ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ : ПУП - ПРЗ, ПР, ПЗ, ПП - 2022 год.

15/3/2022
ПУБЛИЧЕН  РЕГИСТЪР
 НА  ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ : ПУП - ПРЗ, ПР, ПЗ, ПП - 2022 год. 
( във връзка с чл.5, ал.5 от ЗУТ)
№ ПО РЕД
НАСЕЛЕНО МЯСТО
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
 
КВАР-
ТАЛ
ВИД ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПУП
НОВ УПИ
ОДОБРЕН СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА/ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
 
1.
с. Цар Самуил
Т. Д. И.
-
ПУП-ПП
(външно ел. захранване)
78238.5.39
Решение №451 по Протокол №35 от 27.01.2022г. на
Общински съвет-Тутракан
2.
гр. Тутракан
„Либра България“ ООД –гр. София
69
 
ПУП-ИПР
 
ХХI- 3929(Пп )
 
З-д № РД-04-239/11.03.2022г.
3.
гр. Тутракан
     Община Тутракан,
Т.Й.М. и С.П М.
34
 
ПУП-ИПР
Х- 3451
 
З-д № РД-04-237/11.03.2022г.
4.
с. Нова Черна
К. К. К.
13
 
ПУП-ИПР
IХ-103 и VIII-103
З-д № РД-04-246/14.03.2022г.
5.
гр. Тутракан
Д. Хр. А.
58
 
ПУП-ПП
V - 3876
З-д № РД-04-236/11.03.2022г.
6.
гр. Тутракан
Н. В. Н.
26
 
ПУП-ИПР
ІІІ - 1813
З-д № РД-04-240/11.03.2022г.
7.
гр. Преславци
Б. А. С. и  М. Д. Д.
33
 
ПУП-ИПР
ХІІ – 79 и ХІ -79
З-д № РД-04-248/14.03.2022г.
8.
гр. Тутракан
Г. В. П.
144
 
ПУП-ПР
ІV -3827
З-д № РД-04-245/14.03.2022г.
9.
с. Пожарево
Ю. М. С.
20
 
ПУП-ИПР
 
І - 133
 
З-д № РД-04-238/11.03.2022г.
10.
гр. Тутракан
В. С. Б.
30
 
ПУП-ПР
І -2181
З-д № РД-04-235/11.03.2022г.
11.
гр. Тутракан
В. А. К.
79
ПУП-ПР
 
ІІ - 3917
З-д № РД-04-247/14.03.2022г.
12.
гр. Тутракан
А. Т. К.
151
ПУП-ПР
 
І -2114
З-д № РД-04-247/14.03.2022г.