ЗАВЕРЕНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ 2022Г.

1/11/2022
ЗАВЕРЕНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ  2021Г.
№ по ред и дата на регистрация № на паспорта  СТРОЕЖ Местонахождение Възложител Съставил техническия паспорт
1 1/17.03.2022Г. Укрепване на напорен резервоар чрез реконструкция и изграждане на част от ул."Дълбок път"                                            Етап 1- Подпорна стена;                             Етап 2 - Рекострукция и изграждане на ул."Дълбок път" от км. 0+000 до км. 0+682 гр.Тутракан, кв.12 и кв.27, п.и.500.669; п.и.500.670; п.и.500.668; п.и.501.310; п.и.500.665 Община Тутракан "Стройконтрол-ЯН 99"ЕООД, гр.Варна
2 2/06.03.2022г. Авариен ремонт на канализацията и благоустрояването около бл."Възход 1", гр.Тутракан и аварийно заздравяване на земната основа.                                            Етап 1- Авариен ремонт на канализациятаи благоустрояването около бл."Възход 1", гр.Тутракан;                                                  Етап 2 -Аварийно заздравяване на земната основа на бл."Възход 1", вх.Д и вх.Е, гр.Тутракан гр.Тутракан, кв.49, УПИ ІІ, п.и.73496.501.2761 Община Тутракан "Русенска строителна борса"ООД, гр.Русе
3 3/07.04.2022г. Еднофамилна жилищна сграда гр.Тутракан, кв.58,        УПИ ІІІ-3874, п.и.73496.501.3874 В.Д.Михова "Строй Арт"ООД,            гр.Силистра
4 73496.501.3887.34 от 09.05.2022г. Разширение на помещение за маркиране в съществуващ цех за екструдиране на пластмаси- реконструкция. гр.Тутракан, кв.75,        УПИ ІІ-3887, п.и.73496.501.3887 "ЕМ ЕЛ ПИ ЕС" АД, гр.Русе "Маклер-96" ЕООД, гр.Русе
5 03527.102.74  от 09.06.2022г. Изграждане на инсталация за преработка на етерично-маслени култури и тръбен кладенец. Подобекти: Сграда за дестилация;  Резервоари за води;   Ограда и портал.                              Етап ІІ- Изграждане на инсталация за преработка на етерично-маслени  култури. с.Белица, Община Тутракан, п.и.03527.102.74.1  ЗК "ИЗГРЕВ 92" "АСПЕКТ" ООД
6 06389.20.168 от 17.06.2022г. Дестилерия за преработка на етерично-маслени култури-подобекти:                            -Дестилация за преработка на етерично-маслени  култури и склад за селскастопонски инвентар (промишлена сграда с идентификатор 06389.20.168.4 и складова база склад с идентификатор 06389.20.168.5)       -Промяна предназначение на съществуваща сграда с номер 020165.1 в котелна инсталация с идентификатор 06389.20.168.2   -Преустройство на водоем във воден блок с идентификатор 06389.20.168.1    - зона за компостиране. с.Сяново, п.и.06389.20.168, м."Аладжика" К. Д. Събев "ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ-05" ООД, гр.Русе
7 13.07.2022г. Реконструкция на път свързващ път ІІ-21 със с.Цар Самуил, община Тутракан от км 0+000 до км 1+120 с.Цар Самуил, п.и.78238.50.79 Община Тутракан "БИЛДКОНСУЛТ" ЕООД, гр.Русе
8 73496.500.4130.1       31.09.2022г. Жилищна сграда гр.Тутракан, кв.47,        УПИ VІІІ-2755,2756,4129, п.и.73496.500.4130 Л.А.Драгнев "ПРИСТА КОНСУЛТ"ООД, гр.Русе