Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан

18/11/2022
МОТИВИ
Към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан
 
            1. Причини, налагащи приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан
            С Решение № 601 от 06.03.2003 г. и последно допълнена и изменена с Решение № 509 от 28.04.2022 г., Общински съвет – Тутракан приема Наредба за определянето на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан. Тази Наредба определя размера на местните такси и цени на услуги, които постъпват в бюджета на Община Тутракан. Чрез предоставяне на услуги на физически и юридически лица, Общината реализира своите социална и стопанска политика. В предвид непрекъснатите промени на инфлационния индекс и честите промени в нормативните уредби, предлагам Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан.
В Глава трета, чл. 51 от Наредбата са регламентирани услугите, които предоставя и/или извършва ОП БКС и съответните за това цени. За да се гарантира от ОП БКС реалното и рентабилно изпълнение на възложените задачи свързани с предмета на дейност, се налага да се извършат промени и допълнения в Наредбата, изразяващи се в актуализиране на цените на услугите и вписване на нови услуги със съответните им цени.
            2. Цели, които се поставят:
            Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан цели регламентиране на актуални цени на услугите, които ОП БКС предлага, вписване на нови услуги и съответните им цени, оптимизиране дейността на предприятието и адаптирането му към съвременната пазарна конюнктура.
            3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
            За предлаганата Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан не са необходими финансови или други средства.
            4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива:
            С приемането на настоящия Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан и така предложените актуални услуги и цени, Общинско предприятие „БКС“ ще предлага по-голям спектър от услуги и дейности, ще се постигне ефективно и гъвкаво управление на дейността, по-голяма публичност и обективност на цените, и не на последно място ще увеличи приходите в Общинския бюджет. 
            5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз:
            Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан е подзаконов нормативен акт е съобразен с българското и европейското законодателство. Предлаганият Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан  е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.
 
 
            На основание чл. 26, ал. 4 и ал. 5 от Закона за нормативните актове и чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, заинтересованите лица могат в 30-дневен срок от публикуване на настоящия Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан на официалната интернет страница на Община Тутракан да представят своите писмени предложения и становища по проекта:
            1) в Информационния център на Община Тутракан на адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31; или
            2) на електронната поща на Община Тутракан: tutrakan@b-trust.org .