ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН

11/5/2021
                                                                                                                  ПРОЕКТ!
 
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН
 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
§1. Текста на §2. от Преходните и заключителни разпоредби: „Настоящата наредба е в сила за новорегистрирани животновъдни обекти. Заварените правоотношения и положения на вече изградени и функциониращи животновъдни обекти на територията на Община Тутракан, запазват своя статут до промяна в   предназначението“ се заменя с : „Привеждането на животновъдните обекти за отглеждане на селскостопански животни за лични нужди в съответствие с наредбата се извършва в шестмесечен период от влизането й в сила.“
 
§2. Добавя се  §5 със следния текст: За установяване на нарушенията контролните органи могат да ползват технически средства или системи за заснемане.
 
 
 
 
М О Т И В И
 
 
КЪМ ПРОЕКТА НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН
(съгласно изискванията на чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от ЗНА)
 
  1.   Причини, налагащи промяната на подзаконовия нормативен акт:
Правни основания:       
чл.21, ал.2 от ЗМСМА
чл.7, ал.2, чл.8, чл.11, ал.3, чл.26 и чл.28 от ЗНА
чл.76-78 от АПК
 
1На територията на община Тутракан до момента няма действаща Наредба за реда и условията при отглеждане на селскостопански  животни. С промените в създадените нови законодателни изисквания към условията за отглеждане на животните и съответните структурни промени на органите контролиращи тяхното приложение се обосновава необходимостта от приемане на  Наредба за реда и условията при отглеждане на селскостопански животни на територията на община Тутракан.
2. При издаване на удостоверения за регистрация на животновъдни обекти по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) се изисква писмено становище от съответната община за съответствието на този обект с действащата към момента общинска наредба, по отношението на разположението на сградите и съоръженията в жилищната среда, условията за съхранение на торовия отпадък и предотвратяване на замърсяването на селището, както и по отношение на броя и вида на отглежданите животни.
3. Промените в нормативната база – Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД); Закона за животновъдството (ЗЖ); Закона за защита на животните (ЗЗЖ); Закона за опазване на околната среда (ЗООС); Закона за устройство на територията, Закона за пчеларството, Наредба №44/20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти и Наредба №22/10.02.2006 г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, и на специфичнорискови материали извън обектите, регистрирани в ОДБХ, налагат приемането на нова актуална Наредба, която да регламентира реда и условията при отглеждането на животни на територията на община Тутракан.
Цели, които се поставят:
В Наредбата да бъдат отразени измененията в нормативната уредба, като се регламентират конкретни изисквания към собствениците на животни на територията на Общината с действащата нормативна уредба.
  1. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Проектът на промяна на Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни на територията на община Тутракан, не изисква финансови и други средства.
  1. Очаквани резултати от прилагането:
Пълно съответствие на Наредбата за реда и условията при отглеждането на животни на територията на община Тутракан с действащата нормативна уредба. Подобряване на контрола върху отглеждането на селскостопански животни  на територията на Община Тутракан. Предотвратяване на  нерегламентирано изхвърляне на животински отпадъци. Подобряване на  хигиенните условия в населените места на територията на общината.
  1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Предлаганият проект на Наредба е в съответствие и не нарушава основни правила и принципи от правото на Европейския съюз.
 
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът се публикува на интернет страницата на институцията, като на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Тутракан, на ул. „Трансмариска” №31 или изпращани на е-mail: tutrakan@b-trust.org
 
 
Димитър Стефанов
Кмет на Община Тутракан
 
 
Изготвил:
А. Петрова-гл. експерт „ООС“