ОПИС НА ИЗДАДЕНИТЕ ЗАПОВЕДИ ПО ЧЛ. 57a ОТ ЗУТ

20/9/2022
ОПИС НА ИЗДАДЕНИТЕ ЗАПОВЕДИ ПО ЧЛ. 57a ОТ ЗУТ 
2022 година
               
дата рег.   обект  местонахождение  извършител вид строеж   № конст. акт  № заповед  основание 
20.9.2022 "Дървен навес с размери 17,50м/до 1,80м", "Дървен навес с рзмери 5,0м/2,5м поставен на тротоар" и "Дървен навес с размери 3,5м/4,0м" ПИ с идентификатор 73496.501.3014 по КК и КР на гр. Тутракан Милчо Стефанов Михайлов и н-ци на Красимир Стефанов Михайлов преместваем обект по смисъла на §5, т.80 от ДР на ЗУТ №1 /15.07.2022г. №РД-04-851 / 20.09.2022год чл.57а ал.1  от ЗУТ
 

Прикачени файлове