ОПИС НА ИЗДАДЕНИТЕ ЗАПОВЕДИ ПО ЧЛ. 195 И/ИЛИ ЧЛ. 196 ОТ ЗУТ

3/10/2022
дата рег.   обект  местонахождение  собственост вид строеж   № протокол  № заповед  основание 
2022г.
10.03.2022г. "Подпорни стени" ПИ с идентификатор 73496.500.1323 по КК и КР на гр. Тутракан, адрес: ул. "Димитър Благоев" №51 Публична държавна собственост подпорна стена №1 / 18.02.2022г. РД-04-234 / 10.03.2022г. чл. 195 и чл. 196 от ЗУТ