Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за опазване на обществения ред и чистота на територията на Община Тутракан, Приета с Решение № 723 по Протокол № 51 от 31.01.2019г.

29/11/2023
Мотиви
към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  за опазване на обществения ред и чистота на територията на Община Тутракан.
 
 
1. Причини, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за опазване на обществения ред и чистота на територията на Община Тутракан.
 
Със Закона за изменение и допълнение на закона за защита от шума в околната среда (обн. - ДВ, бр. 52 от 2019 г.) се въвеждат промени в нормативната уредба за защита от шума в околната среда като се разширяват правомощията на централните и местните органи. Предвиждат се и задължения на физическите и юридическите лица. В тази връзка е необходимо да се осъвременят и подзаконовите нормативни актове. На територията на Община Тутракан действа Наредба  за опазване на обществения ред и чистота , която следва да бъде актуализирана в съответствие със законовите изисквания. 
 
2. Цели, които се поставят при приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за опазване на обществения ред и чистота на територията на Община Тутракан:
 
С предложените промени на Наредба за опазване на обществения ред и чистота на територията на Община Тутракан, се цели същата да се приведе в съответствие с нормативните новости, както и да се създадат здравословни условия на живот на населението и опазване на околната среда от шум.
 
 
3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за опазване на обществения ред и чистота на територията на Община Тутракан:
Не се очаква разходване на финансови средства, свързани с прилагането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за  опазване на обществения ред и чистота на територията на Община Тутракан.
 
     4. Очаквани резултати от приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за опазване на обществения ред и чистота на територията на Община Тутракан:
С приемането на проекта за изменение на Наредбата се очаква постигане на
съответствие и избягване на противоречия на текстове от наредбата с норми от по-висок
ранг, както и създаване на здравословни условия на живот на населението и опазване на
околната среда от шум.
 
     5. Анализ на съответствието на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за опазване на обществения ред и чистота на територията на Община Тутракан  с правото на Европейския съюз.
Предлаганото изменение и допълнение на настоящата Наредба е в съответствие и не нарушава основни права и принципи от правото на Европейския съюз, в това число и Европейската Харта за местното самоуправление.
 
 
На основание чл. 26, ал. 4 и ал. 5 от Закона за нормативните актове и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, заинтересованите лица могат в 30-дневен срок от публикуване на настоящия Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за опазване на обществения ред и чистота на територията на Община Тутракан, на официалната интернет страница на Община Тутракан да представят своите писмени предложения и становища по проекта:
1) в Информационния център на Община Тутракан на адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31; или
            2) на електронната поща на Община Тутракан: tutrakan@b-trust.org
 
 

Прикачени файлове