Защита на личните данни (GDPR)

25/5/2018
 
Политика за защита на личните данни
Декларация за поверителност
 
 
     От какви лични данни се нуждаем/Какви лични данни събираме?
Нашата Политика за защита на личните данни урежда използването и съхранението на вашите данни. Община Тутракан с ЕИК 000565626 и адрес на управление град Тутракан, улица Трансмариска 31, следва високи стандарти за сигурност и поверителност, при обработването на личните Ви данни, прилагайки своята политика за защита на личните данни.
Община Тутракан е администратор / обработващ личните данни, които Вие (субектът на данните) ни предоставяте. Ние събираме от Вас следните видове лични данни:
 • Идентификационни данни;
 • Специални финансови данни;
 • Личностни характеристики;
 • Състав на семейството;
 • Категории правни данни;
 • Данни за пребиваването;
 • Образование и обучение;
 • Видеозаписи.
 
     Защо са ни необходими?
Нуждаем се от вашите лични данни, за да Ви предоставим следните услуги:
 • Административни услуги "Зелена система";
 • Административни услуги "Земеползване";
 • Административни услуги "Кадастър";
 • Административни услуги "Контрол по строителството";
 • Административни услуги "Местни данъци и такси";
 • Административни услуги "Нотариална дейност";
 • Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне;
 • Административни услуги "Реклама";
 • Административни услуги "Селско стопанство и екология";
 • Административни услуги "Социални дейности";
 • Административни услуги "Транспорт";
 • Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт";
 • Административно-технически услуги Общинска собственост;
 • Административно-технически услуги Устройство на територията;
 • Вътрешни услуги;
 • Държавна собственост;
 • Правни и административно-технически услуги;
 • Регионално развитие и териториално устройство.
 
     Какво правим със събраните лични данни?
Вашите лични данни се обработват в рамките на сградния фонд на Община Тутракан, намиращ се на територията на централно управление в гр.Тутракан, ул.Трансмариска 31. Всички електронни и хартиени носители, съдържащи лични данни, са надлежно защитени със съответните организационни и технически мерки според изискванията на Европейския регламент за защита (ЕС 2016/679) както и според изискванията на международния стандарт за сигурност на информацията ISO/IEC 27001.
Ние не предоставяме достъп на трети страни до вашите лични данни, освен случаите, предвидени в приложимото законодателство на Република България.
 
     Колко дълго ги пазим?
Съгласно "Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции", ние сме задължени да съхраняваме вашите данни за 5 години в съответствие с вътрешната ни нормативна уредба, а именно: "Процедура за съхранение и запазване". След този период личните Ви данни ще бъдат необратимо унищожени освен в случаите, в които има друго законово изискване за съхранение, за по-дълъг срок.
 
     Какви са вашите права?
Ако смятате, че обработваните от нас Ваши лични данни, са неточни или непълни, имате възможност да поискате достъп до тази информация, за да я коригирате или изтриете. Можете да попълните съответната форма, за да Ви предоставим детайлна информация за всички данни които обработваме.
 
В случай, че искате да подадете оплакване от това как сме обработили личните Ви данни, моля, свържете се със Служителя по защита на данните (DPO) на Община Тутракан, когото може да намерите на тел: 0886/ 60621 или посредством e-mail tutrakan@b-trust.org. Възможно е и да установите контакт посредством деловодството на Община Тутракан.
Служителят по защита на личните данни ще разгледа Вашето запитване/оплакване и в рамките на 30 дни ще получите отговор.
Ако все още смятате, че Вашите лични данни не са били обработени законосъобразно, можете да се свържете с Комисията за защита на личните данни и да подадете жалба до тях (https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=6).