Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Тутракан - ПРОЕКТ

1/10/2020
 
                                                        ПРОЕКТ!
Наредба
за определяне размера на местните данъци
на територията на община Тутракан
 

Глава първа

                                             Общи положения     
 
 
          Чл.1. С Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Тутракан /Наредбата/ се уреждат отношенията, свързани с определяне размерите на местните данъци на физически и юридически лица, както и реда и сроковете на тяхното събиране.
Чл. 2.  В общинския бюджет постъпват следните местни данъци:
1. данък върху недвижимите имоти;
2. данък върху наследствата;
3. данък върху даренията;
4. данък при възмездно придобиване на имущество;
5. данък върху превозните средства;
6. патентен данък;
7. туристически данък;
8. данък върху таксиметров превоз на пътници;
9. други местни данъци, определени със закон.
Чл. 3. (1) Общински съветТутракан определя с Наредбата размера на данъците по чл.2  при условията, по реда и в границите, определени в Закона за местните данъци и такси.
(2) Когато до края на предходната година Общински съвет - Тутракан не е определил размера на местните данъци за текущата година, те се събират на базата на действащия размер към 31 декември на предходната година.
(3) Не се допускат изменения в приетите от Общински съвет - Тутракан размер и начин на определяне на местните данъци в течение на годината.
Чл. 4. Местните данъци се заплащат:
1. в брой - в дирекция „Местни данъци и такси“ при община Тутракан или офис на ЦКБ АД;
2. по банков път – по банковата сметка на община Тутракан;
3. по електронен път /ПОС терминал, мобилни приложения и др./;
4. с пощенски запис.
Чл. 5. (1) Данъчните декларации по тази Наредба се подават от данъчно задължените лица или от техните законни представители по образец, одобрен от министъра на финансите.
(2) Данъчните декларации по ал. 1 могат да се подават и по електронен път по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Чл. 6. (1) Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от служители на Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Тутракан по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(2) Невнесените в срок данъци по този закон се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс.
(3) Кметът на общината упражнява правомощията на решаващ орган по чл. 152, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, а директор Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Тутракан - на териториален директор на Националната агенция за приходите.
(4) Компетентен орган за отсрочване и разсрочване на местни данъци в размер до 100 000 лв. и при условие, че отсрочването или разсрочването се иска до една година от датата на издаване на разрешението, е кметът на общината, а в останалите случаи е общинският съвет.
Глава втора
Местни данъци
Раздел I.
Данък върху недвижимите имоти
 
Чл. 7. (1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и самостоятелни обекти в сгради, както и поземлените имоти, разположени в строителните граници на населените места, и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.
(2) Не се облагат с данък поземлените имоти, заети от улици, пътища от републиканската и общинската пътни мрежи и железопътната мрежа, до ограничителните строителни линии. Не се облагат с данък и поземлените имоти, заети от водни обекти, държавна и общинска собственост.
(3) Не се облагат с данък земеделските земи и горите, с изключение на застроените земи - за действително застроената площ и прилежащия и терен.
(4) Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително.
Чл. 8. (1) Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти.
(2) Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот или съответната част от него.
(3) При учредено вещно право на ползване данъчно задължен е ползвателят.
(4) За имот - държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление.
Чл. 9. Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото вещно право на ползване е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на частите си.
Чл. 10. Данъкът се заплаща независимо дали недвижимите имоти се използват или не.
Чл. 11. (1) За новопостроените сгради и постройки, които не подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията собственикът уведомява за това писмено в 2-месечен срок общината по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти.
(2) За новопостроен или придобит по друг начин имот или ограничено вещно право на ползване в срока по ал. 1 предприятията подават информация за отчетната стойност и други обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка.
(3) При придобиване на имот по наследство декларацията по ал. 1 се подава в срока по чл. 27 от Наредбата. В случай че не е подадена данъчна декларация по ал. 1 от наследниците или заветниците, след изтичането на срока служител от Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Тутракан образува партида за наследения недвижим имот въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението.
Чл. 12. (1) За новопостроените сгради или части от сгради се дължи данък от началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени.
(2) Завършването на сграда или на част от нея се установява с удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване, издадени по реда на Закона за устройство на територията, както и с удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър.
(3) Органите, издаващи документите, предоставят служебно по един екземпляр от тях на Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Тутракан в едноседмичен срок от издаването им.
Чл. 13. (1) Служител от Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Тутракан проверява подадените декларации и предоставената служебно информация. Той може да иска допълнителни данни за облагаемия имот, да сверява данните от декларацията със счетоводните книги, планове, скици и документи, въз основа на които имотът се притежава или се ползва, а при нужда - и чрез измерване на имота от техническите органи.
(2) При поискване от служителите на общинската администрация на данни и доказателствен материал за имотно състояние (копия от карти и планове, компютърни модели, регистри и други) съответните административни органи са длъжни да ги предоставят безвъзмездно в 7-дневен срок.
Чл. 14. (1) Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти по чл. 7 от Наредба към 1 януари на годината, за която се дължи и се съобщава на лицата до 1 март на същата година.
(2) При промяна на данъчната оценка на имота през годината данъкът се определя върху новата оценка от месеца, следващ месеца на промяната.
Чл. 15.  Данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите се определя от служител на общинската администрация по норми съгласно приложение № 2 от ЗМДТ в зависимост от вида на имота, местонахождението, площта, конструкцията и овехтяването и се съобщава на данъчно задължените лица.
Чл. 16. (1) Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията, е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 2 от ЗМДТ, а за жилищните имоти - данъчната им оценка.
(2) При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от служител на общинската администрация за сметка на данъчно задълженото лице. Данъчната оценка се определя от служител на Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Тутракан и при наличие на счетоводни данни, определени в нарушение на приложимото счетоводно законодателство.
Чл. 17. Общински съвет - Тутракан определя размера на данъка за недвижимите имоти в размер на 2 върху данъчната оценка на недвижимият имот
Чл. 18. Данъкът се определя от служител на Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Тутракан по местонахождението на недвижимия имот и се съобщава на данъчно задълженото лице или на негов законен представител.
Чл. 19.  Освобождават се от данък сгради имоти, съгласно чл.24 от ЗМДТ.
Чл. 20. (1) За имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 на сто намаление.
(2) За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, данъкът се дължи със 75 на сто намаление.
(3)  В случай че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията по ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по чл. 17 от Наредбата, се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основни жилища.
Чл. 21. Лицата предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение чрез данъчна декларация, която подават в срока по чл. 12, ал. 1 от Наредбата.
Чл. 22. (1) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.
(2) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
(3) За недвижимите имоти, придобити през текущата година, данъкът се заплаща в сроковете по ал. 1, а в случаите, в които придобиването е след изтичане на сроковете по ал. 1, данъкът се заплаща в двумесечен срок от датата на придобиването на имота.
(4) Данъкът върху недвижимите имоти постъпва в приход на бюджета на общината, на територията на която се намира имотът.
(6) Данъкът, дължим от концесионера за имот, разположен на територията на повече от една община, постъпва в приход на общината, на чиято територия е по-голямата част от имота.
Раздел II.
Данък върху наследствата
 
Чл. 23. С данък върху наследствата се облагат наследените по закон или по завещание имущества в страната или в чужбина на български граждани, както и имуществата в страната на чуждите граждани.
Чл. 24.  Наследственото имущество включва притежаваните от наследодателя движими и недвижими вещи и права върху такива вещи.
Чл. 25. (1) Данъкът върху наследството се заплаща от наследниците по закон или по завещание.
(2) Данък върху наследството не се заплаща от преживелия съпруг и от наследниците по права линия без ограничения.
Чл. 26. (1) При откриване на наследство данъчно задължените лица по чл. 25 от Наредбата или техните законни представители са длъжни в срок от 6 месеца да подадат декларация в общината по последното местожителство на наследодателя.
(2) Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници.
Чл. 27. (1) Наследственото имущество, с изключение на освободеното от данък, се определя и оценява в левове към момента на откриване на наследството.
(2) При поискване от служител на Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Тутракан или от заинтересуваното лице застрахователите издават в 7-дневен срок удостоверение за застрахователната стойност на вещта.
Чл. 28. Облагаемата наследствена маса се разделя на наследствени дялове, като за всеки наследник се определя дял по реда на Закона за наследството.
Чл. 29. Общински съвет – Тутракан определя с Наредбата размера на данъка поотделно за всеки наследник или заветник, както следва:
1. за братя и сестри и техните деца – 0,7% за наследствен дял над 250 000 лв.;
2. за лица извън посочените в т. 1 – 5% за наследствен дял над 250 000 лв.
Чл. 30. Данъкът се определя и се съобщава на всеки наследник или заветник поотделно по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Чл. 31. (1) Освобождават се от данък, имуществата по чл. 38 от ЗМДТ.
 (2) Когато две лица са починали едновременно или непосредствено едно след друго и едното е наследник на другото, не се дължи данък за наследствения дял, придобит от починалия наследник.
Чл. 32. (1) Данъкът се плаща в 2-месечен срок от връчване на съобщението.
(2) Когато се наследява предприятие на едноличен търговец, участие в събирателно дружество, дялове и акции, представляващи повече от 50 на сто от капитала на търговските дружества, дължимият данък може да бъде заплатен в срок до 1 година от откриване на наследството заедно със законната лихва, която започва да се начислява след изтичане на 2-месечния срок по ал. 1.
Чл. 33. Сумите по сметки на починали лица се изплащат на техните наследници след представяне на удостоверение от общината, че са посочени в декларацията за облагане с данък върху наследствата и данъкът е платен.
 
 
Раздел III.
Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин
 
Чл. 34. (1) Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин.
(2) Не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи.
Чл. 35. (1) Данъкът се заплаща от приобретателя на имуществото по чл. 34 от Наредбата, а при замяна - от лицето, което придобива имуществото с по-висока стойност, освен ако е уговорено друго.
(2) Когато приобретателят на имуществото е в чужбина, данъчно задължен е прехвърлителят.
Чл. 36. (1)  Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето, а при придобиване по давност - към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.
(2) Имуществото се оценява, както следва: недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях - по уговорената цена или по определена от държавен или общински орган цена, а в случай че тя е по-ниска от данъчната им оценка - по последната, съгласно приложение № 2 от ЗМДТ;
 (3) Данъчната оценка по приложение № 2 от ЗМДТ за имотите по чл.36, ал. 2 от Наредбата се определя на основата на данните и характеристиките, съдържащи се в декларацията на задълженото лице, както и въз основа на данните за облагаемия имот, предоставени по реда на чл. 13 от Наредбата.
Чл. 37. (1) При дарение на имущество, както и в случаите по чл. 34  от Наредбата данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер, определен от Общински съвет - Тутракан с Наредбата, както следва:
1. 0,7 % - при дарение между братя и сестри и техните деца;
2. 5 % - при дарение между лица извън посочените в т. 1.
(2) При възмездно придобиване на имущество данъкът се определя от общинския съвет в размер от 2,5 % върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност.
(3) При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се уголемява, данъкът се начислява върху превишението.
Чл. 38. (1) Освобождават се от данък имущества, съгласно чл.48 от ЗМДТ.
 (2) Освобождава се от данък полученото имущество по ал. 1, както и последващото прехвърляне на трети лица, при условие че прехвърлянето е свързано с изпълнението на преките цели. При неизпълнение на условията за освобождаване несъбраният данък става дължим.
Чл. 39.  (1) Данъкът се заплаща в общината по местонахождението на недвижимия имот, а в останалите случаи - по постоянния адрес, съответно по седалището на данъчно задълженото лице. Лицата, които нямат постоянен адрес, заплащат данъка по настоящия си адрес.
(2) Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства, а в случаите по чл. 34 от Наредбата - към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.
Чл. 40. (1) Съдиите, нотариусите, областните управители, кметовете на общините и други длъжностни лица извършват сделката или действието, с което се придобиват, учредяват, изменят или прекратяват вещни права, след като установят, че са платени данъците по тази глава за имуществото, което е предмет на сделката или действието.
(2) В случаите на ал. 1 установяването от нотариуса на платения данък върху превозното средство - предмет на сделката, се извършва със:
1. проверка чрез автоматизиран обмен на данни със системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите при посредничеството на информационната система на Министерството на вътрешните работи, или със
2. предоставяне на издаден или заверен от общината документ, при условие че съответната община не е осигурила непрекъснат автоматизиран обмен по т. 1.
Чл. 41. (1) Службите по вписванията в 7-дневен срок уведомяват съответната община за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижими имоти.
(2) Нотариусите в 7-дневен срок от извършване на сделката уведомяват съответната община за прехвърлените вещни права върху недвижимите имоти и превозните средства, като предоставят информация за размера на заплатения данък по чл. 39 от Наредбата и основата, върху която е определен.
(3) Органите на Министерството на вътрешните работи предоставят по електронен път на Министерството на финансите данни от регистъра на пътните превозни средства.
(4) Срокът по ал. 1 започва да тече от деня, следващ вписването.
(5) В едномесечен срок от получаване на уведомлението по ал. 1 служител от Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Тутракан определя годишния данък за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижимите имоти въз основа на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка по този раздел, и уведомява данъчно задължените лица.
Раздел IV.
Данък върху превозните средства
Чл. 42. С данък върху превозните средства се облагат:
1. превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България;
2. корабите, вписани в регистрите на българските пристанища;
3. въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Република България.
Чл. 43. Данъкът се заплаща от собствениците на превозните средства.
Чл. 44. (1) Размерът на данъка се определя от служител на Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Тутракан въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно задълженото лице.
(2) Данните по ал. 1 се предоставят от Министерството на финансите на общините:
1. ежедневно - чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между Министерството на финансите и софтуерния продукт за администриране на местните данъци и такси на съответната община за обмен на данните от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, или
2. ежемесечно - на електронен носител.
(3) Когато собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната, декларации се подават пред общината по регистрация на превозното средство.
(4) Служителят на Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Тутракан може да изисква документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане.
(5) Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите съсобственици.
Чл. 45. За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента - имуществен и екологичен, и се определя по следната формула:
 
ГДПС = ИмК x ЕК,
където:
ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;
ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;
ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2
1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:
 
ИмК = СkW x Кгп,
където:
СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, определен от общинския съвет с наредбата по чл. 1, ал. 2 в следните граници:
а) до 55 kW включително - от 0,40 лв. за 1 kW;
б) над 55 kW до 74 kW включително - от 0,60 лв. за 1 kW;
в) над 74 kW до 110 kW включително - от 1,25 лв. за 1 kW;
г) над 110 kW до 150 kW включително - от 1,40 лв. за 1 kW;
д) над 150 kW до 245 kW включително - от 1,80 лв. за 1 kW;
е) над 245 kW - от 2,25 лв. за 1 kW;
 
Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери:
Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство
Коефициент
Над 20 години
1,1
Над 15 до 20 години включително
1,0
Над 10 до 15 години включително
1,3
Над 5 до 10 години включително
1,5
До 5 години включително
2,3
 
 
2. екологичният компонент се определя от общинския съвет в зависимост от екологичната категория на автомобила с наредбата по чл. 1, ал. 2 в следните граници:
 
 
 
Екологична категория
Коефициент
без екологична категория, с екологични категории "Евро 1" и "Евро 2"
1,25
"Евро 3"
1,05
"Евро 4"
0,9
"Евро 5"
0,7
"Евро 6" и "ЕЕV"
0,5
 
(2) Общински съвет - Тутракан определя данъка за ремаркета на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т в размер, както следва:
1. товарно ремарке – 10 лв.;
2. къмпинг ремарке – 15 лв.
(3) Общински съвет - Тутракан определя данъка за мотопеди в размер от 15 лв., а за мотоциклети - в размер, както следва:
1. до 125 куб. см включително - от 18 лв.;
2. над 125 до 250 куб. см включително - 35 лв.;
3. над 250 до 350 куб. см включително - 55 лв.;
4. над 350 до 490 куб. см включително - 75 лв.;
5. над 490 до 750 куб. см включително - от 110 лв.;
6. над 750 куб. см -  150 лв.
(4) Общински съвет – Тутракан определя данъка за триколесно превозно средство, определено в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (OB, L 60/52 от 2 март 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 168/2013" на базата на общото тегло в размер, както следва:
1. до 400 кг включително - 10 лв.;
2. над 400 кг - 15 лв.
(5) Общински съвет – Тутракан определя данъка за автобуси в зависимост от броя на местата за сядане в размер, както следва:
1. до 22 места, включително мястото на водача - 130 лв.;
2. над 22 места, включително мястото на водача - 200 лв.
(6) Общински съвет – Тутракан определя данъка за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 т, в размер на 15лв. за всеки започнати 750 кг товароносимост.
(7) Общински съвет - Тутракан определя данъка за седлови влекач и влекач за ремарке в зависимост от допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както следва:
 
 
 
 
 
Брой оси
Допустима максимална
Данък (в лева)
на седловия
маса на състава от
 
влекач/
превозни средства,
 
влекача
посочена в
 
за ремарке
свидетелството за
 
 
регистрация на влекача
 
 
равна
по-
задвижваща ос/оси
други системи
 
 
или
малка
с пневматично
за окачване на
 
 
повече
от
или с окачване,
задвижващата ос/оси
 
 
от
 
прието за екви- валентно на
 
 
     
пневматичното
 
 
А) с две оси
-
18
10
34
 
 
18
20
34
77
 
 
20
22
77
176
 
 
22
25
228
410
 
 
25
26
410
720
 
 
26
28
410
720
 
 
28
29
397
479
 
 
29
31
479
786
 
 
31
33
786
1091
 
 
33
38
1091
1657
 
 
38
-
1208
1643
 
Б) с три и
36
38
768
1066
 
повече оси
38
40
1066
1474
 
 
40
-
1474
2180
 
 
 
 
 
 
 
             
(8) Общински съвет – Тутракан определя данъка за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове и други специални автомобили, без тролейбусите, в размер на 150 лв.
(9) Общински съвет – Тутракан определя данъка за автокранове с товароподемност над 40 тона в размер на 300 лв.
(10) Общинският съвет определя данъка за трактори в размер, както следва:
1. от 11 kW до 18 kW включително – 12 лв.;
2. над 18 kW до 37 kW включително – 18 лв.;
3. над 37 kW – 25 лв.
(11) Общински съвет – Тутракан определя данъка за други самоходни машини в размер на 30 лв.
(12) Общински съвет - Тутракан определя данъка за моторни шейни и четириколесни превозни средства, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 в размер на 60 лв.
(13) Общински съвет – Тутракан определя данъка за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 тона в зависимост от допустимата максимална маса, от броя на осите и вида на окачването, както следва:
 
 
Брой оси
Допустима
Данък (в лв.)
на мотор-
максимална
 
ното
маса
 
превозно
   
средство
   
 
равна
по-
задвижваща ос/оси с
други системи
 
 
или
малка
пневматично или с
за окачване на
 
 
повече
от
окачване, прието за
задвижващата
 
 
от
 
еквивалентно на
ос/оси
 
     
пневматичното
 
 
А) с две оси
12
13
36
73
 
 
13
14
73
202
 
 
14
15
202
284
 
 
15
-
284
643
 
Б) с три оси
15
17
73
127
 
 
17
19
127
260
 
 
19
21
260
338
 
 
21
23
338
521
 
 
23
-
521
810
 
В) с четири
23
25
338
343
 
оси
25
27
343
535
 
 
27
29
535
850
 
 
29
-
850
1260
 
             
 
 
(14) Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ  няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.
Чл. 46. Общински съвет – Тутракан определя данъка за:
1. корабите, вписани в регистрите на малките кораби в българските пристанища и в регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води без контакт с Черно море и с река Дунав, без яхтите и скутерите - в размер на 2 лв. за всеки започнат бруто тон;
2. корабите, без яхтите, скутерите, влекачите и тласкачите, вписани в регистъра на големите кораби в българските пристанища - в размер на 2 лв. за всеки започнат бруто тон до 40 бруто тона, включително и в размер на 0,10лв. за всеки започнат бруто тон над 40 бруто тона;
3. джетовете - в размер на 100 лв. за брой;
4. ветроходните и моторните яхти - в размер на 40 лв. за всеки започнат бруто тон;
5. скутерите - в размер на 5 лв. за киловат;
6. влекачите и тласкачите - в размер на 0,14 лв. за киловат;
7. речните несамоходни плавателни съдове - в размер на 0,50 лв. за тон максимална товароподемност.
Чл. 47. Общински съвет - Тутракан определя  данъка за гражданските въздухоплавателни средства в размер, както следва:
1. за самолети в експлоатация с валиден сертификат за летателна годност и за вертолети -  20 лв. за всеки започнат тон максимално излетно тегло;
2. за параплан - 12 лв.;
3. за делтаплан - 12 лв.;
4. за мотоделтаплан - 20 лв.;
5. за свободен балон - 30 лв.;
6. за планер - 30 лв.
Чл. 48. Освобождават се от данък превозните средства, съгласно чл.58 от ЗМДТ.
Чл. 49. (1) За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и съответстващи на екологична категория "Евро 4" данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории, по-високи от "Евро 4" - с 60 на сто намаление от определения по чл. 45 от Наредбата данък.
(2) За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория "Евро 4", данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" - с 50 на сто намаление от определения по чл. 45 от Наредбата  данък.
(3) За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, определен по реда на чл. 45 от Наредбата, при условие че не се използват за други цели.
(4) Когато в регистъра по чл. 44 от Наредбата няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.
 
Чл. 50. (1) Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
(2) За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването им, съответно на регистрацията им за движение, в размер 1/12 част от годишния данък за всеки месец до края на годината, включително месеца на придобиването, съответно на регистрацията им за движение.
(3) Заплащането на данъка е условие за редовност при периодичния технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява със:
1. проверка чрез автоматизиран обмен на информация между информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на пътни превозни средства, поддържана от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и:
а) системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите, или
б) съответната система за администриране на местни данъци и такси на община Тутракан, или
2. представяне на издаден или заверен от община Тутракан документ.
Чл. 51. Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика.
Раздел VI.
Патентен данък
Чл. 52. (1) Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложение № 2 (патентни дейности) от Наредбата, се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че:
1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и
2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация при доставки на услуги по чл. 97а и за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон.
Чл. 53. (1) Когато в рамките на 12 последователни месеца едно физическо лице е прекратило патентна дейност и/или е образувало ново предприятие, което извършва патентна дейност, и сумарният оборот на двете предприятия е повече от 50 000 лв. за 12 последователни месеца, за новообразуваното предприятие не се прилага чл. 51 от Наредбата.
(2) Когато в рамките на текущата данъчна година оборотът на лицето превиши           50 000 лв. или лицето се регистрира по Закона за данък върху добавената стойност, то се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 патентният данък за текущата година е дължим до края на тримесечието, предхождащо тримесечието, през което са възникнали обстоятелствата.
Чл. 54. (1) Общински съвет - Тутракан определя размера на патентния данък в граници съгласно приложение № 2 от Наредбата в зависимост от местонахождението на обекта на територията на съответната община.
(2) Общински съвет - Тутракан може да определи различен размер на патентния данък за една и съща дейност в различни населени места на територията на общината, както и в различни зони на територията на едно населено място. Зониране на населените места в общината за целите на патентния данък се извършва с Приложение №1 от Наредбата като се съобразява със следните критерии: местоположение на населеното място, вид на населеното място с оглед на това дали е с местно или с национално значение, брой на населението и големина на населеното място, стопанско значение на населеното място, сезонен или постоянен характер на дейността.
Чл. 55. (1) Патентният данък се дължи за всяка от упражняваните дейности поотделно съгласно приложение № 2 от Наредбата.
(2) Лицата, които осъществяват патентна дейност в повече от един обект, дължат данък за всеки обект поотделно.
(3) Когато патентната дейност започва или се прекратява през течение на годината,  данъкът се определя пропорционално на броя на тримесечията на извършване на дейността, включително тримесечието на започване или прекратяване на дейността.
Чл. 56. (1) Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация по образец, в която декларират до 31 януари на текущата година обстоятелствата, свързани с определянето на данъка. В случаите на започване на дейността след тази дата данъчната декларация се подава непосредствено преди започването на дейността.
(2) Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната декларация по ал. 1 и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.
Чл. 57.  Данъчните декларации по чл. 56 от Наредбата се подават в общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място - в общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец.
Чл. 58. (1) Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:
1. за първото тримесечие - до 31 януари;
2. за второто тримесечие - до 30 април;
3. за третото тримесечие - до 31 юли;
4. за четвъртото тримесечие - до 31 октомври.
(2) Когато възникне задължение за внасяне на патентния данък през годината, дължимата част от данъка за текущото тримесечие се внася в 7-дневен срок от датата на подаване на декларацията по чл. 56 от Наредбата, а когато декларация не е подадена - в 7-дневен срок от изтичане на срока за подаването и.
(3) Патентният данък се внася в приход на общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентната дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място - в приход на общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец.
Раздел VII.
Туристически данък
Чл. 59. (1) С туристически данък се облагат нощувките като данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки.
(2) Лицата по ал. 1 внасят данъка в приход на бюджета на общината по местонахождение на местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.
(3) Лицата по ал. 1 подават декларация по образец до 31 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.
Чл. 60. (1) Общински съвет – Тутракан определя размера на данък, както следва:
 1. категория 1 звезда – 0,40лв. за нощувка;
 2. категория 2 звезди – 0,60лв. за нощувка;
 3. категория 3 звезди – 0,80лв. за нощувка;
 4. категория 4 звезди – 1,00лв. за нощувка;
 5. категория 5 звезди – 1,20лв. за нощувка
(2) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от Единната система за туристическа информация, поддържана от Министерството на туризма, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал. 1.
(3) Министерството на туризма непосредствено след изтичане на календарния месец, както и след изтичане на текущата година, предоставя автоматизирано по електронен път на Министерството на финансите необходимите данни от Единната система за туристическа информация чрез системата за обмен на информация.
(4) Дължимият данък по ал. 2 се внася от данъчно задължените лица до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.
 
 
Раздел VIII.
Данък върху таксиметров превоз на пътници
 
Чл. 61. (1) Данъчно задължените лица се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници.
(2) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на съответната община по Закона за автомобилните превози.
Чл. 62. (1) Общински съвет - Тутракан определя годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година размер на 350 лв. в срок до 31 октомври на предходната година.
(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.
Чл. 63. (1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози данъчно задължените лица подават данъчна декларация по образец за дължимия данък в Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Тутракан, за територията на която е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.
(2) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с определянето на данъка.
Чл. 64.  Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва в приход на съответната община, за територията на която е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.
 
Глава трета
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
Чл. 65. Който не подаде декларация по чл. 11 от Наредбата, не я подаде в срок, както и не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, се наказва с глоба в размер от 10 до 400 лв., а юридическите лица и едноличните търговци - с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв.
 Чл. 66. Наследник, заветник или техен законен представител, който не подаде декларация по чл. 26 от Наредбата, не я подаде в срок, не декларира или невярно декларира получено по наследство имущество, се наказват с глоба от 10 до 500 лв.
Чл. 67. При укриване на част от цената при получаване на имущества по дарение или по възмезден начин на страните се налага глоба в двойния размер на дължимия данък върху укритата част.
Чл. 68. (1) Лице, което не подаде декларация по чл. 56 от Наредбата или не я подаде в срок, се наказва с глоба в размер до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
(2) Лице, което не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства в декларацията по чл. 55 от Наредбата, водещи до определяне на патентен данък в по-малък размер или до освобождаване от патентен данък, се наказва с глоба до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
Чл. 69. (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от служител на Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Тутракан, а наказателните постановления се издават от кмета на общината или от упълномощени от него длъжностни лица.
(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
           
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази Наредба:
1. "Предприятия" са лицата по смисъла на Закона за счетоводството.
2. "Основно жилище" е имотът, който служи за задоволяване на жилищните нужди на гражданина и членовете на неговото семейство през преобладаващата част от годината.
3. "Пазарна стойност" е цената без начислените данъци и такси, която би била платена при същите условия за подобен недвижим имот или друга вещ между лица, които не са свързани. В пазарната стойност не се включва сумата на отстъпката или намалението.
4. "Свързани лица" са лицата по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
5. "Прилежащ терен" е застроеният двор (определеното допустимо застрояване), като не се включва застроената площ. В случаите, в които такъв не е определен по изисквания от закона ред, застроената площ и прилежащият терен са равни на 10 на сто от площта на имота.
6. "Отчетна стойност" е стойността при счетоводното завеждане на актива или обезценената/преоценената стойност на актива, когато е извършена оценка след първоначалното му счетоводно завеждане.
7. "Застрахователна стойност" на превозно средство е пазарната цена, срещу която вместо застрахованото имущество може да се купи друго от същия вид и качество към момента на издаване на удостоверението за застрахователната стойност на вещта.
8. "Оценката по счетоводни данни" е разликата между балансовата стойност на активите и балансовата стойност на пасивите на предприятието.
9. "Поземлени имоти" са тези по смисъла на § 5, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.
10. "Оборот" за целите на облагането с патентен данък е сумата от всички реализирани през годината продажби (на продукция, стоки, услуги и други продажби) от стопанска дейност, намалена с данъка върху добавената стойност и/или с акцизите в случаите, когато лицата са били регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност и/или имат задължение за начисляване на акциз по Закона за акцизите и данъчните складове.
11. "Обект" за целите на облагането с патентен данък е всяко място, помещение и/или съоръжение, включително на открито, където се извършва дейност по приложение № 2 от Наредбата.
12. "Работно място" е приспособена част от обекта, оборудвана за извършване на определен вид дейност или услуга от едно лице.
13. "Ползватели на услугата в имота" са:
а) за граждани - собственици, и/или лица с учредено вещно право на ползване и/или наематели и/или лица с настоящ адрес в недвижимия имот, и/или обитатели по смисъла на Закона за управление на етажната собственост, и/или лица, които пребивават в имота на друго основание;
б) за предприятия - собственици, и/или лица с учредено вещно право на ползване, и/или концесионери, и/или наематели, и/или лица, на които имотите са предоставени за управление, и/или заети и наети от предприятията лица, и/или лица, които пребивават в имота на друго основание.
 
Приложение № 1 към чл.54 от Наредбата
 
Зона
Населени места
І-ва
гр. Тутракан
ІІ-ра
всички села от Община Тутракан
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 2 към чл. 54 от Наредбата
 
Видове патентни дейности и годишни размери на данъка
 
 1. Места за настаняване с не повече от 20 стаи - данъкът се определя за стая според местонахождението на обекта:
 • 1 и 2 звезди:
 • за селата40 лева;
 • за града – 90 лева.
2. Заведения за хранене и развлечения - данъкът се определя за място за консумация, включително на открити площи или за обект според местонахождението на обекта:
а) ресторанти с 1 и 2 звезди:
 • за селата – 2 лева;
 • за града – 10 лева.
б) ресторанти с 3 звезди:
 • за селата – 12 лева;
 • за града – 20 лева.
в) заведения за бързо обслужване с 1 и 2 звезди:
 • за селата – 2 лева;
 • за града – 4 лева.
г) заведения за бързо обслужване с 3 звезди:
 • за селата – 6 лева;
 • за града – 12 лева.
д) питейни заведения с 1 и 2 звезди:
 • за селата – 2 лева;
 • за града – 6 лева.
е) питейни заведения с 3 звезди:
 • за селата – 4 лева;
 • за града – 16 лева.
ж) кафе - сладкарници с 1 и 2 звезди:
 • за селата – 2 лева;
 • за града – 6 лева.
з) кафе - сладкарници с 3 звезди:
 • за селата – 6 лева;
 • за града – 20 лева.
и) дневни барове с 2 звезди:
 • за селата – 6 лева;
 • за града – 12 лева.
й) дневни барове с 3 звезди:
 • за селата – 20 лева;
 • за града – 60 лева.
к) нощни барове с 2 звезди:
 • за селата – 10 лева;
 • за града – 30 лева.
л) нощни барове с 3 звезди:
 • за селата – 40 лева;
 • за града – 80 лева.
м) бюфети, каравани и павилиони - за обект:
 • за селата – 100 лева;
 • за града – 200 лева.
 
 
3. Търговия на дребно до 100 кв.м. нетна търговска площ на обекта - данъкът се определя за 1 кв.м. нетна търговска площ според местонахождението на обекта:
 • за селата – 6 лева;
 • за града – 12 лева.
4. Платени паркинги - данъкът се определя за място паркиране според местонахождението на обекта /лева за брой място/:
 • за селата – 10 лева;
 • за града – 35 лева.
5. Дърводелски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
 • за селата – 80 лева;
 • за града – 250 лева.
6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
 • за селата – 60 лева;
 • за града – 250 лева.
7. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
 • за селата – 700 лева;
 • за града – 1000 лева.
8. Обущарски и шапкарски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
 • за селата – 40 лева;
 • за града – 60 лева.
9. Металообработващи услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
 • за селата – 100 лева;
 • за града – 350 лева.
10. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно - фризьорски услуги - данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта:
 • за селата – 80 лева;
 • за града – 260 лева.
11. Машинописни и/или копирни услуги - данъкът се определя на брой устройство според местонахождението на обекта:
 • за селата – 180 лева;
 • за града – 350 лева.
12. Козметични услуги, поставяне на татуировки - данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта:
 • за селата – 150 лева;
 • за града – 250 лева.
13. Маникюр, педикюр - данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта:
 • за селата – 80 лева;
 • за града – 200 лева.
14. Часовникарски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
 • за селата – 60 лева;
 • за града – 120 лева.
15. Тапицерски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
 • за селата – 180 лева;
 • за града – 300 лева.
16. Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
 • за селата – 280 лева;
 • за града – 450 лева.
17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
 • за селата – 280 лева;
 • за града – 700 лева.
18. Ремонт на електро- и водопроводни инсталации - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
 • за селата – 100 лева;
 • за града – 200 лева.
19. Стъкларски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
 • за селата – 100 лева;
 • за града – 250 лева.
20. Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио - визуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
 • за селата – 80 лева;
 • за града – 300 лева.
21. Компаньонки и компаньони - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
 • за селата – 3 000 лева;
 • за града – 4 200 лева.
22. Масажистки и масажисти - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
 • за селата – 500 лева;
 • за града – 1 000 лева.
23. Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
 • за селата – 2 000 лева;
 • за града – 3 600 лева.
24. Фотографски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
 • за селата – 200 лева;
 • за града – 440 лева.
25. Посреднически услуги при покупко - продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
 • за селата – 300 лева;
 • за града – 700 лева.
26. Санитарни възли, наети под аренда - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
 • за селата – 150 лева;
 • за града – 240 лева.
27. Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
 • за селата – 50 лева;
 • за града – 100 лева.
28. Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
 • за селата – 50 лева;
 • за града – 72 лева.
29. Заложни къщи - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
 • за селата – 3 000 лева;
 • за града – 4 000 лева.
30. Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
 • за селата – 30 лева;
 • за града – 90 лева.
31. Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни апарати, факс апарати, принтери и други) - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
 • за селата – 300 лева;
 • за града – 900 лева.
32. Игри с развлекателен или спортен характер - данъкът се определя за брой съоръжения според местонахождението на обекта:
а) развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или жетон:
 • за селата – 100 лева;
 • за града – 150 лева.
б) минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, минибаскетбол, бридж, табла:
 • за селата – 10 лева;
 • за града – 20 лева.
в) зали за боулинг и кегелбан - за игрален коридор и билярд - за маса:
 • за селата – 40 лева;
 • за града – 100 лева.
33. Фитнес центрове и спортни зали - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
 • за селата - 1.50 лева за 1 кв.м. – 300 лева за един уред;
 • за града – 2 лева за 1 кв.м. – 300 лева за един уред.
34. Химическо чистене, пране и гладене - данъкът се определя на брой съоръжения според местонахождението на обекта:
 • за селата – 133 лева;
 • за града – 250 лева.
35. Мелничарски услуги:
а) мелници за брашно - на линеен сантиметър от дължината на млевната линия;
 • за селата – 18 лева;
 • за града – 20 лева.
б) мелници за фураж стационарни
 • за селата600 лева;
 • за града700 лева.
36. Услуги с атрактивен характер - еднакви за селата и града:
а) корабчета - 750 лева;
б) лодки - 450 лева;
в) яхти - 900 лева;
г) джетове - 900 лева;
д) влакчета - 30 лева;
е) файтони - 75 лева;
ж) водни ски, водни планери и сърфове, водни колела, включително надуваеми, водни увеселения - 150 лева;
з) зимни ски (включително ски екипировка), зимни кънки, сноубордове, шейни - 150 лева;
и) въртележки, виенски колела, блъскащи се колички, велосипеди и рикши - 150 лева;
к) детски колички и моторчета - 150 лева;
л) стрелбища - 300 лева;
37. Обучение на водачи на моторни превозни средства - данъкът се определя за брой моторно превозно средство:
а) мотопеди, мотоциклети:
 • за селата – 200 лева;
 • за града – 350 лева.
б) други МПС:
 • за селата – 400 лева;
 • за града – 700 лева.
38. Услуги "Пътна помощ" на пътни превозни средства - за брой моторно превозно средство:
 • за селата – 2 000 лева;
 • за града – 2 000 лева.
39. Услуги със земеделска и горска техника - данъкът се определя за брой техника, както следва:
а) комбайн
 • за селата – 330 лева;
 • за града – 330 лева.
б) трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни и самодвижещи се машини
 • за селата – 110 лева;
 • за града – 110 лева.
в) прикачни, навесни и стационарни машини
 • за селата – 11 лева;
 • за града – 11 лева.
 
МОТИВИ
 
КЪМ ПРОЕКТА ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН
 
 
На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове
 
 1. Причини налагащи приемането на нова наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Тутракан.
Във връзка с Решение  № 68 от 12.08.2020г. на Административен съд – Силистра, постановено по Протест от Окръжна прокуратура - Силистра се установи, че при първоначалното приемане на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Тутракан, приета с Решение № 64 по Протокол № 5 от 29.01.2008г. и следващи изменения, не е спазена процедурата по чл.26, ал.4 и ал.5 и чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове (ЗНА), а именно – не са установени доказателства за нейното публикуване на сайта на Общински съвет - Тутракан, както и мотиви за приемането й.
Установените пропуски представляват съществено нарушение на административно-производствените правила за приемане на нормативните актове и при обжалване или протестиране неспазената процедура може да доведе до отмяна на цялата Наредба от Административен съд - Силистра. Предложеният проект на Наредбата се придържа към размерите на действащите местни данъци в Община Тутракан и тяхното определяне, като се предлагат няколко промени, които са продиктувани от изменения в Закона за местните данъци и такси през 2019 г., които следва да намерят своето приложение и в Наредбата, в съответствие с нормативния акт от по-високо ниво.
 
 1. Цели, които се поставят:
Законосъобразно изпълнение на процедурата по приемане на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Тутракан, съобразно действащото законодателство. Спазване на принципите на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти при администрирането и определянето на местните данъци на територията на Общината.
 
 1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.
За предлаганата изцяло нова Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Тутракан не са необходими финансови или други средства. Финансовото и материално обезпечаване на приложението на Наредбата е налице, с оглед факта че и към настоящия момент разпоредбите се прилагат от община Тутракан.
 
 1. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.
С настоящото предложение на проекта за нова Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Тутракан ще се регулира законосъобразната и процесуалната дейност на Общински съвет-Тутракан с приемане на Наредбата, в съответствие със законовите изисквания.
 
 
 1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Предлаганият проект на Наредба за определяне размера на местните данъци  на територията на Община Тутракан е нормативен подзаконов акт за прилагане на правила за определяне и администриране на местните данъци в Общината. Проектът не противоречи на нормативен акт от по-висока степени и е в съответствие с правото на Европейския съюз.
 
На основание чл. 26, ал. 4 и ал.5 от Закона за нормативните актове и чл. 77 от Административно процесуалния кодекс, заинтересованите лица могат в 30-дневен срок от публикуване на настоящия проект на интернет страницата на Община Тутракан и на Общински съвет – Тутракан.
Писмени предложения и становища по проекта на Наредбата могат да бъдат депозирани в:
 1. Информационният център на Община Тутракан на адрес гр.Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31;
 2. Общински съвет – Тутракан на адрес гр.Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 20;
 3. Или изпратени на електронен адрес: tutrakan@b-trust.org или obs_tutrakan@b-trust.org
 
 
Д-р Димитър Стефанов
Кмет на Община Тутракан