Избори за Европейски парламент и за народни представители на 09.06.2024 г.

17/5/2021
ВАЖНО - СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация Тутракан информира, че със заповед № РД – 04 – 557/05.06.2024 г. на кмета на Община Тутракан, се ЗАБРАНЯВА продажбата и сервирането на алкохолни напитки в търговските обекти, в заведенията за обществено хранене, в увеселителните заведения и употребата им на обществени места от 20:00 ч. на 08.06.2024 г. /събота/ до 06:00 ч. на 10.06.2024 г. /понеделник/ на територията на Община Тутракан.

Забраната не се отнася за обществени заведения, в които ще се провеждат семейни и обредни ритуали (сватби, кръщенета и тъжни обреди).

СЪОБЩЕНИЕ
 
 
Общинска администрация Тутракан информира, че ще се проведе обучение на всеки избирател, който желае да гласува с машина в предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09.06.2024 г. в сградата на Общински съвет – Тутракан / Клуб на рибаря /
  • от 13:00 часа до 17:00 часа на  28.05.2024 г;
  • от 08:00 часа до 17:00 часа на  29.05.2024 г;
  • от 08:00 часа до 17:00 часа на  30.05.2024 г;
  • от 08:00 часа до 12:00 часа на  31.05.2024 г;
СЪОБЩЕНИЕ
 
Общинска администрация Тутракан информира, че представители на Районна избирателна комисия – Силистра ще проведaт обучение на секционните избирателни комисии за Община Тутракан на 01.06.2024 г. от 10:00 ч. във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09.06.2024 г. Място на провеждане на обучението - сградата на Общински съвет – Тутракан, намираща се на ул. „Трансмариска” № 20.
 
Графици и линкове за обучение на СИК - машинно гласуване
 
29 май 2024 г. (сряда)
от 18:00 до 18:40 ч.
Microsoft Teams Need help?
Meeting ID: 368 911 724 115
Passcode: kPJvua
 
01 юни 2024 г. (събота)
от 18:00 до 18:40 ч.
Microsoft Teams Need help?
Meeting ID: 353 904 880 14
Passcode: HaLh5Q
 
02 юни 2024 г. (неделя)
от 18:00 до 18:40 ч.
Microsoft Teams Need help?
Meeting ID: 310 510 146 384
Passcode: 5NoFKC
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ  
 
 
          Общинска администрация Тутракан информира, че със заповед № РД – 04 – 478/17.05.2024 г. на кмета на Община Тутракан, е образувана една подвижна избирателна секция на територията на община Тутракан, за гласуване на избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение.
          Избиратели желаещи да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 25.05.2024 г., могат да подадат заявление до кмета на общината/ кметството/кметския наместник не по-късно от 03 юни 2024 г. за включване в избирателния списък за гласуване с ПСИК.
          Избиратели могат да бъдат включени в ПСИК по настоящ адрес, ако са подали заявление в срок до 25.05.2024 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ
 
Във връзка с насрочените избори за членове на Европейски парламент и за народни представители на 09.06.2024 г. Общинска администрация Тутракан съобщава, че избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си за това до 25 МАЙ 2024 г. Заявлението следва да е в писмена форма по образец / Приложение № 30-ЕП и Приложение № 31-НС от изборните книжа /, подписано саморъчно и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление до общинска администрация по постоянен или настоящ адрес, когато е направено искане за вписване в избирателен списък по настоящ адрес. Към заявлението се прилага копие от документ от ТЕЛК/ НЕЛК.
Избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да подадат заявление за вписване в списъците по настоящ адрес в срок до 25 МАЙ 2024 г. Заявлението за гласуване по настоящ адрес /Приложение № 26-ЕП И Приложение 27-НС от изборните книжа / следва да се подаде пред общинската администрация, кметството или кметски наместник по настоящ адрес или чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ.
Приложенията  № 26-ЕП, № 27-НС, № 30-ЕП и № 31-НС от утвърдените от ЦИК книжа за произвеждане на избори за членове на Европейски парламент и за народни представители, гражданите могат да получат от Информационния център на Общинска администрация Тутракан. Същите са публикувани и на интернет страниците на Община Тутракан.
Само кандидатите, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес./ Приложение № 77 – ЕП/НС/ в срок до 25.05.2024 г.
Гражданин на друга държава – членка на ЕС, който е вписан в избирателния списък, може да бъде заличен по негово писмено заявление в срок до 01.06.2024 г.
Срокът за подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци изтича на 01.06.2024 г. /Приложение № 16-ЕП и № 17 – НС/
 
СЪОБЩЕНИЕ
 
 
Със заповед на Кмета на Община Тутракан № РД-04-385 от 16.04.2024 г. и на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс, предвид произвеждане на избори за членове на Европейски парламент от Република България и за народни представители на 09.06.2024 г. са образувани избирателни секции на територията на Община Тутракан и утвърдени тяхната номерация, обхват и адрес.
На основание чл. 8, ал. 4 от Изборния кодекс настоящата заповед да се обяви публично чрез поставянето на таблото за обявления на община Тутракан, витрината на Информационния център на Община Тутракан и чрез публикация на интернет страницата на Община Тутракан.
Заповедта подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването й пред областния управител.
СЪОБЩЕНИЕ  
 
В срок до 29.04.2024 г. гражданин на друга държава - членка на ЕС, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в избирателния списък – част ІІ,  представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на съответното населено място.
 
СЪОБЩЕНИЕ
 
          Община Тутракан съобщава, че е определена секция № 706 – Бивш хранителен магазин, ул. „Сакар планина”, № 8, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Община Тутракан.
За помощ в изборния ден горепосочените лица могат да се обърнат за справки на тел. 0866/60621 или на адрес: гр. Тутракан – Общинска  администрация, ул. „Трансмариска” № 31, ет. 2, стая № 1.