Проект на Наредба за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд

26/3/2021
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд
 
           
             I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази Наредба се определят реда и условията за стопанисване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд /ОПФ/ в съответствие с действащата нормативна уредба: Закона за общинската собственост /ЗОС/, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи ЗСПЗЗ/, Правилника за прилагане на закона за  собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/, Закона за задълженията и договорите , Закона за аренда в земеделието, Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет -  гр. Тутракан /НРПУРОИ/ и други свързани с тях нормативни актове.
Чл. 2. (1) Общински поземлен фонд по смисъла на тази Наредба са земеделски земи, собственост на Община Тутракан, и такива придобити с протоколно решение на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, както и тези придобити по закон.
(2) Възникването на правото на собственост върху земите по ал. 1 се установява от  Дирекция "Общинска собственост и стопански дейности"  с акт за общинска собственост.
(3) ОПФ включва земеделски земи с начин на трайно ползване /НТП/ „Нива”, „Лозе”, „Овощна градина”, „Други трайни насаждения”, „Други селищни територии”, „Ерозирана нива”, „Изоставена нива”, Наводнена нива” и „Пасище и мера”.
 
 
       ІІ. ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД
    Чл. 3. (1) Отдаването под наем на земи от ОПФ, в т.ч. и земи, придобити по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ, се извършва чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.
(2) Срокът за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от ОПФ е :
                   1. една стопанска година за земите отдадени под наем на безимотни и малоимотни граждани.
               2. до десет стопански години за свободните нежилищни имоти – частна общинска собственост.
(3) Без търг или конкурс, със заповед на Кмета на Община Тутракан, могат да се отдават земеделски земи за срок от една стопанска година, които:
                   1. са заети с трайни насаждения;
                   2. не са били използвани две или повече стопански години, установено с констативен протокол на комисия по чл. 5, ал. 2 от настоящата наредба;
                   3. в случаите по чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ;
               4. на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, когато земите са пасища, мери или ливади;
       (4) Общинският съвет по предложение на кмета на общината определя маломерни имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една година без търг или конкурс.
Чл. 4. (1) Не наети земеделски земи от ОПФ след проведен оповестен публичен търг или конкурс за отдаване под наем, могат да се отдават под наем за срок от една година на безимотни и малоимотни граждани без търг или конкурс. Не наетите земеделски земи се обявяват публично от общинската администрация чрез местните средства за масова информация и писмени обявления, поставени на подходящи за целта места в общинския център и останалите населени места в срок до 15.08 на текущата година.”
            (2) Обявлението по ал. 1 съдържа най-малко следната информация:
            1. Местонахождение на имота;
                   2. Номер на поземлен имот;
                   3. Площ на поземлен имот;
                   4. Категория на поземлен имот;
                   5. Местност;
                   6. Наемна цена;
                   7. Място и срок за подаване на необходимите документи.
Чл. 5. (1) Безимотни и малоимотни граждани, които желаят да наемат земеделски земи от ОПФ, подават заявление до Кмета на Общината в срок до 30.08. на текущата година, с данни за постоянния и настоящия си адрес, чрез кмета или кметския наместник на съответното населено място, в което се иска земя. В тях се посочва местонахождението и номера на имота и площта, която се иска под наем. Към молбата кандидатите прилагат декларация за членовете на домакинството им и тяхното имотно състояние по образец, утвърден от кмета на общината и служебно изготвено удостоверение за липса на задължения към Общината.
(2) Заявленията се разглеждат от комисия в състав, определен със заповед на Кмета на Община Тутракан. В комисията задължително участва кметът на населеното място или упълномощен от него представител.
(3) След разглеждане на молбите комисията прави предложения по тях, за което се съставя протокол.
(4) Протоколите по предходната алинея се утвърждават от Кмета на Общината, обявяват се на публично място в съответното населено място и съдържат съобщение за срока, в който получилите положителен отговор следва да се явят в съответно населено място за сключване на договор с Община Тутракан.
(5) Максималният размер земеделска земя, която може да се отдаде под наем на безимотни и малоимотни граждани не може да надвишава 10 / десет/ декара. Малоимотните граждани могат да получат под наем такава площ, която заедно със собствената им земя да не надвишава 10 декара.
Чл. 6. (1) В срок до 30 март общинската администрация обявява земите от ОПФ, предвидени за отдаване под наем чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, при начална наемна цена, приета от Общински съвет - гр. Тутракан. Началната годишна наемна цена не може да бъде по-ниска от тази определена в чл. 20, ал. 1 на настоящата Наредба.
(2) Земеделските земи по ал. 1 се обявяват публично чрез местните средства за масова информация и писмени обявления, поставени на подходящи за целта места в сградата на община Тутракан и кметствата на останалите населени места.
(3) Отдаването под наем на земеделски земи от ОПФ по ал. 1 се извършва по реда на глава Четвърта от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - гр. Тутракан.            
       Чл. 7. (1)  Право на участие в публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ имат физически и юридически лица, които нямат задължения към Община Тутракан и нейните звена.
       (2) Не наетите земи от ОПФ, останали след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс и след удовлетворяване исканията на безимотни и малоимотни граждани, се обявяват за отдаване под наем без провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс. Кметът на Община Тутракан издава заповед и сключва договор за една стопанска година.
       Чл. 8. При наличие на споразумителен протокол по чл. 37в от ЗСПЗЗ, земеделската земя се отдава под наем за срок от една стопанска година на арендатора или ползвателя, обработващ масива, в който попада съответният имот от ОПФ, при наем съгласно чл. 20, ал. 1 от настоящата Наредба.
       Чл. 9. (1) Договорът за наем се сключва от Кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице за сроковете, посочени в чл. 3, ал. 2 на настоящата наредба.
       (2) Не се допуска преотдаване на наетата земеделска земя от ОПФ. При нарушение наемодателят е в правото си едностранно да прекрати предсрочно договора, след едномесечно предизвестие, като платеният наем не се връща.
       Чл. 10 Не се отдават под наем свободни земи от ОПФ на лица, които са наемали земи в предходните години и не са заплатили наема или са просрочили дължимите суми.
       Чл. 11. (1) За устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства, на собственици на пчелини, регистрирани по реда на чл. 8 от Закона за пчеларството, може да се учреди право на ползване върху пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд. Правото на ползване се учредява върху свободни маломерни имоти или части от тях, които се определят със ситуационна скица, като се спазват изискванията на Закона за пчеларството. Правото на ползване се учредява без провеждане на търг, по пазарни цени, определени от независим оценител.
        (2) При устройване на постоянен пчелин върху пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд се осигурява не по-малко от 3 кв. м. и не повече от 10 кв. м. площ на едно пчелно семейство, като пчелинът следва да е на разстояние не по-малко от:
                   1. десет км. от регистриран пчелин за производство на елитни пчелни майки и резерватни пчелини;
                   2. пет км. от регистрирани репродуктивни пчелини за производство на племенни пчелни майки;
                   3. три км. от съседни пчелини, регистрирани за отглеждане на пчелни семейства по биологичен начин.
        (3) Постоянните пчелини се регистрират в съответствие с чл. 51, ал. 1 и 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и чл. 8 от Закона за пчеларството. Кошерите и пчелните семейства се идентифицират съгласно чл. 51, ал. 9 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
        (4) Правото на ползване по ал. 1 се учредява от кмета на общината - за пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд.
        (5) За учредяване право на ползване по ал. 1 собственикът на пчелина подава заявление, в което посочва срока, за който желае да му бъде учредено правото на ползване. Заявлението се подава до кмета на общината.
         (6) Въз основа на подаденото заявление се комплектува преписка, към която се прилагат:
                   1. документ, удостоверяващ, че заявителят има регистриран животновъден обект - постоянен пчелин с над 10 пчелни семейства, който е вписан в регистъра по чл. 8 от Закона за пчеларството;
                   2. пазарна оценка на имота, изготвена от независим оценител, за която заявителят е уведомен писмено, с обратна разписка;
                   3. писмено съгласие на заявителя с изготвената от независимия оценител оценка на имота;
                   4. други документи, които се изискват от специални закони.
        (7) Кметът на общината се произнася по заявлението, като издава заповед за учредяване право на ползване или постановява отказ.
        (8) Актът по ал. 8 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
        (9) Цената за учредяване право на ползване по ал. 1 се заплаща в едномесечен срок от влизането в сила на заповедта за учредяване право на ползване. В случай че цената не бъде заплатена в определения срок, правата на лицето, в чиято полза е учредено правото на ползване, се погасяват.
        (10) Въз основа на влязлата в сила заповед за учредяване право на ползване и извършеното плащане кметът на общината сключва договор със заявителя.
        (11) Договорите за учредяване право на ползване върху пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства се сключват за срок, не по-дълъг от 10 години.
        (12) Договорите по ал. 12 се вписват в службата по вписванията по местонахождението на имота и се регистрират в съответната общинска служба по земеделие за сметка на лицето, в чиято полза е учредено правото на ползване.
        (13) Лицата, които са сключили договори за право на ползване за устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства, след изразено писмено съгласие на кмета на общината, могат да изграждат в имота временни спомагателни постройки и съоръжения, свързани с дейността им, които не представляват строежи по смисъла на Закона за устройство на територията.
        (14) В едномесечен срок от изтичането на срока на договора или предсрочното му прекратяване лицата по ал. 14 премахват изградените в имота спомагателни постройки и съоръжения. При неизпълнение на задължението в определения срок правата на собственост върху постройките и съоръженията се упражняват от собственика на имота.
        (15) Правото на ползване се прекратява при условията на чл. 11, ал. 3 от Закона за пчеларството.
        (16) За настаняване или преместване на временен пчелин по смисъла на Закона за пчеларството не се учредява право на ползване върху пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, а се издава разрешение от кмета на общината. Издаването на разрешение е безвъзмездно.
       Чл. 12. (1) Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда, съгласно чл. 24а, ал. 6 и по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм, и при условие, че същите нямат данъчни задължения, задължения към Държавен фонд "Земеделие", държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от същия закон.
 1. По предложение на кмета на общината, Общински съвет - Тутракан определя с решение пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване. Решението на Общински съвет-Тутракан и списъците на имотите за индивидуално ползване, подробно описани по землища, идентификатори по кадастралната карта и кадастралните регистри, начин на трайно ползване и категории, се обявяват на определените за целта места в Община Тутракан и кметствата/кметските наместничества, и се публикуват на интернет страницата на Община Тутракан в срок до 1 март.
 2.  Имотите по ал. 1 се разпределят между правоимащите лица, съгласно изискванията на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ.
 3.  Лицата подават заявление по образец, одобрен от министъра на земеделието, храните и горите, до кмета на Община Тутракан, за регистрираните на територията на общината животновъдни обекти, в срок до 10 март.
 4. Кметът на Община Тутракан назначава комисия в състав от трима до петима членове, един от които-правоспособен юрист и двама резервни членове. Член на комисията не може да бъде лице, което е свързано лице по смисъла на Търговския закон с участник в процедурата или с членове на неговите управителни или контролни органи, за което се представя декларация на председателя на комисията. Комисията определя необходимата за всеки кандидат площ, по реда на ал. 3 и разпределя имотите за всяко землище, като решенията се взимат с мнозинство от броя на членовете й. При разпределението предимство имат кандидати, които до датата на разпределението са ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок. За разпределените имоти комисията съставя протокол в срок до 1 май, който е окончателен само при наличие на необходимата за всяко правоимащо лице площ.
 5. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в землището, в което е регистриран животновъдният обект, към разпределените имоти по реда на ал. З, се извършва допълнително разпределение в съседни землища, които може да се намират и на територията на съседна община или област - при наличие на свободни площи. В случаите, когато допълнителното разпределение на площи се извършва в съседно землище, намиращо се на територията на друга община, разпределението се извършва от общинската комисия по местонахождението на имотите, на която служебно се изпращат копия от документите на заявителя с данни от протокола по ал. 5 за разпределената му площ. Този ред се прилага до изчерпване на имотите от общинския поземлен фонд или до достигане на определената норма, като разпределението се извършва последователно в съседно землище на територията на същата община, на друга съседна община в същата област или на съседна община в друга област. За разпределените имоти съответните комисии съставят протоколи в срок до 1 юни, които са окончателни само при наличие на необходимата за всяко правоимащо лице площ.
 6. Протоколите по ал. 5 и/или по ал. 6 се обявяват в кметството/кметското наместничество и се публикуват на интернет страницата на Община Тутракан и може да се обжалват по отношение на площта на разпределените имоти в 14 - дневен срок пред Районен съд - Тутракан. Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго.
 7. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд след разпределението по ал. 6 в съответното и съседни землище, по заявление от правоимащото лице в срок до 10 юни, комисията по ал. 5 предоставя служебно на министъра на земеделието, храните и горите или оправомощено от него лице протоколите по ал. 5 и/или ал. 6 и копие от заявлението за допълнително разпределение на имоти от държавния поземлен фонд.
 8. Въз основа на протоколите на комисията по ал. 5 и/или по ал. 6 и след заплащане на наемната или арендната цена, кметът на Община Тутракан сключва договори за наем или аренда, при условията на чл. 37и, ал. 12 от ЗСПЗЗ, по цена, определена съгласно чл. 13, ал. 1 от настоящата наредба, с минимален срок 5 стопански години, които съдържат и условията,  посочени в решението на Общински съвет - Тутракан.
Чл. 13. (1) Общински съвет - Тутракан определя наемни и арендни цени за мерите, пасищата и ливадите, въз основа на пазарни оценки, изготвени от лицензиран оценител на земеделски земи, отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители.
 1. Общински съвет - Тутракан определя с решение, прието с мнозинство от общия брой на съветниците:
 1.  размера и местоположението на мерите, пасищата и ливадите за общо и за индивидуално ползване;
 2.  правила за ползването на мерите, пасищата и ливадите на територията на общината.
 1. Правилата за ползване на мерите, пасищата и ливадите съдържат:
 1.  перспективен експлоатационен план за паша;
 2.  частите от мерите, пасищата и ливадите, предназначени за общо и за индивидуално ползване, и тяхното разграничаване;
 3.  частите от мерите, пасищата и ливадите, предназначени предимно за косене;
 4.  прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите;
 5. мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите, пасищата и ливадите, като почистване от храсти и друга нежелана растителност, противоерозионни мероприятия, наторяване, временни ограждения;
 6. ветеринарна профилактика;
 7. частите от мерите, пасищата и ливадите, предназначени за изкуствени пасища, за засяване с подходящи тревни смески;
 8. построяване на навеси;
 9. въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни комплекси;
10. охрана;
11. режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от конкретните дадености на топографски, почвени, климатични и други физически условия, и на развитието на животновъдството на територията на общината;
12. карта за ползването на мерите, пасищата и ливадите по физически блокове, определени в Системата за идентификация на земеделските парцели.
(4) Общински съвет - Тутракан ежегодно приема решение с мнозинство от общия брой на съветниците за предоставяне и актуализиране на ползването на мерите, пасищата и ливадите, което съдържа:
1. годишен план за паша;
2. съгласие за предоставяне на мерите, пасищата и ливадите за общо и индивидуално ползване;
3. задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на мерите, пасищата и ливадите.
Чл. 14. (1) Останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, определени за индивидуално ползване, се отдават под наем чрез публичен търг, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ по реда на Глава Четвърта от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Тутракан /НРПУРОИ/.
(2) Началната тръжна цена е пазарната цена, определена съгласно чл. 13, ал. 1 от настоящата наредба.
(3) Въз основа на резултатите от публичния търг кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице, издава заповед и сключва договор за една стопанска година.
Чл. 15. (1) Останалите след провеждане на търга по чл. 14 от наредбата свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, се отдават чрез публичен търг на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по реда на Глава Четвърта от НРПУРОИ.
 (2) Началната тръжна цена е пазарната цена, определена съгласно чл. 13, ал. 1 от настоящата наредба.
(3) Въз основа на резултатите от публичния търг кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице, издава заповед и сключва договор за една стопанска година.
Чл. 16. Община Тутракан прекратява договорите за наем и аренда за имоти по чл. 19 от ЗСПЗЗ, сключени по реда на чл. 37и, ал. 12 от същия закон и предоставени от Общински съвет-Тутракан по реда на §27 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, след издаване на решението на Общинска служба по земеделие - гр. Тутракан и изтичане на стопанската година, в която е издадено решението.
Чл. 17. (1) Собствеността върху пасищата и мерите е публична и може да се  обявява за частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост в случаите, предвидени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за опазване на земеделските земи.
(2) Върху пасищата и мерите  могат да се учредяват ограничени вещни права и сервитути, съгласно чл. 25, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
       Чл. 18. Земеделските земи по чл. 3, ал. 3, т. 2 от настоящата наредба могат да се предоставят под наем след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс за срок до 10 /десет/ стопански години, първите три от които са гратисен период и за тях не се заплаща наем. За останалия период се заплаща наем  в размер на достигнатата  на търга цена.
       Чл. 19. (1) С решение на Общинския съвет могат да се отдават под наем без търг или конкурс на търговски дружества земеделски земи от ОПФ, необходими като терени за временно ползване, за спомагателни и допълнителни площадки, комуникации и други, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на обекти на техническата инфраструктура, за срока на ремонтно-строителните дейности. В решението се посочва годишната наемна цена.
         (2) Въз основа на решението на Общинския съвет по ал. 1 се сключва договор за наем от Кмета на Общината.
      
         III. НАЕМНИ ЦЕНИ И ОТНОШЕНИЯ
Чл. 20. (1) Началният размер на годишната наемна цена за 1 (един) декар земя от ОПФ по категории е както следва:
                   I V категория – 60,00 лв./дка.
                   VI категория – 50,00 лв./дка.”.
(2) Наемът на земи от ОПФ, заети с трайни насаждения ( лозя и овощни дървета ), е равен на средната тръжна цена от проведените търгове за последната календарна година за съответното землище.
Чл. 21. Наемът за съответната стопанска година се изплаща еднократно преди подписване на  договора, когато е едногодишен. А за договори със срок, по-дълъг от една година, наемът се заплаща преди началото на съответната стопанска година.
Чл. 22. Наемателите се задължават да извършват следните допълнителни плащания, чиито размери се определят както следва:
1. Такса за консумативни материали - 1/един/ лев за брой имот.
Чл. 23. Всички плащания по чл. 20 и чл. 22 се извършват в касата на съответното кметство или общинския център при подписване на договора. Отказът от тях се счита като отказ от наемане на предоставената земя.
Чл. 24. Когато върху наетите земи има предварително извършени почвообработки и сеитба, разходите се заплащат от наемателите на организациите, извършили обработката, по калкулативен път. Споровете по калкулациите се решават със споразумение между спорещите, а при невъзможност – по съдебен ред.
Чл. 25. Наемателите са длъжни да използват наетите земи по предназначението им, да опазват археологическите обекти, паметниците на културата, електроенергийните и други съоръжения и инсталации и да предпазват земите от ерозия, заблатяване и замърсяване, да спазват агротехническите изисквания и нормативи, да не напояват земите със замърсени води и да не унищожават трайните насаждения и единичните групи дървета.  
          
 
           ІV. РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ОПФ
    Чл. 26. Разпореждането със земеделски земи от Общинския поземлен фонд – ЧОС, се осъществява чрез: продажба, замяна и обезщетяване на собственици и учредяване на ограничени вещни права в случаите предвидени в закона.
    Чл. 27. Продажбата на земеделски земи от Общинския поземлен фонд се извършва по реда на ЗОС и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - гр. Тутракан.
     Чл. 28. (1) Със земеделските земи, придобити от Общината по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ, по мотивирано искане на ОСЗ, със заповед на Кмета на Общината, без решение на Общинския съвет, се извършва обезщетяване на собственици, изпълнение на съдебни решения за признаване правото на собственост и се предоставят за установяване на граници на земеделски имоти, за които е издадено  решение на ОСЗ за признаване правото за възстановяване на  собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници.
     (2) Разпоредителни сделки със земите по ал. 1 могат да се извършват по решение на Общинския съвет, прието с мнозинство три четвърти от общия брой на съветниците, когато земите са необходими за изпълнение на проекти за уедряване на земеделските земи в землищата на територията на общината и изпълнение на обекти от техническата инфраструктура, както и на други проекти, предвидени със закон.
   Чл. 29. При разпоредителни сделки със земеделски земи от ОПФ, Кметът на Общината възлага изготвянето на оценките на имотите на лицензиран оценител.
   
   V. АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
    Чл. 30. (1) За нарушаване на разпоредбите на тази наредба, се налага административно наказание – глоба от 100 /сто/ до 500 /петстотин/ лева, освен ако по закон не е предвидено друго наказание.
       (2) Актовете за нарушения по настоящата наредба се съставят от упълномощени от Кмета на Общината служители на общинската администрация.
       (3) Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината или неговия заместник въз основа на актовете, съставени по предходната алинея.
       Чл. 31. Административно-наказателното производство по настоящата Наредба се осъществява по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
       Чл. 32. При констатирани нарушения на селскостопанското производство, водещи до увреждане на наетите земи, наемателите изплащат на Общината установените от специална комисия щети.
 
      ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. „Малоимотни граждани” по смисъла на тази Наредба са лицата, които се занимават основно със земеделско производство и притежават земеделска земя до 8 дка или общо за домакинството до 10 дка, когато то се състои от повече от един член /ППЗСПЗЗ/.
§ 2. „Стопанска година” е времето от 1 октомври на текущата година до 30 септември на следващата година.
§ 3. (1) Договорът за наем влиза в сила от датата на подписването му.
       (2) Крайният срок на договора  съвпада с края на стопанската година.
§4. Стопанисването, управлението и разпореждането с училищни земи се осъществява от директора и училищното настоятелство. При закриване на училища в населените места, училищните земи се придобиват от Общината.
 
    ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. За неуредени с тази Наредба въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за общинската собственост /ЗОС/, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи ЗСПЗЗ/, Правилника за прилагане на закона за  собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/, Закона за задълженията и договорите , Закона за аренда в земеделието, Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет -  гр. Тутракан /НРПУРОИ/ и други свързани с тях нормативни актове.
§2. Тази Наредба е приета на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 76, ал. 3 и чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), и влиза в сила от момента на разгласяването й чрез публикуване на интернет страницата на Общински съвет – гр. Тутракан, съгласно чл. 78, ал. 3 АПК и чл. 37, ал. 3 от  ЗНА.
§ 3. Тази наредба е приета с Решение № ............., взето с Протокол № ....... от .................. г. на Общински съвет – гр. Тутракан.
 
 
МОТИВИ
Към Проект на Наредба за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд
 
            1. Причини, налагащи приемането на нова Наредба за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд
            Във връзка с Решение № 42 от 29.06.2020г. на Административен съд – Силистра, постановено по Протест на Окръжна прокуратура – Силистра, се установи, че при първоначалното приемане на Наредба за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд, приета с Решение № 553 по Протокол № 45/ 25.03.2010г. и следващи изменения, са налице съществени нарушения на административнопроизводствените правила, изразяващи се в неспазване на законовия регламент на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ в приложимата му редакция към ДВ, бр.46/07г., тъй като липсват доказателства за публикуване на проекта на интернет страницата на Общината заедно с мотивите.
 
            2. Цели, които се поставят:
            Проектът на новата Наредба за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд цели:
            1) постигане на ясна регламентация в уредбата на обществените отношения, касаещи стопанисването, управлението и разпореждането със земи от общинския поземлен фонд на Община Тутракан;
            2) ясен регламент относно реда и отговорните лица, които участват в процедурите по стопанисването, управлението и разпореждането със земи от общинския поземлен фонд на Община Тутракан;
            3) определяне на процедурите по отдаване под наем или аренда на земи от общинския поземлен фонд на Община Тутракан.
 
            3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
            За предлаганата нова Наредба за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд не са необходими финансови или други средства.
 
            4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива:
            С приемането на настоящия Проект на Наредба за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд се очаква защита на обществения интерес, гарантиране за всички граждани и юридически лица на еднакви правни условия за стопанска дейност, гарантиране на по-висока ефективност при прилагането на разпоредбите на ЗОС, ЗСПЗЗ, ППЗСПЗЗ и др. нормативни актове от по-висока степен. Наредбата ще създаде яснота, точност и прозрачност в отношения, свързани със стопанисването, управлението и разпореждането със земи от общинския поземлен фонд, ще увеличи предвидимостта в дейността на администрацията чрез прилагане по приоритети на нормативната уредба от по-висока степен и конкретно определени субективни права и задължения на административния орган и на участниците в провежданите процедури.
 
            5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз:
            Предлаганият проект на Наредба за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд е подзаконов нормативен акт е съобразен с българското и европейското законодателство. Предлаганият Проект на Наредба е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.
 
 
            На основание чл. 26, ал. 4 и ал. 5 от Закона за нормативните актове и чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, заинтересованите лица могат в 30-дневен срок от публикуване на настоящия Проект на Наредба за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд на официалната интернет страница на Община Тутракан да представят своите писмени предложения и становища по проекта:
            1) в Информационния център на Община Тутракан на адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31; или
            2) на електронната поща на Община Тутракан: tutrakan@b-trust.org .