РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ  2022г.

1/11/2022
 
№ и дата на издаденото РС СТРОЕЖ Местонахождение Възложител
1/06.01.2022г
Навес за материале към бетонов възел
гр.Тутракан, кв.75,      УПИ ІІ-3887 "МЕ ЕЛ ПИ ЕС"АД
2/18.01.2022г.
Фотоволтаична електроцентрала-ФЕЦ с обща инсталирана мощност до 120kW            Отменено със Заповед №ДК-11-СС-1 от 10.02.2022г. На РДНСК Силистра
Отменено със Заповед №ДК-11-СС-1 от 10.02.2022г. На РДНСК Силистра
с.Сяново, м.Серкето, п.и.70682.10.46 "СЛИВОВИ ГРАДИНИ"ЕООД
3/19.01.2022г. Фотоволтаична електроцентрала-ФЕЦ с   мощност до 30kW, разположена върху терен  с.Нова Черна, кв.29,   УПИ ХІV-244 "ФИТО-СОЛАР"ООД
4/19.01.2022г. Фотоволтаична електроцентрала-ФЕЦ с   мощност до 30kW, разположена върху терен с.Нова Черна, кв.29,   УПИ ХІV-245 "ФИТО-СОЛАР"ООД
5/26.01.2022г. Реконструкция на животновъдни сгради №3 и №4 и промяна на предназначение в складове за земеделска продукция и модернизация на земеделско стопанство. с.Варненци, п.и.10149.102.5 ЗК"ПРОГРЕС", с.Варненци
6/27.01.2022г. Изграждане на път към допълнителни експозиционни площи на територията на мемориален комплекс "Военно гробище 2016" с.Шуменци,  п.и.83524.4.20 Община Тутракан
7/27.01.2022г. Изграждане на сградно водотровдно отклонение. с.Белица, кв.25,          УПИ ХІ-383 С.И.Георгиев и К.И. георгиев
8/02.02.2022 Постройка на допълващо застрояване-Гараж и склад с.Търновци, кв.3,         УПИ VІІ-56 Б. Р. Кадир
9/02.02.2022г. Изграждане на фотоволтаична електрическа централа-ФЕЦ с   мощност до 30kW, разположена върху терен с.Сяново, кв.6,           УПИ ХVІІІ-79 "МАКА-В.ЧОБАНОВ"ЕООД
10/10.02.2022г. Еднофамилна жилищна сграда. с.Нова Черна, кв.7,    УПИ V-80 П.В.Георгиев
11/23.02.2022г.
Изграждане на фотоволтаична  електрическа централа за собствени нужди /ФЕЦ-СН/ с мощност 36 kWp.                                  Отменено със Заповед №ДК-11-СС-2 от 14.03.2022г. На РДНСК Силистра 
Отменено със Заповед №ДК-11-СС-2 от 14.03.2022г. На РДНСК Силистра
с.Сяново,         п.и.70682.12.90 "МАКА-В.ЧОБАНОВ"ЕООД
12/17.03.2022г. Жилищна сграда гр.Тутракан, кв.112,      УПИ І-2613 С.В.Христова
13/13.04.2022г. Работилница с.Белица, кв.6,           УПИ  І-49 "МИКЕЯ ДИЗАЙН" ЕООД, с.Белица
14/14.04.2022г. Плътна ограда с височина до 2м. гр.Тутракан, кв.126,      УПИ ІV-2433  п.и.73496.501.2433 А.П.Флешеров
15/14.04.2022г. Фотоволтаична електрическа централа /ФЕЦ/ с мощност 35,035kWp. с.Цар Самуил, кв.39,    УПИ І-531 "Вилиян 93"ЕООД
16/19.04.2022г. Закриване и рекултивиране на общинско депо за неопасни отпадъци на Община Тутракан гр.Тутракан,  п.и.73496.10.60; п.и.73496.10.61;…. Община тутракан
17/20.04.2022г. Изграждане на фотоволтаична електрическа централа за собствени нужди /ФЕЦ-СН/ с мощност 36kWp. с.Сяново,         п.и.70682.12.90 "МАКА-В.ЧОБАНОВ"ЕООД
18/03.05.2022Г. Постройка от допълващо застрояване -Гараж гр.Тутракан, кв.89,      УПИ ІІ-2142  п.и.73496.501.2142 А.И.Пейчева, К.П.Киров, Л.П.Киров
19/11.05.2022г. Изграждане на фотоволтаична електрическа централа  с мощност 29,700kWp. с.Старо село, кв.27,    УПИ І-151 "ВЕЛЕВИ 2021"ЕООД
20/11.05.2022г. Изграждане на фотоволтаична електрическа централа за собствени нужди /ФЕЦ-СН/ с мощност 407,68kWp. с.Белица,         п.и.03527.101.16 "КАЛАТЕЯ" ООД
21/08.06.2022г. Изграждане на фотоволтаична електрическа централа  /ФЕЦ/ с мощност 29,400kWp. с.Цар Самуил, кв.68,    УПИ х-407 "НЕПТУН 2011"ЕООД
22/09.06.2022г. Селскостопанска сграда гр.Тутракан,  п.и.73496.501.2142 н-ци на В.Н.Драганчев
23/15.06.2022г. Изграждане на фотоволтаична централа на покрива на сграда с идентификатор 03527.102.35.1 за собствено потребление с мощност 60kWp. с.Белица,         п.и.03527.102.35 ЗК "ИЗГРЕВ-92"
24/15.06.2022г. Изграждане на фотоволтаична централа на покрива на сграда с идентификатор 03527.102.182.5 за собствено потребление с мощност 416kWp. с.Белица,         п.и.03527.102.182 ЗК "ИЗГРЕВ-92"
25/15.06.2022г. Изграждане на фотоволтаична централа на покрива на сграда с идентификатор 03527.102.36.1 за собствено потребление с мощност 124kWp. с.Белица,         п.и.03527.102.36 ЗК "ИЗГРЕВ-92"
26/22.06.2022г. Изграждане на фотоволтаична централа за собствено потребление с мощност 179,52kWp, разположена на терен. гр-Тутракан, УПИ Х, п.и.73496.501.3761 "ЕДРИНА"ООД, гр.София
27/23.06.2022г. „Обновяване на образователни игрища – СУ „Хр.Ботев“ ПИ 73496.501.3759, гр.Тутракан за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.619 на СНЦ „МИГ Тутракан - Сливо поле“  за Мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по  мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НАСЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез подхода водено от общностите местно развитие“ гр.Тутракан, кв.85, УПИ І, п.и.73496.501.3759 Община Тутракан
28/23.06.2022г. „Обновяване на образователни игрища – СУ „Хр.Ботев“ ПИ 73496.501.3759, гр.Тутракан за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.619 на СНЦ „МИГ Тутракан - Сливо поле“  за Мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по  мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НАСЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез подхода водено от общностите местно развитие“ гр.Тутракан, кв.85, УПИ ІІ-2185, п.и.73496.501.3750 Община Тутракан
29/25.07.2022г. Рехабилитация на общински път SLS 1131, разклон път ІІ-21 /тутракан-Търновци/ -Пожарево -Дунавец от км.6+0578 до км.9+280. с.Пожарево, п.и.57090.45.430  Община Тутракан
30/04.08.2022г. Обновяване на парк "Христо Ботев" гр.Тутракан, кв.78, УПИ І-3406, п.и.73496.501.3406 Община Тутракан
31/10.08.2022г. Авариен ремонт на главен колектор ІІ-участък от ул."Сакар планина" до ул."Димитър Благоев" гр.Тутракан, кв.47, п.и.73496.500.677,   п.и.73496.500.678, п.и.73496.500.2774-частен имот, п.и.73496.500.655-ул."Дибитър Благоев" Община Тутракан
32/17.08.2022г. Пристройка за допълващо застрояване- домакински склад. гр.Тутракан, кв.121, УПИ І-2661, п.и.73496.501.2661 Д.В.Радев
33/25.08.2022г. Изграждане на ФЕЦ с мощност 217,800kWp, разположена върху терена. с.Цар Самуил, кв.50, УПИ ІХ-626,832 В.Р.Минчева
34/01.09.2022г. Изграждане на Фотоволтайчна централа за собствени нужди /ФЕЦ-СН/ с мощност 50,400kWp. гр.Тутракан,  м."Баша", п.и. 73496.27.399 "ДЪЛБОКОВИ-2008"ЕООД
35/07.09.2022г. Смесена сграда -СКЛАДОВА СГРАДА гр.Тутракан, кв.79,      УПИ ІІ-3917, п.и.73496.501.3917 В.Ал.Кирязов и М.Д. Кирязова
36/15.09.2022г. Изграждане на Фотоволтаична система с инсталирана мощност 49,68kWp, разположена върху терена. гр.Тутракан, кв.26,      УПИ ІІІ-1813, п.и.73496.500.1813 "АПИС-НН" ООД
37/28.09.2022г. Допълващо застрояване СКЛАД ЗА ИНВЕНТАР. гр.Тутракан, кв.121,      УПИ ІІ-2664, п.и.73496.501.2664 Д.С.Иванов
38/28.09.2022г. „Реконструкция на съществуващ водопровод и благоустрояване на ул. „Трансмариска“ от О.Т. 11 (ул.„Ясен“) до О.Т.26, О.Т. 28 (площад „21-ви септември“) гр.Тутракан “ гр.Тутракан,      п.и.73496.500.4113 Община Тутракан
39/05.10.2022г. Фотоволтаична електрическа инсталация /ФЕИ/ с АС мощност 30kW. с.Нова Черна, кв.25,    УПИ ХVІ-328 "ФИТО-СОЛАР"ООД, гр.Русе
40/12.10.2022г. Допълващо застрояване ГАРАЖ с.Нова Черна, кв.13,    УПИ  V-109 Ч.Н.Ченков и Т.Н.Ченков
41/14.10.2022г. Трансформаторен пост тип БКТП 20/0,4kV, 400kVA и кабел 20kV. с.Шуменци, м. Айвалъка,     п.и.83524.50.12 Община Тутракан