ПРОЕКТ-НАРЕДБА за оределянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тутракан

6/7/2021