НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН В РАЗДЕЛ III „Такси за детски ясли, детски градини и други общински социални услуги”

17/7/2020

ПРОЕКТ!

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН В РАЗДЕЛ III „Такси за детски ясли, детски градини и други общински социални услуги”

 

§1. В чл. 22, ал. 2, т. 1.1. в графа „ Формиране на таксите ” отпада текстът „задължителна постоянна месечна такса - 8.00 лв. ”

§2. В чл. 22, ал. 2, т.1.2. в графа „ Формиране на таксите ” в пример 1 отпада текстът „задължителна постоянна месечна такса - 8.00 лв.”

§3. В чл. 22, ал. 2, т. 1.2. в графа „ Формиране на таксите ” в пример 2 отпада текстът „задължителна постоянна месечна такса - 8.00 лв. ”

§4. В чл. 22, ал. 2, т. 2. 3. в графа „ Формиране на таксите ” се добавя изречението „ За деца на 2, 3 и 4 години постоянна такса не се заплаща. ”

§5. В чл. 22 отпада целия текст в ал. 7.

§6. В чл. 22, ал. 9, т. 2 изразът „чиито родители са редовни студенти” се заменя с израза „на които поне един от родителите е редовен студент”.

 

МОТИВИ

  към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан

1.     Причини, които налагат приемането на Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан.

-   С Решение № 601 от 06.03.2003г. на Общински съвет - Тутракан е приета Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан. С Докладна записка от Данаил Николов Николов - Председател на група съветници, е направено предложение за премахване на задължителната постоянна месечна такса в детските градини и яслени групи на територията на Община Тутракан за децата от 2 до 4-годишна възраст. Причините, които налагат това са, че голяма част от децата не посещават детските градини и детските ясли, поради невъзможност на родителите да заплащат посочената задължителна постоянна месечна такса от 8.00 лв. Предвид гореизложеното се налага да се извърши промяна на цитираната наредба като се приеме Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан в частта за посочената месечна такса.

2.     Цели, които се поставят при приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан.

-     Целите са:

1)  подобряване нивото на образователната система, чрез пълно обхващане на всички деца в детските заведения на територията на Общината от най-ранна възраст;

2)  осигуряване на пълна и редовна посещаемост, равен достъп до качествено образование, независимо от финансовите възможности на родителите и настойниците;

3)   облекчаване финансовите тежести на младите семейства по отглеждането и възпитанието на техните деца.

3.    Финансови и други средства, необходими за прилагането на Наредба а изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан.

-   С оглед отпадането на задължението за заплащане на постоянната месечна такса в детските градини и детските ясли на територията на Община Тутракан от родителите и настойниците, последната следва да бъде компенсирана от общинския бюджет.

4.     Очаквани резултати от приемането на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан.

- Поемането на таксите за сметка на общинския бюджет ще допринесе за:

1)   осигуряване на равен достъп до качествено образование за всички деца, независимо от финансовото положение на родителите и настойниците на децата в детските градини и детските ясли на територията на Община Тутракан;

2)     обхващане на всички деца в образователната система от най-ранна

възраст;

3)  облекчаване на финансовите тежести на младите семейства по отглеждането и възпитаването на техните деца.

5.    Анализ на съответствието на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан.

- Предлаганото изменение и допълнение на настоящата Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан е в съответствие и не нарушава основни права и принципи от Правото на Европейския съюз, в това число и от Европейската харта за местното самоуправление.

Предложенията и становищата по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Тутракан на адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 31 в тридесетдневен срок от публикуването на проекта на официалните интернет страниците на Община Тутракан и на Общински съвет - Тутракан.