Телефонен указател

10/12/2010
 
Длъжност
Служебен тел.
 
КМЕТ
 
 
Технически секретар
60 621
 
60 636 (факс)
 
Зам.кмет "Стопански дейности"
60 603
 
Зам.кмет "Образование и култура"
О879 83 58 01
 
Зам.кмет "Инвестиционни дейности и европроекти, финанси, счетоводство и бюджет"
 
 
Секретар
60 607
 
 
 
 
Архитект
60 608
 
 
 
 
Председател на ОбС
О879 83 58 00
 
Деловодител ОБС
60 618
 
 
 
 
Началник отдел
"Правно нормативно обслужване и протокол"
 
 
Гл.експерт"АНД"
О879 83 58 07
 
 
 
 
Директор дирекция
"Информационно обслужване и общински услуги"
60688
 
Гл.специалист"АО'
60 688
 
Гл.специалист "Деловодител-ОА"
60 688
 
Старши експерт "ГРАО"
60 635
 
Ст. специалист "ЕСГРАОН"
60 635
 
Мл.специалист"ГРАО"
60 635
 
Гл.експерт "ИО"
 
 
Главен специалист "Архивар"
60 209
 
Главен специалист "Архивар"
60 209
 
 
 
 
Директор дирекция
"Финанси, Счетоводстово и бюджет"
60 615
 
Главен експерт "СФиК"
О879 83 58 06
 
Ст.счетоводител
О879 83 58 16
 
Главен експерт "СО"
 
Счетоводител
 
Гл.специалист "Бюджет"
 
Гл.спец. "Бюджет - образование"
О879 83 58 13
 
Гл.специалист - касиер
О879 83 58 13
 
Гл.експерт "Управление на ЧР"
 
 
 
 
 
Директор дирекция
"Местни данъци и такси"
60 532
 
Гл.експерт"МП"
60 850
 
Гл.специалист"МП"
60 850
 
Гл.специалист"МП"
60 850
 
Ст.специалист-касиер събирач
60 850
 
 
 
 
Директор дирекция
"Инфраструктура и опазване на околната среда"
О879 83 58 03
 
Гл.специалист"ГК"
60 622
 
Мл.експерт"АГ"
60 622
 
Мл.експерт"АТУ"
60 622
 
Гл.специалист"ИР"
60 622
 
 
Специалист "Връзки с обществеността"
60 622
 
Главен експерт "Опазване на околната среда"
 
 
Изпълнител-опазване на околната среда и чистотата
 
 
Ветеринарен техник
 
 
Изпълнител-опазване на околната среда и чистотата
 
 
Изпълнител-опазване на околната среда и чистотата
 
 
 
 
 
Директор дирекция
"Инвестиционни дейности и европроекти"
О879 83 58 10
 
Заседателна зала
 
 
Гл.експерт"РР"
О879 83 58 09
 
Гл.експерт"ИК"
О879 83 58 09
 
Мл.експерт"УП"
О879 83 58 09
 
Мл.експерт"Мониторинг и проучване"
 
 
Ст.специалист "ПП"
О879835804
 
Старши специалист "Подготовка на проекти"
 
 
 
 
 
Директор дирекция
"Общинска собственост и стопански дейности"
60628/60633
 
Гл.експерт"ОС"
60 628
 
Гл.експерт"ОСФ"
60 628
 
Гл.експерт"СД"
60 628
 
Гл.експерт"ИДЛ"
60 628
 
Мл.експерт"УНИ"
60 628
 
 
 
 
Директор дирекция
"Хуманитарни дейности"
60 620
 
Секретар на МКБППМН
О879 83 58 14
 
Гл.експерт "ЗСДИ"
О879 83 58 08
 
Гл.експерт "ОК"
О879 83 58 08
 
Главен специалист "ОЦИД"
 
 
Специалист "СТМД"
 
 
 
 
 
 
 
Домакин
О879 83 58 05
 
Шофьор
 
 
Шофьор
 
 
Шофьор
 
 
Военен отдел
О879 83 58 11
 
Дежурни
60 617
 
 
 
 
 
Охрана
 
 
Каса ЦКБ
60 008
 
 
 
 
Кадастър
 
 
Куриер
 
 
Ел.техник
 
 
Румен/Гробищата/
 
 
Обреден дом
60 631
 
Дом за стари хора
61 245
 
60 695
 
ОЦИД
60 399
 
ОП"БКС"
60 737
 
ВиК
60 529
 
НЕК
60 118
 
Пожарна
61 160
 
Далекосъобщения
61 000
 
61 401
 
Поща
61 261
 
Поща-паричен салон
60 682
 
Дирекция"СП"
60 598 / 60 311
 
Читалище
60 045
 
60 153
 
Исторически музей
61 235 / 61345
 
Дирекция "БТ"
60 547 / 60 957
 
60 129
 
ОС"Земеделие и гори"
60 483 / 61 363
 
Горско стопанство
60 308 / 60 242
 
 
 
 
 
Кристиян
61 388
 
Ловно
60 131
 
Автогара
6,36 36
 
Полиция
65 151 / 60 166
 
МБАЛ Тутракан
61 938