РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ЗАПОВЕДИ КЪМ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ 2022г.

1/11/2022
Заповед №  към РС № СТРОЕЖ Местонахождение Възложител
1 №1/06.01.2022г. към РС 43/05.12.2018г. Обществена сграда с медико-дентален център и жилища.                                                                       І-ви етап "МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР" гр.Тутракан, кв.49, УПИ ХІІІобщ. "ДЕЦ-д-р Ю. Василев-Амбулатория за първична дентална помощ  индивидуална практика" ЕООД
2 №2/19.01.2022г.към     РС №15/08.08.2019г. Туристическа сграда-сграда със стаи за настаняване гр.Тутракан, п.и.73496.27.399 "ДЪЛБОКОВИ-2008"ЕООД
3 №3/26.01.2022г. към РС№30/19.10.2017г. Дестилерия за преработка на етерично-маслени култури. с.Бреница, м. Аланджика,              п.и.06389.20.168 К.Д.Събев
4 №4/27.01.2022г. към РС№20/14.018г. Реконструкция и модернизация на пречиствателно съоръжение за отпадни води с производство на биогаз към млекопреработвателно предприятие на "Булдекс" ООД с пристрояване и надстрояване на сградата и изграждане на допълнителни басейни, газхолдер и съоръжения" с.Белица, м. До селото,           п.и. 03527.101.19 "БУЛДЕКС"ООД
5 №5/17.02.2022г. към   РС №30/19.10.2017г. Дестилерия за преработка на етерично-маслени култури. с.Бреница, м. Аланджика,              п.и.06389.20.168 К.Д.Събев
6 №6/10.03.2022г. към   РС 43/05.12.2018г. Обществена сграда с медико-дентален център и жилища.                                                                       І-ви етап "МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР" гр.Тутракан, кв.49, УПИ ХІІІобщ. "ДЕЦ-д-р Ю. Василев-Амбулатория за първична дентална помощ  индивидуална практика" ЕООД
7 №7/19.05.2022г. към    РС №55/01.12.2022г. Фотоволтаична електроцентрала с номинална генерирана мощност 4000kW AC, трафопостове МКРУ, БКТП1 и БКТП2 и кабелна обвръзка 20kV на МКРУ 20kV гр.Тутракан,                            ПИ 73496.11.123 "ИНФИНИТИ СОЛАР 1"ООД
8 8/20.08.2022г. към    РС №27/30.06.2021г. Реконструкция на водопроводната мрежа в гр.тутракан гр.Тутракан Община Тутракан
9 №9/04.08.2022г. към    РС №43/05.12.2018г. Обществена сграда с медико-дентален център и жилища                                                                        "МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР" гр.Тутракан, кв.49, УПИ ХІІІобщ. ДЕЦ-д-р Ю.Василев-Амбулатория за първична дентална помощ индивидуална практика" ЕООД                                   и  "5-Я" ЕООД
10 №10/11.08.2022г. към    РС №41/26.11.2018г. Жилищна сграда гр.Тутракан, кв.47,               УПИ VІІІ-2755,2756,4129      п.и.73496.500.4130 Л.А.Драгнев
11 №11/17.08.2022г. към    РС №55/01.12.2022г. Фотоволтаична електроцентрала с номинална генерирана мощност 4000kW AC, трафопостове МКРУ, БКТП1 и БКТП2 и кабелна обвръзка 20kV на МКРУ 20kV гр.Тутракан,                            ПИ 73496.11.123 "ИНФИНИТИ СОЛАР 1"ООД
12 №12/25.08.2022г. към    РС №55/01.12.2022г. Фотоволтаична електроцентрала с номинална генерирана мощност 4000kW AC, трафопостове МКРУ, БКТП1 и БКТП2 и кабелна обвръзка 20kV на МКРУ 20kV гр.Тутракан,                            ПИ 73496.11.123 "ИНФИНИТИ СОЛАР 1" ЕООД
13 №13/01.09.2022г. към    РС №55/01.12.2022г. „Реконструкция и модернизация на пречиствателно съоръжение за отпадни води с производство но биогаз към млекопреработвателно предприятие на „Булдекс”ООД с пристрояване и надстрояване на сградата и изграждане на допълнителни басейни, газхолдер и съоръжения. с.Белица, м. До селото,           п.и. 03527.101.19 "БУЛДЕКС"ООД