на обществени места и последващо радиоактивно замърсяване.
 
Б. За мястото на радиационната аварийна ситуация се набира допълнителна информация от:
-    националната автоматизирана система за контрол на радиационния гама-фон (RaMo системата) и Автоматичната система за външен радиационен контрол (АИСВРК) на "АЕЦ - Козлодуй" - ЕАД;
-    постовете за радиационно наблюдение и оповестяване на ГД ПБЗН - МВР;
-    мобилните лаборатории за радиационен мониторинг при авария и инцидент.
 
В. На мястото на инцидента и аварията се провежда дозиметричен контрол в определени от ръководителя на място пунктове от:
-    ОУ ПБЗН, АЯР, Националния център по радиационна и радиологична защита, РИОСВ Русе;
-    РЗИ по метода на директното отчитане или по косвен аналитичен метод;
-    Работодателят с правопоказващи дозиметри с възможност за сигнализация при достигане на прагови стойности.
Основните мерки за защита на населението при авария с възможни радиационни последствия включват:
-    своевременно уведомяване на населението и даване на съответни указания;
-    укриване на подходящи места;
-    ограничаване и контрол на достъпа в места с повишена радиационна опасност за населението;
-    използване на средства за предпазване от вдишването на радиоактивни вещества;
-    провеждане на йодна профилактика;
-    отдалечаване на безопасно разстояние от засегнатото място в резултат на аварията, което включва евакуация, временно или постоянно преселване на засегнатото население;
-    радиометрични и дозиметрични измервания за оценка на обстановката и вземане на решения от компетентните органи;
-    дезактивация на помещения, сгради и участъци, замърсени с радиоактивни вещества;
-    прилагане на специфични изисквания към радиационната хигиена на населението;
-    ограничаване на потреблението на радиоактивно замърсени хранителни продукти и фуражи, включително вода и мляко;
-    прилагане на допълнителни мерки за радиационна защита на населението, базирайки се на измервания, прогнози за развитието на аварията и оценки на възможните последствия от нея.
Мерките за радиационна защита на населението се прилагат въз основа на критериите и принципите, определени в Наредбата за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария. Защитните мерки за населението се изпълняват по указания на ГД „ПБЗН”.
При възникване на авария с възможни радиационни последствия МВР чрез ГД “ПБЗН” уведомява незабавно населението чрез Националния оперативен център. Уведомяването се извършва по националните и регионалните телевизионни и радио станции, местни радиотранслационни възли, сирени, високоговорители и други начини.
 
 
ІV. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ
 
Дейностите по радиационна защита се координират от ръководител на място, определен съгласно Закона за защита при бедствия (ЗЗБ).
Степента на радиационна опасност от авария в АЕЦ се определя по международната скала „INES” – Приложение № 3.
Ръководителят на място организира взаимодействието и координацията между частите на ЕСС при провеждането на дейности по радиационна защита.
Ръководител на място е началникът на областно управление "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР или оправомощено от него длъжностно лице.
 
Ръководителят на място въз основа на данните от радиационния мониторинг и дозиметричния контрол, съгласувано с оправомощените служители на АЯР, МЗ и МЗХ взема решение за прилагане на съответна защитна мярка и разпорежда:
-    използване на ИСЗ на населението чрез:
а) организиране на пунктове за раздаване на ИСЗ;
б) уведомяване на населението за реда за осигуряване с ИСЗ;
Логистичната схема за раздаване на ИСЗ за пострадалото население е представена в Приложение № 7 .
-    укриване в защитни съоръжения или приспособени за целта помещения;
-    провеждане на йодна профилактика след решение на министъра на здравеопазването и в присъствието на представител на регионалната здравна инспекция (РЗИ);
Инструкция за йодна профилактика с използване на йодни таблетки е дадена в Приложение № 10.
-    временно извеждане или евакуация.
 
В района на инцидента и аварията, когато се налага временно извеждане или евакуация, екипите на ОУ ПБЗН - МВР и другите части на ЕСС:
-    определят маршрути за извеждане на хората;
-    организират обединени контролно-пропускателни пунктове/ОКПП/ за санитарна обработка и преобличане на хората и деконтаминация на транспортните средства и техниката;
-    осигуряват доставката на храна, вода, завивки и др.;
-    определят местата за настаняване.
 
В района на инцидента и аварията се извършва контрол за качеството на:
-    хранителните продукти в магазинната мрежа от оторизирани от РЗИ лаборатории;
-    храните и фуражите за животните от лабораториите на МЗХ, а за млечните и месните продукти – от ОД „БХ” Силистра ;
-    питейните водоизточници от „В и К” ООД Силистра чрез оторизирани лаборатории и потвърждение от РЗИ.
 
Ръководителят на място в района на инцидента и аварията:
-    осигурява необходимите специалисти, техника и оборудване на мястото на инцидента и авария;
-    извършва постоянен контрол на радиационната обстановка и документиране на резултатите от него;
-    създава организация за локализиране, отделяне, сортиране и безопасно опаковане на радиоактивни материали и източници;
-    осигурява укрепване и хидроизолация на участъци, замърсени с радиоактивни вещества, с цел предотвратяване на разпространението им в околната среда.
 
В района на инцидента и аварията се извършват дейности за намаляване и ликвидиране на последиците чрез:
-    осигуряване на подходящи места съгласувано с АЯР за безопасно временно съхранение на радиоактивните източници или материали;
-    извършване на деконтаминация на оборудването, използваната техника и мястото на инцидента и аварията;
-    ликвидиране на временните площадки за складиране на радиоактивни източници или отпадъци;
-    премахване на радиоактивно замърсения слой до нивата за освобождаване от контрол;
-    извършване на деконтаминация до норми, позволяващи пребиваване на населението;
-    извършване на окончателна оценка на радиационното състояние на мястото на инцидента и аварията.
 
Ръководителят на място по указания на оправомощените служители на АЯР, Изпълнителната агенция по горите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството определя организацията за извършване на деконтаминация на:
-    Замърсени територии, в т. ч. за:
а) пътища и площадки с твърди покрития;
б) местности, покрити с широколистна растителност;
в) сгради и съоръжения;
-    Третиране на радиоактивните отпадъци.
 
Участващите в спасителни дейности и дейности за намаляване и ликвидиране на последиците подлежат на периодичен медицински контрол по време на работа и на заключителен - след приключване на аварийната обстановка.
 
За оказване на помощ от силите на единната спасителна система от други области, личният им състав ще се дислоцира в прилежащите райони на отделните структури на министерствата и ведомствата в общината, определени от съответните ръководители.
 
Служители от дирекция „Информационно обслужване и общински услуги” към общинска администрацияще извършват координация за нуждите от храни, вода, медицински изделия, лекарствени продукти и други от първа необходимост.
 
РИОСВ Русе, РЗИ, ОУ „ПБЗН” провежда дозиметричен контрол в определени от ръководителя на място пунктове за състоянието на околната среда, хранителните продукти, водата, фуражите и селскостопанските животни за наличието на вредни вещества.
 
Осигуряване на законност и ред при обявяване на бедствие
При обявяване на бедствено положение на територията на община Тутракан длъжностното лице, отговарящо за опазване на реда и законността е началника на РУ „Полиция” гр. Тутракан.
В съответствие с чл. 52 от „Закона за защита при бедствия”, при обявено бедствено положение в неизбежно необходимия обем и продължителност може да се ограничи:
-    правото на неприкосновеност на лицата и жилищата при временно извеждане от места, в които животът или здравето на лицата са непосредствено застрашени от радиация;
-    правото на ползване на имущество поради необходимост от защита на живота, здравето и имуществото на лица или на околната среда;
-    свободата на движение и пребиваване в определена част на територията, застрашена или засегната от радиация;
-    правото да се извършва дейност, която би затруднила или възпрепятствала осъществяването на спасителните работи.
При обявено бедствено положение като необходими мерки могат да бъдат предприети:
-    временно извеждане на лица, домашни и селскостопански животни и изнасяне на имущества от определената територия;
-    забрана за влизане, пребиваване и движение в определени места или територии.
Изпълнението на горните действия се извършва в съответствие с чл. 7 от Закона за МВР и включва:
-    отцепване(изолиране) на района, поразен от радиация;
-    осигуряване на обществения ред и организация на движението;
-    осигуряване надзора за изпълнение на режимните мероприятия-прехрана на населението, разпределение на лекарства, опазване на обществения ред и др.;
-    осигуряване реда и безопастността при евакуация на населението и материалните ценности от района, чрез регулиране на движението по маршрутите за евакуация;
-    осигуряване на условия за въвеждане на специализираните сили на ОУ „ПБЗН” за провеждане на аварийно-спасителни дейности;
-    оказване съдействане на здравните органи за оказване на квалифицирана помощ на пострадалите;
-    извършване на действия за разкриване и задържане на разпространителите на слухове, подстрекателите на безредици, извършителите на мародерство и други престъпления;
-    организиране опазването на публичната и частна собственост в населените места, където е извършена евакуация;
-    оказване съдействие на органите на местното самоуправление по привличане на населението, транспортни и други средства, принадлежащи на фирми, организации и неюридически лица за провеждане на евакуационни и спасителни дейности;
-    провеждане на следствено-оперативни мероприятия.
 
Управлението, организацията и ресурсното осигуряване на здравната помощ на територията на общината ще се осъществяват съгласно чл. 115, ал. 2 от Закона за здравето от Директора на регионалната здравна инспекция и управителя на „МБАЛ-Тутракан” като:
-    създават необходимите условия за медицинска сортировка, първична обработка, лечение, рехабилитация и медицинска експертиза на пострадалите;
-    формират и подготвят органи за управление и екипи за медицинска помощ;
-    осигуряват защитата на стационарно болните и медицинския персонал от външни фактори;
-    организират и осъществяват противоепидемични и хигиенни дейности и санитарен контрол в засегнатата територия от радиация;
-    формират запаси за ресурсно осигуряване на медицинските дейности;
 
 Възстановяване и подпомагане на засегнатото население.
Заявки за сили, имущества и продукти от първа необходимост ще се изпращат до областна администрация Силистра на факс с номер 086 821 664 при дежурните в ОЦ на ОУ ПБЗН и на факс с номер 086 821 364 при дежурния по Областен съвет по сигурност.
Получените материални запаси ще се съхраняват в пригоден за целта склад.
Длъжностното лице осъществяващо координиращи дейности по законосъобразното изразходване на финансовите средства е директора на дирекция „ФСБ” при община Тутракан.
 
V. СРЕДСТВА И РЕСУРСИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ДЕЙНОСТИТЕ
 
Източниците за финансиране по Общинския план за защита при ядрена и радиационна авария са републиканският бюджет, общинският бюджет, бюджетите на ЮЛ, ЕТ и др.
Средствата необходими за извършване на СНАВР и подпомагане на засегнатото население ще бъдат искани от републиканския бюджет чрез Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет (МКВПМС).
 
 
VI. НАЧИНИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЪСТАВНИТЕ
ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА
 
Дейностите по оперативната защита приядрена и радиационна авария се координират от ръководител на място, определен съгласно чл. 31, ал. 2 от Закона за защита при бедствия - който е началника на ОУ "Пожарна безопасност и защита на населението" Силистра, или оправомощено от него длъжностно лице.
Ръководителят на място организира взаимодействието и координацията между
частите на единната спасителна система при провеждането на спасителните и аварийно-възстановителните работи при ядрена или радиационна авария.
Ръководителят на място приядрена и радиационна авария по възможност осигурява документирането на провежданите дейности чрез фото- и видеозаснемане, вкл. дата и час на дейността.
Общински Щаб - Със заповед № 2379/04.10.2012г. на кмета на общината  е сформиран Щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия. В заповедта са определени начините за оповестяване и работното място на членовете на щаба. Дейността му се заключава в следното:
-    Създаване на организация по своевременно набиране, анализиране и обобщаване на информация за създалата се обстановка при възникване наядрена и радиационна авария;
-    Проследяване и анализиране на възникналата бедствена ситуация;
-    Изработване на необходимите разчети и вземане на решения;
-    Довеждане до знанието на подчинените структури на приетото решение;
-    Отдаване на необходимите разпореждания за изпълнението на решенията на Щаба.
Координацията на съставните части на единната спасителна система в област Силистра се осъществява чрез Оперативния център на Областно управление на Пожарна безопасност и защита на населението - Силистра.
Оперативния център извършва следните дейности:
1. Приема и оценява информацията за възникналото събитие;
2. Уведомява компетентните съставни части на единната спасителна система и координира по-нататъшната им дейност на основата на стандартна оперативна процедура;
3. Извършва ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и съставните части на единната спасителна система приядрена и радиационна авария;
4. По искане на кмета на общината организира включване на предвидените в Плана за защита приядрена и радиационна авария съставни части на единната спасителна система, както и на допълнителни сили и средства при необходимост.
Получената и предадената гласова информация в и от оперативния център се
записва и архивира с възможност за последващо прослушване.
Оповестяването на съставните части от единната спасителна система се осъществява от дежурния в ОЦ чрез изградените телекомуникационни, радио и интернет връзки до оперативните звена на съставните части на ЕСС в област Силистра.
Взаимодействието между съставните части на единната спасителна система на територията на общината се извършва чрез дежурния при Общински съвет по сигурност на Община Тутракан. След възникване на бедствието дежурният при Общ.СС уведомява по телефона кмета на Общината. По разпореждане на кмета дежурният уведомява по телефона останалите членове на общинския Щаб.
Наличните средства и възможности за комуникация /директни телефонни връзки, мобилни телефонни връзки и интернет връзка/ на общината с околния свят - ОЦ, областния управител, със съседни общини и населени места, кметствата от общината и длъжностни лица от общината са:
- Технически комплекс за оповестяване ТКО за връзка по команден ред с областен дежурен по линия на държавното оповестяване за кризи от военен и невоенен характер;
- Телефон за връзка с дежурния при Общ. СС - 0866- 60617и 0899931662;
- Списък с телефони за връзка (мобилни и стационарни) на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия, органи на изпълнителната власт, търговски дружества и фирми на територията на общината.
Схемата за оповестяване на общинския Щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия и силите и средствата на единната спасителна система е посочена в Приложение № 5.
Отговорно длъжностно лице от общинската администрация, координиращо комуникациите по време на бедствие е служителят, изпълняващ дейности по защита на населението при общинския Щаб.
 
VII. РЕД ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА
ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ
НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ
ОПАСНОСТ ИЛИ ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЕ
 
Комуникационно - информационната система се планира да осигури необходимата телекомуникационна поддръжка и информационни средства (апаратни и програмни) на общинско и локално ниво. Свръзките се организират на базата на комплексно използване на различните свързочни средства, като особено се използват възможностите на радиосредствата за оперативна и аварийна свръзка с мобилните обекти за предаване на данни. Използват се и запазената стационарна НСС, интернет, мобилни оператори.
Целта на организацията на комуникационно-информационната система е да се
организира и поддържа устойчива комуникационно-информационна система на базата на: ТКО - АСО и подвижни средства за свръзка, автоматизираната система за управление и взаимодействието на органите и силите на ОУ „ПБЗН” гр.Силистра за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия във възникналите огнища на поражение на територията на общината.
Основни задачи:
-    Осигуряване своевременно оповестяване на населението от застрашените райони, органите на общинския Щаб и силите за провеждане на мероприятия по защитата на населението и извършване на спасителни и аварийни дейности;
-    Осигуряване на устойчива и непрекъсната връзка и информационен обмен между органите за управление, силите и средствата, предназначени и заделени за предотвратяване и ликвидиране на последствията от бедствия;
-    Осигуряване на комуникациите и информационния обмен необходими за взаимодействие между силите и средствата на ведомствата при провеждането на СНАВР.
Комуникационно-информационната система е организирана на базата на комплексно използване на съвременните информационни и комуникационни технологии и средства, като с предимство се използват мрежите на обществените далекосъобщителни оператори, предоставящи гласова телефонна услуга (телефонните канали на „БТК” АД и останалите мобилни оператори) и използване възможностите на радиосредства за оперативна и аварийна свръзка.
Оповестяването се осъществява по действащата комуникационно- информационна система на ОУ „ПБЗН” с използване на телефонните канали от обществените далекосъобщителни мрежи (ОДМ), радиото и телевизията. За оповестяване се използват съществуващите системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване – автоматизираната система за оповестяване /ТКО/ със заложен принцип на приоритет и автоматизирано отнемане на канали за обмен при възникване на критична, аварийна или бедствена ситуация в зоната на наблюдавания обект.
Отговорни общински звена и длъжностни лица от общинската администрация за осъществяване на дейността - Дежурния по общински съвет по сигурност.
Управлението на спасителните и неотложни аварийно – възстановителни работи (СНАВР) при бедствия, се осъществява от общинския Щаб. За оказване на помощ при ръководството на СНАВР, общинския Щаб изпраща оперативна група (ОГ) в засегнатите райони.
При ядрена и радиационна авария, трансгранично замърсяване и нелегален пренос на радиоактивни материали, управлението ще се осъществи от основния пункт за управление – сградата на общинска администрация или от друга подходяща сграда, в случай че създалата се обстановка не позволява да се използва сградата на общинска администрация.
Връзка с общинския център
Тел. 0866/60621; факс:0866/60636
E-mail: tutrakan@b-trust.org
За начало на оповестяването на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при ядрена или радиационна авария се счита оповестяването на Ръководителя на Щаба – Кмета на общината. По разпореждане на Кмета дежурния оповестява ОЦ и кметствата, учрежденията и фирмите, определени за участие в СНАВР посредством телефона.
Системата за оповестяване на общинския Щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия, на общинската администрация и населението на общината включва комплекс от мероприятия, осигуряващи приемане на сигнали по линия на дежурния в Общината за кризисни състояния.
Дежурният е в състояние да предава информация за възникнали бедствия към ОЦ и дежурния в областна администрация, да оповестява състава на общинската администрация, да подава информация до търговските дружества, организации със стопанска и нестопанска цел и фирми на територията на общината.
Оповестяването става по следния начин:
А. Органите за управление – от дежурния при Общ.СС след указания от кмета на общината (според обстановката);
Б. Общинския щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия – от дежурния към Общ.СС след указания от кмета на общината (според обстановката);
В. Сили за реагиране – от оперативния дежурен, след координация с кмета на общината;
Г. Населението – от кмета на общината, след координация с началника на ОУ „ПБЗН”.
За своевременното информиране на населението за създадената обстановка е нужно:
а) готовност за използване на местните средства за масова информация (радио,
телевизия и преса, подвижни оповестителни системи монтирани на МПС) за оповестяване на населението и даване на указания за поведение и действия при повишена радиоактивност – Приложение № 19;
б) разясняване на населението чрез средства за масова информация особеностите на бедствието, поведението и действията на населението при ядрена или радиационна авария и информиране за създалата се обстановка.
Редът и начинът за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на съставните части на Единната спасителна система приядрена и радиационна авария на територията на община Тутракан може да се осъществи и чрез комуникационно-информационна система, наречена „Национална система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия”.
Начините за свързване чрез системата за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на съставните части на Единната спасителна система са: алармиране, оповестяване, спешно свързване с едно лице, спешна конференция, планирана конференция за определен час.
-    Алармирането е изпращане на предварително записано съобщение  до лицата в групите при възникнало бедствие със следния текст:
Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN!
Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN!
Внимание, авария в АЕЦ "Козлодуй"!
Внимание, авария в АЕЦ "Козлодуй"!
Внимание, авария в АЕЦ "Козлодуй"!
 
или
 
Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN!
Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN!
Внимание, радиационна авария!
Внимание, радиационна авария!
Внимание, радиационна авария!
 
-    Оповестяването е изпращане на съобщение до лицата в групите с допълнителна информация, изготвена към момента на опасност от възникване или при възникнало бедствие, с конкретизиране на събитието и указания за действия на лицата.
-    Спешно свързване е контакт с лице от дадена група с цел консултация и/или експертно становище.
-    Спешна конференция е паралелното избиране на определени лица, които се включват в конферентна връзка, с цел координация на действията и вземане за решение за реагиране на дадено събитие.
-    Планирана конференция за определен час е паралелното избиране на определени лица, които се включват в конферентна връзка, за което са предварително известени.
Ранното предупреждение и оповестяването на общинско ниво, кметство и населено място се осъществява от ОЦ при ОУ „ПБЗН” Силистра, по разпореждане на Началника на областно управление "Пожарна безопасност и защита на населението" Силистра.
При възникване на ядрена и радиационна авария, изискващо координация на общинско ниво, кметство и населено място, ранното предупреждение и оповестяването се извършва и въз основа на искане на Кмета на община.
Исканията се приемат чрез ОЦ при ОУ „ПБЗН” Силистра.
 
VIII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКИПИТЕ И СРЕДСТВАТА НА
СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА
 
Община Тутракан и общинското предприятие „БКС” разполагат с:
 
1. Личен състав – 140 служители общо;
 
2. Автомобили:
- Мицубиши Аутлендер 2.2 - високопроходим;
- Лада ВАЗ 21213/Нива – високопроходим;
- Пежо Партнер;
- Опел Вектра;
- УАЗ 37-41;
- Форд Транзит;
- Ситроен Берлинго;
- училищни автобуси – 4 броя с общо 120 места.
 
3. Товарни автомобили:
- Товарен Форд Транзит Канект SWB200;
- Газ-53;
- Трактор Т-16/шаси;
- Трактор ДТ – 75;
- Самосвал ЗИЛ;
- Пясъкоразпръсквач ГАЗ 53;
- Контейнеровоз ГАЗ 53;
- Трактор ЮМЗ снегорин;
- Самоходно шаси;
- Трактор Болгар;
- АТС предоставен от МВР.
 
РС „ПБЗН” гр.Тутракан.
1.      Личен състав – 14 служители;
2.      Автомобили: 2 броя противопожарни
3.      Др. машини и инструменти:
- хидравличен режещ и разпъващ комплект;
- моторен флекс;
- плаваща мотопомпа с дебит 2л./сек.
- носима мотопомпа с дебит 8 л./сек.;
 
РУ „Полиция” гр.Тутракан според изготвен план на ОД на МВР – Силистра и конкретната обстановка ще осигури на община Тутракан необходимия личен състав и един специализиран автомобил.
 
„МБАЛ-Тутракан” ЕООД.
1.      Личен състав – 37 лекари и 68 среден медицински персонал
2.      Автомобили:
- Пежо Боксер СС 0815 СК;
- Мерцедес Вито СС 6572;
- Дачия Логан СС 14 23 МС.
 
„В и К” район Тутракан
1.      Личен състав – 37 служители;
2.      Автомобили:
- Дачия;
- Лада Нива;
- УАЗ;
- ГАЗ-53;
- Автобус – Чавдар;
- Багер – NewHolland;
- Трактор с ремарке – МТЗ.
 
Специализирани сили на министерства и ведомства.
Наименование
Личен състав
Техника / брой
 
 
 
РИОСВ Русе
10
4
РЗИ
50
4
Здравни и лечебни заведения
1600
40
ОД БХ
46
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX. ВРЕМЕ ЗА ГОТОВНОСТ ЗА РЕАГИРАНЕ НА СЪСТАВНИТЕ
ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА
Времето за готовност за реагиране на съставните части на единната спасителна система е до 3 /три/ минути след получаване на сигнал. Времето за готовност за реагиране на Специализираните сили на министерства и ведомства от областта – до 60/шестдесет/ минути след получаване на сигнал.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПЛАН
ЗА ЗАЩИТА ПРИ НАВОДНЕНИЕ
2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЕ
 
Списък с регистрирани минали наводнения на територията на община Тутракан по населени места
 
НАСЕЛЕНО МЯСТО
EKATTE
ОПИСАНИЕ НА УЧАСТЪКА , В КОЙТО Е ВЪЗНИКНАЛО НАВОДНЕНИЕТО
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИТИЕТО
ПРОЕКТНА ЕДИНИЦА
ДАТА НА НАСТЪПВАНЕ
Пожарево
57090
в регулацията на населеното място; в района на бившия рибарник
високи води на р.Дунав; наводняват се десетина къщи, доста стопански постройки
Добруджански реки на запад от р. Суха
2005
Тутракан
73496
в регулацията на населеното място, между улиците "Опълченска", "Д.Чинтулов", "М.Палаузов", "Г.Бенковски", "Родина", "Каварна"
интензивни валежи, липсата на дъждовна канализация в някои райони на града създава предпоставка за наводняване на жилищни сгради и инфраструктура
Добруджански реки на запад от р. Суха
2003
Пожарево
57090
в регулацията на населеното място; в района на бившия рибарник
селото се наводнява при бившия рибарник; наводнени десетина къщи, много стопански дворове; от местното дере се наводнява и църквата
Добруджански реки на запад от р. Суха
2003
Тутракан
73496
в регулацията на населеното място, между улиците "Опълченска", "Д.Чинтулов", "М.Палаузов", "Г.Бенковски", "Родина", "Каварна"
интензивни валежи,  липсата на дъждовна канализация в някои райони на града създава предпоставка за наводняване на жилищни сгради и инфраструктура
Добруджански реки на запад от р. Суха
2004
Пожарево
57090
в регулацията на населеното място; в района на бившия рибарник
селото се наводнява при бившия рибарник; наводнени десетина къщи, много стопански дворове; от местното дере се наводнява и църквата
Добруджански реки на запад от р. Суха
2004
Тутракан
73496
в регулацията на населеното място, между улиците "Опълченска", "Д.Чинтулов", "М.Палаузов", "Г.Бенковски", "Родина", "Каварна"
интензивни валежи,липсата на дъждовна канализация в някои райони на града създава предпоставка за наводняване на жилищни сгради и инфраструктура
Добруджански реки на запад от р. Суха
2005
 
На територията на общината най-вероятни наводнения могат да се получат при:
-    проливни дъждове и снеготопене. Критични участъци има в гр.Тутракан по улиците „Опълченска”, „Гаврил Генов”, „Митко Палаузов”, „Родина”, „Каварна”. По селата критични участъци са местните дерета в селата Белица, Дунавец, Сяново, Старо село и безоточните терени в с.Цар Самуил.
При проливни дъждове и интензивно снеготопене съществува риск от наводнение на сутеренните помещения в домовете на хората, изкъртване на уличната настилка от големия приток на вода, както и заливането им с кал и тиня.
-    покачване нивото на водите на р. Дунав и от евентуалното скъсване на защитните диги. Застрашени са новочерненската низина с площ от около 15 000дка. Дължината на защитните диги е 18 180м. Критично ниво е на кота 17.00м. Друг критичен участък е с. Пожарево. Поради липса на предпазни клапи под насипа на пътя с. Пожарево – с. Дунавец през 2005г. бяха наводнени жилищни и стопански постройки в селото.
-    скъсване на дигите на потенциално опасните язовири. Това са: яз. ”Антимово” – при евентуално скъсване на стената ще се залеят около 2000 дка земеделска земя и заливане на пътя Русе – Силистра в участъка около Антимовското ханче.
§        Яз. Боблата”- наводнява пътя Русе – Силистра в участък от около 250м.
§        Яз. „Белица” - наводнява пътя Тутракан-Исперих в  участък от около 150м.
-    повреда в тръбопроводите и съоръженията на напоителната система
 
II. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ НАВОДНЕНИЕ
 
За предотвратяване или намаляване на неблагоприятните последици от наводнения се извършва:
-    предварителна оценка на риска от наводнения, която има за цел да определи районите с потенциален риск от наводнения или вероятност за значителен потенциален риск от наводнения;
-    ежегодни проверки за състоянието на потенциално - опасните язовири;
-    почистване на каналите за отводняване, минаващи през населените места;
-    почистване и корекция на деретата, по които минават водите от язовирите, от дъждовете и от отводнителните канали;
-    предприемане на геозащитни и брегоукрепителни мероприятия по дигите на р. Дунав на територията на община Тутракан;
-    обучение и практическа подготовка на общинския щаб и населението в община Тутракан.
 
За ликвидирането на щетите нанесени при наводнения ще участвуват предимно общинското предприятие "БКС", силите на РУ „Полиция” гр. Тутракан, „В и К” ООД район Тутракан, ЦСМП, РС “ПБЗН” гр. Тутракан с наличните сили, както и в зависимост от необходимостта на фирмите и учрежденията на територията на общината.
Поражения по защитните диги по река Дунав ще се отстраняват от силите на „Напоителни системи” ЕАД с усиление от сили на населените места от общината.
В зоната на поражение от наводнение СНАВР се провежда във взаимодействие с основните съставни части на единната спасителна система първоначално  разузнаване за определяне на:
-    маршрути за предвижване до зоната на поражение;
-    местата за устройване на странични и магистрални проходи;
-    местата на сградите с масово пребиваване на хора и тези, в които незабавно трябва да започнат спасителни работи;
-    степента на разрушение на елементите от комунално-енергийните мрежи (КЕМ) и вторичните поражения, които са предизвикали;
-    сградите, застрашени от разрушаване, които не подлежат на укрепване;
-    състоянието на пътища и пътни съоръжения;
-    състоянието на хидротехнически съоръжения;
-    местата, удобни за развръщане на временни пунктове за спешна помощ;
-    подходящи места за съхранение телата на загиналите;
-    местата на вертолетните площадки;
-    местата за устройване на палаткови лагери;
-    местата за развръщане на походни кухни;
-    пунктовете за раздаване на храна, вода, медикаменти и други;
-    степента и характера на разрушенията от наводнението;
-    възможността за използване на различните видове средства за комуникация;
-    местата, удобни за развръщане на пунктове за управление (ПУ); 
-    състоянието на епидемиологичната обстановка;
-    удобните места за развръщане на пропускателни пунктове от и към зоната на поражение;
-    наличието на социални заведения, които биха могли да функционират и изпълняват задачи по ликвидиране на последствията;
-    наличието на обекти, на които незабавно трябва да се осигури охрана;
-    състоянието на обекти, които биха могли да предизвикат екологично замърсяване на околната среда;
-    състоянието на обекти от национално значение.
 
Провежданите СНАВР в зоната на бедствието включват:
 
-    разузнаване и оценка на обстановката;
-    спасяване на пострадали и оказване на долекарска помощ;
-    спасяване на хора в наводнени или разрушени сгради и съоръжения;
-    осветяване на зоната за извършване на спасителни дейности;
-    прокарване на пътища и проходи за преминаване през наводнени и непроходими участъци;
-    самостоятелно или съвместно с други екипи от единната спасителна система се извършва издирване на пострадали;
-    оказване на долекарска помощ на пострадалите;
-    извеждане на пострадалите.
 
1. Възстановяване / изграждане на съоръжения
1.1 Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия, формированията на фирмите и учрежденията, определени за участие в СНАВР при опасност от наводнение, след привеждането си в готовност в кратки срокове, съсредоточават основните си усилия за своевременно отстраняване повредите по дигите, установяване на непрекъснат контрол за състоянието на съоръженията и нивото на водата и оповестяване на застрашеното население.
         1.2. В случай на внезапно заливане на част от гр. Tутракан основните усилия се съсредоточават за своевременно провеждане на СНАВР, оказване помощ на хората намиращи се в сутеренни помещения и изграждане (укрепване) на диги. Своевременно специализираните формирования отстраняват възникналите повреди по телефонно –кабелната и електроснабдителни системи, отводняване на наводнени помещения, изнасяне на суровина и готова продукция  на наводнени места, както очистване на улиците и отводнителните шахти и канали от кал и тиня.
1.3. Отговорни общински звена и длъжностни лица от общинската администрация за осъществяване на дейността:
         Дейността се осъществява изцяло под ръководството на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия.
За провеждане на СНАВР при наводнение се създава следната групировка от сили и средства:             
-    Общински щаб  - 1 бр. с л.състав 15 човека
-    Дежурни по Общ.СС - 1 бр. с л.състав 5 човека.
-    Противопожарни екипи - 1 бр. с л.състав 6 ч.
-    Постове за регулиране на движението: 1 бр. с л.състав - 4 човека.
-    Аварийните групи на „Енерго-Про” ЕАД, „В и К” ООД, ОПУ, „Напоителни системи” ЕАД.
 
2. Експертиза на състоянието на критичните и потенциално опасни обекти и съоръжения и евентуални поражения върху инфраструктурата
2.1. Определяне на критичните и потенциално опасни обектите:
-    Дунавска дига
-    Защитена местност "Калимок-Бръшлен"
-    Водоеми
- язовир с. Антимово – „Напоителни системи” ЕАД
-  с. Шуменци 36 дка,-общински – изведен от експлоатация
-  с. Белица 42 дка - общински
-  гр.Тутракан „Боблата” 104 дка - общински
-    Канализационна мрежа – проблемни участъци в Тутракан
- ул.”Опълченска”
- ул. „Родина” - ул.”Каварна”
- ул. „Митко Палаузов”
- ул. Гаврил Генов”
2.2. Отговорни длъжностни лица за изготвяне на експертизи.
       Експертизите се изготвят от собствениците и операторите на обектите. За общинските обекти от привлечени „експертни екипи”.
3. Обучение на органите за управление, силите за реагиране и населението
Органите на изпълнителната власт и населението се обучават за защита при бедствия. Обучението на органите на изпълнителната власт е задължително, а те от своя страна организират обучението на длъжностните лица от общинска администрация и служителите от подчинените им звена за изпълнение на дейността по защитата.
В системата на образованието се въвеждат специални часове за обучение за защита при бедствия и оказване на първа долекарска помощ. При обучението за придобиване на основно образование се осигуряват основни познания за рисковете от бедствия и за начините на поведение и действие, а при обучението за придобиване на средно и висше образование - познания за защита, съответстващи на профила и специалността на обучението.
Министърът на образованието, младежта и науката след съгласуване с министъра на вътрешните работи утвърждава програми за обучение, учебни материали и помагала за детските градини и училищата и планове за обучение и подготовка за защита при бедствия на ръководния персонал и учителите в системата на народната просвета.
Обучение на населението за начините на поведение и действие и изпълнението на необходимите защитни мерки при бедствия се организира от кмета на общината.
4. Дейности за намаляване на риска
4.1. Контрол за нивото на водите на р.Дунав и язовирите
         Контролът за състоянието на дигата на р. "Дунав" се извършва от постове на "Напоителни системи" ЕАД, които извършват непрекъснато наблюдение за нивото при доближаване критичната точка на преливане и незабавно информират дежурния по Общ.СС, а те от своя страна информират областния дежурен. Същевременно постовете следят за поява на мокри петна по сухия откос на дигите, пукнатини и за изправността на изпускателните съоръжения.
         Заливаема зона в защитена местност "Калимок-Бръшлен". При поява на локални малки свлачища по откосите на предпазната дига при главен отводнителен канал и/или механични и други негативни промени по трите савачни съоръжения – Източен, Среден и Западен  шлюз, следва да се вземат бързи мерки от експлоатационни персонал на ДПП Русенски Лом, на място и да се съобщи незабавно в РИОСВ – Русе. Мероприятията за заздравяване се решават под ръководството на Директора на ДПП Русенски Лом. При свличания на предпазната дига при Главния отводнителен канал, отделящ възстановената зона от селскостопанските земи по преценка на директора на ДПП Русенски Лом се започва източване на водата и се сигнализира за бедствено положение на намиращите се в близост населени места, производствени предприятия, комуникационни връзки и др.
         Контролът за състоянието на потенциално опасните язовири се извършва от назначени наблюдатели от кмета на съответното кметство, които извършват непрекъснато наблюдение за нивото на водите и при доближаване критичната точка на преливане незабавно информират дежурния по Общ.СС, а те от своя страна информират областния дежурен по Обл.СС. Същевременно следят за поява на мокри петна по сухия откос на дигите на язовира, пукнатини и за изправността на изпускателните съоръжения.
        При констатиране на нередности незабавно докладват на Кмета на община Тутракан.
         4.2. Временно извеждане на населението и материалните ценности от застрашените места.
         Извеждането на населението при опасност от наводнение се извършва по решение на Щаба за изпълнение на ОПЗБ.  Извозването на материалните ценности се извършва със собствени сили и средства. Регулирането на движението се извършва от постове на РУ "Полиция", разположени на безопасни места.
 
III. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ НАВОДНЕНИЕ
 
       1.Хидрометеорологическо осигуряване:
        Хидрометеорологическото осигуряване при наводнение се организира и води преди всичко за превантивното добиване на щормова хидрометеорологическа информация преди възникване на събитията, съпроводено с оповестяване на Щаба за изпълнение на ОПЗБ, териториалните и обектови комисии по места и от АППД - Русе.
         Допълнително за осигуряване на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи и евакуацията (извеждането), информация за хидрометериологичната обстановка в пострадалия от бедствието район се получава и от формированията на ОУ "ПБЗН".
         2. Разузнаване
         За провеждане на спасителни и аварийни дейности при наводнения, разузнаването се организира от Щаба за изпълнение на ОПЗБ.
         Разузнаването се води за изпълнение на следните задачи:
         - ежедневно регулярно следене режима на водата в наблюдателните обекти до началото на бедствието;
         - своевременно докладване на органите за управление на данните за хидротехническото съоръжение при достигане на над допустимите норми и факта  на бедствието;
         - след възникване на наводнението следят за нивото на водите, състоянието на хидротехническите, комуникационните и други съоръжения;
         - следене за загубите (щетите) от бедствието и определяне на мероприятията за СНАВР.
         Информация за състоянието на хидрообектите се получава и от ведомствата (фирмите) - собствениците.
3. Информационно осигуряване
Мерките за защита, поведение и действие на населението и условията на живот в общината се определят от Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и се свеждат до населението:
-     по РТВ в населените места на общината и обекти от националното стопанство;
-     чрез административните и стопански ръководители;
-     чрез отговорници на РУ ”Полиция”;
-     чрез обучение на населението за поведение и действие, съгласно плановете за защита и дейност при бедствия.
 
4. Конкретни мерки за защита:
-    временно извеждане на населението и материалните ценности от засегнатите от наводнението райони;
-    настаняване на изведеното населението в предварително определени райони;
-    определяне на терени за разполагате на сили от ЕСС;
-    оценка на нуждите от храни, вода, медицински изделия, лекарствени продукти и други;
-    извършване на отводнителни мероприятия в засегнатите от наводнението район;
-    разчистване на пътища и съоръжения от наноси, възстановяване и изграждане на диги в следствие на поражения причинени от наводнението;
-    разчистване от удавени животни от наводнението;
-    дезинфекция, дезинсекция и дератизация в района на наводнението;
-    организация на комуникациите за своевременно оповестяване на населението и координация на силите на ЕСС;
-    осигуряване на законност и ред;
-     здравеопазване и медицинско осигуряване в района на наводнението;
-    възстановяване и подпомагане на засегнатата инфраструктура и население в района на наводнението.
 
 
IV. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ
 
При наводнение дежурния по Общ.СС оповестява Оперативен център /ОЦ/ и ръководителя на общинския Щаб. По тяхно разпореждане дежурния оповестява членовете на Щаба, учрежденията и фирмите определени за участие в СНАВР по телефона.
При проливни дъждове и покачване нивото на водите за своевременно оповестяване на органите, силите и населението се назначават постове за наблюдение на дигите на р.Дунав и потенциално опасните язовири на територията на общината. При опасност от преливане, постовете информират дежурните по Общ. СС, които от своя страна извършва по-горе описаните дейности.
Първа мярка за защитата на населението е неговото информиране за действията при наводнение – Приложение № 20.  Кметовете на кметства и кметските наместници организирано информират жителите на населеното място.
Следва евакуиране и оказване на помощ на засегнатото население. Евакуираното население ще бъде настанено в училища, а в населени места където няма такива ще бъдат разгърнати палатки за временно настаняване    
При нарушаване целостта на отделни участъци от дигите (поява на пукнатини, пропадания, мокри петна) възстановителните дейности се извършват от "Напоителни системи" ЕАД. При необходимост или недостиг на техника се привличат машини от земеделски стопани от близките населени места. Транспортирането на инертни материали, дървен материал и др. се извършва от мобилизиран транспорт. Осигурени са чували от ОУ „ПБЗН”. Пясък ще се закупи от баластриерите.
         Почистването на улиците и пътищата от наноси и тиня, отводняването на улици ще се извършва от сметопочистващата фирма с приоритет на ул."Крайбрежна", ЦГЧ, главни улици и площади.
 По наводнените улици "Гаврил Генов", "Опълченска", „Родина” и "М. Палаузов" изпомпването на водата от сутерените се извършва със сили и средства на РС "ПБЗН"-Тутракан.
За да се намали риска, трябва да се оценят последиците от силно наводнение. Следва да се осигури необходимата информационна, организационна и материално-техническа подготовка за провеждане на ефективна защита на населението, животните и материалните ценности и жизнено важните производства, както и да се регламентират основните приоритети в дейността на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия, механизмите за вземане на решения и взаимодействието между силите и средствата.
Общинския Щаб, формированията на кметствата, учрежденията и фирмите, след привеждането си в готовност в кратки срокове, съсредоточават основните си усилия за своевременно провеждане на СНАВР и оказване на медицинска помощ на хората от най-пострадалите райони на населените места от общината.
Същевременно специализираните формирования  отстраняват повреди за бързо възстановяване на жизненоважните съоръжения и комуникации. До края на първото денонощие от началото на наводнението, Щабът организира настаняването и изхранването на хората останали без подслон.
В последствие след предоставяне и привличане на сили и средства от незасегнати общини, специално определен за целта екип за управление организира действията им за усилване провеждането на СНАВР.
Управлението на СНАВР се извършва от Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия. При организиране и провеждане на СНАВР при наводнение на територията на общината се провежда:
1. Разузнаване
За вземане на оптимално решение за действие е необходимо организиране и провеждането на разузнаване в засегнатите райони.
1.1. Разузнаване мащабите на наводнението и разрушенията, настъпили в резултат на него - осъществява се от специалисти от  дирекция „Инфраструктурно развитие и опазване на околната среда” при община Тутракан. Установяват къде и кои жилищни сгради и сгради с масово пребиваване на хора са наводнени или  разрушени, както и обозначават опасните сгради при провеждане на СНАВР. Резултатите докладват на Кмета на общината, в качеството му на ръководител на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия.
1.2. Разузнаване за състоянието на транспортните комуникации – осъществява се от групи на ОПУ, длъжностни лица от община Тутракан и от фирмите по поддържането на пътната мрежа. Целта на разузнаването е да се установи съответно кои участъци от улици в населените места са наводнени и какви са пораженията по пътищата. Кметовете на населени места провеждат разузнаване за нанесените щети на територията на съответното кметството. Резултатите докладват на дежурния по общински съвет по сигурност.
1.3. Разузнаване за състоянието на КЕМ (комунално енергийната мрежа) - осъществява се от групи на „В и К” ООД и „Енерго-Про” ЕАД. Установяват повредите по основните си съоръжения. Резултатите докладват на своите представители в общинския Щаб.
1.4. Разузнаване състоянието на дигите - осъществява се от „Напоителни системи” ЕАД и ползвателите на водните съоръжения. Установяват повредите по дигите на р. Дунав /при високи води/ и язовирите – с особено внимание на потенциално опасните. Организират постоянно наблюдение за състоянието им. Резултатите докладват на дежурният по Общ. СС, а той уведомява Кмета на общината.
2. Провеждане на СНАВР
За организирано провеждане на СНАВР на територията на общината, тя се разделя на сектори за работа, които от своя страна се подразделят на участъци . За всеки сектор и участък се назначава ръководител на спасителните работи.
2.1. Разкриване и спасяване на застрашените и пострадалите от наводнението хора
Спасителните работи започват с евакуиране и оказване на помощ на засегнатото население. Евакуираното население ще бъде настанено в училища или сгради, незасегнати от бедствието, а в населени места където няма такива ще бъдат разгърнати палатки за временно настаняване.
След привеждане в готовност на формированията и изясняване на действителната обстановка, спасителните формирования и медицинските екипи от спешна помощ се разпределят по сектори и участъци за работа. В помощ на спасителните групи се привличат и оцелели граждани.
2.2. Оказване на медицинска помощ и медицинско осигуряване
За медицинско осигуряване на провежданите спасителни работи при наводнение се използват екипите на ЦСМП и доброволците на БЧК, които оказват първа медицинска помощ и се включват съвместно със силите на ПБЗН, а специализираните се използват самостоятелно, под ръководството на медицинските органи за управление. Част от силите, включени за медицинско осигуряване на спасителните работи могат да се въведат от съседните на наводнението територии.
Запазените местни медицински сили и средства е целесъобразно да се привеждат в готовност и се включват в групировката от сили за изпълнение на мероприятията по медицинското осигуряване.
Оказването на медицинска помощ започва веднага след получаване на сигнал за пострадали от наводнението от екипи на Центъра за спешна медицинска помощ и дежурни смени от отделенията в МБАЛ-Тутракан с приоритет на сградите с масово пребиваване на хора и жилищните сгради. Пострадалите се транспортират до болниците от автомобили на ЦСМП. При недостиг на линейки за транспортиране на пострадали се използуват и подходящи автомобили общинска собственост и автомобили на физически и юридически лица.
В Многопрофилната болница за активно лечение в гр. Тутракан се оказва квалифицирана медицинска помощ на пострадалите.
При наводнение на част от помещенията на болницата и същите станат неизползваеми, се развръщат полеви болници /стадиони и игрищата на училищата – Приложение № 13/.
Информацията за броя на постъпилите на лечение се подава от МБАЛ до общинския Щаб, както и сведение за медицинските екипи и стационарната болнична база .
2.3.  Изхранване на пострадалото население
Служители от дирекция „Информационно обслужване и общински услуги” към общинска администрация изясняват състоянието на магазините за хранителни стоки, складовете с хранителни стоки, фурните, ресторантите и столовете. Тези, които могат да се използват, приоритетно се осигуряват с ел. ток и вода /включително чрез агрегати и водоноски/. На пострадалото население се раздава храна. Развръщат се продоволствени пунктове за изхранване на хората без подслон на местата, където са настанени да живеят.
2.4. Настаняване на останало без подслон население
До края на първото денонощие след наводнението Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия организира настаняването на хората останали без подслон. Специалисти от дирекция “Инфраструктурно развитие и опазване на околната среда” на общината определят, кои обществени сгради могат да се използват за живеене, като хората се настаняват съобразно местоживеенето им. При недостиг на места се използуват фургони на местни фирми и се прави заявка за доставяне на такива.
2.5. Осигуряване на обществения ред и сигурност и охрана на материалните ценности и важни обекти, отцепване на райони и регулиране на движението
Регионалната дирекция на полицията, в частност РУ „Полиция” Тутракан, а също и тези от прилежащите зони и райони осигуряват пропускателен режим по маршрути и КПП-та. Организират комендантска служба в зоната на наводнението за осигуряване ред и организираност сред населението от пострадалия район. На комендантската служба се възлага:
-    осигуряване въвеждането на групировките от сили за провеждане на СНАВР;
-    водене борба с разхитителите на имуществото на гражданите, ведомства и организации;
-    недопускане на външни лица в района на бедствието;
-    охрана на пътни съоръжения, държавни обекти, производствени предприятия и други.
Охраната на банките се осъществява от ведомствената им охрана. РУ „Полиция” организира охраната на музеите, търговската мрежа и необитаемите сгради чрез патрули и постове за опазване личното и обществено имущество. Отцепването на поразените райони и регулирането на движението се осъществява със сили на РУ „Полиция” – Тутракан и от привлечени сили.
2.6. Идентифициране и погребване на загинали.
Идентифицирането на загиналите от наводнението се извършва от служители на дирекция „Информационно обслужване и общински услуги” след откарването им в Многопрофилната болница за активно лечение в гр. Тутракан. Служителите издирват и известяват близките им за организиране погребването им. Информацията за имената и броя на загиналите се подава на представителя на полицията в общинския Щаб.
2.7. Инженерно осигуряване
         За да се осъществи инженерното осигуряване е необходимо отлично познаване на пътищата (независимо от пътната настилка), водоизточниците (естествени и изградени), източници на материали  (кариери, горски масиви).
Най-напред се осигуряват подстъпи за евакуация (изнасяне), което дава възможност и на формированията да изпълняват задачите си (спасителни, локализационни, възстановителни).
2.8. Разчистването от удавени животнии транспортирането им до екарисаж ще се извършва със сили и средства на общината, а контрол и ръководство ще осъществява Директора на ОД „БХ” Силистра.
2.9. Отстраняване на повреди по КЕМ
Отстраняването на повредите по комунално-енергийните системи се извършва от аварийните групи на съответните дружества. Аварийните групи отстраняват приоритетно повреди по съоръженията, които осигуряват жизнено важни обекти (болница, фирми от хранително-вкусовата промишленост). В последствие отстраняват останалите повреди до пълно възстановяване на системите.
Изпомпването на водата от сутерените и наводнените помещения се извършва със сили и средства на РС „ПБЗН” гр. Тутракан.
Силите на „В и К” ООД се съсредоточават главно в отстраняване на аварии по
водопреносната система и очистване на улиците и отводнителните шахти и канали от кал и тиня.
След приключване на изчистването и щетите нанесени от наводнението се извършва дезинфекция на засегнатият район.
2.10. Възстановяване на пътища и  пътни съоръжения
С наличната техника се разрушават постройки и съоръжения с нарушена конструкция (които не могат да бъдат възстановени) и се разчистват срутените сгради. С помощта на Областно "Пътно управление"  се възстановява републиканската транспортна мрежа в района на Общината.
Отстраняването на пукнатините и пропаданията по пътната настилка се извършва от пътноподдържащите фирми. При невъзможност да се отстранят повредите по пътищата се устройват подходящи обходни маршрути.
2.11. Материално-техническо осигуряване
Съобразно уточнените (предполагаемите) личен състав и техника, които следва да участвуват при провеждането на спасителните работи и вероятното число поразени хора при наводнение (оценка на обстановката), подготвят се предложения за участие и на формирования за материално – техническо осигуряване (МТО) – подвижни продоволствени отряди /ППО/ и евакуационни групи.
Осъществява се помощ и контрол на дейността на общинската и кметски администрации, участващи в спасителните работи и по изхранването на пострадалите от наводнението от участващите в спасителните работи сили на ПБЗН.
Поддържа се готовност от кметствата за своевременното осигуряване на палатки, легла, постелъчни принадлежности за личния състав, на празни и пълни с пясък торби за евентуално предотвратяване разрастването на наводнението от съседни райони, незасегнати от бедствието.
Уведомява се съответната търговската организация за участие в осигуряването на спасителни работи, като:
-    привеждане в готовност определени количества обменен фонд облекло, обувки и стоки от първа необходимост;
-    развръщане на временни подкрепителни пунктове;
Органите за материално-техническото осигуряване непрекъснато наблюдават и своевременно реагират на измененията на обстановката.
2.12. Транспортно осигуряване.
Транспортното осигуряване се организира за извършване на превози за евакуацията на хората, по разсредоточаването на работници, служители и друго население, както за извозване на материални ценности. Преки организатори на транспортното осигуряване са заместник-кметовете нa oбщината. За изпълнение на поставените задачи ще се използват транспортните средства на фирмата, извършваща обществен превоз на пътници -„Т.А.Т.” ООД гр. Тутракан и частна транспортна техника.
 
V. СРЕДСТВА И РЕСУРСИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ДЕЙНОСТИТЕ
 
Източниците за финансиране по Общинския план за защита при бедствия са републиканският бюджет, общинският бюджет, бюджетите на ЮЛ, ЕТ и др.
Изхранването на засегнатото население и на участниците в СНАВР се извършва от доброволни екипи към Община Тутракан или БЧК.
Разчета за необходимите продукти за пострадалото население за период от три дни е представен в Приложение № 8.
Техниката предвидена в плана се явява изправна и заредена с гориво поне за едно денонощие.
Средствата необходими за извършване на СНАВР и възстановяване на засегнати или разрушени обекти общинска или частна собственост ще бъдат искани от републиканския бюджет чрез Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет (МКВПМС).
 
 
VI. НАЧИНИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЪСТАВНИТЕ
ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА
 
Дейностите по оперативната защита при наводнение се координират от ръководител на място, определен съгласно чл. 31, ал. 2 от Закона за защита при бедствия - който е началника на ОУ "Пожарна безопасност и защита на населението" Силистра, или оправомощено от него длъжностно лице.
Ръководителят на място организира взаимодействието и координацията между
частите на единната спасителна система при провеждането на спасителните и аварийно-възстановителните работи при наводнение.
Ръководителят на място при наводнение по възможност осигурява документирането на провежданите дейности чрез фото- и видеозаснемане, вкл. дата и час на дейността.
Общински Щаб - Със заповед № 2379/04.10.2012г. на кмета на общината  е сформиран Щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия. В заповедта са определени начините за оповестяване и работното място на членовете на щаба. Дейността му се заключава в следното:
-    Създаване на организация по своевременно набиране, анализиране и обобщаване на информация за създалата се обстановка при възникване на наводнение;
-    Проследяване и анализиране на възникналата бедствена ситуация;
-    Изработване на необходимите разчети и вземане на решения;
-    Довеждане до знанието на подчинените структури на приетото решение;
-    Отдаване на необходимите разпореждания за изпълнението на решенията на Щаба.
Координацията на съставните части на единната спасителна система в област Силистра се осъществява чрез Оперативния център на Областно управление на Пожарна безопасност и защита на населението - Силистра.
Оперативния център извършва следните дейности:
1. Приема и оценява информацията за възникналото наводнение;
2. Уведомява компетентните съставни части на единната спасителна система и координира по-нататъшната им дейност на основата на стандартна оперативна процедура;
3. Извършва ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и съставните части на единната спасителна система при наводнение;
4. По искане на кмета на общината организира включване на предвидените в Плана за защита при Наводнение съставни части на единната спасителна система, както и на допълнителни сили и средства при необходимост.
Получената и предадената гласова информация в и от оперативния център се
записва и архивира с възможност за последващо прослушване.
Оповестяването на съставните части от единната спасителна система се осъществява от дежурния в ОЦ чрез изградените телекомуникационни, радио и интернет връзки до оперативните звена на съставните части на ЕСС в област Силистра.
Взаимодействието между съставните части на единната спасителна система на територията на общината се извършва чрез дежурния при Общински съвет по сигурност на Община Тутракан. След възникване на бедствието дежурният  уведомява по телефона кмета на Общината. По разпореждане на кмета дежурният уведомява по телефона останалите членове на общинския Щаб.
Наличните средства и възможности за комуникация /директни телефонни връзки, мобилни телефонни връзки и интернет връзка/ на общината с околния свят - ОЦ, областния управител, със съседни общини и населени места, кметствата от общината и длъжностни лица от общината са:
- Технически комплекс за оповестяване ТКО за връзка по команден ред с областен дежурен по линия на държавното оповестяване за кризи от военен и невоенен характер;
- Телефон за връзка с дежурния при Общ. СС - 0866- 60617и 0899931662;
- Списък с телефони за връзка (мобилни и стационарни) на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия, органи на изпълнителната власт, търговски дружества и фирми на територията на общината.
Схемата за оповестяване на общинския Щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия и силите и средствата на единната спасителна система е посочена в Приложение № 5.
Отговорно длъжностно лице от общинската администрация, координиращо комуникациите по време на бедствие е служителят, изпълняващ дейности по защита на населението при общинския Щаб.
За осъществяване на мероприятията по опазването на реда и сигурността на гражданите в засегнатите райони със силите и средствата на Районно управление „Полиция” гр.Тутракан и РС “ПБЗН” гр.Тутракан се изграждат следните групи:
-    групи за спасяване на пострадали от наводнението хора;
-    групи за изграждане на КПП, регулиране на движението и указване маршрута за движение на допълнително привлечените сили;
-    група за отцепване на района;
-    група за предотвратяване и разкриване на престъпления;
-    група за оказване на съдействие на държавни органи и организации;
-    резерв и дежурни;
-    служебни автомобили;
-    автомобили на РС ”ПБЗН” гр.Тутракан;
 
VII. РЕД ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА
ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ
НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ
ОПАСНОСТ ИЛИ ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЕ
 
Комуникационно - информационната система се планира да осигури необходимата телекомуникационна поддръжка и информационни средства (апаратни и програмни) на общинско и локално ниво. Свръзките се организират на базата на комплексно използване на различните свързочни средства, като особено се използват възможностите на радиосредствата за оперативна и аварийна свръзка с мобилните обекти за предаване на данни. Използват се и запазената стационарна НСС, интернет, мобилни оператори.
Целта на организацията на комуникационно-информационната система е да се
организира и поддържа устойчива комуникационно-информационна система на базата на: ТКО - АСО и подвижни средства за свръзка, автоматизираната система за управление и взаимодействието на органите и силите на ОУ „ПБЗН” гр.Силистра за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия във възникналите огнища на поражение на територията на общината.
Основни задачи:
-    Осигуряване своевременно оповестяване на населението от застрашените райони, органите на общинския Щаб и силите за провеждане на мероприятия по защитата на населението и извършване на спасителни и аварийни дейности.
-    Осигуряване на устойчива и непрекъсната връзка и информационен обмен между органите за управление, силите и средствата, предназначени и заделени за предотвратяване и ликвидиране на последствията от бедствия.
-    Осигуряване на комуникациите и информационния обмен необходими за взаимодействие между силите и средствата на ведомствата при провеждането на СНАВР.
Комуникационно-информационната система е организирана на базата на комплексно използване на съвременните информационни и комуникационни технологии и средства, като с предимство се използват мрежите на обществените далекосъобщителни оператори, предоставящи гласова телефонна услуга (телефонните канали на „БТК” АД и останалите мобилни оператори) и използване възможностите на радиосредства за оперативна и аварийна свръзка.
Оповестяването се осъществява по действащата комуникационно- информационна система на ОУ „ПБЗН” с използване на телефонните канали от обществените далекосъобщителни мрежи (ОДМ), радиото и телевизията. За оповестяване се използват съществуващите системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване – автоматизираната система за оповестяване /ТКО/ със заложен принцип на приоритет и автоматизирано отнемане на канали за обмен при възникване на критична, аварийна или бедствена ситуация в зоната на наблюдавания обект.
Отговорни общински звена и длъжностни лица от общинската администрация за осъществяване на дейността - Дежурния по общински съвет по сигурност.
Управлението на спасителните и неотложни аварийно – възстановителни работи (СНАВР) при бедствия, се осъществява от общинския Щаб. За оказване на помощ при ръководството на СНАВР, общинския Щаб изпраща оперативна група (ОГ) в засегнатите райони.
При големи наводнения управлението, ще се осъществи от основния пункт за управление – сградата на общинска администрация или друга подходяща сграда, незасегната от наводнението.
Връзка с общинския център
Тел. 0866/60621; факс:0866/60636
E-mail: tutrakan@b-trust.org
За начало на оповестяването на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при наводнение се счита оповестяването на Ръководителя на Щаба – Кмета на общината. По разпореждане на Кмета дежурния оповестява ОЦ и кметствата, учрежденията и фирмите, определени за участие в СНАВР посредством телефона.
Системата за оповестяване на общинския Щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия, на общинската администрация и населението на общината включва комплекс от мероприятия, осигуряващи приемане на сигнали по линия на дежурния в Общината за кризисни състояния.
Дежурният е в състояние да предава информация за възникнали бедствия към ОЦ и дежурния в областна администрация, да оповестява състава на общинската администрация, да подава информация до търговските дружества, организации със стопанска и нестопанска цел и фирми на територията на Общината.
Оповестяването става по следния начин:
А. Органите за управление – от дежурния при Общ.СС след указания от кмета на общината (според обстановката);
Б. Общинския щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия – от дежурния към Общ.СС след указания от кмета на общината (според обстановката);
В. Сили за реагиране – от оперативния дежурен, след координация с кмета на общината;
Г. Населението – от кмета на общината, след координация с началника на ОУ „ПБЗН” гр. Силистра.
За своевременното информиране на населението за създадената обстановка е нужно:
а) готовност за използване на местните средства за масова информация (радио,
телевизия и преса, подвижни оповестителни системи монтирани на МПС) за оповестяване на населението и даване на указания за поведение и действия при наводнение – Приложение № 20;
б) разясняване на населението чрез средства за масова информация особеностите на бедствието, поведението и действията на населението при наводнение и информиране за създалата се обстановка.
Редът и начинът за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на съставните части на Единната спасителна система при наводнение на територията на община Тутракан може да се осъществи и чрез комуникационно-информационна система, наречена „Национална система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия”.
Начините за свързване чрез системата за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на съставните части на Единната спасителна система са: алармиране, оповестяване, спешно свързване с едно лице, спешна конференция, планирана конференция за определен час.
-    Алармирането е изпращане на предварително записано съобщение  до лицата в групите при възникнало бедствие със следния текст:
Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN!
Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN!
Внимание, опасност от наводнение!
Внимание, опасност от наводнение!
Внимание, опасност от наводнение!
 
или
 
Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN!
Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN!
Внимание, наводнение!
Внимание, наводнение!
Внимание, наводнение!
-    Оповестяването е изпращане на съобщение до лицата в групите с допълнителна информация, изготвена към момента на опасност от възникване или при възникнало бедствие, с конкретизиране на събитието и указания за действия на лицата.
-    Спешно свързване е контакт с лице от дадена група с цел консултация и/или експертно становище.
-    Спешна конференция е паралелното избиране на определени лица, които се включват в конферентна връзка, с цел координация на действията и вземане за решение за реагиране на дадено събитие.
-    Планирана конференция за определен час е паралелното избиране на определени лица, които се включват в конферентна връзка, за което са предварително известени.
Ранното предупреждение и оповестяването на общинско ниво, кметство и населено място се осъществява от ОЦ при ОУ „ПБЗН” Силистра, по разпореждане на Началника на областно управление "Пожарна безопасност и защита на населението" Силистра.
При възникване на наводнение, изискващо координация на общинско ниво, кметство и населено място, ранното предупреждение и оповестяването се извършва и въз основа на искане на Кмета на община.
Исканията се приемат чрез ОЦ при ОУ „ПБЗН” Силистра.
 
VIII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКИПИТЕ И СРЕДСТВАТА НА
СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА
 
Община Тутракан и общинското предприятие "БКС" разполагат с:
 
1. Личен състав – 140 служители общо;
 
2. Автомобили:
- Мицубиши Аутлендер 2.2 - високопроходим;
- Лада ВАЗ 21213/Нива – високопроходим;
- Пежо Партнер;
- Опел Вектра;
- УАЗ 37-41;
- Форд Транзит;
- Ситроен Берлинго;
- Училищни автобуси – 4 броя с общо 120 места.
 
3. Товарни автомобили:
- Товарен Форд Транзит Канект SWB200;
- Газ-53;
- Трактор Т-16/шаси;
- Трактор ДТ – 75;
- Самосвал ЗИЛ;
- Пясъкоразпръсквачка ГАЗ 53;
- Контейнеровоз ГАЗ 53;
- Трактор ЮМЗ снегорин;
- Самоходно шаси;
- Трактор Болгар;
- АТС предоставен от МВР.
 
4.  Др. машини и инструменти:
- Фургони – 2 броя;
- Ремарке;
- Ъглошлайф;
- Електрожен;
- Банцинг;
- Циркуляр;
- Бормашина;
- Токоизправител;
- Косачка бензинова VIKING655 G;
- Храсторез FS480– 6 броя;
- Снегорин  KG8024JZ;
- Косачка  Калимок – STIGAPARKPR;
- Моторен трион –3 броя;
- Роторен снегорин;
 
РС „ПБЗН” гр.Тутракан.
1.      Личен състав – 14 служители;
2.      Автомобили: 2 броя противопожарни
3.      Др. машини и инструменти:
- хидравличен режещ и разпъващ комплект;
- моторен флекс;
- плаваща мотопомпа с дебит 2л./сек.
- носима мотопомпа с дебит 8 л./сек.;
 
РУ „Полиция” гр.Тутракан според изготвен план на ОД на МВР – Силистра и конкретната обстановка ще осигури на община Тутракан необходимия личен състав и един специализиран автомобил.
 
„МБАЛ-Тутракан” ЕООД.
1.      Личен състав – 39 лекари и 66 среден медицински персонал
2.      Автомобили:
- Пежо Боксер СС 0815 СК;
- Мерцедес Вито СС 6572;
- Дачия Логан СС 14 23 МС.
 
„В и К” район Тутракан
1.      Личен състав – 37 служители;
2.      Автомобили:
- Дачия – 2бр.;
- Лада Нива;
- УАЗ;
- ГАЗ-53;
- Автобус – Чавдар;
- Багер – NewHolland;
- Трактор с ремарке – МТЗ.
 
3.      Др. машини и инструменти:
- Агрегат трифазен – 1 бр.;
- Агрегат монофазен – 2 броя бензинови;
- Къртач „Лифтен” – бензинов – 1 брой;
- Къртач „Бош” – електрически – 1 брой;
- Резач „Щил” – бензинов – 2 броя – за тръби;
- Резач „Щил” – бензинов – 1 брой за настилки.
 
Спасителни групи - 11бр. с личен състав 108 човека
 
IX. ВРЕМЕ ЗА ГОТОВНОСТ ЗА РЕАГИРАНЕ НА СЪСТАВНИТЕ
ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА
Времето за готовност за реагиране на съставните части на единната спасителна система е до 3 /три/ минути след получаване на сигнал. Времето за готовност за реагиране на Специализираните сили на министерства и ведомства от областта – до 60/шестдесет/ минути след получаване на сигнал.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПЛАН
ЗА ЗАЩИТА ПРИПОЖАРИ
/ГОРСКИ, ПОЛСКИ И БИТОВИ/
 
2014година
 
 
 
 
 
 
 
 
І. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ГОЛЕМИ ПОЖАРИ
 
Големи пожари могат да възникнат в обекти от промишлеността и критичната инфраструктура, в горски масиви и земеделските площи (през периода на жътва).
Пожарът е неконтролирано горене, което заплашва човешкия живот и здраве, материални ценности или природната среда. Пожарът може да бъде инцидентен или умишлено предизвикан (палеж) с цел саботаж или в резултат на пиромания или е причинен нежелано.
Горският пожар е пожар, развиващ се в необработваеми терени, най-често гори. Той унищожава растителност, животни, микроорганизми, необходими за нормалното протичане на кръговрата в живата природа.
Възникването на пожар в обекти от промишлеността и критичната инфраструктура води до заплаха за живота и здравето на голям брой хора, големи материални щети и замърсяване на околната среда. Голяма част от рисковите обекти са изградени в общинския център, където живеят около половината от населението на общината.
При наличието на множество малки огнища на пожар и при усложнена пожарна обстановка се създават предпоставки за прерастването им в големи пожари, които обхващат значителна територия. Ескалиране на обстановката, може да се очаква при продължителни засушавания и екстремално високи температури (месец юли, август и септември) или умишлени действия. През горещите летни месеци могат да възникнат големи горски пожари.
Вероятност за възникване на пожари на територията на общината съществува в обекти на промишлеността,  бензиностанциите, газстанциите, селскостопански постройки, обекти от сферата на търговията, транспорта и услугите, обществени сгради и домовете на граждани.
 
II.МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ГОЛЕМИ ПОЖАРИ
 
1. За обекти от промишлеността и критичната инфраструктура:
-     изследване, анализ и оценка на риска за възникване на големи пожари в обекти от промишлеността и критичната инфраструктура на територията на общината;
-     изготвяне на списък на потенциално опасните обекти (ПОО);
-     създаване на организация по осъществяването на държавен противопожарен контрол в ПОО и предприемане на превантивни мерки, целящи намаляване на предпоставките от възникване на пожари в обекти от промишлеността и критичната инфраструктура;
-     създаване на условия за провеждане на успешно пожарогасене и евакуация при евентуално възникнали пожари.
 
2. За горски масиви
-     изследване, анализ и оценка на риска за възникване на големи пожари в горския фонд на територията на страната;
-     изработване на карти, класифициращи горския фонд по степен на пожарна опасност;
-     организиране на взаимодействие с органите на ИАГ при МЗХ за осъществяване на ефективна дейност по намаляване на предпоставките от възникване на пожари в горския фонд;
-     създаване на условия и провеждане на успешно пожарогасене на възникнали пожари.
 
3. За земеделски масиви
-     изследване, анализ и оценка на риска от големи пожари в земеделските площи, засети със зърнено-житни култури, маслодайни и влакнодайни култури на територията на страната;
-     изработване на карти, класифициращи земеделските масиви според степента на пожарна опасност;
-     създаване на организация по осъществяването на мероприятия за обезопасяване на земеделските масиви и по взаимодействието с органите на КТИ при МЗХ за предприемане на конкретни мерки целящи намаляване на предпоставките от възникване на пожари;
-     създаване на условия за провеждане на успешно пожарогасене на възникнали пожари.
 
ІІІ. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ГОЛЕМИ ПОЖАРИ
 
-     провеждане на спасителните и пожарогасителните дейности и мероприятия по противопожарното осигуряване;
-     осигуряване на маршрути за въвеждане силите на ЕСС и извеждане застрашеното население и ценности;
-     осигуряване на необходимите количества гасителни вещества, пожарна техника, специализирана техника, ГСМ, храна и др. за ликвидиране на пожара;
-     осигуряване на храни, вода, медицински изделия, лекарствени продукти и други.
-     опазване на реда и законността;
-     осигуряване на здравната помощ на територията на общината;
 
Общинска администрация Тутракан планира и провежда мерки за защита на населението при пожари като организира и координира:
-    анализа, оценката и прогнозата за характера и последствията от най- често проявяващите се пожари;
-    разработването и актуализирането на планове за защита при пожари;
-    провеждането на мероприятия за усвояване на плановете;
-    поддържането на непрекъснато денонощно дежурство;
-    формирането и поддържането на сили и средства за провеждане на СНАВР във възникналите огнища на пожари;
-    създаването на организация за действие и взаимодействие между органите за управление и силите за провеждане на мероприятия по защитата на населението и извършване на СНАВР;
-    поддържането в добро състояние на общинските и местните пътища;
-    защитата на водоизточниците, поддържане на готовност при недостиг на вода за осигуряване на допълнителни пунктове за снабдяване с вода и включване на допълнителни водоизточници;
-    осигуряването на финансови и материални средства за комплектуване, обучение и поддръжка в постоянна готовност на органите за управление и силите за реагиране при пожари;
-    дейностите по осигуряване производството и доставката на основни строителни материали за нуждите на неотложните аварийно-възстановителни работи;
-    информирането на населението за възможните пожари на територията на общината, както и за правилата за действие и поведение при възникването им.
 
ІV. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ
 
          Спасителните и пожарогасителните дейности и мероприятия по противопожарното осигуряване се извършват от РС „ПБЗН”.
          РС „ПБЗН” след привеждане на силите за реагиране за действие при пожар, във взаимодействие със силите за реагиране на РУ „Полиция” гр. Тутракан и ЕСС провежда спасителна и пожарогасителна дейности в района на пожара и мероприятия за противопожарно осигуряване на близките населени места, а с част от силите и средствата осигурява маршрутите за въвеждане силите на ЕСС, за извеждане на застрашеното население и осигуряване обществения ред в застрашените от пожара населени места.
          Осигуряване на маршрути за въвеждане силите на ЕСС и извеждане застрашеното население и ценности се извършва с модули на РУ „Полиция”. Впоследствие се изисква от РУ „Полиция” съдействие за отцепване района на пожара, пренасочване движението по обходни маршрути, провеждане на охранителни мероприятия за осигуряване на обществения ред и охрана на собствености и обекти. Съвместно с РУ „Полиция” се извършват оперативно - издирвателни и следствени действия за установяване причините за пожара;
          Всички мероприятия се извършват посменно при пълно спазване на мерките за безопасност при действие в района на пожара.
 
1. Основните мероприятия и задачи се изпълняват от РС „ПБЗН”:
-    осигуряване на информация за характера на пожара и обстановката в района;
-    спасяване на хора и провеждане на евакуация на застрашени граждани;
-    ограничаване разпространението на пожара;
-    осигуряване на местопроизшествието на необходимите количества гасителни вещества, пожарна техника, специализирана техника, ГСМ, храна и др. за ликвидиране на пожара;
-    осигуряване на взаимодействие с пристигналите на място допълнителни сили и средства на ОУ „ПБЗН”, на съседни РС „ПБЗН” и на други ведомства;
-    потушаване (ликвидиране) на възникналия пожар;
-    противопожарно осигуряване на обекти и населени места в близост до възникналия пожар.
 
2. Осигуряване на законност и ред при обявяване на бедствие
При обявяване на бедствено положение на територията на община Тутракан длъжностното лице, отговарящо за опазване на реда и законността е началника на РУ „Полиция” гр. Тутракан.
В съответствие с чл. 52 от „Закона за защита при бедствия”, при обявено бедствено положение в неизбежно необходимия обем и продължителност може да се ограничи:
-    правото на неприкосновеност на лицата и жилищата при временно извеждане от места, в които животът или здравето на лицата са непосредствено застрашени от пожара;
-    правото на ползване на имущество поради необходимост от защита на живота, здравето и имуществото на лица или на околната среда;
-    свободата на движение и пребиваване в определена, част на територията, застрашена или засегната от пожар;
-    правото да се извършва дейност, която би затруднила или възпрепятствала осъществяването на спасителните работи.
При обявено бедствено положение като необходими мерки могат да бъдат предприети:
-    временно извеждане на лица, домашни и селскостопански животни и изнасяне на имущества от определената територия;
-    забрана за влизане, пребиваване и движение в определени места или територии.
Изпълнението на горните действия се извършва в съответствие с чл. 7 от Закона за МВР и включва:
-    отцепване(изолиране) на района, поразен от пожара;
-    осигуряване на обществения ред и организация на движението;
-    осигуряване надзора за изпълнение на режимните мероприятия-прехрана на населението, разпределение на лекарства, опазване на обществения ред и др.;
-    осигуряване реда и безопастността при евакуация на населението и материалните ценности от района, чрез регулиране на движението по маршрутите за евакуация;
-    осигуряване на условия за въвеждане на специализираните сили на ОУ „ПБЗН” за провеждане на аварийно-спасителни дейности;
-    оказване съдействане на здравните органи за оказване на квалифицирана помощ на пострадалите;
-    извършване на действия за разкриване и задържане на разпространителите на слухове, подстрекателите на безредици, извършителите на мародерство и други престъпления;
-    организиране опазването на публичната и частна собственост в населените места, където е извършена евакуация;
-    оказване съдействие на органите на местното самоуправление по привличане на населението, транспортни и други средства, принадлежащи на фирми, организации и физически лица за провеждане на евакуационни и спасителни дейности;
-    провеждане на следствено-оперативни мероприятия.
 
3.Служители от дирекция „Информационно обслужване и общински услуги”към общинска администрацияще извършват координация за нуждите от храни, вода, медицински изделия, лекарствени продукти и други.
Разчета за необходимите продукти за пострадалото население за период от три дни е представен в Приложение №8.
 
4. Управлението, организацията и ресурсното осигуряване на здравната помощ на територията на общината ще се осъществяват съгласно чл. 115, ал. 2 от Закона за здравето от Директора на регионалната здравна инспекция и управителя на „МБАЛ-Тутракан” като:
-    създават необходимите условия за медицинска сортировка, първична обработка, лечение, рехабилитация и медицинска експертиза на пострадалите;
-    формират и подготвят органи за управление и екипи за медицинска помощ;
-    осигуряват защитата на стационарно болните и медицинския персонал от външни фактори;
-    организират и осъществяват противоепидемични и хигиенни дейности и санитарен контрол в засегнатата територия;
-    формират запаси за ресурсно осигуряване на медицинските дейности;
 
5. Възстановяване и подпомагане на засегнатото население.
Заявки за сили, имущества и продукти от първа необходимост ще се изпращат до областна администрация Силистра на факс с номер 086 821 664 при дежурните в ОЦ на ОУ „ПБЗН” и на факс с номер 086 821 364 при дежурния по Областен съвет по сигурност.
 Получените материални запаси ще се съхраняват в пригоден за целта склад.
Длъжностното лице осъществяващо координиращи дейности по законосъобразното изразходване на финансовите средства е директора на дирекция „ФСБ” при община Тутракан.
 
V. СРЕДСТВА И РЕСУРСИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ДЕЙНОСТИТЕ
 
Източниците за финансиране по Общинския план за защита при пожари са републиканският бюджет, общинският бюджет, бюджетите на ЮЛ, ЕТ и др.
Средствата необходими за извършване на СНАВР и подпомагане на засегнатото население ще бъдат искани от републиканския бюджет чрез Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет (МКВПМС).
 
VI. НАЧИНИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЪСТАВНИТЕ
ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА
 
Дейностите по оперативната защита припожари се координират от ръководител на място, определен съгласно чл. 31, ал. 2 от Закона за защита при бедствия - който е началника на ОУ "Пожарна безопасност и защита на населението" Силистра, или оправомощено от него длъжностно лице.
Ръководителят на място организира взаимодействието и координацията между частите на единната спасителна система при провеждането на спасителните и аварийно-възстановителните работи при пожари.
Ръководителят на място привъзникване на пожар по възможност осигурява документирането на провежданите дейности чрез фото- и видеозаснемане, вкл. дата и час на дейността.
Общински Щаб - Със заповед № 2379/04.10.2012г. на кмета на общината  е сформиран Щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия. В заповедта са определени начините за оповестяване и работното място на членовете на щаба. Дейността му се заключава в следното:
-    създаване на организация по своевременно набиране, анализиране и обобщаване на информация за създалата се обстановка при възникване на пожар;
-    проследяване и анализиране на възникналата бедствена ситуация;
-    изработване на необходимите разчети и вземане на решения;
-    довеждане до знанието на подчинените структури на приетото решение;
-    отдаване на необходимите разпореждания за изпълнението на решенията на Щаба.
За провеждане на СНАВР при пожари се създава следната групировка от сили и средства:
-    Общински щаб 1 бр. с л.състав - 15 човека
-    Дежурни по Общ.СС 1 бр. с л.състав - 5 човека.
-    Гасачески групи по селата: 11бр. с л.състав 108човека.
-    Постове за регулиране на движението: 1 бр. с л.състав - 4 човека.
-    Аварийните групи на „Енерго-Про” ЕАД, „В и К” ООД, ОПУ, „БТК” АД и другите мобилни оператори.
 
Координацията на съставните части на единната спасителна система в цялата област Силистра се осъществява чрез Оперативния център на Областно управление на Пожарна безопасност и защита на населението - Силистра.
Оперативния център извършва следните дейности:
1. Приема и оценява информацията за възникналото събитие;
2. Уведомява компетентните съставни части на единната спасителна система и координира по-нататъшната им дейност на основата на стандартна оперативна процедура;
3. Извършва ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт, съставните части на единната спасителна система и населението привъзникване на бедствена ситуация, следствие на пожар;
4. По искане на кмета на общината организира включване на предвидените в Плана за защита припожари съставни части на единната спасителна система, както и на допълнителни сили и средства при необходимост.
Получената и предадената гласова информация в и от оперативния център се записва и архивира с възможност за последващо прослушване.
Оповестяването на съставните части от единната спасителна система се осъществява от дежурния в ОЦ чрез изградените телекомуникационни, радио и интернет връзки до оперативните звена на съставните части на ЕСС в област Силистра.
Взаимодействието между съставните части на единната спасителна система на територията на общината се извършва чрез дежурния при Общински съвет по сигурност на Община Тутракан. След възникване на бедствието дежурният уведомява по телефона кмета на Общината. По разпореждане на кмета дежурният уведомява по телефона останалите членове на общинския Щаб.
Наличните средства и възможности за комуникация /директни телефонни връзки, мобилни телефонни връзки и интернет връзка/ на общината с околния свят - ОЦ, областния управител, със съседни общини и населени места, кметствата от общината и длъжностни лица от общината са:
- Технически комплекс за оповестяване ТКО за връзка по команден ред с областен дежурен по линия на държавното оповестяване за кризи от военен и невоенен характер;
- Телефон за връзка с дежурния при Общ. СС - 0866- 60617и 0899931662;
-Списък с телефони за връзка (мобилни и стационарни) на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия, органи на изпълнителната власт, търговски дружества и фирми на територията на общината.
Схемата за оповестяване на общинския Щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия и силите и средствата на единната спасителна система е посочена вПриложение № 5.
Отговорно длъжностно лице от общинската администрация, координиращо комуникациите по време на бедствие е служителят, изпълняващ дейности по защита на населението при общинския Щаб.
 
VII. РЕД ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ОПАСНОСТ ИЛИ ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЕ
 
Комуникационно - информационната система се планира да осигури необходимата телекомуникационна поддръжка и информационни средства (апаратни и програмни) на общинско и локално ниво. Свръзките се организират на базата на комплексно използване на различните свързочни средства, като особено се използват възможностите на радиосредствата за оперативна и аварийна свръзка с мобилните обекти за предаване на данни. Използват се и запазената стационарна НСС, интернет, мобилни оператори.
Целта на организацията на комуникационно-информационната система е да се организира и поддържа устойчива комуникационно-информационна система на базата на: ТКО - АСО и подвижни средства за свръзка, автоматизираната система за управление и взаимодействието на органите и силите на ОУ „ПБЗН” гр.Силистра за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия във възникналите огнища на поражение на територията на общината.
Основни задачи:
-    Осигуряване своевременно оповестяване на населението от застрашените райони, органите на общинския Щаб и силите за провеждане на мероприятия по защитата на населението и извършване на спасителни и аварийни дейности;
-    Осигуряване на устойчива и непрекъсната връзка и информационен обмен между органите за управление, силите и средствата, предназначени и заделени за предотвратяване и ликвидиране на последствията от бедствия;
-    Осигуряване на комуникациите и информационния обмен необходими за взаимодействие между силите и средствата на ведомствата при провеждането на СНАВР.
Комуникационно-информационната система е организирана на базата на комплексно използване на съвременните информационни и комуникационни технологии и средства, като с предимство се използват мрежите на обществените далекосъобщителни оператори, предоставящи гласова телефонна услуга (телефонните канали на „БТК” АД и мобилните оператори) и използване възможностите на радиосредства за оперативна и аварийна свръзка.
Оповестяването се осъществява по действащата комуникационно- информационна система на ОУ „ПБЗН” с използване на телефонните канали от обществените далекосъобщителни мрежи (ОДМ), радиото и телевизията. За оповестяване се използват съществуващите системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване – автоматизираната система за оповестяване /ТКО/ със заложен принцип на приоритет и автоматизирано отнемане на канали за обмен при възникване на критична, аварийна или бедствена ситуация в зоната на наблюдавания обект.
Отговорни общински звена и длъжностни лица от общинската администрация за осъществяване на дейността - Дежурния по общински съвет по сигурност .
Управлението на спасителните и неотложни аварийно – възстановителни работи (СНАВР) при бедствия, се осъществява от общинския Щаб. За оказване на помощ при ръководството на СНАВР, общинския Щаб изпраща оперативна група (ОГ) в засегнатите райони.
Управлението ще се осъществи от основния пункт за управление – сградата на общинска администрация.
Връзка с общинския център
Тел. 0866/60621; факс:0866/60636
E-mail: tutrakan@b-trust.org
Дежурния по Общ.СС оповестява Ръководителя на Щаба – Кмета на общината. По разпореждане на Кмета дежурния оповестява ОЦ и кметствата, учрежденията и фирмите, определени за участие в СНАВР посредством телефона.
Системата за оповестяване на общинския Щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия и на общинската администрация включва комплекс от мероприятия, осигуряващи приемане на сигнали по линия на дежурния в Общината за кризисни състояния – природно бедствие, пожар, екологична катастрофа, епизоотична криза и други.
Дежурният е в състояние да предава информация за възникнали бедствия към ОЦ и дежурния в областна администрация, да оповестява състава на общинската администрация, да подава информация до търговските дружества, организации със стопанска и нестопанска цел и фирми на територията на Общината.
Оповестяването става по следния начин:
А. Органите за управление – от дежурния към Общ.СС след указания от кмета на общината (според обстановката);
Б. Общинския щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия – от дежурния към Общ.СС след указания от кмета на общината (според обстановката);
В. Сили за реагиране – от оперативния дежурен, след координация с кмета на общината;
Г. Населението – от кмета на общината, след координация с началника на ОУ „ПБЗН”.
За своевременното информиране на населението за създадената обстановка е нужно:
а) готовност за използване на местните средства за масова информация (радио, телевизия и преса, подвижни оповестителни системи монтирани на МПС) за оповестяване на населението и даване на указания за поведение и действия при пожари – Приложение № 21;
б) разясняване на населението чрез средства за масова информация особеностите на бедствието, поведението и действията на населението при пожари и информиране за създалата се обстановка.
Редът и начинът за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на съставните части на Единната спасителна система при възникване на големи пожари на територията на община Тутракан може да се осъществи и чрез комуникационно-информационна система, наречена „Национална система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия”.
Начините за свързване чрез системата за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на съставните части на Единната спасителна система са: алармиране, оповестяване, спешно свързване с едно лице, спешна конференция, планирана конференция за определен час.
-    Алармирането е изпращане на предварително записано съобщение  до лицата в групите при възникнало бедствие със следния текст:
Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN!
Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN!
Внимание, пожар!
Внимание, пожар!
Внимание, пожар!
-    Оповестяването е изпращане на съобщение до лицата в групите с допълнителна информация, изготвена към момента на опасност от възникване или при възникнало бедствие, с конкретизиране на събитието и указания за действия на лицата.
-    Спешно свързване е контакт с лице от дадена група с цел консултация и/или експертно становище.
-    Спешна конференция е паралелното избиране на определени лица, които се включват в конферентна връзка, с цел координация на действията и вземане за решение за реагиране на дадено събитие.
-    Планирана конференция за определен час е паралелното избиране на определени лица, които се включват в конферентна връзка, за което са предварително известени.
Ранното предупреждение и оповестяването на общинско ниво, кметство и населено място се осъществява от ОЦ при ОУ „ПБЗН” Силистра, по разпореждане на Началника на областно управление "Пожарна безопасност и защита на населението" Силистра.
При възникване на големи пожари, изискващи координация на общинско ниво, кметство и населено място, ранното предупреждение и оповестяването се извършва и въз основа на искане на Кмета на община.
Исканията се приемат чрез ОЦ при ОУ „ПБЗН” Силистра.
 
VIII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКИПИТЕ И СРЕДСТВАТА НА
СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА
 
Община Тутракан и Общинско предприятие „БКС” разполагат с:
 
1. Личен състав – 140 служители общо;
 
2. Автомобили:
- Мицубиши Аутлендер 2.2 - високопроходим;
- Лада ВАЗ 21213/Нива – високопроходим;
- Пежо Партнер;
- Опел Вектра;
- УАЗ 37-41;
- Форд Транзит;
- Ситроен Берлинго;
- Училищни автобуси – 4 броя с общо 120 места.
 
3. Товарни автомобили:
- Товарен Форд Транзит Канект SWB200;
- Газ-53;
- Трактор Т-16/шаси;
- Трактор ДТ – 75;
- Самосвал ЗИЛ;
- Пясъкоразпръсквачка ГАЗ 53;
- Контейнеровоз ГАЗ 53;
- Трактор ЮМЗ снегорин;
- Самоходно шаси;
- Трактор Болгар;
- АТС предоставен от МВР.
 
4.  Др. машини и инструменти:
- Фургони – 2 броя;
- Ремарке;
- Ъглошлайф;
- Електрожен;
- Банцинг;
- Циркуляр;
- Бормашина;
- Токоизправител;
- Косачка бензинова VIKING655 G;
- Храсторез FS480– 6 броя;
- Снегорин  KG8024JZ;
- Косачка  Калимок – STIGAPARKPR;
- Моторен трион –3 броя;
- Роторен снегорин;
 
РС „ПБЗН” гр.Тутракан.
1.      Личен състав – 14 служители;
2.      Автомобили: 2 броя противопожарни
3.      Др. машини и инструменти:
              - хидравличен режещ и разпъващ комплект;
              - моторен флекс;
              - плаваща мотопомпа с дебит 2л./сек.
              - носима мотопомпа с дебит 8 л./сек.;
 
РУ „Полиция” гр.Тутракан според изготвен план на ОД на МВР – Силистра и конкретната обстановка ще осигури на община Тутракан необходимия личен състав и един специализиран автомобил.
 
„МБАЛ-Тутракан” ЕООД.
1.      Личен състав – 39 лекари и 66 среден медицински персонал
2.      Автомобили:
              - Пежо Боксер СС 0815 СК;
              - Мерцедес Вито СС 6572;
              - Дачия Логан СС 14 23 МС.
 
„В и К” район Тутракан
1.      Личен състав – 37 служители;
2.      Автомобили:
- Дачия;
- Лада Нива;
- УАЗ;
- ГАЗ-53;
- Автобус – Чавдар;
- Багер – NewHolland;
- Трактор с ремарке – МТЗ.
3.      Др. машини и инструменти:
              - Агрегат трифазен – 1 бр.;
              - Агрегат монофазен – 2 броя бензинови;
              - Къртач „Лифтен” – бензинов – 1 брой;
              - Къртач „Бош” – електрически – 1 брой;
              - Резач „Щил” – бензинов – 2 броя – за тръби;
              - Резач „Щил” – бензинов – 1 брой за настилки.
 
Спасителни групи /гасачески групи/ 11бр. с личен състав 108 човека
 
IX. ВРЕМЕ ЗА ГОТОВНОСТ ЗА РЕАГИРАНЕ НА СЪСТАВНИТЕ
ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА
 
Времето за готовност за реагиране на съставните части на единната спасителна система е до 3 /три/ минути след получаване на сигнал. Времето за готовност за реагиране на Специализираните сили на министерства и ведомства от областта – до 60/шестдесет/ минути след получаване на сигнал.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПЛАН
ЗА ЗАЩИТА ПРИ СНЕГОНАВЯВАНЕ И ОБЛЕДЯВАНЕ
2014година
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
І. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ СНЕГОНАВЯВАНЕ И ОБЛЕДЯВАНЕ
 
Община Тутракан е разположена в североизточната част на България, където през зимните месеци е подложена под влияние на арктическите североизточни ветрове, водещи до силни снежни бури и образуване на големи снегонавявания.
През определен период от време през общината преминава само студен фронт придружен с валеж от дъжд, при който се получават обледявания по пътищата и по жиците на електропроводите.
Снежни бури се разразяват в периода ноември – март. В резултат на навявания и обилни снеговалежи стават непроходими пътищата  от републиканската и общинската пътна мрежа. При ниски температури и атмосферни аномалии се получават поледици и обледеняване на енергопреносната мрежа. Това създава предпоставки за аварии и прекъсване на електрозахранването, което да доведе до прекъсване на жизнено важни функциониращи системи, които обслужват населението.
С настъпването на зимата се провеждат заседания на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия, на които се обсъжда готовността на всички отговорни организации и ведомства за действие при възникване на критична ситуация. Определят се задълженията за приоритетно снегопочистване, осигуряване на електрозахранване и снабдяване с горива за отопление на фирми и учреждения /болници, училища, детски градини и обществени сгради/.
Със силите и средствата на фирмите, избрани за зимно поддържане на общинската пътна мрежа и улиците в град Тутракан се осигурява свързаността на общината с областния център Силистра, както и със съседните общини. Екипите от РУ ”Полиция” извършват разузнаване на пътната обстановка и организират въвеждането на ограничения за пътувания. Областното управление „ПБЗН” със своите сили организира спасяването на хора от закъсали автомобили по републиканската и общинска пътни мрежи и с високо проходимите си верижни машини оказват съдействие при превоза на болни лица, родилки и лица на хемодиализа. Аварийните екипи на „Енерго-Про” ЕАД насочват своите действия по локализиране и отстраняване на повредени съоръжения и проводи за осигуряване на нормално електрозахранване, както за населението, така и за фирми и учреждения от първостепенно значение /болници, хлебопекарни и В и К съоръжения/.
 
ІІ. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ СНЕГОНАВЯВАНЕ И ОБЛЕДЯВАНЕ
 
Дейности за намаляване на риска:
-    организиране избора на изпълнител на зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците в град Тутракан и проверка на представената техника;
-    подготвяне на специализираната техника, предоставена от ОУ „ПБЗН” за работа при тежки зимни условия;
-    разнасяне на осолен пясък по наклонените участъци от ОМП и по приоритетни участъци от уличната мрежа на населените места;
-    монтиране на снегозадържащи огради по критични участъци от ОПМ;
-    осигуряване на учебните, детските и социалните заведения с горива за отопление;
-    осъществяване на контрол за почистване на уличните платна и тротоари от строителни, отоплителни и други материали за безпрепятствено снегопочистване;
-    въвеждане на отговорно дежурство на повикване в общината през празнични и почивни дни за целия зимен период;
-    проверка на В и К - съоръженията и подготовката им за работа при ниски температури.
-    проверка и подготовка на съоръженията на „Енерго-Про” ЕАД за функционирането им през зимния сезон;
 
ІІІ. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ СНЕГОНАВЯВАНЕ И ОБЛЕДЯВАНЕ
 
-    уведомяване на населението за влошаване на метеорологичната обстановка;
-    осигуряване на продукти от първа необходимост в търговската мрежа на населените места;
-    проверки за готовността за зимно поддържане на пътна мрежа на снегопочистваща техника, както и техническите възможности на фирмите и едноличните търговци за изпълнение на договорни задължения;
-    създаване на необходимата организация за спиране на движението при снежни бури и поледици и планиране подходящи места за подслон, даващи възможност за евентуално настаняване на хора и МПС до привеждане на непроходимите пътища в състояние за движение при зимни условия.
-    подготовката на училищата, детските градини и други социални заведения за работа при тежка зимна обстановка;
-    извършване на спасителни дейности за спасяване на хора от аварирали автомобили по ОПМ, за осигуряване на неотложна медицинска помощ на хора със здравословни проблеми, родилки и пациенти на хемодиализа или на самотноживеещите лица, които имат нужда от помощ;
              След получаване на сигнал в общината за пострадали хора (от телефон 112 или друг източник) се организира екип, който се изпраща на място с високопроходим автомобил и оборудване за оказване на помощ.  В зависимост от ситуацията се предприемат някои от следните дейности: - транспортиране на пострадали хора до общината или най-близкото кметство, за да получат  първа помощ, възможност за временен престой в отопляеми помещения и най-необходимото: вода, храна, топли напитки, одеяла и при необходимост - лекарства;
-    транспортиране на болни до многопрофилната болница за активно лечение в  гр.Тутракан - извършва се от  автомобил на ЦСМП, а при невъзможност от високо  проходима техника на общината или привлечена от физически или юридически лица;
-    временно настаняване на закъсали хора в отопляеми помещения с условия за  временен престой до отваряне на пътищата за движение;
-    доставяне на хляб и стоки от първа необходимост при продължително блокиране на населените места и изчерпване на наличните складови запаси в търговската мрежа.
 
ІV. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ
 
Преди настъпване на зимния период в общината  се провежда заседание на общинския щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия, съвместно с кметовете на кметства и кметските наместници. На заседанието се обсъжда готовността на всички отговорни организации и ведомства за действие при усложняване на зимната обстановка. Определят се задълженията за снегопочистване на общинската пътна мрежа и приоритетни маршрути на уличната мрежа в населените места, организация за опясъчаване,  осигуряване на електрозахранване и снабдяване с горива за отопление на сгради с обществено предназначение /училища, детски градини, социални институции и административни сгради/.
 
Областно пътно управлениечрез фирма-изпълнител по договор за снегопочистване на републиканската пътна мрежа осигурява свързаността на областния център с общинските центрове, както и със съседните области като извършват своевременно снегопочистване.
 
Екипите от  РУ „Полиция”  извършват разузнаване на пътната обстановка и организират въвеждането на ограничения за пътувания.
 
Областното управление „ПБЗН”  със своите сили и техника организира спасяването на хора от закъсали автомобили по републиканската и общинската пътна мрежа. С високо проходими верижни машини съдействат за извозване на хора с неотложни здравни проблеми до болницата в гр.Тутракан или гр. Силистра.
 
Кметът на общината организира и ръководи защитата при бедствия на  територията на общината съгласно чл.65, ал.1 от ЗЗБ.
Най-важните функции на кмета на общината при снежни бури, снегонавяване и  обледяване са:
-    да организира, координира и провежда превантивни мерки за недопускането или намаляването на последиците – подготовка за зимата;
-    да осъществява своевременното оповестяване и информиране на населението при заплаха от възникване или за възникнало бедствие или извънредна ситуация;
-    да създава със заповед щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия.
При възникване на бедствие на територията на общината, съгласно чл.65, ал.1 от ЗЗБ кметът:
-    въвежда със заповед в изпълнение общинския план за защита при бедствия;
-    може да обяви бедствено положение на територията на общината (режим, който се въвежда в зоната на бедствието, свързан с прилагането на мерки за определен период от време с цел овладяване на бедствието и провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи);
-    извършва обмен на информация с оперативния център на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР в областта;
-    може да привлича юридически и физически лица за предоставяне на лична или материална помощ в съответствие с възможностите им;
-    може да поиска координация от областния управител;
-    организира и координира временното извеждане и предоставя неотложна помощ на пострадалите лица;
-    организира и координира предоставянето на възстановителна помощ на населението при бедствия;
-    организира и контролира извършването на неотложни възстановителни работи при бедствия.
Кметът на община, когато осъществяват ръководство и координация на спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи е длъжен да изпращат на МВР писмена информация за тяхното протичане.
Общинската администрация и щабът за изпълнение на общинския план за защита при бедствия подпомагат кмета на общината при изпълнение на задълженията му по чл. 65 от Закона за защита при бедствия.
Предоставяне на неотложната помощ  на пострадалите граждани  - осигурява се и се предоставя от кметовете на общините и включва:
-    изхранване и временно настаняване на пострадалите лица, домашните и  селскостопанските животни;
-    раздаване на облекло и битово имущество на пострадалите лица;
-    предприемане на други необходими мерки.
 
Областния управител на Силистра- извършва координация на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи  при невъзможност на общината да се справи с наличните (обичайните) сили и средства за защита при бедствия при снегонавяване и обледяване на територията на общината и усложняване на ситуацията до бедствено положение.
Обобщените заявки за подпомагане ще се изпращат  от общината  до областна администрация Силистра по факс с номер 086 821 664 при дежурните в ОЦ на ОУ „ПБЗН” и на факс с номер 086 821 364 при дежурния по Областен съвет по сигурност.
 
Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП):
-    осигурява квалифицирана спешна медицинска помощ на ранени и пострадали.
-    провежда  необходимите лечебни и специфични реанимационни дейности  до настаняването на пострадалите в болница.
-    оказва спешна медицинска помощ при бедствия, пожари и извънредни ситуации, осъществявайки взаимодействие с органите на полицията, ПБЗН.
-    осигурява специализиран транспорт за:
а) пациенти, нуждаещи се от спешна медицинска помощ;
б) кръв, кръвни продукти, донори, органи, лекарствени продукти, медицински изделия и апаратура между лечебните заведения за оказване на  спешна медицинска  помощ;
в) транспортиране на спешно болни от реанимационен екип от/между лечебни заведения.
 
Управлението, организацията и ресурсното осигуряване на здравната помощ на територията на общината и областта ще се осъществяват съгласно чл. 115, ал. 2 от Закона за здравето от Директора на регионалната здравна инспекция и директорите на лечебните и здравните заведения в област Силистра като:
-    създават необходимите условия за медицинска сортировка, първична обработка, лечение, рехабилитация и медицинска експертиза на пострадалите;
-    формират и подготвят органи за управление и екипи за медицинска помощ;
-    осигуряват защитата на стационарно болните и медицинския персонал от външни фактори;
-    организират и осъществяват противоепидемични и хигиенни дейности и санитарен контрол в засегнатата територия;
-    формират запаси за ресурсно осигуряване на медицинските дейности за защита при снегонавяване и обледяване;
 
Осигуряване на законност и ред
В съответствие с Чл. 52. от „Закона за защита при бедствия”, при обявено бедствено положение в неизбежно необходимия обем и продължителност може да се ограничи:
-    правото на неприкосновеност на лицата и жилищата при временно извеждане от места, в които животът или здравето на лицата са непосредствено застрашени;
-    правото на ползване на имущество поради необходимост от защита на живота, здравето и имуществото на лица или на околната среда;
-    свободата на движение и пребиваване в определена, част на територията, засегната от снегонавяване и обледяване;
-    правото да се извършва дейност, която би затруднила или възпрепятствала осъществяването на спасителните работи.
При обявено бедствено положение като необходими мерки могат да бъдат предприети:
-    временно извеждане на лица, домашни и селскостопански животни и изнасяне на имущества от определената територия;
-    забрана за влизане, пребиваване и движение в определени места или територии.
Изпълнението на горните действия се извършва в съответствие с чл. 7 от Закона за МВР и включва:
-    отцепване (изолиране) на района;
-    осигуряване на обществения ред и организация на движението;
-    осигуряване надзора за изпълнение на режимните мероприятия-прехрана на населението, разпределение на лекарства, опазване на обществения ред и др.;
-    осигуряване реда и безопасността при евакуация на населението и материалните ценности от района, чрез регулиране на движението по маршрутите за евакуация;
-    осигуряване на условия за въвеждане на специализираните сили на ОУ „ПБЗН” за провеждане на аварийно-спасителни дейности;
-    оказване съдействане на здравните органи за оказване на квалифицирана помощ на пострадалите;
-    извършване на действия за разкриване и задържане на разпространителите на слухове, подстрекателите на безредици, извършителите на мародерство и други престъпления;
-    организиране опазването на публичната и частна собственост в населените места, където е извършена евакуация;
-    оказване съдействие на органите на местното самоуправление по  привличане на населението, транспортни и други средства, принадлежащи на фирми, организации и неюридически лица за провеждане на евакуационни и спасителни дейности;
-    провеждане на следствено-оперативни мероприятия.
 
„Енерго-Про” ЕАД- анализират състоянието на  енергийната мрежа и извършват локализиране и отстраняване на повредени съоръжения и електропроводи за осигуряване на нормално електрозахранване, както за населението, така и за фирми и учреждения от първостепенно значение.
 
„В и К” ООД, район Тутракан  със своите аварийни групи и специализирана техника организира отстраняване на повреди по водопроводи, В и К съоръжения,  следствие на снегонавяването и обледяването.
 
Операторите, предоставящи комуникационни услуги  – фиксирани мрежи, мобилни оператори, интернет –доставчици, чрез аварийните си екипи отстраняват повредите, следствие на снегонавяването и обледяването.
 
 
V. СРЕДСТВА И РЕСУРСИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
 
Източниците за финансиране по Общинския план за защита при снегонавяване и обледяване са републиканският бюджет, общинският бюджет, бюджетите на ЮЛ, ЕТ и др.
Средствата необходими за извършване на СНАВР и подпомагане на засегнатото население ще бъдат искани от републиканския бюджет чрез Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет (МКВПМС).
 
VI. НАЧИНИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЪСТАВНИТЕ
ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА
 
Общото ръководство на дейностите по защита при снегонавяване и обледяване се осъществява от кмета на общината и от ръководител на място, определен съгласно чл. 31, ал. 2 от Закона за защита при бедствия - който е началника на ОУ "Пожарна безопасност и защита на населението" Силистра, или оправомощено от него длъжностно лице.
Ръководителят на място организира взаимодействието и координацията между частите на единната спасителна система при провеждането на спасителните и аварийно-възстановителните работи при снегонавяване и обледяване.
Ръководителят на място привъзникване на бедствие по възможност осигурява документирането на провежданите дейности чрез фото- и видеозаснемане, вкл. дата и час на дейността.
Общински Щаб - Със заповед № 2379/04.10.2012г. на кмета на общината  е сформиран Щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия. В заповедта са определени начините за оповестяване и работното място на членовете на щаба. Дейността му се заключава в следното:
-    Създаване на организация по своевременно набиране, анализиране и обобщаване на информация за създалата се обстановка при снежни бури, снегонавяване и обледяване;
-    Проследяване и анализиране на възникналата бедствена ситуация;
-    Изработване на необходимите разчети и вземане на решения;
-    Довеждане до знанието на подчинените структури на приетото решение;
-    Отдаване на необходимите разпореждания за изпълнението на решенията на Щаба.
За провеждане на СНАВР при снегонавяване се създава следната групировка от сили и средства:
-    Общински щаб 1 бр. с л.състав - 15 човека
-    Дежурни по Общ.СС 1 бр. с л.състав - 5 човека.
-    Спасителни групи по селата: 11бр. с л.състав 108човека.
-    Постове за регулиране на движението: 1 бр. с л.състав - 6 човека.
-    Аварийните групи на „Енерго-Про” ЕАД, „В и К” ООД, ОПУ, „БТК” АД и другите мобилни оператори.
 
Координацията на съставните части на единната спасителна система в цялата област Силистра се осъществява чрез Оперативния център на Областно управление на Пожарна безопасност и защита на населението - Силистра.
Оперативния център извършва следните дейности:
1. Приема и оценява информацията за възникналото събитие;
2. Уведомява компетентните съставни части на единната спасителна система и координира по-нататъшната им дейност на основата на стандартна оперативна процедура;
3. Извършва ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт, съставните части на единната спасителна система и населението привъзникване на бедствена ситуация, следствие на снегонавяване;
4. По искане на кмета на общината организира включване на предвидените в Плана за защита приснегонавяване и обледяване съставни части на единната спасителна система, както и на допълнителни сили и средства при необходимост.
Получената и предадената гласова информация в и от оперативния център се записва и архивира с възможност за последващо прослушване.
Оповестяването на съставните части от единната спасителна система се осъществява от дежурния в ОЦ чрез изградените телекомуникационни, радио и интернет връзки до оперативните звена на съставните части на ЕСС в област Силистра.
Взаимодействието между съставните части на единната спасителна система на територията на общината се извършва чрез дежурния при Общински съвет по сигурност на Община Тутракан. След възникване на бедствието дежурният при Общ.СС уведомява по телефона кмета на Общината. По разпореждане на кмета дежурният при Общ.СС уведомява по телефона останалите членове на общинския Щаб.
Наличните средства и възможности за комуникация /директни телефонни връзки, мобилни телефонни връзки и интернет връзка/ на общината с околния свят - ОЦ, областния управител, със съседни общини и населени места, кметствата от общината и длъжностни лица от общината са:
-    Технически комплекс за оповестяване ТКО за връзка по команден ред с областен дежурен по линия на държавното оповестяване за кризи от военен и невоенен характер;
-    Телефон за връзка с дежурния при Общ. СС - 0866- 60617и 0899931662;
-    Списък с телефони за връзка (мобилни и стационарни) на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия, органи на изпълнителната власт, търговски дружества и фирми, организации с нестопанска цел на територията на общината.
Схемата за оповестяване на общинския Щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия и силите и средствата на единната спасителна система е посочена в Приложение № 5.
Отговорно длъжностно лице от общинската администрация, координиращо комуникациите по време на бедствие е служителят, изпълняващ дейности по защита на населението при общинския Щаб.
 
VII. РЕД ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА
ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ОПАСНОСТ ИЛИ ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЕ
 
Комуникационно - информационната система се планира да осигури необходимата телекомуникационна поддръжка и информационни средства (апаратни и програмни) на общинско и локално ниво. Свръзките се организират на базата на комплексно използване на различните свързочни средства, като особено се използват възможностите на радиосредствата за оперативна и аварийна свръзка с мобилните обекти за предаване на данни. Използват се и запазената стационарна НСС, интернет, мобилни оператори.
Целта на организацията на комуникационно-информационната система е да се организира и поддържа устойчива комуникационно-информационна система на базата на: ТКО - АСО и подвижни средства за свръзка, автоматизираната система за управление и взаимодействието на органите и силите на ОУ „ПБЗН” гр.Силистра за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия във възникналите огнища на поражение на територията на общината.
Основни задачи:
-    Осигуряване своевременно оповестяване на населението от застрашените райони, органите на общинския Щаб и силите за провеждане на мероприятия по защитата на населението и извършване на спасителни и аварийни дейности.
-    Осигуряване на устойчива и непрекъсната връзка и информационен обмен между органите за управление, силите и средствата, предназначени и заделени за предотвратяване и ликвидиране на последствията от бедствия.
-    Осигуряване на комуникациите и информационния обмен необходими за взаимодействие между силите и средствата на ведомствата при провеждането на СНАВР.
Комуникационно-информационната система е организирана на базата на комплексно използване на съвременните информационни и комуникационни технологии и средства, като с предимство се използват мрежите на обществените далекосъобщителни оператори, предоставящи гласова телефонна услуга (телефонните канали на „БТК” АД и мобилните оператори) и използване възможностите на радиосредства за оперативна и аварийна свръзка.
Оповестяването се осъществява по действащата комуникационно- информационна система на ОУ „ПБЗН” с използване на телефонните канали от обществените далекосъобщителни мрежи (ОДМ), радиото и телевизията. За оповестяване се използват съществуващите системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване – автоматизираната система за оповестяване /ТКО/ със заложен принцип на приоритет и автоматизирано отнемане на канали за обмен при възникване на критична, аварийна или бедствена ситуация в зоната на наблюдавания обект.
Отговорни общински звена и длъжностни лица от общинската администрация за осъществяване на дейността - Дежурния по общински съвет по сигурност .
Управлението на спасителните и неотложни аварийно – възстановителни работи (СНАВР) при бедствия, се осъществява от общинския Щаб. За оказване на помощ при ръководството на СНАВР, общинския Щаб изпраща оперативна група (ОГ) в засегнатите райони.
Управлението ще се осъществи от основния пункт за управление – сградата на общинска администрация.
Връзка с общинския център
Тел. 0866/60621; факс:0866/60636
E-mail: tutrakan@b-trust.org
Дежурния по Общ.СС оповестява Ръководителя на Щаба – Кмета на общината. По разпореждане на Кмета дежурния оповестява ОЦ и кметствата, учрежденията и фирмите, определени за участие в СНАВР посредством телефона.
Системата за оповестяване на общинския Щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия, на общинската администрация и населението на общината включва комплекс от мероприятия, осигуряващи приемане на сигнали по линия на дежурния в Общината за кризисни състояния – природно бедствие, пожар, екологична катастрофа, епизоотична криза и други.
Дежурният е в състояние да предава информация за възникнали бедствия към ОЦ и дежурния в областна администрация, да оповестява състава на общинската администрация, да подава информация до търговските дружества, организации със стопанска и нестопанска цел и фирми на територията на общината.
Оповестяването става по следния начин:
А. Органите за управление – от дежурния при Общ.СС след указания от кмета на общината (според обстановката);
Б. Общинския щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия – от дежурния към Общ.СС след указания от кмета на общината (според обстановката);
В. Сили за реагиране – от оперативния дежурен, след координация с кмета на общината;
Г. Населението – от кмета на общината, след координация с началника на ОУ „ПБЗН”.
За своевременното информиране на населението за създадената обстановка е нужно:
а) готовност за използване на местните средства за масова информация (радио, телевизия и преса, подвижни оповестителни системи монтирани на МПС) за оповестяване на населението и даване на указания за поведение и действия при снегонавявания и обледяване  – Приложение № 22;
б)разясняване на населението чрез средства за масова информация особеностите на бедствието, поведението и предприетите действията във връзка със  снегонавяванията и информиране за създалата се обстановка.
Редът и начинът за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на съставните части на Единната спасителна система при възникване на снежни бури, снегонавяване и обледяване на територията на община Тутракан може да се осъществи и чрез комуникационно-информационна система, наречена „Национална система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия”.
Начините за свързване чрез системата за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на съставните части на Единната спасителна система са: алармиране, оповестяване, спешно свързване с едно лице, спешна конференция, планирана конференция за определен час.
-    Алармирането е изпращане на предварително записано съобщение  до лицата в групите при възникнало бедствие със следния текст:
Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN!
Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN!
Внимание, снежни бури, снегонавявания и обледенявания!
Внимание, снежни бури, снегонавявания и обледенявания!
            Внимание, снежни бури, снегонавявания и обледенявания!
-    Оповестяването е изпращане на съобщение до лицата в групите с допълнителна информация, изготвена към момента на опасност от възникване или при възникнало бедствие, с конкретизиране на събитието и указания за действия на лицата.
-    Спешно свързване е контакт с лице от дадена група с цел консултация и/или експертно становище.
-    Спешна конференция е паралелното избиране на определени лица, които се включват в конферентна връзка, с цел координация на действията и вземане за решение за реагиране на дадено събитие.
-    Планирана конференция за определен час е паралелното избиране на определени лица, които се включват в конферентна връзка, за което са предварително известени.
Ранното предупреждение и оповестяването на общинско ниво, кметство и населено място се осъществява от ОЦ при ОУ „ПБЗН” Силистра, по разпореждане на Началника на областно управление "Пожарна безопасност и защита на населението" Силистра.
При снежни бури, снегонавявания и обледяване, изискващи координация на общинско ниво, кметство и населено място, ранното предупреждение и оповестяването се извършва и въз основа на искане на Кмета на община.
Исканията се приемат чрез ОЦ при ОУ „ПБЗН” Силистра.
 
VIII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКИПИТЕ И СРЕДСТВАТА НА
СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА
 
Община Тутракан и общинското предприятие „БКС”  разполагат с:
 
1. Личен състав – 140 служители общо;
 
2. Автомобили:
- Мицубиши Аутлендер 2.2 - високопроходим;
- Лада ВАЗ 21213/Нива – високопроходим;
- Пежо Партнер;
- Опел Вектра;
- УАЗ 37-41;
- Форд Транзит;
- Ситроен Берлинго;
- Училищни автобуси – 4 броя с общо 120 места.
 
3. Товарни автомобили:
- Товарен Форд Транзит Канект SWB200;
- Газ-53;
- Трактор Т-16/шаси;
- Трактор ДТ – 75;
- Самосвал ЗИЛ;
- Пясъкоразпръсквачка ГАЗ 53;
- Контейнеровоз ГАЗ 53;
- Трактор ЮМЗ снегорин;
- Самоходно шаси;
- Трактор Болгар;
- АТС предоставен от МВР.
 
4.  Др. машини и инструменти:
- Фургони – 2 броя;
- Ремарке;
- Токоизправител;
- Храсторез FS480– 6 броя;
- Снегорин  KG8024JZ;
- Моторен трион –3 броя;
- Роторен снегорин;
 
РС „ПБЗН” гр.Тутракан.
1.      Личен състав – 14 служители;
2.      Автомобили: 2 броя противопожарни
3.      Др. машини и инструменти:
          - хидравличен режещ и разпъващ комплект;
          - моторен флекс;
          - плаваща мотопомпа с дебит 2л./сек.
          - носима мотопомпа с дебит 8 л./сек.;
 
РУ „Полиция” гр.Тутракан според изготвен план на ОД на МВР – Силистра и конкретната обстановка ще осигури на община Тутракан необходимия личен състав и един специализиран автомобил.
 
„МБАЛ-Тутракан” ЕООД.
1.      Личен състав – 39 лекари и 66 среден медицински персонал
2.      Автомобили:
          - Пежо Боксер СС 0815 СК;
          - Мерцедес Вито СС 6572;
          - Дачия Логан СС 14 23 МС.
 
„В и К” район Тутракан
1.      Личен състав – 37 служители;
2.      Автомобили:
- Дачия;
- Лада Нива;
- УАЗ;
- ГАЗ-53;
- Автобус – Чавдар;
- Багер – NewHolland;
- Трактор с ремарке – МТЗ.
 
3.      Др. машини и инструменти:
          - Агрегат трифазен – 1 бр.;
          - Агрегат монофазен – 2 броя бензинови;
          - Къртач „Лифтен” – бензинов – 1 брой;
          - Къртач „Бош” – електрически – 1 брой;
          - Резач „Щил” – бензинов – 2 броя – за тръби;
          - Резач „Щил” – бензинов – 1 брой за настилки.
 
Спасителни групи - 11бр. с личен състав 108 човека
 
IX. ВРЕМЕ ЗА ГОТОВНОСТ ЗА РЕАГИРАНЕ НА СЪСТАВНИТЕ
ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА
Времето за готовност за реагиране на съставните части на единната спасителна система е до 3 /три/ минути след получаване на сигнал. Времето за готовност за реагиране на Специализираните сили на министерства и ведомства от областта – до 60/шестдесет/ минути след получаване на сигнал.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПЛАН
ЗА ЗАЩИТА ПРИ АКТИВИЗИРАНЕ НА СВЛАЧИЩА
2014година
 
 
  
 
 
 
 
 
 
І. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ СВЛАЧИЩА
 
Свлачището е природно явление, при което се нарушава устойчивостта на големи земни маси и се създават предпоставки за придвижването им. Причините за възникването на свлачища са свързани със силно пресечения релеф и други специфични геоложки дадености в определени райони.
Свлачищните процеси нямат внезапен характер и е възможно да бъдат регулирани с технически средства. Във времето те имат периоди на затихване и усилване. След активизирането на свлачището може да се стигне до възникване на бедствена ситуация.
На територията на общината могат да  възникват бедствия, причинени от свлачища и срутища. Регистрирани са 13 свлачища в Тутракан. В момента  са стабилизирани. Движението на земните пластове и свлачищата представлява огромна заплаха за пътната инфраструктура и прилежащите водопроводи, електропроводи и телефонни кабели.  Свлачищата се наблюдават най-вече по стръмните участъци на Дунавският бряг. Пет от свлачищата застрашават жилищни сгради, а два общинската болница.
От многобройните фактори допринасящи за възникването на свлачищните процеси по-важни са подмивното действие на реките при пълноводие и създаваните размекнати зони под действие на подземните води в основата на льосовия комплекс. В района на гр.Тутракан от “Геозащита Плевен” ЕООД са регистрирани 13 броя периодично активни свлачища. Местоположението им е показано на приложената ситуация (Приложение № 1Справка от „ГЕОЗАЩИТА ПЛЕВЕН” ЕООД за характеристиката и прогнозата за пораженията от регистрираните свлачища в Община Тутракан към 31.12.2012 година и картен материал „Ситуация на хидрогеоложката и геодечната  наблюдателни мрежи за свлачищата на територията на гр. Тутракан”).
 
ІІ. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ СВЛАЧИЩА
 
-    прогнозиране възможните последствия и произтичащите от там задачи по организацията и изпълнението защитата на населението;
-    утвърждаване на превантивната дейност като приоритет в борбата със свлачищата, извършване на превантивен геозащитен контрол;
-    изграждане на оповестителна система в свлачищните райони;
-    своевременно информиране на населението и средствата за масово осведомяване;
-    поддържане на готовност за провеждане на спасителни аварийно – възстановителни и евакуационни мероприятия при необходимост;
-    обучение и информираност на населението.
 
 
ІІІ. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ СВЛАЧИЩА
 
-    означаване и сигнализиране на опасния участък;
-    изменение на реда за движение в района на свлачището до пристигане на компетентните органи (чл. 91а, т.5 от Закона за МВР);
-    организиране на временна охрана и недопускане на преминаването на хора;
-    изключване на електрозахранването и водоснабдителната мрежа в района, която би могла да доведе до засилване на процеса в резултат на течове от нея;
-    недопускане и забрана в района на свлачището на дейности създаващи вибрации в почвата (от тежка механизация и транспорт);
-    недопускане на депониране на земни маси, строителни и други отпадъци над главния свлачищен откос;
-    установяване на техногенните фактори, провокирали свлачището – масов изкоп, взривни работи и др.;
-    установяване състоянието на изградените отводнителни съоръжения  /канавки, канали, водостоци, отводнителни шахти, открити дренажи и др./ и при необходимост и възможност, организиране дейността по осигуряване на достатъчна проводимост;
-    недопускане извършването на изкопни работи, подкопаващи основата на склона в активизирания свлачищен участък;
-    организиране непрекъснато наблюдение на активирания свлачищен масив и предаване информацията на органите на местното самоуправление и на структурите на ,,Геозащита Плевен” ЕООД;
-    изготвяне на предписание и организиране незабавното им изпълнение относно отвеждане на повърхностни и други скатни води от тялото на свлачищния масив посредством:
- изграждане, изкопаване отводнителни канали и канавки;
- спешно ремонтиране на компроментирани участъци от съществуващи канализационни системи – канали, колектори;
-    почистване съществуващите канавки и водостоци при необходимост, спешно изграждане на нови;
-    цялостна ревизия на съществуващите ВиК мрежи;
-    източване на съществуващите водоеми в тялото на свлачищния масив, както и такива намиращи се в близост;
-    изпълнение вертикална планировка, оформяне скатове, откоси и др.;
-    изпълнение на някои видове най-неотложни укрепителни работи – ремонтиране подпорни стени, заскаляване на някои участъци, подреждане на бетонови блокове и др.
-    организиране изместването на силови и съобщителни кабели в района;
-    организиране изнасянето на имуществени ценности от района и забрана за пребиваване на хора в него;
-    изграждане на дренажни системи с цел понижаване нивото на подпочвените води в тялото на свлачището (улавяне и отвеждане на скатни води);
-    в определени случай механично отнемане на почвени слоеве с цел облекчаване товара върху свличащите се земни маси;
-    само в определени случай понижаване нивото на подпочвените води чрез аварийно водочерпене през съществуващите или ново изградени сондажни кладенци.
 
ІV. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ
ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ
 
Дейностите по оперативната защита се координират от ръководител на място, определен съгласно чл. 31, ал. 2 от Закона за защита при бедствия - който е началника на ОУ "Пожарна безопасност и защита на населението" Силистра, или оправомощено от него длъжностно лице.
Ръководителят на мястоорганизира взаимодействието и координацията между частите на единната спасителна система при провеждането на спасителните и аварийно-възстановителните работи. Ръководителят на място в района на активизираното свлачище, съобразно степента на проявения свлачищен процес – начален стадий или пълна активизация да предприема следните действия:
-    извършва оценка на обстановката и уточнява възможностите на наличните сили и необходимостта от привличането на допълнителни сили и средства;
-    извършва специализиран инструктаж за безопасност преди започване на работа;
 
Групите за „Аварийно-спасително дейности”към Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението”:
-    извършват специализиран инструктаж за безопасност преди започване на работа;
-    изграждат временна обходна отводнителна канавка над главния свлачищен откос, с оглед отвеждане на нерегулярния повърхностен отток  и на други скатни води извън зоната на свлачищното тяло;
-    отбиват водите на речните течения;
-    механично отнемат земни маси;
-    източват формирани в тялото на свлачищния масив водоеми, както и такива в близост до него, чрез изкопаване на отводнителни канали и канавки;
-    понижават нивото на подпочвените води чрез аварийно водочерпене през съществуващите или новоизградени сондажни кладенци;
-    поставят на подходящи места маркери и изгражда реперни мрежи за визуално наблюдение, анализ и прогноза за развитието на свлачищния процес;
-    уведомяват чрез ОЦ „Геозащита Плевен” ЕООД за регистриране на свлачището и установяване на режим на наблюдение;
 
Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствияв района на активизираното свлачище:
-    извършва оценка на обстановката и уточнява възможностите за наличните сили и необходимостта от привличането на допълнителни сили и средства;
-    предприема извършването на неотложни аварийни мерки, като:
а) означаване и сигнализиране на опасния участък;
б) изменение реда на движение в района на свлачището до пристигане на компетентните органи;
в)организиране на временна охрана на района и недопускане преминаването на хора;
г) недопускане и забрана в района на свлачището дейности, създаващи вибрации в почвата (от тежка механизация и транспорт);
д) при необходимост от разчистване на улици и пътища свлечените земни маси да се изземват на малки количества, за да се избегнат инциденти от внезапно свличане на масива. При използване на специализирана техника да се допускат само водачи на машини, притежаващи необходимите по закон документи за правоуправление;
е) недопускане депониране на земни маси, строителни и други отпадъци над главния свлачищен откос;
ж) установяване на техногенни фактори, провокирали свлачището -  масов изкоп, взривни работи и други;
и) установяване състоянието на изградените отводнителни съоръжения /канавки, канали, водостоци, отводнителни шахти, открити дренажи и др./ и при необходимост и възможност, организиране дейността по осигуряване на достатъчна проводимост;
к) недопускане извършването на изкопни работи, подкопаващи основата на склона в активизирания свлачищен участък;
л) при наличие на скъсан водопровод в зоната на свлачището -  уведомяване чрез съответния оперативен център (ОЦ) на експлоатиращото предприятие за прекъсване на водоподаването в района на свлачището;
м) при наличие на стълбове от въздушни електропроводи в активираната свлачищна зона-уведомяване (чрез ОЦ) на експлоатиращото предприятие на електрозахранването в района;
н) при разкрити трасета на подземни проводи в свлачищната зона-уведомяване (чрез ОЦ) на експлоатиращите  предприятия за предприемане от тяхна страна на укрепване или изместване на проводите по безопасни трасета;
о) спешно извършване на оглед за оценка на състоянието на сградния фонд и на инженерната инфраструктура в района, които биха могли да застрашат живота на населението. При необходимост, организиране на евакуация на живеещите в застрашената територия.
 
V. СРЕДСТВА И РЕСУРСИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
 
Източниците за финансиране по Общинския план за защита при бедствия са републиканският бюджет, общинският бюджет, бюджетите на ЮЛ, ЕТ и др.
Техниката предвидена в плана се явява изправна и заредена с гориво поне за едно денонощие.
Средствата необходими за извършване на СНАВР и възстановяване на засегнати или разрушени обекти общинска или частна собственост ще бъдат искани от републиканския бюджет чрез Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет (МКВПМС).
 
VI. НАЧИНИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЪСТАВНИТЕ
ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА
 
Общото ръководство на дейностите по защита при свлачище се осъществява от кмета на общината и от ръководител на място, определен съгласно чл. 31, ал. 2 от Закона за защита при бедствия - който е началника на ОУ "Пожарна безопасност и защита на населението" Силистра, или оправомощено от него длъжностно лице.
Ръководителят на място организира взаимодействието и координацията между частите на единната спасителна система при провеждането на спасителните и аварийно-възстановителните работи при бедствие.
Ръководителят на място при свлачище по възможност осигурява документирането на провежданите дейности чрез фото- и видеозаснемане, вкл. дата и час на дейността.
Общински Щаб - Със заповед № 2379/04.10.2012г. на кмета на общината  е сформиран Щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия. В заповедта са определени начините за оповестяване и работното място на членовете на щаба. Дейността му се заключава в следното:
-    създаване на организация по своевременно набиране, анализиране и обобщаване на информация за създалата се обстановка при възникване на бедствие;
-    проследяване и анализиране на възникналата бедствена ситуация;
-    изработване на необходимите разчети и вземане на решения;
-    довеждане до знанието на подчинените структури на приетото решение;
-    отдаване на необходимите разпореждания за изпълнението на решенията на Щаба.
Координацията на съставните части на единната спасителна система в област Силистра се осъществява чрез Оперативния център на Областно управление на Пожарна безопасност и защита на населението - Силистра.
Оперативния център извършва следните дейности:
1. Приема и оценява информацията за възникналото или активизирано свлачище;
2. Уведомява компетентните съставни части на единната спасителна система и координира по-нататъшната им дейност на основата на стандартна оперативна процедура;
3. Извършва ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт, съставните части на единната спасителна система и населението при активизирани свлачищни процеси;
4. По искане на кмета на общината организира включване на предвидените в Плана за защита при свлачища съставни части на единната спасителна система, както и на допълнителни сили и средства при необходимост.
Получената и предадената гласова информация в и от оперативния център се записва и архивира с възможност за последващо прослушване.
Оповестяването на съставните части от единната спасителна система се осъществява от дежурния в ОЦ чрез изградените телекомуникационни, радио и интернет връзки до оперативните звена на съставните части на ЕСС в област Силистра.
Взаимодействието между съставните части на единната спасителна система се извършва чрез дежурния към Общински съвет по сигурност на Община Тутракан. След възникване на бедствието дежурният при Общ.СС уведомява по телефона кмета на Общината. По разпореждане на кмета дежурният при Общ.СС уведомява по телефона останалите членове на общинския Щаб.
Наличните средства и възможности за комуникация /директни телефонни връзки, мобилни телефонни връзки и интернет връзка/ на общината с околния свят - ОЦ, областния управител, със съседни общини и населени места, кметствата от общината и длъжностни лица от общината са:
- Технически комплекс за оповестяване ТКО за връзка по команден ред с областен дежурен по линия на държавното оповестяване за кризи от военен и невоенен характер;
- Телефон за връзка с дежурния при Общ. СС - 0866- 60617и 0899931662;
- Списък с телефони за връзка (мобилни и стационарни) на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия, органи на изпълнителната власт, търговски дружества и фирми, организации с нестопанска цел на територията на общината.
Схемата за оповестяване на общинския Щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия и силите и средствата на единната спасителна система е посочена в Приложение № 5.
Отговорно длъжностно лице от общинската администрация, координиращо комуникациите по време на бедствие е служителят, изпълняващ дейности по защита на населението при общинския Щаб.
 
Комуникационно - информационната система се планира да осигури необходимата телекомуникационна поддръжка и информационни средства (апаратни и програмни) на общинско и локално ниво. Свръзките се организират на базата на комплексно използване на различните свързочни средства, като особено се използват възможностите на радиосредствата за оперативна и аварийна свръзка с мобилните обекти за предаване на данни. Използват се и запазената стационарна НСС, интернет, мобилни оператори.
Целта на организацията на комуникационно-информационната система е да се организира и поддържа устойчива комуникационно-информационна система на базата на: ТКО - АСО и подвижни средства за свръзка, автоматизираната система за управление и взаимодействието на органите и силите на ОУ „ПБЗН” гр.Силистра за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия във възникналите огнища на поражение на територията на общината.
Основни задачи:
-    осигуряване своевременно оповестяване на населението от застрашените райони, органите на общинския Щаб и силите за провеждане на мероприятия по защитата на населението и извършване на спасителни и аварийни дейности.
-    осигуряване на устойчива и непрекъсната връзка и информационен обмен между органите за управление, силите и средствата, предназначени и заделени за предотвратяване и ликвидиране на последствията от бедствия.
-    осигуряване на комуникациите и информационния обмен необходими за взаимодействие между силите и средствата на ведомствата при провеждането на СНАВР.
Комуникационно-информационната система е организирана на базата на комплексно използване на съвременните информационни и комуникационни технологии и средства, като с предимство се използват мрежите на обществените далекосъобщителни оператори, предоставящи гласова телефонна услуга (телефонните канали на „БТК” АД и мобилните оператори) и използване възможностите на радиосредства за оперативна и аварийна свръзка.
Оповестяването се осъществява по действащата комуникационно- информационна система на ОУ „ПБЗН” с използване на телефонните канали от обществените далекосъобщителни мрежи (ОДМ), радиото и телевизията. За оповестяване си използват съществуващите системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване – автоматизираната система за оповестяване /ТКО/ със заложен принцип на приоритет и автоматизирано отнемане на канали за обмен при възникване на критична, аварийна или бедствена ситуация в зоната на наблюдавания обект.
Отговорни общински звена и длъжностни лица от общинската администрация за осъществяване на дейността - Дежурния по общински съвет по сигурност.
Управлението на спасителните и неотложни аварийно – възстановителни работи (СНАВР) при бедствия, се осъществява от общинския Щаб. За оказване на помощ при ръководството на СНАВР, общинския Щаб изпраща оперативна група (ОГ) в засегнатите райони.
При активизиране на свлачища управлението, ще се осъществи от основния пункт за управление – сградата на общинска администрация.
Връзка с общинския център
Тел. 0866/60621; факс:0866/60636
E-mail: tutrakan@b-trust.org
За начало на оповестяването на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия при активизирано свлачище се счита времето на получаването на първия сигнал от граждани, от ОЦ, от център 112. Дежурния по Общ.СС оповестява Ръководителя на Щаба – Кмета на общината. По разпореждане на Кмета дежурния оповестява ОЦ и кметствата, учрежденията и фирмите, определени за участие в СНАВР посредством телефона.
Системата за оповестяване на общинския Щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия, на общинската администрация и населението на общината включва комплекс от мероприятия, осигуряващи приемане на сигнали по линия на дежурния в Общината за кризисни състояния – природно бедствие, пожар, екологична катастрофа, епизоотична криза и други.
Дежурният е в състояние да предава информация за възникнали бедствия към ОЦ и дежурния в областна администрация, да оповестява състава на общинската администрация, да подава информация до търговските дружества, организации със стопанска и нестопанска цел и фирми на територията на Общината.
Оповестяването става по следния начин:
А. Органите за управление – от дежурния към Общ.СС след указания от кмета на общината (според обстановката);
Б. Общинския щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия – от дежурния към Общ.СС след указания от кмета на общината (според обстановката);
В. Сили за реагиране – от оперативния дежурен, след координация с кмета на общината;
Г. Населението – от кмета на общината, след координация с началника на ОУ „ПБЗН”.
За своевременното информиране на населението за създадената обстановка е нужно:
а) готовност за използване на местните средства за масова информация (радио, телевизия и преса, подвижни оповестителни системи монтирани на МПС) за оповестяване на населението и даване на указания за поведение и действия при свлачища – Приложение № 23;
б) разясняване на населението чрез средства за масова информация особеностите на бедствието, поведението и действията на населението при активизирано свлачище и информиране за създалата се обстановка.
Редът и начинът за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на съставните части на Единната спасителна система при свлачище на територията на община Тутракан може да се осъществи и чрез комуникационно-информационна система, наречена „Национална система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия”.
Начините за свързване чрез системата за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на съставните части на Единната спасителна система са: алармиране, оповестяване, спешно свързване с едно лице, спешна конференция, планирана конференция за определен час.
-    Алармирането е изпращане на предварително записано съобщение  до лицата в групите при възникнало бедствие със следния текст:
Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN!
Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN!
Внимание, свлачище!
Внимание, свлачище!
Внимание, свлачище!
-    Оповестяването е изпращане на съобщение до лицата в групите с допълнителна информация, изготвена към момента на опасност от възникване или при възникнало бедствие, с конкретизиране на събитието и указания за действия на лицата.
-    Спешно свързване е контакт с лице от дадена група с цел консултация и/или експертно становище.
-    Спешна конференция е паралелното избиране на определени лица, които се включват в конферентна връзка, с цел координация на действията и вземане за решение за реагиране на дадено събитие.
-    Планирана конференция за определен час е паралелното избиране на определени лица, които се включват в конферентна връзка, за което са предварително известени.
Ранното предупреждение и оповестяването на общинско ниво, кметство и населено място се осъществява от ОЦ при ОУ „ПБЗН” Силистра, по разпореждане на Началника на областно управление "Пожарна безопасност и защита на населението" Силистра.
При активизиране на свлачище, изискващо координация на общинско ниво, кметство и населено място, ранното предупреждение и оповестяването се извършва и въз основа на искане на Кмета на община.
Исканията се приемат чрез ОЦ при ОУ „ПБЗН” Силистра.
 
VIII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКИПИТЕ И СРЕДСТВАТА НА
СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА
 
Община Тутракан и общинското предприятие "БКС" разполагат с:
 
1. Личен състав – 140 служители общо;
 
2. Автомобили:
- Мицубиши Аутлендер 2.2 - високопроходим;
- Лада ВАЗ 21213/Нива – високопроходим;
- Пежо Партнер;
- Опел Вектра;
- УАЗ 37-41;
- Форд Транзит;
- Ситроен Берлинго;
- Ученически автобуси -4 броя с общо 120 места.
 
3. Товарни автомобили:
- Товарен Форд Транзит Канект SWB200;
- Газ-53;
- Трактор Т-16/шаси;
- Трактор ДТ – 75;
- Самосвал ЗИЛ;
- Пясъкоразпръсквачка ГАЗ 53;
- Контейнеровоз ГАЗ 53;
- Трактор ЮМЗ снегорин;
- Самоходно шаси;
- Трактор Болгар;
- АТС предоставен от МВР.
 
4.  Др. машини и инструменти:
- Фургони – 2 броя;
- Ремарке;
- Ъглошлайф;
- Електрожен;
- Банцинг;
- Циркуляр;
- Бормашина;
- Токоизправител;
- Косачка бензинова VIKING655 G;
- Храсторез FS480– 6 броя;
- Снегорин  KG8024JZ;
- Косачка  Калимок – STIGAPARKPR;
- Моторен трион –3 броя;
- Роторен снегорин;
 
РС „ПБЗН” гр.Тутракан.
1.      Личен състав – 14 служители;
2.      Автомобили: 2 броя противопожарни
3.      Др. машини и инструменти:
          - хидравличен режещ и разпъващ комплект;
          - моторен флекс;
          - плаваща мотопомпа с дебит 2л./сек.
          - носима мотопомпа с дебит 8 л./сек.;
 
РУ „Полиция” гр.Тутракан според изготвен план на ОД на МВР – Силистра и конкретната обстановка ще осигури на община Тутракан необходимия личен състав и един специализиран автомобил.
 
„МБАЛ-Тутракан” ЕООД.
1.      Личен състав – 39 лекари и 66 среден медицински персонал
2.      Автомобили:
          - Пежо Боксер СС 0815 СК;
         - Мерцедес Вито СС 6572;
         - Дачия Логан СС 14 23 МС.
 
„В и К” район Тутракан
1.      Личен състав – 37 служители;
2.      Автомобили:
- Дачия;
- Лада Нива;
- УАЗ;
- ГАЗ-53;
- Автобус – Чавдар;
- Багер – NewHolland;
- Трактор с ремарке – МТЗ.
 
3.      Др. машини и инструменти:
          - Агрегат трифазен – 1 бр.;
          - Агрегат монофазен – 2 броя бензинови;
          - Къртач „Лифтен” – бензинов – 1 брой;
          - Къртач „Бош” – електрически – 1 брой;
          - Резач „Щил” – бензинов – 2 броя – за тръби;
          - Резач „Щил” – бензинов – 1 брой за настилки.
 
Спасителни групи /гасачески групи/ 11бр. с личен състав 108 човека
 
IX. ВРЕМЕ ЗА ГОТОВНОСТ ЗА РЕАГИРАНЕ НА СЪСТАВНИТЕ
ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА
 
Времето за готовност за реагиране на съставните части на единната спасителна система е до 3 /три/ минути след получаване на сигнал. Времето за готовност за реагиране на Специализираните сили на министерства и ведомства от областта – до 60/шестдесет/ минути след получаване на сигнал.