Достъп до обществена информация

15/12/2015
Всеки гражданин на Република България има право на достъп до обществена информация при условията и по реда, определени в закона за достъп до обществена информация /Обнародван, ДВ, бр. 55 от 7 юли 2000 година/.
Задължени да предоставят информация са всички държавни органи и органите на местно самоуправление.
Този закон не се прилага за информацията, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица.
Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление, което се дипозира в центъра за административно обслужване /ул. „Трансмариска” №31/ или заявление постъпило по електронен път в Община Тутракан.
Заявленията за достъп до обществена информация се разглеждат не по-късно от 14 дни след датата на регистрация.
 Решението за предоставяне на достъп до исканата информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка.
 
Банкова сметка за заплащане на разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация съгласно Заповед № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. Обн. Държавен вестник, брой 98 от 13 декември 2011 г. на Министъра на финансите
ЦКБ АД – клон Русе
Сметка № BG10
CECB9790 8447 4585 00
Вид плащане 44448090
Банков код CECBBGSF
Основание – достъп до обществена информация