ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗАОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТАНА ОБЩИНА ТУТРАКАН

24/7/2020
ПРОЕКТ
 
НАРЕДБА
ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗАОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТАНА ОБЩИНА ТУТРАКАН
 
РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Чл.1. (1) С тази наредба се уреждат редът и условията за отглеждане на селскостопански животни в строителните граници на населените места на територията на община Тутракан, както и взаимоотношенията между общинската администрация при Община Тутракан, Областна дирекция по безопасност на храните – Силистра (ОДБХ), служители на отдел „Инфраструктура и опазване на околната среда” към Община Тутракан и собствениците на селскостопански животни.
(2) Разпоредбите на тази наредба са задължителни за всички лица на територията на общината, свързани с дейностите по ал. 1.
Чл.2. (1) По смисъла на тази наредба „отглеждане за лични нужди” е отглеждането на селскостопански животни в обем съгласно чл. 4а  от Наредба No 44 от 20.04.2006г. за ветеринарно медицинските изисквания към животновъдните обекти.
Чл.3. По смисъла на тази наредба „отглеждането на селскостопански животни със
стопанска цел” е отглеждането на селскостопански животни в обем, надвишаващ обема по чл.4а от Наредба No 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.
Чл.4. Отглеждането на пчелни семейства се извършва в съответствие с разпоредбите на
Закона за пчеларството,  Наредба № 44 от 20.04.2006г за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти  и  Наредба № 10 от 01.04.2015г. от МЗХ .
Чл.5. Всички останали животни, за които се изисква специално разрешение от РИОСВ
(охлюви, земноводни, влечуги, калифорнийски червей, аквакултури др.), след получаване на съответното разрешително.
 
РАЗДЕЛ II
ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ. ТРАНСПОРТИРАНЕ НАСЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ.
 
Чл.6. (1) Животните (ЕПЖ, ДПЖ, Свине и еднокопитни) подлежат на идентификация съгласно чл. 51 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД):
(2) Собствениците на животни по ал.1 от наредбата са длъжни да ги идентифицират чрез поставяне на Индивидуален идентификатор одобрен от БАБХ и/или ветеринарномедицински паспорт, издаден от Областна дирекция по безопасност на храните – Силистра или развъдни асоциации.
(3) Забранява се транспортирането на селскостопански животни да се извършва на територията на община Тутракан без ветеринарномедицинско свидетелство, а за едрите преживни и еднокопитни животни – и с ветеринарномедицински паспорт.
(4) Животните се транспортират при условия, гарантиращи здравето, физиологичните и поведенческите им нужди в специализирани,  лицензирани транспортни средства, а болни животни или животни, които са били в контакт с болни животни, само с писмено разпореждане на ветеринарен лекар.
 
 
 
 
 
РАЗДЕЛ ІІІ
ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ ЗА ЛИЧНИ НУЖДИ
 
Чл.7. Отглеждането на селскостопански животни за лични нужди е допустимо в поземлени имоти с жилищно предназначение, намиращи се в строителните граници на населените места на територията на община Тутракан в обем определен в Наредба 44 от 20.04.2006г. за ветеринарно медицинските изисквания към животновъдните обекти и регистрирани по реда на чл. 137 от ЗВД.
Чл.8. Лицата, които отглеждат селскостопански животни, са длъжни:
(1).Да осигуряват условията, грижите и вниманието, съобразени с естествените им нужди, според вида и породата им, а именно:
а) пространство за настаняване и оборудване, отговарящи на физиологичните и поведенческите особености на животните;
б) подходящ микроклимат - помещенията да са с подходяща температура, влажност и движение на въздуха, проветряване и осветление;
в) необходимите количества подходяща храна, вода, които да ги поддържат в добро здравословно състояние;
г) свободен достъп до местата за хранене и поене;
д) необходимото пространство и свобода на движение;
е) подходящи съдове за хранене и поене, поставени по начин, който не позволява замърсяването им и намалява до минимум агресивната конкуренция между животните;
(2). Да ги обезпаразитяват, ваксинират и да им осигуряват редовно профилактично и ветеринарномедицинско обслужване и незабавно лечение при заболяване или нараняване;
3.Да се грижат за здравето на животните, да ги предпазват от болка и страдание;
4.Да осигуряват наблюдение върху здравословното им състояние.
5.Да предприемат всички мерки за предотвратяване неконтролирано напускане на границите на имота от животните.
Чл.9. Придвижването на селскостопанските животни на територията на селата на община Тутракан и извеждането им на паша се извършва по маршрути, определени със заповед от кмет на кметство или кметския наместник.
Чл.10.  (1) Собствениците, които отглеждат селскостопански животни за лични нужди са длъжни да осигурят необходимите условия за безопасността на движението и недопускане на замърсяване при придвижване на животните по улици и пътища на територията на общината (когато липсва друга възможност за придвижване).
(2) Собствениците на животни носят административнонаказателна отговорност при причинени щети в имоти на други физически и юридически лица. Щетите се установяват по реда на Закона за опазване на селскостопанското имущество, ЗАНН и други нормативни актове.
Чл.11. (1) Отглеждането на селскостопански животни за лични нужди се извършва в ограден двор, в сгради и постройки, отговарящи на следните изисквания:
1. Помещенията за отглеждане на селскостопански животни и птици се разполагат в имота на разстояние, отговарящо на изискванията на Закона за устройство на територията  за отстояние от съседни имоти и жилищни/нежилищни сгради.
2. Местоположението и вида на стопанските сгради за отглеждане на животни и птици за лични нужди в урегулирани поземлени имоти се определят и съгласуват от специализираните служби на община Тутракан съобразно ЗУТ.
(2) Заустването на отпадни води от животновъдни постройки в канализационната мрежа става само с разрешение на “ Водоснабдяване и канализация” ООД – Тутракан, изразено в писмена форма. В населените места, където няма изградена канализация, заустването на отпадните води се извършва в септична яма или друго пречиствателно съоръжение, изградено в същия имот при спазване на нормативните изисквания.
(3) Собствениците на селскостопански животни осигуряват в своя двор съоръжения за временно депониране (съхранение) на животинските отпадъци (тор), отговарящи на следните изисквания:
1.Течен оборски тор-стопанството трябва да разполага с добре построено съоръжение или резервоар за течен оборски тор. Съхранението на течния оборски тор да се извършва в зависимост от броя на животните за период от 6 месеца. Да не се изграждат съоръжения за съхранение на течен оборски тор в близост до водни обекти. Препоръчва се разстоянието до тях да е най-малко 20 м.
2.Твърд оборски тор:
а) при пасищно отглеждане на животни капацитетът на изградените съоръжения да е достатъчен за съхраняване на генерирания в стопанството оборски тор, най-малко за 4 месеца
б) при оборно отглеждане на животни, капацитетът на изградените съоръжения да е достатъчен за съхраняване на генерирания в стопанството оборски тор, най-малко за 6 месеца.
3.Торовата маса се използва по начин, непозволяващ замърсяване на почвата и околната среда, или се депонира от собственика на животното (животните) в собствен имот, отстоящ най-малко на 300 метра от строителните граници на населеното място, както и в поземлени имоти с неземеделско предназначение, разположени извън строителните граници на населеното място при спазване на Наредба №2 от 2007 за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.
(4) Собствениците се задължават да поддържат помещенията и прилежащите към тях дворове и терени чисти, в добро хигиенно състояние и периодично да извършват дезинфекция и дезинсекция на същите.
(5) Не се допуска натрупването на оборски тор в постройките за отглеждане на животни и прилежащата към тях свободна дворна площ за разходка, като торовата маса ежедневно се събира в съоръженията по ал.3 и същите периодично се почистват.
(6) Временно съхранение на торова маса в чужд или съсобствен поземлен имот се допуска само при наличие на писмено съгласие от собственика на имота с нотариална заверка на подписа, договор за наем или друг документ, удостоверяващ ползването на имота.
(7) Кмета на съответното населено място определя със заповед местата за депониране на тора, когато това се прави извън личния двор на стопаните на селскостопанските животни.
Чл.12. Отглеждането  на животни в съсобствени парцели се извършва с писменото съгласие на всички съсобственици с нотариална заверка на подписите.
Чл.13. Забранява се :
1. Отглеждането и придвижването на селскостопанските животни на територията на Община Тутракан, ако не са идентифицирани и на които не са изпълнени мерките, предвидени в програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози.
2. Движението на еднокопитни животни, използвани за животинска тяга на пътни превозни средства по улиците на населените места и пътна мрежа без здравен ветеринарно-медицински паспорт и предпазна престилка.
3. Влизането, преминаването и паша на животни в земи с посеви, трайни или цветни насаждения, освен в случаите на собственост или учредено вещно право върху земята.
4. Влизането, преминаването и паша на животни на пасища, мери и ливади, при липса на правни основания за това.
5. Отглеждането, преминаването, престоя и пашата на селскостопански животни
и  птици в обществени озеленени площи на жилищните територии, в това число всички паркове, градини, улично озеленяване, извън селищно озеленяване и паркове, гробищни паркове, спортни обекти, в междублоковите пространства, в дворовете на заведения за болнична помощ, училища, детски градини и детски ясли и заведения за социални грижи, сметища и торища, санитарно-охранителни зони на водоизточници и водоснабдителни съоръжения;
6. Придвижването на селскостопански животни по улиците на населените места, освен ако няма друга възможност.
7. Изхвърлянето на торова маса в съдовете за събиране на битови отпадъци и върху площи общинска или държавна собственост в границите на населените места, замърсяване на обществени места и пътища с оборски тор, торова течност и животински екскременти.
8. Клането на животни и обработката на животински продукти на обществени места (по тротоарите, улиците, площадите и др.)
9.Оставянето на животни без надзор, както и свободното им придвижване (без придружител).
Чл.14. Животновъдните обекти, в които се отглеждат животни с цел добив на суровини и храни за лична консумация, се определят като лично стопанство и собствениците им нямат право да предлагат на пазара произведените в обекта суровини и храни.
Чл.15. Животинските трупове, продукти и отпадъци от животински произход се събират, транспортират, съхраняват, обработват, преработват или обезвреждат в съответствие с нормативните изисквания, по начин, който гарантира пълна безопасност за здравето на хората и животните и опазване на околната среда.
 
РАЗДЕЛ ІV
ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ
СЪС СТОПАНСКА ЦЕЛ
 
Чл.16. Отглеждането на селскостопански животни със стопанска цел е разрешено извън територията на населените места в Община Тутракан, като се извършва в сгради, предназначени за отглеждане на съответния вид животни.
 (1)Отглеждането на селскостопански животни със стопанска цел се извършва  в обекти, регистрирани в БАБХ, по реда на чл. 137 от ЗВД.
Чл.17. (1) Обекти за отглеждане на селскостопански животни със стопанска цел е допустимо само извън строителните граници на населените места. По изключение е допустимо промишлено отглеждане на селскостопански животни в сгради, въведени в експлоатация със съответното предназначение по реда на Закона за устройство на територията.
(2 ) Отглеждане на селскостопански животни със стопанска цел, е допустимо и в сгради, представляващи търпими строежи по смисъла на Закона за устройство на територията. За установяването на режим на търпимост следва да се докаже по предвидения в Закона за устройство на територията ред, че сградата се е ползвала със съответното конкретно предназначение преди 31.03.2001г.
(3) Извършването на строителни работи във връзка с привеждане на животновъдните обекти в съответствие с нормативните изисквания за извършване на конкретната животновъдна дейност се разрешава по реда на Закона за устройство на територията.
Чл.18. При отглеждане на селскостопански животни със стопанска цел, собствениците на животновъдни обекти упражняват дейността си съобразно разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) и подзаконовите нормативни актове по приложението му.
Чл.19. При отглеждане на селскостопански животни със стопанска цел собствениците на животновъдни обекти са длъжни да организират и извършват депонирането на животинските отпадъци в съответствие с разпоредбите на чл.11 от настоящата наредба, както и да спазват принципите на добри земеделски практики.
Чл.20. Собствениците на животновъдни обекти за отглеждане на селскостопански
животни със стопанска цел са длъжни да спазват разпоредбите на чл.8, чл. 9 и чл. 15
от настоящата наредба.
Чл.21. (1)_Животновъдните обекти, в които се отглеждат животни с цел добив на суровини и храни, които се предлагат на пазара, се определят като ферми и се регистрират по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(2)Собствениците или ползвателите на животновъдни обекти подават заявление за регистрация по образец до ОДБХ – Силистра по реда на чл. 137 от ЗВД.
(3) Собствениците или ползвателите на животновъдни обекти с изключение на животновъдни обекти лични стопанства, подават заявление за издаване на становище до Община Тутракан, към което прилагат копие от документ за собственост или право на ползване на обекта.
 
 
РАЗДЕЛ V
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТОВЕТЕ И КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ
 
Чл.22.Кметовете и кметските наместници в община Тутракан:
1. съдействат за изпълнението на мерките за профилактика, ограничаване и
ликвидиране на болестите по животните;
2. районират пасищата и водопоите в зависимост от епизоотичната обстановка, а при необходимост-забраняват използването им;
3. предприемат мерки за недопускане на животни в депата за отпадъци;
4. организират събирането на умрелите безстопанствени животни съгласно изискванията на Регламент (ЕО) No 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) No 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти) (ОВ, L 300/1 от 14 ноември 2009 г.), наричан по - нататък "Регламент (ЕО) No 1069/2009";
5. предприема действия за събиране и унищожаване  странични животински продукти извън обекти описани по чл.259, ал. 1 и 2 и инсталациите по чл. 259а на ЗВД  в случаите, определени в чл. 19, парграф 1 от Регламент (ЕО) № 1069/2009
6. предприемат мерки за недопускане използване на общински пасища и места за
водопой от животни, които не са идентифицирани и на които не са извършени мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози;
7. предприемат мерки за недопускане на свободно движение на животни по улиците на населените места;
8. определят маршрута на движение на животните от сборни стада по улиците на
населените места.
9. осъществяват контрол за спазване на наредбата.
10. Кметовете и кметските наместници са длъжни да  организират ежегодно в срок до 20 октомври извършването на инвентаризация на животните в животновъдните обекти - лични стопанства, и изготвят списък, който съдържа имената на собствениците на животни, броя, вида и категорията на животните от животновъдните обекти; в срок до 7 работни дни от извършване на инвентаризацията предават списъка на официалния ветеринарен лекар, отговарящ за съответната община, и го поставят на видно място.
 
 
РАЗДЕЛVІ
КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ
 
Чл.23. Контролни органи по смисъла на Наредбата са Кмета на община Тутракан, кметовете на населени места или упълномощените от тях длъжностни лица, както и служители на дирекция „Инфраструктура и опазване на околната среда ” към Община Тутракан.
Чл.24. Контролните органи извършват проверки по постъпили писмени молби, жалби и
сигнали за нарушения на наредбата, подадени от държавни органи, физически и юридически лица съгласно гл.8, Предложения и сигнали  от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.
Чл.25. (1) В изпълнение на своите правомощия контролните органи дават предписания за отстраняване на констатираните нередности, като определят срок за отстраняването им.
(2) За констатирани нарушения по Наредбата , както и за неизпълнение на дадени преди това предписания, съгласно чл.37 от ЗАНН контролните органи съставят актове, въз основа на които, съгласно чл.22, ал.4 от ЗМСМА, се издават наказателни постановления  от кмета на Общината или упълномощен негов заместник.
 
Чл.26 (1) На лице, които нарушат разпоредбите на чл.6, 8, 9, 10, 11 и 12 се налага глоба, съответно имуществена санкция в размер от 50 до 100 лева.
(2) Когато нарушенията по ал.(1) е извършено повторно, глобата, съответно имуществената санкция е в размер от 100 до 300 лева.
 
Чл.27 (1) На лице, което наруши разпоредбите  на чл. 13, 14 и 15 се налага глоба, съответно имуществена санкция в размер от 100 до 200 лв.
(2) Когато нарушенията по ал.(1) е извършено повторно, глобата, съответно имуществената санкция е в размер от 300 до 600 лева.
 
Чл.28  (1) На лице, което наруши разпоредбите  на чл. 16, 17, 19,20 и 21 се налага глоба, съответно имуществена санкция в размер от 150 до 300 лв.
(2) Когато нарушенията по ал.(1) е извършено повторно, глобата, съответно имуществената санкция е в размер от 300 до 600 лева.
 
 (3) Размерът на глобата се определя от наказващия орган съобразно с тежестта на нарушението и степента на виновност на нарушителя.
(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления става по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).
Чл.26. За всички неуредени въпроси в тази наредба се прилагат условията на действащите в Република България нормативни актове в тази област.
 
РАЗДЕЛ VІІ
ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
§1. (1) По смисъла на наредбата:
1. „Селскостопански животниса едри преживни животни, дребни преживни животни, свине, еднокопитни животни, зайци, птици, риби и пчелни семейства, отглеждани и развъждани със селскостопанска цел за производство на животински продукти, други селскостопански цели или за работа.
2. „Животновъден обект” е всяко място, където временно или постоянно се отглеждат или настаняват животни, с изключение на ветеринарни клиники или амбулатории.
3. „Торова маса“ - количеството животновъдни екскременти и урина получена при отглеждането на  селскостопански животни.
4. Отглеждане на животни за "Лични нужди" е отглеждане на продуктивни животни в лични стопанства с цел добив на суровини и храни за лична употреба.
5. Отглеждане на селскостопански животни със стопанска цел  е  отглеждането на продуктивни животни в обем надвишаващ обема за лични нужди.
(2)Използвани съкращения:
БАБХ–Българска агенция по безопасност на храните;
РЗИ–Регионална здравна инспекция;
РИОСВ–Регионална инспекция по околната среда и водите;
ЗВД–Закон за ветеринарномедицинска дейност;
ЗАНН–Закон за административните нарушения и наказания;
ЗМСМА–Закон за местното самоуправление и местната администрация.
 
 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
§2.Настоящата наредба е в сила за новорегистрирани животновъдни обекти. Заварените
правоотношения и положения на вече изградени и функциониращи животновъдни обекти на територията на Община Тутракан запазват своя статут.
 
§3.Наредбата за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на
територията на община Тутракан, се издава на основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.133, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
 
§4.Настоящата Наредба влиза в сила 3/три/дни след обнародването й в местен ежедневник.
 
 
М О Т И В И
 
КЪМ ПРОЕКТА НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН
(съгласно изискванията на чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от ЗНА)
 
  1.   Причини, налагащи промяната на подзаконовия нормативен акт:
Правни основания:       
чл.21, ал.2 от ЗМСМА
чл.7, ал.2, чл.8, чл.11, ал.3, чл.26 и чл.28 от ЗНА
чл.76-78 от АПК
 
1. На територията на община Тутракан до момента няма действаща Наредба за реда и условията при отглеждане на селскостопански  животни. С промените в създадените нови законодателни изисквания към условията за отглеждане на животните и съответните структурни промени на органите контролиращи тяхното приложение се обосновава необходимостта от приемане на  Наредба за реда и условията при отглеждане на селскостопански животни на територията на община Тутракан.
2. При издаване на удостоверения за регистрация на животновъдни обекти по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) се изисква писмено становище от съответната община за съответствието на този обект с действащата към момента общинска наредба, по отношението на разположението на сградите и съоръженията в жилищната среда, условията за съхранение на торовия отпадък и предотвратяване на замърсяването на селището, както и по отношение на броя и вида на отглежданите животни.
3. Промените в нормативната база – Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД); Закона за животновъдството (ЗЖ); Закона за защита на животните (ЗЗЖ); Закона за опазване на околната среда (ЗООС); Закона за устройство на територията, Закона за пчеларството, Наредба №44/20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти и Наредба №22/10.02.2006 г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, и на специфичнорискови материали извън обектите, регистрирани в ОДБХ, налагат приемането на нова актуална Наредба, която да регламентира реда и условията при отглеждането на животни на територията на община Тутракан.
Цели, които се поставят:
В Наредбата да бъдат отразени измененията в нормативната уредба, като се регламентират конкретни изисквания към собствениците на животни на територията на Общината с действащата нормативна уредба.
  1. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Проектът на промяна на Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни на територията на община Тутракан, не изисква финансови и други средства.
  1. Очаквани резултати от прилагането:
Пълно съответствие на Наредбата за реда и условията при отглеждането на животни на територията на община Тутракан с действащата нормативна уредба. Подобряване на контрола върху отглеждането на селскостопански животни  на територията на Община Тутракан. Предотвратяване на  нерегламентирано изхвърляне на животински отпадъци. Подобряване на  хигиенните условия в населените места на територията на общината.
  1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Предлаганият проект на Наредба е в съответствие и не нарушава основни правила и принципи от правото на Европейския съюз.
 
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът се публикува на интернет страницата на институцията, като на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Тутракан, на ул. „Трансмариска” №31 или изпращани на е-mail: tutrakan@b-trust.org
 
 
Димитър Стефанов
Кмет на Община Тутракан