РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕСКПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА И ПЕТА КАТЕГОРИЯ 2022г.

4/7/2022
                       РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕСКПЛОАТАЦИЯ
                      СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА И ПЕТА КАТЕГОРИЯ 2022г.
 
№ по ред и дата на регистрация СТРОЕЖ Местонахождение Възложител      
1/03.02.2022г. Укрепване на напорен резервоар чрез реконструкция и изграждане на част от улица "Дълбок път", гр.Тутракан" с етапи: Етап І-ви  гр.Тутракан, кв.12 и 27, п.и. 73496.500.670,       п.и. 73496.500.668,      п.и. 73496.501.310,      п.и. 73496.500.665 Община Тутракан      
2/07.04.2022г. Жилищна сграда гр.Тутракан, кв.58,           УПИ ІІІ-3874, п.и.73496.501.3874 В.Д.Михова      
3/31.08.2022г. Жилищна сграда гр.Тутракан, кв.47,           УПИ VІІІ-2755,2756,4129, п.и.73496.500.4130 Л.А.Драгнев