Проект на Наредба за символиката и отличията на Община Тутракан

19/1/2023
ПРОЕКТ !!!
 
Н А Р Е Д Б А
за символиката и отличията на Община Тутракан
 
Наредбата е приета на заседание на Общински съвет – Тутракан с Решение
№ ………. по Протокол № ………. от ……………. год.
 
 
ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 
Чл. 1. Настоящата наредба урежда вида, съдържанието, начина на използване, реда на избор и връчване на символите, званията и наградите на Община Тутракан в тържествени случаи и по специални поводи.
Чл. 2. /1/ Символите, званията и наградите, обект на Наредбата, са в йерархична последователност и взаимообвързаност.
/2/ Символи на Община Тутракан са:
 1. Знаме на Община Тутракан
 2. Герб на град Тутракан
 3. Девиз на град Тутракан
 4. Печат на град Тутракан
 5. Ключ на град Тутракан
 6. Почетна книга на Община Тутракан
 7. Кметска огърлица
 8. Химн на Община Тутракан
/3/ Звание „Почетен гражданин на град Тутракан и Общината”
/4/ Награди на Община Тутракан са:
 1. Награда на Общинския съвет – почетен знак ”За граждански принос”
 2. Грамота на Община Тутракан
 3. Почетен знак на град Тутракан
Чл. 3. Символите по чл. 2 ал. 2, точки 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 8 са уникални. Изработват се в единичен екземпляр. Оригиналите се съхраняват от кмета на Община Тутракан.
Чл. 4. Удостояването на граждани по чл. 2, ал. 3 става с решение на Общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници.
Чл. 5. Удостояването на граждани по чл. 2, ал. 4, т. 1 става с решение на Общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници.
 
Чл. 6. Предложения в Общинския съвет за удостояването на граждани по чл. 4 и чл. 5 се правят от Временна комисия по символиката, чийто състав се утвърждава от Общинския съвет за мандата.
Чл. 7. Предложението на Временната комисия по символика се публикува в средствата за масова информация най-малко 1 (един) месец преди внасянето му в Общинския съвет.
Чл. 8. Удостояването на граждани по чл. 2, ал. 4, т. 2 и т. 3 става със заповед на кмета на Общината.
 

ГЛАВА ВТОРА

СИМВОЛИ, ЗВАНИЯ, НАГРАДИ НА ОБЩИНА ТУТРАКАН
 
Раздел първи
Символи
 

Знаме на Община Тутракан

 
Чл. 9. Знамето на Община Тутракан е официален общински символ.
Чл.10. Знамето на Община Тутракан е едноцветно /бяло със степен на белота, не по-малка от 60 %/. Бялото е сбор от всички цветове. То символизира чистота, справедливост, щастие. Върху него в средата е изобразен гербът на град Тутракан. Основните цветове, използвани в герба ,са синьо, червено, бяло и жълто.
Чл. 11. При вертикално окачено знаме, прикрепено към напречник, максималната му дължина може да достигне до пет широчини.
Чл. 12. Размерите на Знамето на Община Тутракан са в отношение 5:8, независимо от мащаба на възпроизвеждането на еталона.
Чл. 13. При поставяне на общинското знаме във вертикално положение на носещото тяло, гербът се изобразява вертикално, гледано срещу знамето.
Чл. 14. (1) Знамето на Община Тутракан има правоъгълна форма със  съотношение на широчина към дължина 5:8. Стандартната пропорция е:
 1. широчина (А) 100 см.
 2. дължина (В) 160 см.
 1. Знамето е изработено от текстил – тъкан плат сплитка “лито”. Платът е изтъкан от основни и вътъчни нишки с еднаква дебелина от 100% химична коприна (полиестерна-ПЕК, или полиамидна – ПАК, или вискозна – ВИК).
 2. Шевните конци имат състав, свиваемост и устойчивост на обгаряне, еднакви с тези на плата.
Чл. 15. Знамето се издига пред сградата на Община Тутракан и сградата на Общински съвет - Тутракан.
Чл. 16. (1) Знамето се издига: временно на сградите, където се провеждат сесии на Общинския съвет; по време на официалните празници
 
на града, международни конференции или съвещания, общонационални и международни спортни и други състезания; мероприятия, провеждани на територията на града.
 1. При вариант – знаме на Република България, знаме на Европейския съюз и знаме на Общината – в средата се поставя националното знаме, вляво – на Общината, вдясно – на Европейския съюз, гледано към тях.
 2. При вариант – знаме на Република България, знаме на Общината, знаме на Европейския съюз, знаме на НАТО – от двете страни на знамената на Общината, на Европейския съюз и на НАТО трябва да се поставят български знамена, гледано към тях.
 3. При издигане на общинското знаме заедно със знамето на побратимен град от друга държава, почетно място се дава на общинското знаме, което се поставя от лявата страна, гледано към тях.
 4. При издигане знамената на няколко побратимени града, знамето на Община Тутракан се поставя в средата, ако броят на останалите знамена е четен. В началото и в края на реда, ако броят на останалите знамена е нечетен. Знамената на чужди градове се подреждат на еднаква височина, по азбучен ред съобразно българската азбука.
Чл. 17. При посещение на официални делегации на чужда държава в Община Тутракан, почетно място се дава на българското знаме, което се поставя от лявата страна, гледано към тях.
Чл. 18. (1) При движение знамето на Община Тутракан се носи на лявото рамо и се държи с лявата ръка, опъната по дръжката.
(2) При преминаване в тържествен марш знамето се носи отпред с изправена дръжка, която се придържа отдолу с лявата ръка на височина под пояса. По средата се придържа с дясната ръка, която е на височината на рамото.
Чл. 19. Знамената се поддържат в изряден естетичен вид и се подменят съгласно изискванията.
Чл. 20. (1) Редът за изобразяване на знамето на Община Тутракан или начина за възпроизвеждането му се определят от Общинския съвет.
 1. Знамето на Община Тутракан в качеството му на общински символ може да се изобразява и възпроизвежда без ограничения, при условие, че са спазени изискванията на Решението на Общинския съвет.
 2. Недопустимо е използване на знамето на Община Тутракан за фирмена реклама или по начин, който уронва достойнството на Общината.
 3. Секретарят на Общината организира изработването, съхранението и предоставянето на стандартни образци за цветовете на знамето на Община Тутракан.
Чл. 21. (1) При изобразяване на знамето самостоятелно или като част от художествена композиция, както и при изобразяване на елементи от него, е необходимо да се спазват изискванията за наситеност на основния  цвят.
 1. Възпроизвеждане на изображението на знамето на Община Тутракан се осъществява при спазване изискванията на ал. 1.
 

Герб на град Тутракан

Чл. 22. Гербът на град Тутракан изразява неговата идентичност и връзката на традиции, минало и настояще.
Чл. 23. В Герба на град Тутракан са стилизирани характерните особености на града: лъв, риба и мрежа, зидова корона.
Цветното изображение на герба включва: синьо, червено, сребърно и златно, символизиращи:
1. Синьото – великодушие, честност, вярност, безупречност и напомня за естествения хабитат на рибата;
2.  Червеното – храброст и мъжество; кръвта, пролята в битка;
3. Сребърното (бяло) – благородство, чистота, невинност и правдивост;
4. Златното (жълто) – богатство на духа, добродетели.
Чл. 24. (1) Гербът на град Тутракан се състои от следните символи:
      1. лъв – символ на бойната слава на град Тутракан, както и на сила, смелост, чест и гордост;
      2. риба и мрежа – символи на добродетелност, честност, щедрост и изобилие; олицетворява дълбоките традиции, свързани с риболова;
      3. зидова корона по римски образец – символ на съществуващата в гр. Тутракан римска крепост, както и славното историческо минало на града.
Чл. 25. (1) В герба на град Тутракан е изписан девизът „За сила, чест и слава“.
Чл. 26. (1) За герба се изработва пластичен еталон в единична бройка в графично и цветово изображение.
 1. Графичното       изображение   на    герба   на    град   Тутракан представлява графичен знак.
 2. Цветното изображение на герба на град Тутракан представлява цветен знак.
 3. Гербът на град Тутракан е централен елемент в знамето и печата на град Тутракан, задължителен елемент от официалната бланка за кореспонденция на Община Тутракан и Общински съвет Тутракан.
Чл. 27. Гербът на град Тутракан има следните форми:
/1/ пластична
/2/ графична – черно-бяла
/3/ графична – цветна
Чл. 28. Гербът на град Тутракан в пластичен вариант се поставя задължително:
/1/ в заседателните зали на общинската администрация и Общинския съвет;
/2/ на фасадите на сградите на Общината и на Общинския съвет.
Чл. 29. Гербът на град Тутракан може да се връчва в три форми:
/1/ Знак с лента в цветове на знамето на Тутракан
/2/ Почетен знак
/3/ Значка
Чл. 30. Гербът на град Тутракан под формата на “Знак с лента в цветовете на знамето на Тутракан” се връчва на удостоените със званието “Почетен гражданин“ на град Тутракан и Общината.
Чл. 31. /1/ Гербът на град Тутракан под формата на “Почетен знак” и “Значка” се връчва от кмета на Общината с негова заповед за принос в развитието на град Тутракан и Общината.
/2/ На удостоеният/та/ със “Значка” се връчва удостоверение, което съдържа: Номер по ред, номер на заповедта на кмета на Общината, във връзка с чл. 31, ал. 1, номер, под който е записано името му /й/ в “Почетната книга на Община Тутракан”.
/3/ “Значка” се връчва на избраните общински съветници при полагане на клетва пред Общинския съвет.
Чл. 32. Гербът в графичен вариант–цветно изображение се поставя задължително на:
/1/     Покани   за   официални   събития   –   чествания,   тържества, церемонии, организирани от общинската администрация.
/2/ Официални документи, които се подписват от председателя на Общинския съвет и кмета на Общината.
/3/ Удостоверения за почетно гражданство.
/4/ Бланки – изходяща кореспонденция на Община Тутракан за държавни институции, международни организации и посолства.
Чл. 33. Гербът в графичен вариант–черно-бяло изображение се поставя задължително на бланки на Община Тутракан за изходяща кореспонденция освен случаите посочени в чл. 32 ал. 4.
Чл. 34. Гербът на град Тутракан се поставя на входно-изходните пътни артерии в светлоотразяващ вариант.
Чл. 35. (1) Недопустимо е използването на Герба на град Тутракан в различните му форми за търговски, рекламни, политически, религиозни, етнически и шовинистични цели.
(2) Секретарят на Общината организира изработването, съхранението и предоставянето на стандартни образци за цветовете на герба на Община Тутракан.
 
 

Печат на град Тутракан

Чл. 36. Печатът на град Тутракан има кръгла форма с диаметър 4 см. и композиция, която включва пластичен герб на град Тутракан и текст: “Република България” (в горната половина) и “Тутракан”( долу) и се съхранява от кмета на Общината в специален сейф.
Чл. 37. Печатът на град Тутракан се полага след подписите на председателя на Общинския съвет и/или/ кмета на Общината върху оригинала на:
/1/ Споразумения, договори и други официални документи с важно дългосрочно и представително значение за град Тутракан и Общината.
/2/ Всички пълномощни за представяне на град Тутракан и Общината на международни прояви и участия в отношенията с други държави, организации и сдружения.
/3/ Удостоверенията за присъждане званието “Почетен гражданин” на град Тутракан и Общината .
/4/ Препис-извлечения от решения на Общинския съвет за удостояване със званието “Почетен гражданин” на град Тутракан и Общината и връчване на наградата на Общинския съвет – Почетен знак “За граждански принос”.
/5/ Грамоти, издавани за особени заслуги към град Тутракан .
Чл. 38. Печатът на град Тутракан не се поставя върху документи от административно-делови характер и приетите нормативни и поднормативни актове от Общинския съвет.
 
 

СИМВОЛИЧЕН КЛЮЧ НА ГРАД ТУТРАКАН

 
Чл. 39. (1) Символичният ключ на град Тутракан е пластика, представляваща авторска интерпретация на герба на Тутракан.
 1. Изработен е от месинг и е с размери: 2/29/10 см.
 2. Ключът се поставя в оригинална кутия от естествена кожа. Съхранява се от Кмета на общината. Предава се на официална церемония на Кмета от следващия мандат заедно с Огърлицата на Кмета на Община Тутракан.
 3. Символичният ключ на град Тутракан е в единичен екземпляр.
 4. Ключът на града в сувенирна форма се връчва от кмета на Общината на видни личности при определени поводи в знак на гостоприемство.
 

Почетна книга на Община Тутракан

Чл. 40. В Почетната книга на Община Тутракан се отразява хронологията на съществени и значими приноси на български и чуждестранни граждани в развитието на Тутраканска община като самоуправляваща се териториална единица.
Чл. 41. Почетната книга на Община Тутракан е продължение на Книгата за почетни граждани на град Тутракан.
Чл. 42. Почетната книга на Община Тутракан в еднакви по форма томове с номерирани 203 листа и изобразен герб на град Тутракан на предната корица.
Чл. 43. В Почетната книга на Община Тутракан се съхраняват собственоръчно изразените лични впечатления и мнения на почетните граждани и гости на град Тутракан и Общината.
Чл. 44. Право на вписване в “Почетната книга на Община Тутракан ”
имат:
/1/ Удостоените със званието “Почетен гражданин” на град Тутракан и Общината.
/2/ Носителите на наградите на Община Тутракан .
/3/ Носителите на наградата на Общинския съвет – почетен знак “За граждански принос”.
/4/ Изявени личности с принос за развитието на Община Тутракан от страната и чужбина.
/5/ В Почетната книга на Община Тутракан се вписват трите имена на удостоения, номера на решението на Общинския съвет, номера на заповедта на кмета на общината, мотивите, основанията и поводът за това.
Чл. 45. Почетната книга на Община Тутракан се води и съхранява от упълномощено лице със заповед на кмета на Общината.
 
 

Кметска огърлица

 
Чл. 46. Кметската огърлица е “символ на местната власт”, на отговорност и приемственост.
Чл. 47. Основен елемент на огърлицата е абревиатурата на Националното сдружение на общините в Република България и плочки с изобразен лъв, свързани с метални халки. Съдържа медальон, на който е изобразен гербът на град Тутракан
Чл. 48. Кметската огърлица се предава от кмета на Общината при встъпване в длъжност на новоизбрания кмет по утвърден церемониал.
Чл. 49. Церемониалната огърлица се носи от кмета в следните случаи: 1.При връчване на Почетния знак за удостояване със званието
“Почетен гражданин на град Тутракан и Общината”;
 1. При особено официални случаи – срещи с представители на международни организации, на други държави и пр.
 2. При тържествени сесии на Общински съвет – Тутракан.
 
 
Химн на Община Тутракан
 
Чл. 50. Химн на Община Тутракан е песента „ТУТРАКАН” – по текст на Любен Дашев и музика и аранжимент на Влади Тотев.
Чл. 51. Химнът се изпълнява задължително при вдигане и спускане на знамето на Община Тутракан.      
Чл. 52. Химнът на Община Тутракан е със следния текст:
                         
ТУТРАКАН
 
Накацали хубави къщи,
нагоре по стръмния склон,
с гореща любов те прегръщам,
на Дунав на синия фон.
 
ТУТРАКАН, ГРАД-ЕПОПЕЯ,
България в теб победи,
с история – горди сме с нея,
навеки запомнен бъди.
 
Наслука в рибарските мрежи,
през залеза в теб най-красив,
изпълваш душите ни с нежност,
за нас ще си винаги жив.
 
В теб Дунав водите си плиска,
великата, вечна река,
на стража е Трансмариска,
завинаги ще е така!
 
 
Раздел втори

Звание „Почетен гражданин на град Тутракан и Общината”

 
Чл. 53. Удостояването със звание “Почетен гражданин на град Тутракан и Общината” става с решение на Общинския съвет, прието с квалифицирано мнозинство, съгласно чл. 4.
Чл. 54. /1/ Предложение за удостояване със званието “Почетен гражданин на град Тутракан и Общината” могат да правят:
 1. Председателят на Общинския съвет на Община Тутракан.
 2. Кметът на Община Тутракан.
 3. Ръководителите на групите общински съветници.
 4. Председателите на Постоянните комисии на Общинския съвет и общински съветници.
 5. Обществени комисии и творчески съюзи.
/2/ Временна комисия по символиката съгласно чл.6 обсъжда направените предложения, като номинира кандидатите и ги внася за утвърждаване от Общинския съвет.
Чл. 55.   За почетни граждани на град Тутракан и Общината могат да се предлагат неосъждани български и чуждестранни граждани, които:
/1/ Имат съществен принос в развитието на Община Тутракан и /или/ Република България.
/2/Са носители на високи държавни и международни отличия.
/3/Са проявили героизъм и хуманност в екстремни или аварийни ситуации.
/4/ Са дарители, чиито жестове са с непреходна стойност за града и общината.
/5/ Имат и особени заслуги от обществена значимост.
Чл. 56. Предложението по чл. 55, ал.1 трябва да бъде обосновано, мотивирано и да съдържа всички необходими сведения за лицето.
Чл. 57.   На носителя на званието “Почетен гражданин на град Тутракан и Общината” се връчва:
/1/ Почетен знак с лента в цветове на знамето на Община Тутракан.
/2/ Значка.
/3/ Диплом.
/4/ Карта на почетния гражданин.
Чл. 58. Връчването на званието “Почетен гражданин на град Тутракан и Общината” става на тържествено заседание на Общинския съвет, посветено на Празника на Тутракан – 21-ви септември или при други поводи с решение на Общинския съвет.
Чл. 59. Името на носителя на званието ”Почетен гражданин на град Тутракан и Общината” се вписва в Почетната книга на Община Тутракан на основание чл. 44 от настоящата Наредба.
Чл. 60. /1/ Носителят на званието “Почетен гражданин на град Тутракан и Общината” има право:
 1. Да бъде включван в състава на представителни делегации при посещения в страната и чужбина;
 2. Да участва на заседания на Общинския съвет с право на съвещателен глас;
 3. Да           участва        в            работни       срещи,        чествания,           фестивали      и   други мероприятия, организирани в град Тутракан и Общината;
/2/ Общинската администрация се задължава:
 1. Да отправя покана към почетните граждани за участие във всички официални прояви на територията на Община Тутракан.
 2. Да организира поклонение в залата на Общинския съвет и поеме всички разходи при смърт, освен ако близките им не желаят това.
 3. Да полага грижи за паметните плочи на почетните граждани на град Тутракан и Общината.
Чл. 61. Решението на Общинския съвет за удостояване със званието “Почетен гражданин на град Тутракан и Общината” се връчва на вносителя на предложението и лицето, удостоено с това отличие.
Чл. 62. Званието “Почетен гражданин на град Тутракан и Общината” може да бъде отменено само с решение на Общинския съвет в случаите, когато притежателят му:
/1/ е осъден за престъпление от общ характер.
/2/ с действията си петни авторитета и доброто име на града, общината и държавата.
/3/ изразява с писмена молба желанието за това.
Чл. 63. При загуба или неумишлено унищожаване на връчената карта на почетния гражданин по чл. 58 ал. 4 се издава нова след писмена молба от притежателя му.
 
 
Раздел трети

Награди на Община Тутракан

Чл. 64.     Награди на Община Тутракан са:

/1/ Награда на Общинския съвет – Почетен знак “За граждански принос”.

 1. Присъжда се за личен принос и родолюбиви начинания на гражданите за ефективно решаване на местните проблеми, за действия и прояви на висока гражданска отговорност.
 2. Обявява се на тържествено заседание на Общинския съвет, посветено на Празника на Тутракан – 21-ви септември.
 3. На наградените се връчват:
а/ почетен знак „За граждански принос” б/ грамота на Общинския съвет
 1. Временната комисия по символиката на Общинския съвет съгласно чл. 6:
а/ определя реда, условията и сроковете за внасяне на предложения;
б/ обсъжда направените предложения, като номинира кандидатите и ги внася за утвърждаване от Общинския съвет.

/2/ Грамота на Община Тутракан

 1. Грамотата е официален документ, който се издава от Община Тутракан на български и чуждестранни граждани:
а/ дейци на образованието, науката и културата, чиито постижения са съществен принос в издигане духовната развитие на Община Тутракан ;
б/ автори на литературни, музикални, художествени и други творби, посветени на град Тутракан ;
в/ спортисти и спортни деятели за изключителни заслуги в областта на спорта и физическата култура;
г/     на                            неправителствени                 организации, обществени             организации                  и граждани за утвърждаване и развитие на гражданското общество;
д/ за проявен героизъм и себеотрицание за спасяване на човешки живот и предотвратяване на престъпления;
е/ дарители на град Тутракан ;
ж/ за принос в международното сътрудничество; з/ присъжда се при други подходящи поводи.
 1. Грамотата представлява композиционно и цветово решение на почетния знак на Тутракан на лента и надпис ”Община Тутракан , грамота”.
а/ В грамотата се отбелязват трите имена на притежателя, поводът и заслугите за нейното присъждане.
 1. Удостояването с грамота става съгласно чл.8 от Наредбата.
 2. Връчването става при подходящи поводи, съобразно специфичността на проявите.
 3. Издадените грамоти се вписват в Почетната книга на Община Тутракан.

/3/ Почетен знак на град Тутракан

 1. Почетният знак на град Тутракан е в две форми:
а/ знак с метално изображение на герба на град Тутракан върху лаврови листа и лента, придружен от значка със същата форма;
б/ плакет.
 1. Почетният знак с лента и значка се връчва на “Почетния гражданин” на град Тутракан и общината съгласно чл. 58, ал. 1 и ал. 2.
 2. Почетният знак – плакет на град Тутракан може да се връчва и по поводи, свързани с осъществяване на международното сътрудничество на Община Тутракан, юбилейни тържества, чествания и други подходящи случаи.
 3. Връчването на почетния знак на град Тутракан се извършва от кмета на Общината.
 
 

ГЛАВА ТРЕТА

ОФИЦИАЛЕН ПРАЗНИК НА ГРАД ТУТРАКАН
 
Чл. 65. Официален празник на град Тутракан е 21-ви септември.
Чл. 66. Празникът на град Тутракан се провежда под патронажа на Кмета на Община Тутракан.
Чл. 67 . Програмата се утвърждава от Кмета на Общината.
Чл. 68. Подготовката и провеждането на Празника на град Тутракан се финансират от Бюджета на Община Тутракан.
Чл. 69. В Деня на Празника на град Тутракан Общинският съвет провежда тържествена сесия.
 

Административно - наказателни разпоредби

 
Чл. 70.   При неспазване на разпоредбите на Наредбата се налага глоба/санкции в размер от 50 до 500 лв.
Чл. 71. Актовете за установяване на нарушенията по тази Наредба се съставят от длъжностни лица, определени със заповед на кмета на Община Тутракан.
Наказателните постановления се издават от кмета на Община Тутракан.
Чл. 72. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
 

Допълнителни и заключителни разпоредби

 
 
§ 1. /1/ По смисъла на тази Наредба Временна комисия по символика е структура, чийто състав се предлага от кмета на Общината или от Председателя на Общинския съвет и се утвърждава от Общинския съвет за извършване на дейност за мандата.
/2/ Член на Временната комисия може да бъде освободен при следните обстоятелства:
а/ преждевременно - по собствено желание;
б/ при трайна невъзможност да участва в работата на комисията.
§2. За прилагането на тази Наредба кметът на Общината издава заповеди.
§3. Настоящата Наредба е изготвена на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 16 от същия Закон и отменя Наредба за символиката  и отличията на Община Тутракан, приета с Решение № 386 по Протокол № 33/29.06.2006г.
§4. Текстовете в Наредбата са съобразени с действащото българско законодателство.
§5. Изменения и допълнения в Наредбата се правят с решение на Общинския съвет.
§6. За неуредени в настоящата Наредба въпроси Общинският съвет приема отделни решения.
§7. При констатирани нарушения на изискванията по смисъла на чл. 17, чл. 19 и чл. 20 се извършва санкциониране съгласно чл. 31 от ЗАНН
§8. Наредбата е приета на заседание на Общински съвет – Тутракан с Решение № ……… по Протокол № …………. от …………………. год. и влиза в сила от датата                        на приемането й.