ОПИС НА ИЗДАДЕНИТЕ ЗАПОВЕДИ ПО ЧЛ. 225a ОТ ЗУТ

20/11/2022
 
               
дата рег.   обект  местонахождение  извършител вид строеж   № конст. акт  № заповед  основание 
20.9.2022 "Комин с размери в план 30/30см" ПИ с идентификатор 73496.501.3014 по КК и КР на гр. Тутракан Милчо Стефанов Михайлов и н-ци на Красимир Стефанов Михайлов VI - категория №2 /15.07.2022г. №РД-04-850 / 20.09.2022год чл.225а ал.1  от ЗУТ