ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ : ПУП - ПРЗ, ПР, ПЗ, ПП-2021 год.

23/12/2021
ПУБЛИЧЕН  РЕГИСТЪР  НА  ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ : ПУП - ПРЗ, ПР, ПЗ, ПП - 2021 год. 
( във връзка с чл.5, ал.5 от ЗУТ)
№ ПО РЕД
НАСЕЛЕНО МЯСТО
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
 
КВАР-
ТАЛ
ВИД ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПУП
НОВ УПИ
ОДОБРЕН СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА/ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
 
1.
гр. Тутракан
„Славянка”АД-Тутракан
кв.1
ПУП-ИПР
 
ПУП-ИПР
З-д № РД-04-133/05.02.2021г.
2.
с. Старо село
П.М.П.
кв.29
ПУП-ИПР
 
ХХІІ-809
З-д № РД-04-134/05.02.2021г.
3.
гр. Тутракан
П.И.Р
кв.87
ПУП-ПР
 
ІІ-2254
З-д № РД-04-135/05.02.2021г.
4.
гр. Тутракан
М.А.М. и М.С.М.
кв.129
 
ПУП-ПРЗ и ПУР
 
ІХ -2377
З-д № РД-04-142/05.02.2021г.
5.
с. Преславци
К. Д. К. и М. Д. К.
5825.
54. 43
 
ПУП-ПЗ
 
-
З-д № РД-04-359/15.04.2021г.
6.
гр. Тутракан
М. П. М.
73496.11.122
 
ПУП-ПЗ
 
-
З-д № РД-04-327/01.04.2021г.
7.
гр. Тутракан
Д. Н. Д.
154
 
ПУП-ПР
 
ІV-3900
З-д № РД-04-360/15.04.2021г.
8.
с. Цар Самуил
„НЕПТУН 2011”ЕООД
68
 
ПУП-ИПР
 
ІХ – 407
Х - 407
 
З-д № РД-04-618/08.07.2021г.
9.
гр. Тутракан
Н. И. М.
129
 
ПУП-ПР
 
Х-3825
З-д № РД-04-627/08.07.2021г.
10.
с. Дунавец
Ю. Т. Г.
14
 
ПУП-ИПР
ХІ-19
ХІІ-19
З-д № РД-04-617/08.07.2021г.
11.
гр. Тутракан
Т. Ц. Т.  и Д. В. Т.
99
 
ПУП-ПР
 
ІІІ – 887
 
З-д № РД-930/01.10.2021г.
12.
гр. Тутракан
А.П.Ф.
126
 
ПУП-ПР
 
ІV - 2433
З-д № РД-04-931/01.10.2021г.
13.
с. Пожарево
Р. Р. Б.
25
 
ПУП-ИПР
 
І - 275
 
З-д № РД-04-932/01.10.2021г.
14.
гр. Тутракан
Д. В. В.
121
 
ПУП-ПР
 
І - 2661
З-д № РД-04-933/01.10.2021г.
15.
КККР –
с. Бреница
ЗП  К.Д.С.
 
 
ПУП-ПП
 (за водопровод)
 
06389.1.42 
м. Аланджика
Р-е №405 по Протокол №32 от 28.10.2021г. на Общински съвет
16.
КККР -
гр. Тутракан
Н. А. М.
 
 
ПУП-ПЗ
 
73496.14.6 от КККР
м. Дикя
З-д № РД-04-1017/20.10.2021г.
17.
КККР -
гр. Тутракан
Н. А. М.
 
ПУП-ПП (за ел. кабел, водопровод и транспортен достъп)
 
73496.14.6 от КККР
м. Дикя
Р-е №406 по Протокол №32 от 28.10.2021г. на Общински съвет
18
гр. Тутракан -КККР
В. В. А.
 
 
ПУП-ПЗ
 
73496.13.38
м. Колонисти
З-д № РД-04-1299/23.12.2021г.
19.
с. Старо село
Х. И. Г. и  Н. Д. Г.
24
 
ПУП-ИПР
XVII - 227
              XVIII- 224
З-д № РД-04-1301/23.12.2021г.