ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН

4/7/2023
ПРОЕКТ НА
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН
Приета с Решение № 601 от 06.03.2003 г .Изм.и доп. с Реш. № 26 от 15.12.2003 г,Реш.№,№ 64 и 65 от 26.02.2004 ,Реш.№ 111 от 27.05.2004, Реш.№152/30.09.2004г., Реш.№153/30.09.2004г., реш.№184/25.11.2004г., Реш.№204/17.02.2005г., Реш.№227/14.04.2005г. , Реш.№234/26.05.2005г. ,Реш.№312/29.12.2005г. ,Реш № 326/  02.02.2006г.,Реш№350/17.03.2006г.,Реш№360/04.04.2006г.Реш.№378/01.06.2006г.,Реш.№455/31.01.2007г.,Реш.№456/31.01.2007г.,Реш.№471/15.03.2007г.,Реш.№472/15.03.2007г.изм.реш.№65/29.01.2008г.изм.Реш.№97/13.03.2008г.,изм.реш.№239/27.11.2008г.,изм.реш.№253/18.12.2008г.,реш.№279/29.01.2009г.,реш.№280/29.01.2009г.
Реш.№331/21.04.2009г изм.реш.№448/01.10.2009г.  .изм.реш.№484/17.12.2009г. изм.реш№514/28.01.2010г. изм.реш№558/25.03.2010г. изм.реш.№570/29.04.2010г  изм.реш.№774/27.01.2011г ., изм.реш. №70/30. 01. 2012г . Изм. и  доп. с Реш. № 153 от 28.06.2012г. , Доп. и изм. с Реш .  № 229/29.11.2012г.,  Доп. и изм. с Реш .  № 682/27.11.2014г. Доп. с Реш .  №705/23.12.2014г., Доп. и изм. с Реш. №788/30.04.2015г., Доп. и изм. с Реш. №831/26.06.2015г.,  Доп. и изм. с Реш. №923/17.09.2015г., Доп. и изм. с Реш. №96/25.02.2016г., Изм. с Реш. №43 / 25.04.2017г. на Административен  съд – Силистра., Изм. и доп. с Реш. №375/27.04.2017г., Изм. с реш. №396 /31.05.2017г.,  Изм. и доп. с реш. №450/31.08.2017г., Доп. с реш. №464/19.09.2017г./, Изменена с Решение №132/03.12.2018г. на Административен съд- Силистра; Изменена с Решение №758 по Протокол №54 от 28.03.2019г., Изменена и допълнена с Решение №841 по Протокол №60 от 29.08.2019г., Изменена и допълнена с Решение №72 по Протокол №6 от 28.02.2020г.; Изменена и допълнена с Решение №170 по Протокол №14 от 20.08.2020г., Изм. с Решение №217 по Протокол №18 от 26.11.2020г., Изм. с Решение №278 по Протокол №22 от 25.03.2021г.; Изм. с Решение №335 по Протокол №27 от 24.06.2021г., Изм. с Решение № 389 по Протокол № 31 от 30.09.2021 г.; Изм. и доп. с Решение №457 по Протокол №35 от 27.01.2022г.; Изм. и доп. с Решение №509 по Протокол №39 от 28.04.2022г., Изм. и доп. с Решение №641 по Протокол №52 от 22.12.2022г., Изм. с Решение №13 от 14.02.2023г. на Административен съд- Силистра; Изм. и доп. с Решение №702 по Протокол №58 от 27.04.2023г.
 
§ 1. В глава ВТОРА „Местни такси“, Раздел II „Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение“, в чл. 19  се правят следните промени:
 
 
БИЛО:
СТАВА:
 Чл.19. (1) Таксата се -заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост.
(2) Таксите се заплащат от физически и юридически лица, посочени в ал.1 и в Чл.15. Таксата се заплаща от:
1. собственика на имота
2. ползвателя - при учредено вещно право на ползване
3. концесионера - при предоставяне на особено право на ползване - концесия.
(3) Периодите по ал.2 се определят от Общински съвет гр.Тутракан.
(4)/изм.Реш №350/ 17.03.2006г., изм.реш.№65/29.01.2008г., изм.реш. №484/17.12.2009г., изм.реш№558/25.03.2010г., изм.реш.№774/27.01.2011г.: При продажби на територията на общински пазар се заплащат такси, както следва:
- за търговия с промишлени стоки – до 10 кв.м – 2.00 лв./кв.м на ден.
- от 10 до 15 кв.м – 20.00лв. на ден плюс 1.70 лв./кв на ден за заетата над 10 кв. м. площ.
- над 15 кв.м – 27.50 лв. плюс 0.80 лв/кв. м. на ден за заетата над 15 кв. м площ.”
- за търговия с промишлени стоки 8.00 лв./кв.м на месец
- за търговия със селскостопанска продукция, когато търговците са фирми, таксите са еднакви с тези за търговия с промишлени стоки
- за търговия със селскостопанска продукция, когато търговците са регистрирани производители на продукцията с която търгуват – 1.20 лв./кв.метър на ден.
- изм.реш.№65/29.01.2008г./- за търговия със селскостопанска продукция, когато търговците са регистрирани производители на продукцията с която търгуват — 10.00 лв./кв.метър за календарен месец;
- изм.реш.№65/29.01.2008г./- за търговия със селскостопанска продукция , когато търговците са регистрирани като земеделски производители - 6.00 лв./кв.м на месец
- за търговия от товарен автомобил -8.00 лв. на ден;
- за търговия от леки и лекотоварни автомобили - 4.00 лв. на ден.
(5) /изм.Реш №350/ 17.03.2006г изм.реш.№484/17.12.2009г./ При продажби от тротоари, улични платна и други площи на територията на Общината, включително и на пазарите в селата се заплащат такси в размер на:
- за пазари в селата 1.50 лв./кв.м на ден
- при продажби от тротоари,улични платна и други площи
а/ за града 2.00 лв./кв.м на ден
15.00 лв./кв.м на месец
б/ за селата 0.50 лв./кв.м на ден
7.00 лв./кв.м на месец
- Таксата се заплаща в началото на периода, за който е валидна.
(6) За ползване на паркоместо, когато дейността на паркинга е организирана от общината, се събират такси в размерна:
- 0.50 лв. за престой по малък от 2 часа;
- 1.00 лв. за престой за календарен ден;
- 5.00 лв. за месечен абонамент.
(7) За инвалиди първа група, размерите на таксите по т.4 и т.5 се намаляват с 30 %, когато търговци са самите инвалиди.
(8) /нова, с решение №65/26.02.2004г/, изм.реш.№774/27.01.2011г. Годишна такса за запазена площ на общинския пазар – 20.00лв.
(9) /нова с Реш.№ 111 от 27.05.2004 /За ползване на незастроени благоустроени терени:
1. /изм.Реш №350/ 17.03.2006г/ Тротоари за ползване от питейни заведения:
- за града , на месец 5.00 лв./кв.м
независимо от ползваните дни на месец
- за селата на месец 1.00 лв./кв.м
независимо от ползваните дни на месец
2. /изм. с Реш. №350/ 17.03.2006г/, изм. с реш. №65/29.01.2008г., изм. с реш. №774/27.01.20/- Площадки:
- 0,05 лв./кв.м за 1 /един/ ден.
(10) /нова с Реш.№ 153 от 28.06.2012г. / За ползване на незастроени терени :
1. за града на месец независимо от ползваните дни – 1,50 лева на кв.м.
2. за селата на месец независимо от ползваните дни – 0,90 лева на
(11) /нова с Реш.№ 153 от 28.06.2012г. / За поставяне на преместваеми павильони на терени общинска собственост:
1. за града на месец независимо от ползваните дни - 1,50 лева на кв.м.
2. за селата на месец независимо от ползваните дни – 0,90 лева на кв.м.
Чл.20. изм.реш.№774/27.01.2011 При организиране на панаири, такси се събират в началото на периода, както следва:
1. за търговци на стоки – 1.50 лв./кв. метър на ден;
2.за стрелбища и други забави, регистрирани като циркова дейност — 0.50лв./кв.метър на ден.
3. за временни питейни заведения на панаира – 1.20 лв/кв.м. на ден”.
Чл.21 изм.реш.№774/27.01.2011 (1)Таксите се заплащат в началото на периода, за които е валидно плащането, срещу което се издава финансов документ и се заплащат при инспектор "Пазари, Тържища и Паркинги" към Община Тутракан, или упълномощено от кмета лице.
(2) Всички такси по този раздел са с включено ДДС.
Чл.19. (1) Таксата се -заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост.
(2) Таксите се заплащат от физически и юридически лица, посочени в ал.1 и в Чл.15. Таксата се заплаща от:
1. собственика на имота
2. ползвателя - при учредено вещно право на ползване
3. концесионера - при предоставяне на особено право на ползване - концесия.
(3) Периодите по ал.2 се определят от Общински съвет- гр. Тутракан.
(4)/изм.Реш №350/ 17.03.2006г., изм.реш.№65/29.01.2008г., изм.реш. №484/17.12.2009г., изм.реш№558/25.03.2010г., изм.реш.№774/27.01.2011г.: При продажби на територията на общински пазар се заплащат такси, както следва:
- за търговия с промишлени стоки – до 10 кв.м – 4.00 лв./кв.м на ден.
- от 10 до 15 кв.м – 25.00лв. на ден плюс 2.00 лв./кв на ден за заетата над 10 кв. м. площ.
- над 15 кв.м – 30.00 лв. плюс 1.00 лв/кв. м. на ден за заетата над 15 кв. м площ.”
- за търговия с промишлени стоки 10.00 лв./кв.м на месец
- за търговия със селскостопанска продукция, когато търговците са фирми, таксите са еднакви с тези за търговия с промишлени стоки
- за търговия със селскостопанска продукция, когато търговците са регистрирани производители на продукцията с която търгуват – 1.5 лв./кв.метър на ден.
- изм.реш.№65/29.01.2008г./- за търговия със селскостопанска продукция, когато търговците са регистрирани производители на продукцията с която търгуват — 20.00 лв./кв.метър за календарен месец;
- изм.реш.№65/29.01.2008г./- за търговия със селскостопанска продукция , когато търговците са регистрирани като земеделски производители - 10.00 лв./кв.м на месец
- за търговия от товарен автомобил -10.00 лв. на ден;
- за търговия от леки и лекотоварни автомобили - 10.00 лв. на ден.
(5) /изм.Реш №350/ 17.03.2006г изм.реш.№484/17.12.2009г./ При продажби от тротоари, улични платна и други площи на територията на Общината, включително и на пазарите в селата се заплащат такси в размер на:
- за пазари в селата 2.00 лв./кв.м на ден
- при продажби от тротоари,улични платна и други площи
а/ за града 3.00 лв./кв.м на ден
25.00 лв./кв.м на месец
б/ за селата 1.50 лв./кв.м на ден
10.00 лв./кв.м на месец
- Таксата се заплаща в началото на периода, за който е валидна.
(6) За ползване на паркоместо, когато дейността на паркинга е организирана от общината, се събират такси в размерна:
- 0.50 лв. за престой по малък от 2 часа;
- 1.00 лв. за престой за календарен ден;
- 5.00 лв. за месечен абонамент.
(7) За инвалиди първа група, размерите на таксите по т.4 и т.5 се намаляват с 30 %, когато търговци са самите инвалиди.
(8) /нова, с решение №65/26.02.2004г/, изм.реш.№774/27.01.2011г. Годишна такса за запазена площ на общинския пазар – 100.00лв.
(9) /нова с Реш.№ 111 от 27.05.2004 /За ползване на незастроени благоустроени терени:
1. /изм.Реш №350/ 17.03.2006г/ Тротоари за ползване от питейни заведения:
- за града , на месец 8.00 лв./кв.м
независимо от ползваните дни на месец
- за селата на месец 3.00 лв./кв.м
независимо от ползваните дни на месец
2. /изм. с Реш. №350/ 17.03.2006г/, изм. с реш. №65/29.01.2008г., изм. с реш. №774/27.01.20/- Площадки:
- 0,15 лв./кв.м за 1 /един/ ден.
(10) /нова с Реш.№ 153 от 28.06.2012г. / За ползване на незастроени терени :
1. за града на месец независимо от ползваните дни – 2,50 лева на кв.м.
2. за селата на месец независимо от ползваните дни – 1,50 лева на
(11) /нова с Реш.№ 153 от 28.06.2012г. / За поставяне на преместваеми павильони на терени общинска собственост:
1. за града на месец независимо от ползваните дни - 2,50 лева на кв.м.
2. за селата на месец независимо от ползваните дни – 1,50 лева на кв.м.
Чл.20. изм.реш.№774/27.01.2011 При организиране на панаири, такси се събират в началото на периода, както следва:
1. за търговци на стоки – 2.00 лв./кв. метър на ден;
2.за стрелбища и други забави, регистрирани като циркова дейност — 1.00лв./кв.метър на ден.
3. за временни питейни заведения на панаира – 2.00 лв/кв.м. на ден”.
Чл.21 изм.реш.№774/27.01.2011 (1)Таксите се заплащат в началото на периода, за които е валидно плащането, срещу което се издава финансов документ и се заплащат при инспектор "Пазари, Тържища и Паркинги" към Община Тутракан, или упълномощено от кмета лице.
(2) Всички такси по този раздел са с включено ДДС.
 
 
§ 2. В глава ТРЕТА „Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или предоставяни от Общината на физически и юридически лица“, в чл. 47  се правят следните промени:
 
БИЛО:
СТАВА:
 
№16 Ползване на зали общинска собственост             50,00лв. на ден
 
№16 Ползване на зали общинска собственост и открити сцени             
  Цена -100,00лв. на ден
 
 
МОТИВИ
към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан
 
 
 
 
  1. Причини, които налагат приемането Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан:
С Решение № 601 от 06.03.2003 г. на Общински съвет – гр. Тутракан е приета Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан. Tя предвижда събиране на административни такси за услугите, предоставяни от Община Тутракан. Към настоящия момент значително са се повишили цените на услугите в страната, което налага актуализиране на размера на таксите. Преките и непреките разходи за извършване на всяка услуга също са увеличени многократно. Общият размер на приходите не покрива размерът на разходите за осъществяване на административните услуги, което се компенсира от собствените приходи на общината. Това от своя страна води до намаляване на средствата, с които общината осъществява част от инвестиционната си политика.
Един от основните мотиви за предлаганото изменение на размера на таксите е да се постигне обезпечаване на дейностите и разходите, които се извършват за предоставяне на съответните услуги. За друга част се налага завишаване, поради промените в икономическата обстановка, адекватността на предлаганите услуги със сходен вид услуги, обхвата на работата и необходимото време за изпълнение по съответното административно производство.
При определяне на таксите и цените на предлаганите услуги са взети под внимание следните фактори:
- времето, което е необходимо за проучване на представените документи, подготовка на становище, доклад на прекия ръководител и подготовка на документация във вид на писмо, удостоверение или административен акт;
- служителите, които взимат участие при обработката на внесената документация;
- ориентировъчна часова ставка, определена въз основа на средната работна заплата за служителите;
- използваните консумативи в процеса на изпълнение на конкретната задача.
При определяне на размера на таксите за услуги са отчетени спецификата на работа, необходимото време за проучване на налична документация, проверка на място, изготвяне на документа, както и разходваните материали, средствата за техническо оборудване и софтуер.
 
 
II. Цели, които се поставят при приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан:
 
 
· Оптимизиране на разходите на общината чрез възстановяване на разхода за
осъществяваните услуги.
· Увеличение на средствата на Община Тутракан за поддържане на общинската
инфраструктура чрез оптимизиране на таксите и цените на услугите до ниво покриване на разходите за тяхното извършване.
· Увеличение на средствата за предоставяне на социални придобивки на населението на Община Тутракан.
 
III. Финансови и други средства, необходими за прилагането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан:
Не се очаква разходване на финансови средства, свързани с прилагането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан. Калкулираната цена е достатъчна за покриване на разходите, които ще реализира Община Тутракан, във връзка с предоставянето на конкретните услуги.
 
IV. Очаквани резултати от приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан:
В следствие приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан, се очаква да се увеличат приходите в общинския бюджет от събраните такси за предоставяне на административните услуги, както и да се покриват в голяма степен разходите по предоставяне на тези услуги.
 
V. Анализ на съответствието на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан с правото на Европейския съюз.
Предлаганото изменение и допълнение на настоящата Наредба е в съответствие и не нарушава основни права и принципи от правото на Европейския съюз, в това число и Европейската Харта за местното самоуправление.
 
 
На основание чл. 26, ал. 4 и ал. 5 от Закона за нормативните актове и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, заинтересованите лица могат в 30-дневен срок от публикуване на настоящия Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан на официалната интернет страница на Община Тутракан да представят своите писмени предложения и становища по проекта:
1) в Информационния център на Община Тутракан на адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31; или
            2) на електронната поща на Община Тутракан: tutrakan@b-trust.org