Регистър на търговските дружества Тутракан

13/7/2016
                                                                       
 
РЕГИСТЪР НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНА ТУТРАКАН
 
 
 
№ по ред
 
 
Наименование
на търговското дружество  
 
 
Данни за търговската регистрация
на търговското дружество,в т.ч. за преобразуването и прекратяването му
 
 
Размер на общинското
участие в капитала
на търговското
дружество
 
 
Лица, които представляват
общината в органите за
управление и контрол на
търговското дружество
 
 
 
Възнаграждение
на лицата , които
представляват
общината в тези
органи
1
2
3
5
6
7
1
ЕООД “Многопрофилна
болница за активно лечение – Тутракан”
Седалище и адрес на управление:
гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 101
Предмет на дейност:
Осъществяване на болнична медицинска помощ.
Капитал: 3 774 430 лв.
100%
 
Управител:
Недка Георгиева Цветкова
 
 
 
Контрольор: 
150% от размера на средната отчетна месечна брутна работна заплата в дружеството.
 
2
„Водоснабдяване и канализация – Силистра” ООД
 
Седалище и адрес на управление:
гр. Силистра, ул. „Баба Тонка” № 19.
Предмет на дейност:
Водоснабдяване и канализация; пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и чужбина.
Капитал: 192 410 лв.
Община Тутракан притежава 13 470 лв. от капитала на дружеството.
Представител на Община Тутракан в Общото събрание на дружеството –
д-р Д. Стефанов – кмет на Община Тутракан
Не получава възнаграждение.