ОПИС НА ИЗДАДЕНИТЕ ЗАПОВЕДИ ПО ЧЛ. 224a ОТ ЗУТ

14/11/2022
                                         
 
дата рег.   обект  местонахождение  извършител вид строеж/категория  № конст. акт основание 
2022г.
14.11.2022 "Реконструкция на сграда, изграждане на пристройка и промяна предназначение на краварник в склад за селскостопанска продукция и инвентар" ПИ с идентификатор 51956.115.26, нов ид. номер 51956.115.552 по КК и КР на с. Нова Черна, общ. Тутракан фирма "ПЕПЕРУНА 2011" ЕООД, управител - Петър Пламенов Ангелов, строител: подизпълнителна фирма "АРСЕНАЛ" ЕООД, управител - Атанас Атанасов Реконструкция, промяна предназначение на обект и пристройка / V-категория № 3/31.10.2022г На основание чл.224a ал.1, във връзка с чл. 224, ал.1, т.5
 
14.11.2022 "Промяна предназначение на съществуващ краварник в склад за селскостопанска продукция и инвентар, реконструкция на покривна конструкция с Нкор. = 4,50м" ПИ с идентификатор 51956.115.27, нов ид. номер 51956.115.552 по КК и КР на с. Нова Черна, общ. Тутракан Петър Пламенов Ангелов, нов собственик на имота е фирма "ПЕПЕРУНА 2011" ЕООД, управител - Петър Пламенов Ангелов, строител: подизпълнителна фирма "АРСЕНАЛ" ЕООД, управител - Атанас Атанасов Стопански навес / V-категория № 3/31.10.2022г На основание чл.224a ал.1, във връзка с чл. 224, ал.1, т.5