Регистър общински предприятия Тутракан

13/7/2016
                                                                       
РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНА ТУТРАКАН
 
 
 
 
№ по ред
 
 
Наименование на предприятието
№ и дата на приемане на решението на общинския съвет за създаването, преобразуването и закриването на общинското предприятие.
 
 
Предмет на дейност на предприятието
 
 
Органи на управление на  предприятието
 
 
Брой заети лица по щатно
разписание
 
 
Предоставено на предприятието недвижимо общинско имущество - акт за общинска собственост
№ и дата
1
2
3
4
5
6
7
1
Общинско предприятие “БКС”
Решение №250 от 20.12.2012г. на Общински съвет-Тутракан
- организиране дейността по събиране, извозване и обезвреждане в депа и други съоръжения на битовите отпадъци на територията на общината;
- почистване и поддържане на улични платна, площади, алеи, парковите и другите територии в града, предназначени за обществено ползване;
- поддържане на хоризонтална маркировка; 
- поддържане и ремонт на уличното осветление; 
- възстановяване на благоустроени терени, улични платна, тротоари и други; 
- ползване на технически средства за ограничаване движението на автомобили в зоните за кратковременно паркиране; 
- обслужване на зоните за кратковременно платено паркиране приети с решение на Общински съвет Тутракан.
- поддръжка и ремонт на сгради, общинска собственост;
- предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаване на незаконни сметища;
- почистване и поддържане на дъждоприемните шахти в града;
- зимно поддържане и снегопочистване на територията на града;
- подържане на приют за безстопанствени кучета, изпълнение на програма за  овладяване популацията на безстопанствените кучета;
- стопанисване и управление на земеделски имоти – публична и частна общинска собственост на Общината и поддържането им в добро земеделско, екологично и агроекологично състояние, в съответствие с приетите и законово поставени европейски, национални и общински стандарти;
- стопанисване, управление, опазване, ползване и възпроизводство на горите и земите в общинските горски територии-частна собственост, съгласно изискванията на действащото законодателство.
- озеленяване и поддръжка на парковете и гранитните и зелените площи;
- изготвяне,прилагане и контрол по спазването на правилата за ползване според предназначението им на мери и пасища, собственост на Общината
- изготвяне, прилагане и контрол по спазването на перспективен и годишен експлоатационен план за паша, определящи пасищата и мерите за общо и индивидуално ползване и прокарите до местата за паша и водопоите
- прилагане на мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата, като почистване от храсти и друга нежелана растителност, противоерозионни мероприятия, наторяване, временни ограждения.
- полагане на специални грижи за общинските поземлени имоти, обявени по законовоустановения ред за земи с висока природна стойност за поддържането им в добро агроекологично състояние.
- осъществяване охрана на общинските  имоти
- поддръжка на гробищни паркове
- производство на варови и циментови разтвори и циментови изделия
 
Директор
20,5 човека
 
2
Общинско предприятие “Комунални дейности”
Решение №763 от 18.04.2019. на ОбС-Тутракан
Заличен търговец от   24.07.2019г.