ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН

23/2/2024
ПРОЕКТ НА
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО
НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН
 
Приета с Решение № 601 от 06.03.2003 г .Изм.и доп. с Реш. № 26 от 15.12.2003 г,Реш.№,№ 64 и 65 от 26.02.2004 ,Реш.№ 111 от 27.05.2004, Реш.№152/30.09.2004г., Реш.№153/30.09.2004г., реш.№184/25.11.2004г., Реш.№204/17.02.2005г., Реш.№227/14.04.2005г. , Реш.№234/26.05.2005г. ,Реш.№312/29.12.2005г. ,Реш № 326/  02.02.2006г.,Реш№350/17.03.2006г.,Реш№360/04.04.2006г.Реш.№378/01.06.2006г.,Реш.№455/31.01.2007г.,Реш.№456/31.01.2007г.,Реш.№471/15.03.2007г.,Реш.№472/15.03.2007г.изм.реш.№65/29.01.2008г.изм.Реш.№97/13.03.2008г.,изм.реш.№239/27.11.2008г.,изм.реш.№253/18.12.2008г.,реш.№279/29.01.2009г.,реш.№280/29.01.2009г.
Реш.№331/21.04.2009г изм.реш.№448/01.10.2009г.  .изм.реш.№484/17.12.2009г. изм.реш№514/28.01.2010г. изм.реш№558/25.03.2010г. изм.реш.№570/29.04.2010г  изм.реш.№774/27.01.2011г ., изм.реш. №70/30. 01. 2012г . Изм. и  доп. с Реш. № 153 от 28.06.2012г. , Доп. и изм. с Реш .  № 229/29.11.2012г.,  Доп. и изм. с Реш .  № 682/27.11.2014г. Доп. с Реш .  №705/23.12.2014г., Доп. и изм. с Реш. №788/30.04.2015г., Доп. и изм. с Реш. №831/26.06.2015г.,  Доп. и изм. с Реш. №923/17.09.2015г., Доп. и изм. с Реш. №96/25.02.2016г., Изм. с Реш. №43 / 25.04.2017г. на Административен  съд – Силистра., Изм. и доп. с Реш. №375/27.04.2017г., Изм. с реш. №396 /31.05.2017г.,  Изм. и доп. с реш. №450/31.08.2017г., Доп. с реш. №464/19.09.2017г./, Изменена с Решение №132/03.12.2018г. на Административен съд- Силистра; Изменена с Решение №758 по Протокол №54 от 28.03.2019г., Изменена и допълнена с Решение №841 по Протокол №60 от 29.08.2019г., Изменена и допълнена с Решение №72 по Протокол №6 от 28.02.2020г.; Изменена и допълнена с Решение №170 по Протокол №14 от 20.08.2020г., Изм. с Решение №217 по Протокол №18 от 26.11.2020г., Изм. с Решение №278 по Протокол №22 от 25.03.2021г.; Изм. с Решение №335 по Протокол №27 от 24.06.2021г., Изм. с Решение № 389 по Протокол № 31 от 30.09.2021 г.; Изм. и доп. с Решение №457 по Протокол №35 от 27.01.2022г.; Изм. и доп. с Решение №509 по Протокол №39 от 28.04.2022г., Изм. и доп. с Решение №641 по Протокол №52 от 22.12.2022г., Изм. с Решение №13 от 14.02.2023г. на Административен съд- Силистра; Изм. и доп. с Решение №702 по Протокол №58 от 27.04.2023г.
 
§ 1. В Глава втора „Местни такси“, Раздел IV „Такси за технически услуги”,  чл. 33 се правят следните промени:
БИЛО:
СТАВА:
т. 1. за издаване на скица от съхраняваните планове на населените места :
а) за един поземлен имот ( урегулиран или неурегулиран ) – 10.00 лв. за срок от 7 дни.
б) за поземлен имот и съседните му имоти – 20.00 лв. за срок от 7 дни.
в) за един квартал – 50.00 лв. за срок от 7 дни
г) копие от кадастрален и регулационен план до формат А3 – 20.00 лв. на стр.
д) извадка от цифров модел на кадастрален и регулационен план е електронен формат – до 1 квартал – 15.00 лв.
т. 1. за издаване на скица от съхраняваните планове на населените места :
а) за един поземлен имот ( урегулиран или неурегулиран ) – 10.00 лв. за срок от 7 дни.
б) за поземлен имот и съседните му имоти – 20.00 лв. за срок от 7 дни.
в) за един квартал – 50.00 лв. за срок от 7 дни
г) копие от кадастрален и регулационен план до формат А3 – 30.00 лв. на стр.
д) извадка от цифров модел на кадастрален и регулационен план е електронен формат – до 1 квартал – 50.00 лв.
т. 3.  за издаване на удостоверение за идентичност на имот - 10.00 лв. за срок от 7 дни;
т. 3.  за издаване на удостоверение за идентичност на имот - 15.00 лв. за срок от 7 дни;
т. 8 за издаване на разрешение за строеж без проект / чл. 147 от ЗУТ / - 40.00 лв. за срок 7 дни.
 
т. 8 за издаване на разрешение за строеж без проект / чл. 147 от ЗУТ /  – 0,50 лв. на кв. м., но не по- малко от 50.00 лв. за срок от 7 дни
 
т. 9. за издаване на разрешение за строеж по общия ред:
- за сгради - 0.50 лв. на кв. м., но не по- малко от 50.00 лв. за срок от 7 дни.
- площи обекти (пътища, паркинги, открити площадки, озеленени площи и ФЕЦ) – 0.40 лв. на кв. м., но не по- малко от 50.00 лв. за срок от 7 дни, но  не повече от 5 000 лв.
 - улични проводи (водопроводи, канали, ел. кабели, телефонни кабели, кабелизация на кабелни оператори и други) – за един линеен метър – 0.20 лв. – минимум 30.00 лв., но не по-вече от 3000 лева.
- изменение и преустройство на сградни инсталации – на вид инсталация – 40лв.
 
т. 9. за издаване на разрешение за строеж по общия ред:
- за сгради - 0.50 лв. на кв. м., но не по- малко от 50.00 лв. за срок от 7 дни.
- площи обекти (пътища, паркинги, открити площадки, озеленени площи и ФЕЦ) – 0.40 лв. на кв. м., но не по- малко от 50.00 лв. за срок от 7 дни.
 - улични проводи (водопроводи, канали, ел. кабели, телефонни кабели, кабелизация на кабелни оператори и други) – за един линеен метър – 0.20 лв. – минимум 30.00 лв.
- изменение и преустройство на сградни инсталации – на вид инсталация – 50 лв.
 
 
т. 11а. Такса за разглеждане и одобряване (съгласуване) на проекти от инженерната инфраструктура:
 - площни обекти (пътища, паркинги, открити площадки, озеленени площи и ФЕЦ) – 0.30 лв. на кв. м., но не по- малко от 40.00 лв. за срок от 7 дни, но не повече от 5 000 лв.
 - улични проводи (водопроводи, канали, ел. кабели, телефонни кабели, кабелизация на кабелни оператори и други) – за един линеен метър – 0, 30 лв. – минимум 30,00 лв., максимум не по-вече от 2000лв.
- изменения и преустройства на сградни инсталации – на вид инсталация – 20, 00 лв.
т. 11а. Такса за разглеждане и одобряване (съгласуване) на проекти от инженерната инфраструктура:
 - площни обекти (пътища, паркинги, открити площадки, озеленени площи и ФЕЦ) – 0.30 лв. на кв. м., но не по- малко от 40.00 лв. за срок от 7 дни.
 - улични проводи (водопроводи, канали, ел. кабели, телефонни кабели, кабелизация на кабелни оператори и други) – за един линеен метър – 0, 30 лв., но не по – малко от 30,00 лв.
- изменения и преустройства на сградни инсталации – на вид инсталация – 20, 00 лв.
 
 
НОВА т.11б. за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект по част ПБЗ и ПУСО – 30,00 лв.
 
т. 13. за издаване на констативен акт образец- – 50.00 лева за срок от 3 дни.
 
т. 13. за издаване на констативен акт образец № 3 – 50.00 лева за срок от 3 дни.
 
т. 15. такса за оценка за съответствие на инвестиционен проект с приемане от експертния съвет по устройство на територията към общинска администрация град  Тутракан - / съгласуването става на основание чл. 142 ал. 6, т. 1 от ЗУТ / - за жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради и за недвижими културни ценности с категория „ансамблово значение” и „за сведение”, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5, б. „а” и „е”– до 100 квадратни метра - 150 лева - за срок от  30 дни.
 
т. 15. такса за оценка за съответствие на инвестиционен проект с приемане от експертния съвет по устройство на територията към общинска администрация град  Тутракан - / съгласуването става на основание чл. 142 ал. 6, т. 1 от ЗУТ / - за жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради и за недвижими културни ценности с категория „ансамблово значение” и „за сведение”, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5, б. „а” и „е”– 1000 лева - за срок от  30 дни.
т. 15. 1.  такса за оценка за съответствие на инвестиционен проект с приемане от експертния съвет по устройство на територията към общинска администрация град  Тутракан - / съгласуването става на основание чл. 142 ал. 6, т. 1 от ЗУТ / - за жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради и за недвижими културни ценности с категория „ансамблово значение” и „за сведение”, съгласно чл. 137, ал. 1, т.5, б. „а” и „е”– над 100 квадратни метра - 250 лева - за срок от  30 дни
 
 
т. 15. 1. отменя се
 
т. 15. 2.  такса за оценка за съответствие на инвестиционен проект с приемане от експертния съвет по устройство на територията към общинска администрация град  Тутракан - / съгласуването става на основание чл. 142 ал. 6, т. 1 от ЗУТ / - за  сгради и съоръжения за обществено обслужване, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5, б. „а”– до 50 квадратни метра 200 лева - за срок от  30 дни.
т. 15. 2. такса за оценка за съответствие на инвестиционен проект с приемане от експертния съвет по устройство на територията към общинска администрация град  Тутракан - / съгласуването става на основание чл. 142 ал. 6, т. 1 от ЗУТ / - за  сгради и съоръжения за обществено обслужване, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5, б. „а“ - 1000 лева - за срок от  30 дни.
 
т. 15. 3.  такса за оценка за съответствие на инвестиционен проект с приемане от експертния съвет по устройство на територията към общинска администрация град  Тутракан - / съгласуването става на основание чл. 142 ал. 6, т. 1 от ЗУТ / - за сгради и съоръжения за обществено обслужване, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5, б. „а”– над 50 квадратни метра 300 лева - за срок от  30 дни.
 
т. 15.3. отменя се
 
т. 15. 4.  такса за оценка за съответствие на инвестиционен проект с приемане от експертния съвет по устройство на територията към общинска администрация град  Тутракан - / съгласуването става на основание чл. 142 ал. 6, т. 1 от ЗУТ /- за физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежии съоръжения, изградени в урбанизирани територии с ниско застрояване, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5, б. „д”– 300 лева - за срок от  30 дни.
 
т. 15. 4. такса за оценка за съответствие на инвестиционен проект с приемане от експертния съвет по устройство на територията към общинска администрация град  Тутракан - / съгласуването става на основание чл. 142 ал. 6, т. 1 от ЗУТ /- за физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежии съоръжения, изградени в урбанизирани територии с ниско застрояване, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5, б. „д”– 1000 лева - за срок от  30 дни.
.
 
т. 15. 5.  Такса  за одобряване на Подробен устройствен план (ПУП):
- разрешаване изработване на ПУП – 20.00 лв.
а. Одобряване на ПУП, изработен по реда на чл. 124 от ЗУТ:
- до три квартала включително - 200,00 лв.
- до пет поземлени имота -   120,00 лв.
- за отделен поземлен имот - 80,00 лв.
- за ПП (елементи на техническата инфраструктура извън строителни граници) – 120 лв. на 1 бр. ПП.
б. Одобряване на промяна на ПУП по реда на чл. 134 от ЗУТ:
- до три квартала включително - 180, 00 лв.
- до пет поземлени имота -    120, 00 лв.
- за отделен поземлен имот - 80, 00 лв.
 
т. 15. 5.  Такса  за одобряване на Подробен устройствен план (ПУП):
- разрешаване изработване на ПУП – 40.00 лв.
а. Одобряване на ПУП, изработен по реда на чл. 124 от ЗУТ:
- до три квартала включително - 200,00 лв.
- до пет поземлени имота -    120,00 лв.
- за отделен поземлен имот - 80,00 лв.
- за ПП (елементи на техническата инфраструктура извън строителни граници) – 200 лв. на 1 бр. ПП.
б. Одобряване на промяна на ПУП по реда на чл. 134 от ЗУТ:
- до три квартала включително - 180, 00 лв.
- до пет поземлени имота -    120, 00 лв.
- за отделен поземлен имот - 80, 00 лв.
- за ПУП одобрен без план-схема – по 0,40 лв. на м., но не по – малко от 80,00 лв.
 
т. 16. за издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежите се събират следните такси:
16. 1. за жилищни и вилни сгради, както и за основните ремонти и преустройствата им без промяна на предназначението
- до 200 кв. м. – 150 лв. за срок 7 дни.
- над 200 кв. м. – 300 лв. за срок 7 дни.
16. 2. за строежи с обществен характер и за строежи с производствено предназначение, за основните ремонти и преустройствата им с разгъната застроена квадратура до 200 кв. м. - 250 лв. за срок 7 дни.
16. 3. за строежи с обществен характер и за строежи с производствено предназначение, за основните ремонти и преустройствата им с разгъната застроена квадратура над 200 кв. м. – 350 лв. за срок 7 дни.
16. 4. за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в урбанизираните територии, както и за основните им ремонти и реконструкции – 200 лв. на километър, но не повече от 1500 лв. за срок 7 дни.
16. 5. за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии, както и за основните им ремонти и реконструкции – по 250 лв. на километър, но не повече от 2500 лв. за срок 7 дни.
16. 6.  за сгради и съоръжения на техническата инфраструктура – 250 лв. на подобект, но не повече от 2500 лв. за срок 7 дни.
 
т. 16. за издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежите се събират следните такси:
16. 1. за жилищни и вилни сгради, както и за основните ремонти и преустройствата им без промяна на предназначението по 1,00 лв. на кв. м., но не по – малко от 150,00 лв.  за срок 7 дни.
16. 2. за строежи с обществен характер и за строежи с производствено предназначение, за основните ремонти и преустройствата им с разгъната застроена квадратура по 2,00 лв. на кв. м., но не по – малко от 250,00 лв.  за срок 7 дни.
16.3. отменя се
16. 4. за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в урбанизираните територии, както и за основните им ремонти и реконструкции – 200 лв. на километър, но не повече от 5000 лв. за срок 7 дни.
16. 5. за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии, както и за основните им ремонти и реконструкции – по 250 лв. на километър, но не повече от 5000 лв. за срок 7 дни.
16. 6.  за сгради и съоръжения на техническата инфраструктура – 250 лв. на подобект, но не повече от 5000 лв. за срок 7 дни.
 
 
НОВА т. 16а. Заверка на технически паспорт – 40.00 лв. за срок от 7 дни
т. 17. издаване на удостоверение по чл. 54а от ЗКИР и §26 от ПЗР ЗИД ЗКИР – 40.00 лв. за срок от 7 дни.
т. 17. издаване на удостоверение по чл. 54а от ЗКИР и §26 от ПЗР ЗИД ЗКИР – 50.00 лв. за срок от 7 дни.
т. 17. 1  издаване на удостоверение по чл. 181 от ЗУТ ( степен на завършеност) – 40.00 лв. за срок от 7 дни.
 
т. 17. 1  отменя се
 
т. 17. 2 издаване на удостоверение за актуален адрес – 20.00лв. за срок от 7 дни.
 
т. 17. 2 издаване на удостоверение за актуален адрес – 30.00лв. за срок от 7 дни
 
НОВА т. 17 .3 издаване на удостоверение на основание чл. 64 от Закона за енергетиката – 40.00 лв. за срок от 7 дни.
 
т. 18. Разглеждане на преписки за право на преминаване и прокарване през поземлени имоти – публична или частна общинска собственост или прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в комисия по чл. 210 от ЗУТ – 120.00 лв. за срок от 30 дни.
 
т. 18. Разглеждане на преписки за право на преминаване и прокарване през поземлени имоти или прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в комисия по чл. 210 от ЗУТ – 250.00 лв.
 
§ 2. В Глава трета „Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или предоставяни от Общината на физически и юридически лица“,  в чл. 48 се правят следните промени:
БИЛО:
СТАВА:
т. 19 Услуги за погребения
- осигуряване на ковчег – 80.00 лв.
- осигуряване на кръст – 14 лв.
- осигуряване на дъски – 70.00 лв.
- осигуряване на надгробен знак – 14.00 лв.
 
т. 19 Услуги за погребения
- осигуряване на ковчег – 85.00 лв.
- осигуряване на кръст – 16 лв.
- осигуряване на дъски – 75.00 лв.
- осигуряване на надгробен знак – 16.00 лв.
 
 
Заключителни разпоредби § 9. Тази Наредба е приета на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 и 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 6, ал. 2 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), и влиза в сила от момента на разгласяването й чрез публикуване на интернетстраницата на Общински съвет – гр. Тутракан, съгласно чл. 78, ал. 3 АПК.
 

ОБЩИНА         ТУТРАКАН

7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636, е-mail: tutrakan@b-trust.org

 
 
МОТИВИ
към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан.
 
I. Причини, които налагат приемането Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан.
С Решение № 601 от 06.03.2003 г. на Общински съвет – Тутракан е приета Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан. Tя предвижда и събиране на административни такси за услуги за погребения, а именно: осигуряване на ковчег, осигуряване на кръстен знак, осигуряване на дъски и осигуряване на надгробен знак. Считано от последното изменение на посочените такси за погребения икономическата обстановка в страната се е изменила значително. Към настоящия момент значително са се повишили цените на материалите, които се влагат в изработката на ковчези, кръстни знаци, дъски и надгробни знаци, с оглед което за Община Тутракан е стопански непоносимо да предоставя посочените услуги на цените, предвидении в Наредбата. Предвид изложеното е необходимо Наредбата да бъде изменена в частта й, в която са определени административните такси за услуги – погребения.
Наредбата определя размера на местните такси и цени на услуги, които постъпват в бюджета на Община Тутракан. Чрез предоставяне на услуги общината реализира своята социална политика. В тази връзка и предвид гореизложеното, съобразявайки се с непрекъснатите промени на инфлационния индекс, покачването на цените на съпътстващите дейности при процедиране и честите промени в законовите уредби следва да се промени и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан в частта „Такси за технически услуги“.
 
II. Цели, които се поставят при приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан.
С проекта на Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан да обезпечи разходите, които се извършват от администрацията на Община Тутракан за предоставяне посочените по-горе административни услуги и да увеличи приходите си.
III.Финансови и други средства, необходими за прилагането на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан.
Не се очаква разходване на финансови средства, свързани с прилагането на новата Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан. Калкулираната цена е достатъчна за покриване на разходите, които ще реализира Община Тутракан, във връзка с предоставянето на конкретните услуги.
IV. Очаквани резултати от приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан.
В следствие приемането на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан, се очаква да се увеличат приходите в общинския бюджет, от събраните такси за предоставяне на административните услуги, както и съобразяването с пазарните цени.
V. Анализ на съответствието на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан с правото на Европейския съюз.
Предлаганото изменение и допълнение на настоящата Наредба е в съответствие и не нарушава основни права и принципи от правото на Европейския съюз, в това число и Европейската Харта за местното самоуправление.
 
На основание чл. 26, ал. 4 и ал. 5 от Закона за нормативните актове и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, заинтересованите лица могат в 30-дневен срок от публикуване на настоящия Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан, на официалната интернет страница на Община Тутракан да представят своите писмени предложения и становища по проекта:
1) в Информационния център на Община Тутракан на адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31; или
            2) на електронната поща на Община Тутракан: tutrakan@b-trust.org