ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН

17/6/2022
 Проект!
 
НАРЕДБА
 
ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН
 
Глава първа
 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат обществените отношения, свързани с планирането, изграждането, устойчивото поддържане, опазване и развитие на зелената система на Община Тутракан.
(2) Зелената система на Община Тутракан е предназначена да подобрява жизнената среда и облика на населените места в нея независимо от формите на собственост.
(3) Общинският съвет на Община Тутракан чрез бюджета на общината осигурява необходимите средства за поддържане на декоративната растителност в общинските зелени площи.
 
 
Глава втора
 
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА
 
Чл. 2. (1) Органите за управление на зелената система са Общинският съвет на Община Тутракан, кметът на Община Тутракан, кметовете и кметските наместници на кметства в общината.
(2) С тази наредба се определят функциите на общинската администрация за изграждането, поддържането и опазването на зелената система на Община Тутракан.
Чл. 3. (1) Общинският съвет на Община Тутракан управлява качеството на зелената система на общината в съответствие с функционалното й предназначение, интензитета на поддържане и териториалното разположение на зелените площи.
(2) Общинският съвет на Община Тутракан определя интензитета на поддържане на зелените площи всяка година преди приемане на бюджета на Община Тутракан.
Чл. 4. (1) Кметът на Община Тутракан ръководи, координира цялостната дейност по опазване, изграждане и поддържане на зелената система на общината, организира изпълнението на бюджета по дейност “озеленяване” и на дългосрочните програми за развитието на зелената система и дава указания по приложението на тази наредба.
(2) Кметът на Община Тутракан или оправомощено от него лице по реда на § 1, ал. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ) организира съставянето и актуализирането на публичен регистър на озеленените площи, дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение на територията на общината по чл. 63, ал. 1 на ЗУТ.
(3) ) За разглеждане на устройствените планове и инвестиционните проекти за територии и обекти на зелената система кметът на Община Тутракан назначава специализиран общински експертен съвет по устройство на територията по озеленяване (СОЕСУТО). В състава му се вклюват членовете на ОбЕСУТ и специалист/и по озеленяване.
 
Чл. 5. Кметовете и кметските наместници на кметства в Община Тутракан:
 1. изпълняват бюджета по дейност “озеленяване” в частта му за населеното място и организират провеждането на необходимите мероприятия;
 2. изпълняват делегираните им от кмета на Община Тутракан функции.
 
Чл. 6. Кметът на Община Тутракан или оправомощено от него длъжностно лице:
 1. заверява заснемането на дървесната растителност и експертното становище за нея в имотите, за които се изработват подробни устройствени планове (ПУП) или за които се издава виза за проектиране;
 2. изразява становище и дава препоръки за опазване на растителността и извършване на компенсаторно озеленяване;
 3. извършва проверки за паркоустройствени работи към разрешени строежи;
 4. контролира качеството на дейностите по поддържане на зелените площи, за което съставя констативни протоколи;
 5. прави предписания за извършване на възстановителни мероприятия в случаите по чл. 38.
 
Чл. 7. Главният експерт “Екология, озеленяване и чистота” при Община Тутракан:
 1. разработва и предлага на кмета на общината проект за необходимите средства за следващата бюджетна година, въз основа на определения интензитет за поддържане на зелените площи;
 2. контролира изразходването на общинските бюджетни средства за изграждане, поддържане и опазване на общинските зелени площи;
 3. съгласува визи за проучване и проектиране;
 4. заверява заснемания и изготвя експертни становища за съществуващата в поземлените имоти растителност при изработване или изменение на ПУП и при издаване на визи за проучване и проектиране в определените с тази наредба случаи;
 5. съгласува инвестиционни проекти по част “Паркоустройство и благоустройство” за проекти и строежи за възстановяване и озеленяване на терена към обектите на техническата инфраструктура в определените с тази наредба случаи;
 6. дава препоръки за опазване на растителността и указания за извършване на компенсаторно озеленяване;
 7. определя режима на движение на МПС, зареждащи търговски и обслужващи обекти в зелените площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ;
 8. изготвя средносрочни и краткосрочни програми за планиране и изграждане на нови зелени площи;
 9. изготвя задания за инвестиционни проекти за обекти на зелената система, които се възлагат по реда на Закона за обществените поръчки;
 10. осъществява взаимодействие по развитието, управлението, поддържането и опазването на зелените площи с длъжностни лица от общински звена, граждански сдружения, юридически и физически лица;
 11. прави предписания и определя размера на депозити по чл. 38 за зелени площи, поддържани от структурното звено на общинската администрация за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Тутракан;
 
Чл. 8. Главният архитект на Община Тутракан подготвя:
 1. възлагането на специализирани проучвания по конкретни проблеми, засягащи елементите на зелената система;
 2. провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки (ЗОП) или Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) за изработване на устройствени планове за обекти на зелената система при съобразяване с изготвените от структурното звено на общинската администрация за изграждане, поддържане и опазване на зелената система и приети от Общинския съвет програми за изграждане на нови зелени площи;
 3. възлагането на заданията за изготвяне на програмите, проучванията и плановете по точки 1, 2 и 3 или ги изготвя;
 4. възлагането, когато се изисква по закон, на оценки за въздействието върху околната среда (ОВОС), екологични оценки (ЕО), екологични експертизи (ЕЕ), документации за запитване относно необходимостта от ОВОС (ЕО) и други специализирани проучвания, свързани с
екологичните и санитарно-хигиенните изисквания при създаване и изменение на устройствени планове.
 
Чл. 9. Специализираният общински експертен съвет по устройство на територията по озеленяване (СОЕСУТО):
 1. разглежда и приема заданията, проучванията и плановете по чл. 8, т.т. 1, 2, 3 и 4;
 2. разглежда и приема задания и проекти на ПУП за паркове и градини по чл. 62, ал. 1 от ЗУТ заедно с план-схемите по чл. 62, ал. 9 от ЗУТ и по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ;
 3. разглежда и приема инвестиционни проекти за обекти на зелената система в територии по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ;
 4. разглежда и се произнася и по други въпроси, свързани с изграждането и поддържането на зелената система на Община Тутракан.
 
 
Глава трета
 
ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА
СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТТА ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И ПРИ ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ
 
Раздел първи
 
ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА
 
Чл. 10. (1) Планирането на зелената система се извършва с общ устройствен план (ОУП) и подробни устройствени планове (ПУП).
(2) С ОУП на Община Тутракан и правилата за прилагането му се определят територии, устройствени зони и самостоятелни терени за озеленяване, както и специфични правила и нормативи за тяхното устройство и застрояване.
 
Чл. 11. (1) Заданията за изработване на ПУП на обществени зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се разглеждат и приемат от СОЕСУТО и от Постоянната комисия по местно самоуправление, нормативна уредба, ред, законност и опазване на околната среда при общинския съвет.
(2) По решение на общинския съвет или на кмета на общината могат да се разглеждат и приемат задания и за други видове зелени площи.
(3) При разглеждане на заданията по ал. 1, с оглед характера на обекта, кметът на общината или председателят на общинския съвет могат да изискат ПУП да бъде подложен на обществено обсъждане по реда на чл. 121, ал. 1 от ЗУТ.
 
Чл. 12. Разрешаване на строителство и поставяне на обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ в съществуващи паркове, градини и други зелени площи за широко обществено ползване по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се допуска само въз основа на влязъл в сила ПУП и на план-схемите към него.
 
Чл. 13. Парковете и градините, обявени или декларирани за паметници на градинско-парковото изкуство или представляващи части от групови паметници на културата, се планират, устройват и опазват при спазване на Закона за културното наследство.
Чл. 14. Новоизградените общински зелени площи задължително се предават с гаранционен срок, в който изпълнителят е длъжен да отстрани допуснатите пропуски и недостатъци и да възстанови загиналата растителност. Гаранционният срок е равен на гаранционното поддържане, включено в договора за изпълнение на обекта , но не по-късно от 2 години..
 
Чл. 15. При преструктуриране на съществуващи жилищни комплекси застрояването и урегулирането на нови поземлени имоти в тях за квартални паркове и градини се извършва по реда на чл. 22 от ЗУТ и съобразно предвижданията на ОУП.
 
 
Раздел втори
 
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ – РЕАЛИЗИРАНИ И НЕРЕАЛИЗИРАНИ
 
Чл. 16. (1) В изградени паркове и зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ не се допуска изграждане на огради, освен ако не е предвидено с ПУП за парка или градината, приет по реда на чл. 62, ал. 7 от ЗУТ.
(2) В предвидените, но неизградени паркове и озеленени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се допускат само леки огради при условията на чл. 48, ал. 2 от ЗУТ.
 
Чл. 17. (1) В незастроени имоти, предвидени по ОУП или ПУП за зелени площи по чл. 62, ал. 4 от ЗУТ, които не са реализирани, могат да се изграждат само обекти по чл. 51, ал. 3 от ЗУТ, представляващи открити обекти за спортни дейности и площадки за игра и други подобни открити обекти (летни естради, атракциони, открити изложбени площи и др.), съвместими с парковите функции по чл. 11, ал. 1.
 (2) За изграждането на тези обекти не се разрешава премахване на картотекирана дървесна растителност по чл. 11, ал. 2.
(3) Когато за временния обект по ал. 1 се налага премахване на дървесна растителност, визата се съгласува с главният експерт “Екология, озеленяване и чистота” при Община Тутракан, който дава указания за извършване на компенсаторно озеленяване в незаетата от обекта част от имота и упражнява контрол по спазване на поставените условия.
(4) Не се разрешава в имотите по ал. 1 изграждане на временни паркинги, автокъщи, автомивки, бензиностанции, газостанции и други обекти, неприсъщи на парковите функции по чл. 11, ал. 3.
(5) Освен за посочените по ал. 1 обекти, използването на незастроени имоти, предвидени за зелени площи, се допуска само за производство на декоративна растителност. В този случай се разрешават всички видове временни постройки по чл. 50, т. 2 от ЗУТ, обслужващи дейността по производство на декоративна растителност.
(6) Одобряването на инвестиционни проекти за строежи по ал. 5 и въвеждането им в експлоатация се извършва само при условие, че отговарят на разрешената, съгласно издадената виза, функция за обслужване на дейностите по производство на декоративна растителност.
 
Чл. 18. В застроени имоти, предвидени по ОУП или ПУП за зелени площи, се разрешава само преустройство на таванско помещение по чл. 50, т. 1-б от ЗУТ и вътрешно преустройство и ремонти по чл. 53 от ЗУТ.
 
Чл. 19. (1) В имотите, предвидени по ОУП или ПУП за зелени площи, които не са реализирани, до тяхното отчуждаване могат да се поставят преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ.
(2) При поставяне на преместваемите обекти в имотите по ал. 1 не се разрешава премахване на дървесна растителност.
 
Раздел трети
 
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (НЕПРЕДВИДЕНИ ЗА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ)
 
Чл. 20. (1) При разрешаване на временни и на преместваеми обекти по чл. 55, чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ в незастроени имоти, които не са определени по устройствен план за зелени площи, но в които има дървесна растителност, обектите се разполагат така, че да се осигури определената с ПУП за имота минимална озеленена площ, при максимално опазване на растителността.
(2) Когато временните и преместваемите обекти по ал. 1 засягат дървесна растителност, площта и разполагането им се съгласуват с Главният експерт “Екология, озеленяване и чистота” при Община Тутракан.
 
 
 
(3) Не се разрешава поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ в застроени имоти, ако поставянето им предвижда премахване на дървесна растителност.
 
Чл. 21. (1) Когато по искане на физически и юридически лица се допуска изработване или изменение на ПУП за имоти със съществуваща дървесна растителност, от тях се изисква да представят геодезическо заснемане и експертно становище за наличната в имота дървесна растителност.
(2) Заснемането и становището по ал. 1 се заверяват от кмета на Община Тутракан или оправомощено от него длъжностно лице.
(3) При заверяване на заснемането по ал. 1 кметът на Община Тутракан или оправомощеното от него лице изразяват становище, дават препоръки за опазване на наличната в имота дървесна растителност, както и указания за извършване на компенсаторно озеленяване в или извън границите на имота.
(4) Заверените заснемане и становище по ал. 3 се прилагат към проекта за ПУП и се съобразяват при неговото одобряване.
 
Чл. 22. (1) Молбата за издаване на виза за проектиране на строежи по чл. 134, ал. 6 от ЗУТ и всички случаи на свободно застрояване с плътност над 70% се придружава от заверено заснемане и становище по чл. 21, ал. 1.
(2) По изключение и по преценка на органа, който издава визата, може да се изисква заснемане и становище и за случаи извън тези по ал. 1.
(3) Не се изисква заснемане и оценка при издаване на виза по влязъл в сила ПУП, при одобряването на който е изпълнена разпоредбата на чл. 21, както и на виза за надстрояване на съществуваща сграда.
(4) Заверката на заснемането и на становището по ал. 1 се извършва от специализираната общинска служба по озеленяване.
(5) За строежите по чл. 12, ал. 3 от ЗУТ компетентните органи, които съгласуват и дават становище за наличната в имота дървесна растителност  е Министерството на околната среда и водите (МОСВ), съобразно територията, в която попада имотът.
(6) Заснемането и становището по ал. 1 се съобразяват при издаването на визата за проектиране.
 
Чл. 23. (1) Всички инвестиционни проекти, без тези за еднофамилни и вилни сгради и за строежи от шеста категория, задължително включват част “Паркоустройство и благоустройство” (съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 година за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти) или мероприятия по възстановяване и озеленяване на терена за обектите на техническата и транспортната инфраструктура съгласно чл. 68 от ЗУТ.
(2) Когато в имота има налична дървесна растителност, проектите по ал. 1 се придружават от заснемане и експертно становище.
(3) Проектите по част “Паркоустройство и благоустройство” се съгласуват от Главният експерт “Екология, озеленяване и чистота” при Община Тутракан.
 
 
 
 
 
Чл. 24. (1) Проектите по част „Паркоустройство и благоустройство” се съгласуват само когато са съобразени с:
 1. минималната озеленена площ съгласно издадената виза (одобрения ПУП или устройствена зона по ОУП);
 2. изискванията на Наредба № 7 от 22 декември 2003 година за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони;
 3. съществуващата в озеленената площ дървесна растителност;
 4. нормите за отстояния на растителността от сгради, съоръжения и имотни граници;
 5. биологичните изисквания на използваните растителни видове.
(2) Не се считат за озеленена площ външните тераси и всички видове пешеходни и транспортни настилки, а настилките на тревна фуга се включват в общата озеленена площ на имота с коефициент от 0,2 до 0,8 в зависимост от вида им.
(3) Озеленените площи върху тераси, покривни градини и над подземни сгради и съоръжения се включват в общата озеленена площ на имота, ако според конструктивния проект и проекта за вертикално планиране е осигурен почвен пласт повече от 0,60 м. При по-малък почвен слой (но не по-малко от 0,30 м) площта им се умножава с коефициент 0,8.
(4) Водните площи се включват в озеленената площ. Когато надхвърлят 50 % от изискващата се минимална озеленена площ, участват с площ, умножена с коефициент 0,5.
(5) Кашпите с площ повече от 0,50 кв. м площ и дълбочина над 0,50 м се включват в озеленената площ на имота, като сумарната им площ се умножи с коефициент 0,8. Площта на по-малките кашпи участва с коефициент 0,5.
(6) Вертикалното озеленяване (в това число перголи и фасади) участва в озеленената площ с коефициент от 0,5 до 0,8.
 
Чл. 25. (1) При съгласуване на част „Паркоустройство и благоустройство” към инвестиционните проекти, когато е необходимо компесаторно озеленяване, кметът на Община Тутракан или оправомощеното от него длъжностно лице предписват размера, видовия състав и местоположението му.
(2) Гаранционният срок за извършеното компенсаторно озеленяване е най-малко два вегетативни периода.
 
Чл. 26. Разрешение за отсичане на дървесна растителност при строителство се издава само въз основа на одобрен при условията и по реда на тази наредба инвестиционен проект, съобразен със становището и предписанията на кмета на Община Тутракан или оправомощеното от него длъжностно лице.
 
Чл. 27. (1) Предвидените в съгласувания паркоустройствен проект посадъчни работи, в т.ч. и компенсаторното озеленяване, когато е в поземления имот, се извършват в първия възможен посадъчен сезон, през който това е възможно съобразно организацията на строителството.
(2) За случаите, когато компенсаторното озеленяване е извън поземления имот, то се извършва в първия възможен посадъчен сезон след започване на разрешеното по смисъла на чл. 157 от ЗУТ строителство в имота.
 
 
Чл. 28. За установяване на изпълнението на паркоустройствените работи и/или компенсаторното озеленяване се съставя констативен протокол.
 
Чл. 29. (1) Не се издават удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи, за които не е изпълнена частта “Паркоустрояване и благоустрояване” към инвестиционния проект.
(2) Когато строежът е разрешен и се изпълнява и въвежда в експлоатация по етапи, изискването по ал. 1 важи след завършване на крайния етап.
 
 
Глава четвърта
 
ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА
 
Чл. 30. (1) Поддържането на зелените площи е задължение на Община Тутракан. То е непрекъснат процес с агробиологичен строително-ремонтен характер, осигуряващ необходимите условия за комплексно функциониране на елементите на зелената система по чл. 14, ал. 2.
(2) Общинските зелени площи за широко обществено ползване на всеки пет години се подлагат на преглед и преценка за необходимостта от частична реконструкция на амортизирани биологични или благоустройствени фондове. Прегледът и преценката се извършват от специализираната общинска служба по озеленяване по чл. 14, ал. 3.
 
Чл. 31. (1) Според интензивността на поддържане зелените площи общинска собственост се разпределят в следните категории:
І категория – представително поддържане;
ІІ категория – оптимално поддържане;
ІІІ категория – средно поддържане;
ІV категория – частично поддържане;
(2) Поддържането на зелените площи се извършва въз основа на технологични нормативи, съгласно вида и категорията на зелената площ, повторяемостта и обема на работите на съответните структурни елементи.
 
Чл. 32. (1) Организацията по изразходване на определените от Общинския съвет средства за поддържане на зелените площи по възприетите категории и интензитет на поддържане се извършва от Община Тутракан въз основа на одобрените технологични нормативи и разработените годишни технологични план-сметки.
 
Чл. 33. Контролът върху качеството на работата по поддържането на общинските зелени площи се извършва от Община Тутракан като за извършените проверки се съставя констативен протокол.
 
 
 
 
 
Глава пета
 
ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА
 
Раздел първи
 
ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ
 
Чл. 34. (1) Всички граждани на общината са длъжни да опазват зелените площи, независимо от тяхната собственост.
(2) Опазването на зеленените площи включва:
 1. полагане на постоянни грижи за поддържане в добро състояние на зелените площи;
 2. недопускане на действия или бездействия, които водят до увреждане или унищожаване на зелените площи, настилките, водните площи и парковите съоръжения.
 
Чл. 35. (1) Обществените зелени площи се използват само съобразно основното им предназначение по чл. 1, ал. 2.
(2)  В обществените зелени площи се забранява:
 1. строителството на допълнителни обекти за обществено обслужване, спорт и атракции, освен предвидените в паркоустройствените планове;
 2. повреждането на растителността;
 3. поставянето на обяви, реклами, плакати, афиши, некролози, брошури, диплянки и други по дърветата;
 4. ходенето по тревните масиви в представителните зелени площи, съгласно утвърден списък, освен в специално обозначените за целта места;
 5. преминаването и паркирането на МПС, с изключение на тези със специален режим;
 6. нанасянето на повреди на парковата мебел, съоръженията и настилките;
 7. разхождането на свобода на домашни животни извън определените и обозначените за това места;
 8. замърсяването на зелените площи, алеи, детски площадки и други съоръжения с животински екскременти;
 9. предизвикването на шум и безпокойство, които пречат на останалите посетители;
 10. изхвърлянето на отпадъци извън определените за целта съдове;
 11. събирането на семена, плодове, резници, брането на билки;
 12. насипването на осолен сняг, пясък и химикали в зелените площи и на не по-малко от 1 м от стволовете на дървета и храсти, както и върху цветя и тревни площи, следствие на зимното почистване и при миене и метене на тротоарите на уличните платна.
 13. правене на огнища в озеленените площи и в детските площадки, палене на огън в близост до паркова мебел и детски съоръжения/пейки, перголи, беседки, люлки и т.н./;
 14. складирането на дърва, строителни материали, МПС, гаражи, временни бараки и други подобни в зелените площи;
 15. ползването на озеленените площи, тротоарите и други места, предназначени за общо ползване, около търговските обекти за съхраняване на стоки и амбалаж;
 16. изкопаването на пръст, пясък, чакъл и  други;
 17. пашата на домашни животни;
 18. къпането и ползването на паркови водни площи не по предназначение.
 
 
Чл. 36. (1) Провеждането на културни, спортни и други обществени мероприятия на открито в зелените площи, предназначени за обществено ползване, се допуска на определените за това места след разрешение на кмета на общината или упълномощено от него лице.
(2) За провеждането на мероприятията по ал. 1 се събира такса, определена с Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Тутракан.
(3) След края на мероприятията по ал.1, организаторите са длъжни да преведат обекта в първоначалния му вид.
 
 
Чл. 37. (1) Ползвателите на съоръжения и търговски обекти в зелените площи са длъжни да чистят прилежащата им територия в обхват минимум в ширина до 20 м от всички страни на обекта, както и да провеждат мероприятия за опазване и възстановяване на увредената растителност;
 (2) Преминаването на МПС, зареждащи търговски и обслужващи обекти, се извършва по режим, определен от специализираната общинска служба по озеленяване.
 
Чл. 38. (1) При разрешаване на строителство, което предвижда разкопаване на зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ, задължително се предписват възстановителни мероприятия.
(2) След извършване на неотложни аварийни мероприятия на инженерната инфраструктура в зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се дават задължителни предписания за възстановителни мероприятия и се определя срок за изпълнението им.
(3) Възстановителните мероприятия са за сметка на възложителя, като за целта се внася гаранционен депозит, който се възстановява или задържа в зависимост от състоянието на зелените площи след приключването на възстановителните работи.
(4) При ново строителство изпълнителят на обекта е длъжен да предприеме необходимите мерки за опазване на зелените площи и декоративната растителност от повреди и унищожаване в района незасегнат от строителството и прилежащ терен. Да отстранява за своя сметка всички причинени вреди на зелените площи и декоративната растителност в районите по ал. 1.
 
 
Раздел втори
 
ОПАЗВАНЕ НА ДЕКОРАТИВНАТА
ДЪРВЕСНА И ХРАСТОВА РАСТИТЕЛНОСТ
 
Чл. 39. (1) Декоративната дървесна и храстова растителност на територията на Община Тутракан се опазва по реда на тази наредба.
(2) Тази разпоредба не се отнася за растителността в имоти, попадащи в защитени територии, земи от горския фонд, в обекти-паметници на културата или други, за които има специален закон.
(3) Единични дървета, обявени за “исторически” или за “вековни и забележителни” извън обекти-паметници на културата или защитени територии, се опазват по предвидения ред в Закона за културното наследство (ЗКН), в Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и в Закона за защитените територии (ЗЗТ).
 
Чл. 40. (1) Собствениците са длъжни да опазват и поддържат в добро състояние намиращата се в имотите им растителност.
(2) Собствениците са длъжни да осигуряват достъп до имотите си на компетентните служители от специализираната общинска служба за извършване на огледи, картотекиране и  контрол на наличната растителност.
(3) В случай на отказване на достъп до имотите се издава заповед на кмета на общината по реда на чл. 194, ал. 3 от ЗУТ.
(4) Съществуваща дървесна растителност може да се премахва по изключение само по реда на тази наредба.
(5) Забранява се на собствениците на имоти, предвидени по ОУП или ПУП за зелени площи, да премахват, освен в случаите по чл. 41, или увреждат дървета и храсти.
(6) При изграждане на обекти с временен и постоянен статут съществуващата растителност се опазва при условията и реда на Раздел втори и Раздел трети от Глава трета и Раздел трети от Глава четвърта  от настоящата наредба.
 
Чл. 41. Всички собственици са длъжни да следят за наличие в имотите си на болни и изсъхнали дървета, представляващи опасност за имуществото, здравето и живота на гражданите, и да ги премахват своевременно и за своя сметка по реда на чл. 45, ал. 3.
 
Чл. 42. (1) За осигуряване на оптимални условия за развитие на дървесната и храстова растителност, тя следва да се засажда, съгласно нормативно регламентираните минимални отстояния от сгради, съоръжения и имотни (регулационни) граници, отразени в Приложение 1.
 (2) Засаждането на растителност на общински терени по инициатива на граждани и организации се съгласува със специализираната общинска служба по озеленяване.
 
 
Раздел трети
 
ПРЕМАХВАНЕ ИЛИ ПРЕМЕСТВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТ
 
Чл. 43. (1) На територията на Община Тутракан се забранява отсичане или изкореняване на дълготрайни дървета и храсти, независимо от собствеността им.
(2) По изключение растителността се премахва в следните случаи:
 1. при наличие на изсъхнали и болни дървета, издънкова и самонастанена растителност, особено в основи на сгради и съоръжения, както и дървета, застрашаващи сигурността на гражданите, безопасността на движението, сградите, съоръженията и инженерната инфраструктура;
 2. при реконструкция на съществуващата растителност и озеленените площи, при провеждане на санитарни сечи по утвърдени проекти;
 3. при строителство на сгради, съоръжения, пътища и обекти на инженерната инфраструктура при доказана невъзможност за запазването им, след одобряване на инвестиционния проект;
 4. при премахване на последици от природни бедствия, производствени аварии, в т.ч. аварийни ремонти на подземни комуникации и инженерни съоръжения.
(3) Кастрене на дълготрайни дървета и храсти, независимо от собствеността им, се допуска при доказана необходимост въз основа на експертно становище.
 
 
Чл. 44. (1) Писмено разрешение за преместване, премахване или кастрене на дървесна и храстова растителност се издава от кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице, въз основа на доклад от главния експерт “Опазване на околната среда” при общинската администрация или въз основа на протокол от комисия, назначена със заповед на кмета на общината.
            1. в границите на населените места;
            2. извън населените места, когато се касае за повече от пет дървета;
            3. във всички случаи, когато дърветата са поставени под режим на особена закрила – орехови, кестенови, бадемови, лешниковите черничеви, както и  други дървета, представляващи особена ценност за селското стопанство .
            (2) Разрешение за премахване, кастрене или преместване на дълготрайна декоративна растителност извън населените места до пет дървета включително, се издава от кметовете и кметските наместници на населеното място в чието землище са дърветата.
            (3) Разрешение за отрязване на клони или корени, преминаващи в съседен имот или преместване на дървета, намиращи се на по-малко от предвиденото по чл.52 от Закона за собствеността разстояние, се издава от Кмета на община Тутракан, кметовете или кметските наместници на населените места, с оглед местонахождението на дървото.
            (4) Не се изисква разрешение за премахване, кастрене или преместване на лози и плодни дървета, с изключение на посочените в ал.1, т.3.
          (5) Срокът на валидност на разрешенията е 2 (две) години.
 
Чл. 45. (1) В разрешението се вписват размерът на обезщетението и задълженията към общината, произтичащи от дейността по отсичането.
(2) Дърветата и храстите по чл. 43, ал. 2 от настоящата наредба се премахват незабавно от инвеститора или от собственика. За премахването им инвеститорът или собственика на терена уведомяват в тридневен срок Община Тутракан – при всички случаи, НИПК – в обекти на недвижимото културно наследство или тяхната среда, РИОСВ - Русе – за дървета, обявени за защитени.
(3) Собственици на частни имоти не заплащат обезщетение за отсечена растителност в техния недвижим имот, освен в случаите по чл. 43, ал. 3.
 
Чл. 46. (1) Отрязването на клони, преместването и премахването на общинска декоративна растителност, за която има писмено разрешение, се извършва за сметка на собственика и/или на заинтересованото лице. Собственици на частни имоти не заплащат обезщетение за отсечена растителност в техния недвижим имот, освен в случаите по чл. 28, ал. 3.
(2) Дървесината, добита при отсичане на растителност с разрешение за това, издадено от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице се маркира с марка собственост на общината и за транспортирането й се издава позволително, за което се събират такси.
 
Чл. 47. (1) Споровете между собствениците за отсичане или изкореняване на дървета, намиращи се на отстояние от съседен чужд имот, по-малко от допустимото от закона, се решават по съдебен ред.
(2) По реда на тази наредба се разглеждат и разрешават искания за отсичане на корени или клони на дървета, преминаващи в съседен имот.
(3) Процедурите по премахване на растителност в съсобствен имот и в дворната част на етажна собственост се провеждат при условията и по реда на тази наредба при съгласие на собствениците, постигнато по предвидения ред в Закона за собствеността.
(4) Всеки съсобственик или собственик на обект в етажна собственост може да иска по съдебен ред премахването на растителност, която влошава недопустимо условията за ползването на неговия имот.
 
Чл. 48. (1) Заявлението за издаване на разрешение за кастрене, премахване и преместване на растителност  се подава до кмета на общината.
 (2) Кметът на общината разглежда подаденото заявление и издава разрешение или отказ, когато това е от неговата компетентност по тази наредба. В останалите случаи изпраща преписката на органите на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и/или на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), придружена с експертно становище.
(3) Заявлението се подава от собственика на имота, заинтересовани физически или юридически лица, председателя на общинския съвет или упълномощени от тях лица.
(4) Към заявлението се прилагат копия от: документ за собственост, одобрен инвестиционен проект, решение на общинския съвет, квитанция за внесена такса и др. документи.
 
 
 
 
 
Глава шеста
 
КОНТРОЛ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
Чл. 49. Контролът по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на Община Тутракан и от оправомощените от него длъжностни лица за всяко едно от населените места на общината, посочени в изрична заповед.
 
Чл. 50. (1) За всички причинени щети на елементите на зелената система на Община Тутракан – растителност и съоръжения, виновните лица, освен глоба, дължат обезщетение в размер, достатъчен за възстановяването им.
(2) Обезщетението не се дължи, ако в определен от специализираната общинска служба по озеленяване срок виновните лица възстановят причинените щети.
(3) В случаите, когато без съгласието на собственика се премахват дървета и храсти, които не нарушават нормативните отстояния от сгради, съоръжения и имотни граници или не създават съществени пречки за инженерните мрежи, причинителят на щетата е длъжен да заплати на собственика обезщетение според Приложение №2.
(4) Не се дължи обезщетение при премахване на дървета, които в резултат на природни бедствия, аварии и др. създават непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите.
(5) Замърсени участъци на озеленени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се почистват от нарушителите за тяхна сметка. При отказ това се извършва от специализираната общинска служба по озеленяване за сметка на нарушителите.
 
Чл. 51. (1) Нарушенията по тази наредба се констатират с акт за установяване на административно нарушение, съставен от длъжностни лица от общинската администрация, определени със заповед на кмета на общината, издадена по чл. 49 от настоящата наредба.
(2) В случаите на нарушение на тази наредба, актовете за установяване на административно нарушение могат да се съставят и от служители на Министерството на вътрешните работи. Същите могат да налагат и санкции по реда на чл. 52, ал. 5 от настоящата наредба.
(3) Въз основа на акта за установяване на административно нарушение кметът на общината издава наказателно постановление.
(4) Установяването на нарушенията, определянето на наказателно-отговорните лица, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
(5) Санкциите, свързани с нарушение на растителност и територии, обявени за защитени природни обекти, се налагат от органите на МОСВ.
(6) Санкциите за неправилно преминаване и паркиране на МПС в зелени площи се налагат по Наредбата за управление на общинската пътна мрежа в Община Тутракан, Наредбата за опазване на обществения ред и чистотата на територията на община Тутракан или друг нормативен акт.
(7) Санкциите за монтиране без разрешение в зелени площи на обекти за реклама, търговия, палатки, каравани и др. съоръжения се налагат по реда на чл. 56  от ЗУТ.
 
Чл. 52. (1) Наказва се с глоба от 100 лв. до 1 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, лице, което:
1.         изпълнителят на новоизградени зелени площи, който в определения гаранционен срок не отстрани допуснатите пропуски и не възстанови загиналата растителност;
2.         отсече повече от нормативно определения или допустимия брой дървета;
3.         лице, което разпореди или отсече, изкорени, унищожи или увреди дълготрайна растителност, зелена площ, паркова територия и др. без писмено разрешение на компетентния орган;
4.         лице, което отсече повече от определения норматив или допустим брой дървета.
 (2) Наказва се с глоба от 50 лв. до 500 лв. или с имуществена санкция от 500 лв. до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, физическо или съответно юридическо лице, което:
 1. упражнява спортове в парковете и градините извън определените за това места, с което застрашава посетителите;
 2. пуска на паша домашни животни, при което се унищожават зелени площи и декоративна растителност или коси трева без разрешение;
 3. предизвиква шум и безпокойство, които пречат на посетителите в обектите на зелената система;
 4. извършва продажба без разрешение в зелените площи на всички видове стоки, извършва услуги или устройва забавления;
 5. организира и провежда митинги, събрания, културни, спортни или други обществени мероприятия на открито в зелените площи без разрешение;
 6. чупи или поврежда съоръжения за игра в зелени площи и друга паркова мебел;
 7. поставя или разпореди поставяне по дървета в обществените зелени площи на обяви, реклами, плакати, афиши, некролози, брошури, диплянки и други.
 (3) За други нарушения на тази наредба на виновните лица се налага глоба от 50 лв. до 500 лв.
(4) При къпане в паркови водни площи и използване на плавателни съдове, освен в разрешените за това места, се заплаща глоба от 100 лв. до 300 лв.
 (5) Когато някое от нарушенията по ал. 1 е извършено от едноличен търговец или от юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 1 000 лв. до 2 000 лв., а за нарушение по ал. 2 – от 500 лв. до 1 000 лв.
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 
§ 1. По смисъла на тази наредба:
 1. ”Декоративна растителност” (вегетативни елементи), е цялото декоративно растително разнообразие – дървета, храсти, цветя и треви, включено в зелените площи, в насажденията по алеи, улици и площади и в недвижимите имоти на държавата, общината, юридически и физически лица. “Дълготрайна декоративна растителност” са всички местни и чуждоземни декоративни видове, широколистни и иглолистни дървета и храсти.
 2. “Интензитет (степен) на поддържане” е повторяемостта на видовете дейности според технологичните нормативи в определената категория озеленена площ.
 3. “Технологични норми” за поддържане на паркове, градини и лесопаркове се съдържат в Заповед № 107/22.02.1980 г. на МРРБ.
 
§ 2. Експертното становище за състоянието на растителността се изготвя от главния експерт “Опазване на околната среда” при общинската администрация или от комисията, назначена със заповед на кмета на общината по чл. 44, ал. 1 от настоящата наредба, и съдържа:
 1. Определяне местоположението и собствеността;
 2. Определяне на декоративния вид и състояние – възраст, диаметър на ствола на височина 1 м от почвата, диаметър на короната, ориентировъчна височина, жизнеността на декоративния вид, преценка за здравословното състояние на стъблото, клоните, листната маса,
симптоми на заболяване, наличие на вредители, влияние на екологичните условия на околната среда;
 1. Заключение с конкретни предложения – да се запази и да се проведат мероприятия за подобряване на неговото състояние, да се премести, да се премахне или да се подмени с друг екземпляр.
 
§ 3. Отстоянията на декоративната растителност от въздушни електропроводи и др. енергийни обекти и поддържането на сервитути  се определят съгласно Наредба № 16 от 9 юни 2004 година за сервитутите на енергийните обекти.
 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 20, чл. 21, ал. 1, т. 13, чл.21, ал.2 и чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 10 на ЗУТ.
§5. Настоящата Наредба влиза в сила 3/три/дни след обнародването й в местен ежедневник.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 
 
Нормативни изисквания за отстояние на декоративната растителност от проводи, съоръжения и сгради
 
№ по ред
Вид на съоръженията
Минимални разстояния
 
до стъблата в м
 
 
дървета
храсти
1.
Външни стени до сгради и съоръжения
5,00
1,50
2.
Ос на трамвайните платна
5,00
3,00
3.
Бордюри на тротоари и паркови алеи
0,70
0,50
4.
Ръбове на пътни платна, банкетни ивици и основа на канавки
 
2,00
 
1,00
5.
Стълбове на осветителни мрежи, трамваи и естакади
 
4,00
 
-
6.
Основа и ръбове на откоси и тераси
1,00
0,50
7.
Основа и ръбове на подпорни стени
3,00
1,00
8.
Стени на канализационни, газопроводни и топлопроводни тръби
 
 2,00
 
1,00
9.
Стени на проходими и непроходими колектори, водопроводи и дренажи
 
1,00
 
-
10.
Подземни електрокабели до 2,5 kV
2,00
0,70
11.
Подземни електрокабели над 2,5 kV
3,00
2,00
12.
Слаботокови кабели
1,50
0,70
13.
Горната част на подземен колектор до
повърхността на почвата
 
1,00
 
0,50
14.
Регулационни линии на съседни парцели:
 
 
 
а) ниска растителност
1,20
-
 
б) средновисоки видове дървета
1,80
-
 
в) високи видове дървета
3,00
-
  Забележка. Изискванията за отстояние на декоративната растителност от въздушни електролинии се определят от Правилника за устройство на електрически уредби.
 
 
 
 
Препоръчителни,   най-малки разстояния на декоративните и овощните насаждения до границите на съседните имоти:
 
1. за ниски дървета (с височина до 2,5 м) - на 1,0 м от границата;
2. за средно високи дървета (с височина до 5,0 м) - на 1,5 м от границата;
3. за високи дървета (с височина над 5,0 м) - на 3,0 м от границата.
(3) На вътрешна регулационна линия към съседни имоти се препоръчват живи огради с височина до 1,2
 
                                                                                         
 
 
М О Т И В И
 
КЪМ ПРОЕКТА НА НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН
(съгласно изискванията на чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от ЗНА)
 
 1.   Причини, налагащи промяната на подзаконовия нормативен акт:
Правни основания:         
чл. 20, чл. 21, ал. 1, т. 13, чл.21, ал.2 и чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА
чл. 62, ал. 10 на ЗУТ.
чл.7, ал.2, чл.8, чл.11, ал.3, чл.26 и чл.28 от ЗНА
чл.76-78 от АПК
Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Тутракан,  приета с Решение № 105 по Протокол № 9 от 27 март 2008 година на Общински съвет - гр. Тутракан е отменена  с Решение №90 от 14.10.2019г. на Административен съд- Силистра. Отмяната налага приемането на нова Наредба, с която да се уредят обществените отношения с местно значение по изграждането и опазването, организацията и управлението на зелената система на територията на община Тутракан. В разработения проект на Наредбата се предлага да бъдат определени условията и реда за изграждане, стопанисване и управление, опазване и контрол на зелената система на територията на Общината. С Наредбата се определят правата и задълженията на Общината, на организациите и гражданите, при стопанисване и ползване на озеленените площи и декоративната дървесно-храстова растителност.  Регламентира се реда и условията за установяване на нарушения и обезщетяване за вреди, причинени в озеленените площи и декоративната растителност от граждани и/или организации. Определят се размерите на обезщетенията.
 1. Цели, които се поставят:
            Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Тутракан, има за цел да синхронизира местната Наредба с нормативни актове на действащото национално законодателство, на обществените отношения свързани с планирането, изграждането, устойчивото поддържане, опазването и развитието на зелената система.
 1. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Проектът не изисква финансови и други средства.
 1. Очаквани резултати от прилагането:
            Създаване на ясни правила за реда и условията за изграждане, стопанисване, опазване на зелената система на територията на Общината;
            Целесъобразно и законосъобразно управление и контрол на зелената система на територията на община Тутракан;
            Осигуряване на нормални условия на живот на жителите на община Тутракан, подобряване на микроклимата и хигиенните условия и организиране на отдиха на населението.
 1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Предлаганият проект на Наредба е в съответствие и не нарушава основни правила и принципи от правото на Европейския съюз.
 
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проекта на Наредбата се публикува на интернет страницата на институцията, като на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Тутракан, на ул. „Трансмариска” №31 или изпращани на е-mail: tutrakan@b-trust.org