Проект на План-сметка за дейностите, свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на такса битови отпадъци на община Тутракан за 2023г.

18/11/2022
 
СЪОБЩЕНИЕ
 
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ГРАД ТУТРАКАН,
Съгласно чл.62 и чл.66. от Закон за местните данъци и такси, Общински съвет гр. Тутракан следва да определи таксата за битови отпадъци за 2023г. въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за:
а) събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, с изключение на разделното събиране, предварителното съхраняване и транспортирането на битовите отпадъци, попадащи в управлението на масово разпространени отпадъци по Закона за управление на отпадъците - за услугата по чл. 62, т. 1 от ЗМДТ;
б) третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци - за услугата по чл. 62, т. 2 от ЗМДТ;
в) поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени за обществено ползване - за услугата по чл. 62, т. 3 от ЗМДТ;
На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.66, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс, чл.66,ал.1 от Закон за местните данъци и такси, откриваме производство за издаване на общ административен акт – План сметка за дейностите, свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на такса битови отпадъци на Община Тутракан за 2023г, и предложение относно промил на такса битови отпадъци за 2023г. в Община Тутракан по населени места.
Предоставяме на всички заинтересовани лица право да участват в производството като подадат писмени предложения и възражения във връзка с публикувания проект на План-сметка за дейностите, свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на такса битови отпадъци на община Тутракан за 2023г. в срок до 18.12.2022г., 17:00 часа в деловодството на Община Тутракан.
 
 
 
 
   ДАРИНКА ИВАНОВА ИВАНОВА
  Заместник Кмет
  За  Кмет на Община Тутракан,
  съгласно заповед №РД-04-1076/17.11.2022г.