Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан

15/2/2021
ПРОЕКТ !
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан
 
Приета с Решение № 601 от 06.03.2003 г .Изм.и доп. с Реш. № 26 от 15.12.2003 г, Реш.№,№ 64 и 65 от 26.02.2004 , Реш.№ 111 от 27.05.2004, Реш.№152/30.09.2004г., Реш.№153/30.09.2004г., реш.№184/25.11.2004г., Реш.№204/17.02.2005г., Реш.№227/14.04.2005г., Реш.№234/26.05.2005г., Реш.№312/29.12.2005г., Реш№326/02.02.2006г., Реш.№350/17.03.2006г., Реш№360/04.04.2006г., Реш.№378/01.06.2006г., Реш.№455/31.01.2007г., Реш.№456/31.01.2007г., Реш.№471/15.03.2007г., Реш.№472/15.03.2007г., изм.реш.№65/29.01.2008г., изм.Реш.№97/13.03.2008г., изм.реш.№239/27.11.2008г., изм.реш.№253/18.12.2008г., реш.№279/29.01.2009г., реш.№280/29.01.2009г., Реш.№331/21.04.2009г., изм.реш.№448/01.10.2009г., изм.реш.№484/17.12.2009г., изм.реш№514/28.01.2010г., изм.реш№558/25.03.2010г., изм.реш.№570/29.04.2010г., изм.реш.№774/27.01.2011г ., изм.реш. №70/30. 01. 2012г . Изм. и доп. с Реш. № 153 от 28.06.2012г., Доп. и изм. с Реш . № 229/29.11.2012г., Доп. и изм. с Реш . № 682/27.11.2014г., Доп. с Реш . №705/23.12.2014г., Доп. и изм. с Реш. №788/30.04.2015г., Доп. и изм. с Реш. №831/26.06.2015г., Доп. и изм. с Реш. №923/17.09.2015г., Доп. и изм. с Реш. №96/25.02.2016г., Изм. с Реш. №43 / 25.04.2017г. на Административен съд – Силистра., Изм. и доп. с Реш. №375/27.04.2017г., Изм. с реш. №396 /31.05.2017г., Изм. и доп. с реш. №450/31.08.2017г., Доп. с реш. №464/19.09.2017г./, Изменена с Решение №132/03.12.2018г. на Административен съд- Силистра; Изменена с Решение №758 по Протокол №54 от 28.03.2019г., Изменена и допълнена с Решение №841 по Протокол №60 от 29.08.2019г., Изменена и допълнена с Решение №72 по Протокол №6 от 28.02.2020г.; Изменена и допълнена с Решение №170 по Протокол №14 от 20.08.2020г., Изм. с Решение №217 по Протокол №18 от 26.11.2020г.
 
РАЗДЕЛ III
 
Такси за детски ясли, детски градини и други общински социални услуги
 
§ 1. Чл.22 (2) /изм. и доп. с реш. №450/31.08.2017г.; изм. с реш. №170/20.08.2020г., изм. с реш. №217/26.11.2020г / В детските градини месечната такса се определя, както следва:
1.2. се променя така: „Такси за деца на 2 и 3 години в детски групи, според формата на организация.“
 
1.3. се променя така: „Такса за 4, 5 и 6-годишните деца, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка, за периода от 01 септември до 31 май.“
 
  • в целодневна форма на организация
се променя така:
  1. „Задължителна постоянна месечна такса – няма.
  2. Начислява се само 2,20 лв. на ден за храна.
  3. При осигуряване на финансиране за подпомагане на храненето на децата в задължително предучилищно образование и по чл. 283, ал. 9, ал. 10 и ал. 11 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) за съответната година Кметът в едномесечен срок от определянето с Акт на Министерски съвет (МС) средствата от държавния бюджет внася в Общинския съвет предложение за категориите деца, на които ще се осигури пълно подпомагане на заплащането на такси и за конкретния размер на намалението на таксата на останалите, придружено с проект за решение.“
2.1.Такси за почасова форма на организация в рамките на учебно време от 01.09. до 31.05 се начисляват, както следва:
 
 
 
се променя така:
  • „За децата в яслени групи и деца на 2 и 3  години в групи на детските градини.“
3 часа
Задължителна дневна такса – 1.70 лв. и 0.30 лв. за подкрепителна закуска на присъствен ден.
 
се променя така:
  • „За деца от 4 до 6 години в подготвителните групи на детските градини.“
3 часа
Задължителна дневна такса няма. Начисляват се по 0.30 лв. за подкрепителна закуска на присъствен ден.
2.2.Такси за периода на неучебно време от 01.06 до 14.09
 
се променя така:
  • „За деца в яслени групи и за деца на 2 и 3 години в групи на детските градини“
2,20 лв. на ден за храна.
2.3. се променя така: „Такси за ползване на допълнителни услуги в съботно – неделни дни през учебно време за всички деца /от 2 до 7-год. възраст/.“
4 часа
се променя така: „Постоянна месечна такса от 40,00 лв. и 2,20 лв. на ден за храна. Постоянната такса се заплаща предварително.
 
МОТИВИ
 
към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан
 
1.         Причини, които налагат приемането на Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан.
С Решение № 601 от 06.03.2003г. на Общински съвет – Тутракан е приета Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан, посл. Изменена и допълнена с Решение №217 по Протокол №18 от 26.11.2020г. Приетият нормативен акт урежда условията и редът определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан, в частност  вид и  размер на  „Такси за детски ясли, детски градини и други общински социални услуги”.
Съгласно разпоредбите на чл. 283, ал. 9, ал. 10 и ал. 11 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) държавата подпомага заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование в общинските детски градини и училища. Предоставените на общините за тази цел средства се разходват, както следва: не по-малко от 50% от тях - за пълно подпомагане на заплащането на такси, а останалата част – за намаляване размера на таксите на всички останали родители на децата от възрастовата група. Посоченото ограничение е минимално, т.е. няма законова пречка за пълно освобождаване от  такси да се използват и повече от 50% от предоставените средства. Съгласно чл.283, ал.10 от ЗПУО, условията и редът за пълно и/или частично освобождаване на родителите от заплащане на такси за дейностите по хранене на децата, обхванати в задължителната предучилищна подготовка се определят в общинските наредби за местни такси и цени на услуги по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси.
С Решение № 229 от 17.12.2020 г. Общински съвет – Тутракан даде съгласие за прилагането на задължително предучилищно образование на 4-годишните деца. Така децата, подлежащи на задължително предучилищно образование в общината са на възраст 4, 5 и 6 години. Въведените законодателни промени налагат да се внесат допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан.
 
2.         Цели, които се поставят при приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан.
 
•          подобряване нивото на образователната система, чрез пълно обхващане на всички деца в детските заведения на територията на Общината от най-ранна възраст;
•          осигуряване на пълна и редовна посещаемост, равен достъп до качествено образование, независимо от финансовите възможности на родителите и настойниците;
•          облекчаване финансовите тежести на младите семейства по отглеждането и възпитанието на техните деца.
•          Синхронизиране на Наредбата с горестоящите нормативни актове.
           
3.         Финансови и други средства, необходими за прилагането на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан
Прилагането на предлаганите изменения на Наредбата се осигурява от държавния бюджет.
 
4.         Очаквани резултати от приемането на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан.
•          осигуряване на равен достъп до качествено образование за всички деца, независимо от финансовото положение на родителите и настойниците на децата в детските градини и детските ясли на територията на Община Тутракан;
•          обхващане на всички деца в образователната система от най-ранна възраст;
•          облекчаване на финансовите тежести на младите семейства по отглеждането и възпитаването на техните деца.
5.         Анализ на съответствието на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан.
Предлаганото изменение и допълнение на настоящата Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан е в съответствие и не нарушава основни права и принципи от Правото на Европейския съюз, в това число и от Европейската харта за местното самоуправление.
 
 
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът се публикува на интернет страницата на институцията, като на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Тутракан, на ул. „Трансмариска” №31 или изпращани на е-mail: tutrakan@b-trust.org
 
 
Д-р Димитър Стефанов
Кмет на Община Тутракан