ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан

14/5/2021
                                                                                                                  ПРОЕКТ!
 
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан
 
§1. Текста в Глава трета за определяне на услугите и цените за тях от Наредба  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан в точка 11, от „Разрешение за таксиметров превоз на пътници с леки автомобили – 90лв.“ се променя на Разрешение за таксиметров превоз на пътници с леки автомобили – 30лв.“
§2. Добавя се  в Глава трета за определяне на услугите и цените за тях от Наредба  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан нова точка 29  със следния текст: Вписване в публичния регистър за таксиметров превоз – 15/петнадесет/ лева за брой.
 
 §3. Добавя се  в Глава трета за определяне на услугите и цените за тях от Наредба  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан нова точка 30  със следния текст: Отписване от публичния регистър за таксиметров превоз – 10/десет/ лева за брой.
 
 
М О Т И В И
 
 
КЪМ ПРОЕКТА НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан
 
(съгласно изискванията на чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от ЗНА)
 
  1.   Причини, налагащи промяната на подзаконовия нормативен акт:
Правни основания:       
чл.21, ал.2, чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА
чл.24а, ал. 3, чл.12, ал.2 и ал. 4  от Закона за автомобилните превози
чл.76-78 от АПК
 
Цели, които се поставят:
В Наредбата да бъдат отразени измененията в нормативната уредба.
Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Проектът на промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан, не изисква финансови и други средства.
  1. Очаквани резултати от прилагането:
Пълно съответствие на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан с действащата нормативна уредба.
  1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Предлаганият проект на Наредба е в съответствие и не нарушава основни правила и принципи от правото на Европейския съюз.
 
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът се публикува на интернет страницата на институцията, като на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Тутракан, на ул. „Трансмариска” №31 или изпращани на е-mail: tutrakan@b-trust.org