ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН

23/3/2023
ПРОЕКТ НА
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН
Приета с Решение № 601 от 06.03.2003 г .Изм.и доп. с Реш. № 26 от 15.12.2003 г,Реш.№,№ 64 и 65 от 26.02.2004 ,Реш.№ 111 от 27.05.2004, Реш.№152/30.09.2004г., Реш.№153/30.09.2004г., реш.№184/25.11.2004г., Реш.№204/17.02.2005г., Реш.№227/14.04.2005г. , Реш.№234/26.05.2005г. ,Реш.№312/29.12.2005г. ,Реш № 326/  02.02.2006г.,Реш№350/17.03.2006г.,Реш№360/04.04.2006г.Реш.№378/01.06.2006г.,Реш.№455/31.01.2007г.,Реш.№456/31.01.2007г.,Реш.№471/15.03.2007г.,Реш.№472/15.03.2007г.изм.реш.№65/29.01.2008г.изм.Реш.№97/13.03.2008г.,изм.реш.№239/27.11.2008г.,изм.реш.№253/18.12.2008г.,реш.№279/29.01.2009г.,реш.№280/29.01.2009г.
Реш.№331/21.04.2009г изм.реш.№448/01.10.2009г.  .изм.реш.№484/17.12.2009г. изм.реш№514/28.01.2010г. изм.реш№558/25.03.2010г. изм.реш.№570/29.04.2010г  изм.реш.№774/27.01.2011г ., изм.реш. №70/30. 01. 2012г . Изм. и  доп. с Реш. № 153 от 28.06.2012г. , Доп. и изм. с Реш .  № 229/29.11.2012г.,  Доп. и изм. с Реш .  № 682/27.11.2014г. Доп. с Реш .  №705/23.12.2014г., Доп. и изм. с Реш. №788/30.04.2015г., Доп. и изм. с Реш. №831/26.06.2015г.,  Доп. и изм. с Реш. №923/17.09.2015г., Доп. и изм. с Реш. №96/25.02.2016г., Изм. с Реш. №43 / 25.04.2017г. на Административен  съд – Силистра., Изм. и доп. с Реш. №375/27.04.2017г., Изм. с реш. №396 /31.05.2017г.,  Изм. и доп. с реш. №450/31.08.2017г., Доп. с реш. №464/19.09.2017г./, Изменена с Решение №132/03.12.2018г. на Административен съд- Силистра; Изменена с Решение №758 по Протокол №54 от 28.03.2019г., Изменена и допълнена с Решение №841 по Протокол №60 от 29.08.2019г., Изменена и допълнена с Решение №72 по Протокол №6 от 28.02.2020г.; Изменена и допълнена с Решение №170 по Протокол №14 от 20.08.2020г., Изм. с Решение №217 по Протокол №18 от 26.11.2020г., Изм. с Решение №278 по Протокол №22 от 25.03.2021г.; Изм. с Решение №335 по Протокол №27 от 24.06.2021г., Изм. с Решение № 389 по Протокол № 31 от 30.09.2021 г.; Изм. и доп. с Решение №457 по Протокол №35 от 27.01.2022г.; Изм. и доп. с Решение №509 по Протокол №39 от 28.04.2022г., Изм. и доп. с Решение №641 по Протокол №52 от 22.12.2022г.
 
§ 1. В чл. 35 се добавя нова точка 36, със следното съдържание: „Търсене на Акт за раждане, Акт за граждански брак или Акт за смърт за едно лице“ – 5 лева за година.
 
§ 2. В Глава трета „Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или предоставяни от Общината на физически и юридически лица“,  в чл. 48 се правят следните промени:
 
БИЛО:
СТАВА:
т. 19 Услуги за погребения
- осигуряване на ковчег – 65.00 лв.
- осигуряване на кръст – 12 лв.
- осигуряване на дъски – 50.00 лв.
- осигуряване на надгробен знак – 12.00 лв.
- Освобождават се от такси „извършени погребения“ гражданите с постоянен адрес в община Тутракан над 70 години и лица, получаващи социални помощи, при представяне на удостоверение от Дирекция „СП“, по реда и при условията на:
 
т. 19 Услуги за погребения
- осигуряване на ковчег – 80.00 лв.
- осигуряване на кръст – 14 лв.
- осигуряване на дъски – 70.00 лв.
- осигуряване на надгробен знак – 14.00 лв.
- /ново/ доставка на кръст, ковчег, дъски или надгробен знак до дома – 15.00 лв.
- Освобождават се от такси „извършени погребения“/ предоставяне на кръст, ковчег, дъски, надгробен знак, изкопаване и транспорт от дома до гробищния парк / гражданите с постоянен адрес в община Тутракан над 70 години и лица, получаващи социални помощи, при представяне на удостоверение от Дирекция „СП“, по реда и при условията на:
 
 
§ 3. В глава Втора се допълва Раздел IX. „Тарифа на таксите за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти-общинска собственост в Община Тутракан“, като се добавя чл. 42а със следния текст:
Чл. 42а. За ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти -общинска собственост, се заплащат следните такси:
 
Таксите се заплащат преди издаване на разрешителното.
 
 
§ 4. В глава ТРЕТА, в чл. 47 в таблицата се добавят т. 32 и т. 33, както следва:
32. Такса за ползване на солна стая за рехабилитация на ДУСОП от дете (без децата със специални образователни потребности) за 40 минути престой – 10лв.“
33. Такса за ползване на солна стая за рехабилитация на ДУСОП от възрастен за 50 минути престой – 15лв.“
 
§ 5. В глава ВТОРА, Местни такси, Раздел I, Такса битови отпадъци чл.18, както следва:
БИЛО:
Чл.18. (1) Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от Общината или ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от собственика или ползвателя до 31-ви октомври на предходната година. Декларацията се подава в дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Тутракан и се обработва след проверка на данъчно задълженото лице за платени задължения на посочения в декларацията имот. Когато декларираният имот е съсобствен, декларацията следва да бъде подадена от всички съсобственици на имота.
СТАВА:
 Чл.18. (1) Таксата битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица, се определя на база, която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена, което влиза в сила от 1 януари на втората година, следваща публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021г. като:
1. услугата по чл. 62, т. 1 от ЗМДТ и дейността по третиране на битовите отпадъци - част от услугата по чл. 66, ал. 1, т. 2 от ЗМДТ, за имоти, които попадат в райони, в които тези услуги не се предоставят от общината;
2. услугата по чл. 62, т. 1 от ЗМДТ и дейността по третиране на битовите отпадъци - част от услугата по чл. 66, ал. 1, т. 2 от ЗМДТ, когато имотът е незастроен или не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от задълженото лице до 31 октомври на предходната година в общината по местонахождението на имота;
3. услугата по чл. 62, т. 1 от ЗМДТ, когато задължените лица са сключили договор за обслужване с лица, получили регистрационен документ по Закона за управление на отпадъците за събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съответните съоръжения и инсталации, и са декларирали това обстоятелство до 31 октомври на предходната година в общината по местонахождението на имота.
 
 
 
 
МОТИВИ
към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан
 
I. Причини, които налагат приемането Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан:
1. С Решение № 601 от 06.03.2003 г. на Общински съвет – Тутракан е приета Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан. Tя предвижда и събиране на административни такси за услуги за погребения, а именно: осигуряване на ковчег, осигуряване на кръстен знак, осигуряване на дъски и осигуряване на надгробен знак. Считано от последното изменение на посочените такси за погребения икономическата обстановка в страната се е изменила значително. Към настоящия момент значително са се повишили цените на материалите, които се влагат в изработката на ковчези, кръстни знаци, дъски и надгробни знаци, с оглед което за Община Тутракан е стопански непоносимо да предоставя посочените услуги на цените, предвидении в Наредбата. Предвид изложеното е необходимо Наредбата да бъде изменена в частта й, в която са определени административните такси за услуги – погребения. Също така предлагаме за уточняване какво включва такси „извършени погребения“ на граждани с постоянен адрес в Община Тутракан над 70 години и лица получаващи социални помощи, при представяне на удостоверение от Дирекция „ СП“ – Тутракан.
2. В общинска администрация Тутракан зачастиха многократни запитвания и получаване на заявления от чужди граждани относно наличие на Акт за раждане, Акт за граждански брак и Акт за смърт на лица родени до 1940 г. в Община Тутракан за кандидатстване за българско или румънско гражданство. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан следва да бъде допълнена като бъде предвидена нова такса „търсене на Акт за раждане, Акт за граждански брак и Акт за смърт“.
3. На територията на община Тутракан до момента няма приета тарифа за таксите за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти-общинска собственост. С приемането на тарифата се определя такса за заплащане  на желаещите да събират диворастящи билки. Събирането и  ползването на лечебните растения, представляващо стопанска дейност, се извършва въз основа на позволително, издадено по реда на Закона за лечебните растения. Позволително за ползване на лечебните растения от земи общинска собственост се издава от  кмета на общината, когато ползването е от:
а) земеделски земи от поземления фонд и такива, включени в строителните граници на населените места - общинска собственост, след заплащане на такса в общината;
б) територии в строителните граници на населените места - общинска собственост, независимо от предназначението им, след заплащане на такса в общината.
4. В ДГ „Полет“ – гр. Тутракан през октомври 2021г. РЦПППО-гр. Силистра и Ротари клуг-гр. Тутракан, със съдействието на общината откриха солна стая за рехабилитация на ДУСОП и гражданите на Община Тутракан. Ползването на солната стая е свързано с разходване на ел. енергия, необходима за издръжка на съоръженията, както и на средства за заплата на служителя, обслужващ потребителите. Предвид необходимостта от покриване на посочените по-горе разходи следва да се приеме такса за ползване на солната стая.
5. Във връзка с Решение  № 13/14.02.2023г. на Административен съд – Силистра, постановено по Протест от Окръжна прокуратура - Силистра се установи, че при първоначалното приемане на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан /Наредбата/, приета с Решение № 601 по Протокол № 44/06.03.2003г. и следващи изменения, в частност Решение № 509 по Протокол № 39/28.04.2022г. е в противоречие с действащата редакция на чл.71, т.1 от Закона за местните данъци и такси, а именно – влизане в сила на изменението от 1 януари на втората година, следваща публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021г.
Установените пропуски представляват нарушение на административно-производствените правила за приемане на нормативните актове и при обжалване или протестиране неспазената процедура може да доведе до отмяна на цялата Наредба от Административен съд - Силистра. Предложеният проект на Наредбата се придържа промените заложени в Закона за местните данъци и такси обн. в бр. 14 от 2021г. на Държавен вестник в сила от 17.02.2021г., които следва да намерят своето приложение и в Наредбата, в съответствие с нормативния акт от по-високо ниво.
 
II. Цели, които се поставят при приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан:
С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан се цели да се обезпечат разходите, които се извършват от администрацията на Община Тутракан за предоставяне посочените по-горе административни услуги и да увеличи приходите си.
С приемането на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан ще бъдат въведени тарифи за таксите за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти-общинска собственост. След заплащане на определената такса желаещите билкосъбирачи  ще  получат позволително в съответствие със Закона за лечебните растения. По този начин ще се изпълнят и заложените цели от РАЗДЕЛ „ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ“ към Програма за опазване на околната среда на община Тутракан 2021-2028 г.
Законосъобразно изпълнение на процедурата по приемане на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан, съобразно действащото законодателство. Спазване на принципите на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти при администрирането и определянето на местните такси на територията на Общината.
 
III. Финансови и други средства, необходими за прилагането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан:
Не се очаква разходване на финансови средства, свързани с прилагането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан. Калкулираната цена е достатъчна за покриване на разходите, които ще реализира Община Тутракан, във връзка с предоставянето на конкретните услуги.
IV. Очаквани резултати от приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан:
В следствие приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан, се очаква да се увеличат приходите в общинския бюджет, от събраните такси за предоставяне на административните услуги, както и да се покриват в голяма степен разходите по предоставяне на тези услуги.
С настоящото предложение на проекта на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан ще се регулира законосъобразната и процесуалната дейност на Общински съвет-Тутракан с приемане на Наредбата, в съответствие със законовите изисквания.
 
V. Анализ на съответствието на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан с правото на Европейския съюз.
Предлаганото изменение и допълнение на настоящата Наредба е в съответствие и не нарушава основни права и принципи от правото на Европейския съюз, в това число и Европейската Харта за местното самоуправление.
 
 
На основание чл. 26, ал. 4 и ал. 5 от Закона за нормативните актове и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, заинтересованите лица могат в 30-дневен срок от публикуване на настоящия Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан на официалната интернет страница на Община Тутракан да представят своите писмени предложения и становища по проекта:
1) в Информационния център на Община Тутракан на адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31; или
            2) на електронната поща на Община Тутракан: tutrakan@b-trust.org