ПРОЕКТ-НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

19/1/2021
ПРОЕКТ!
 
 
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
НА
НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА
 
Приета с Решение № 213 по Протокол № 18 от 30 октомври 2008 година изм. с Реш. №515/28.01.2010г. , изм. с Реш. № 840 по Протокол № 64 от 26 май 2011г.   изм. с Реш. № 63 /30.01.2012г., доп. с Решение  №85 по Протокол №5 от 21.01.2016г., изм. и доп. с Решение №627 по Протокол №44 от 26.07.2018г.
 
 
  §1.  В чл.14, ал. 1, т. 4 текстът: 1000 лв. се заменя с израза 2000 лв.;
 
  §2.  В чл. 41, ал. 3, т. 2 текстът: „10 години“ се заменя с израза  „5 години“.
 
МОТИВИ
Към Проект на Наредба за изменение и допълнение  на НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА
Приета с Решение № 213 по Протокол № 18 от 30 октомври 2008 година, изм. с Реш. № 515/28.01.2010г. , изм. с Реш. № 840 по Протокол № 64 от 26 май 2011г.,   изм. с Реш. № 63 /30.01.2012г., доп. с Решение  №85 по Протокол №5 от 21.01.2016г., изм. и доп. с Решение № 627 по Протокол № 44 от 26.07.2018г.   
 
 1. Причини, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища.
 • С Решение № 213 по протокол № 18 от 30 октомври 2008 година е приета Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища. С оглед настъпили законодателни промени  относно размера на минималната работна заплата и прецизиране на някои текстове, Комисията по чл. 18, ал. 1 от НРУУРОЖ, назначена със Заповед № РД-04-650/13.08.2020 г. на Кмета на Община Тутракан, е предложила в Протокол № 7/ 16.12.2020 г. приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища.
 
 1. Цели, които се поставят при приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища.
 • Целите са:
 1. Възможност за гражданите на Община Тутракан да могат да закупят обитаваното от тях общинско жилище в по-кратък срок;
 2. Разширяване на кръга от граждани, които могат да кандидатстват за общинско жилище.
 
 1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища.
 • Не са необходими финансови средства за прилагането на  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища.
 
 1. Очаквани резултати от приемането на   Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища.
 • Очаква се завишаване на интереса от страна на гражданите, настанени в общински жилища, към закупуването им;
 • Очаква се повишаване на приходите на Община Тутракан;
 • Очаква се повишаване на броя кандидати за общински жилища.
 
 1. Анализ на  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища за съответствие с правото на Европейския съюз.
 • Предлаганото изменение и допълнение на настоящата Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища е в съответствие и не нарушава основни права и принципи от Правото на Европейския съюз, в това число и от Европейската харта за местното самоуправление.
 
 
Предложенията и становищатапо проекта на   Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища могат да бъдат депозиранив деловодството на Община Тутракан на адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31 в тридесет дневен срок от публикуването на проекта на официалните интернет страници на Община Тутракан и на Общински съвет – Тутракан или на ел. поща на Община Тутракан: tutrakan@b-trust.org
 
 
 
д-р димитър стефанов
Кмет на Община Тутракан

Прикачени файлове