П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕТО НА ОБЩИНА ТУТРАКАН ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НЕДОСТИГА ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА, ЯВЯВАЩ СЕ ФАКТИЧЕСКА ПРЕЧКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ЦЯЛОСТНАТА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНАТА И ЗА НАТРУПВАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА, ЗА РАЗПЛАЩАНЕ НА АНГАЖИМЕНТИ КЪМ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН ПО ПРОЕКТИ И БЪДЕЩИ РАЗХОДИ ПО ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ

22/7/2022
П О К А Н А
 
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
НА НАМЕРЕНИЕТО НА ОБЩИНА ТУТРАКАН ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА  ПОПЪЛВАНЕ НЕДОСТИГА ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА, ЯВЯВАЩ СЕ ФАКТИЧЕСКА ПРЕЧКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ЦЯЛОСТНАТА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНАТА И ЗА  НАТРУПВАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА, ЗА РАЗПЛАЩАНЕ НА АНГАЖИМЕНТИ КЪМ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН ПО ПРОЕКТИ И  БЪДЕЩИ РАЗХОДИ ПО ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ
 
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
 
     На основание, чл. 15 от Закона за общинския дълг и чл.2 от Наредбата за поемане на общински дълг по чл.4 и чл.5 от Закона за общинския дълг, приета с Решение №230 от 13.11.2008 г. от Общински съвет Тутракан
 
КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ТУТРАКАН КАНИ МЕСТНАТА ОБЩНОСТ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ ОБЩИНАТА ДА УЧАСТВАТ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕТО ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ
В съответствие с чл. 4, т. 6.т.8 и т.9 от Закона за общинския дълг  за разплащане на просрочените задължения към доставчици, към Управляващия орган, към Централния бюджет със следните основни параметри:
1. Максимален размер на дълга – 3 900 000 (три милиона и деветстотин хиляди)лв.
2. Валута на дълга – лева.
3. Вид на дълга – дългосрочен, поет с договор за общински заем от банкова финансова институция.
4. Цел на дълга – попълване на собствени средства за покриване на фактически недостиг при предоставяне на публичните услуги от общината.
5. Начин на обезпечение на кредита: Ипотека на имущество и земя и учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Тутракан, по чл. 45, ал. 1, т. 1 букви от „а” до „ж” от Закона за публични финанси.
6. Условия за погасяване – ежемесечно, по възможност с отсрочка от една година считано от датата на  подписване на договора за кредит на равни части и с възможност за предсрочно погасяване на кредита без наказателни лихви.
7. Максимален лихвен процент, такси, комисионни и други.
7.1 Максимален лихвен процент – годишна лихва в размер на не повече до 5.00% (пет на  сто).
7.2 Заплащане на лихвата – ежемесечно.
7.3 Такси за управление,такса за предсрочно погасяване, неустойки.
8. Източници за погасяване на главницата – собствени приходи  и изравнителна субсидия на общината.
9. Срок за погасяване – до  петнадесет години.
10. Начин на усвояване – с възможност за усвояване при необходимост/револвиращ кредит/
11. Място и дата на провеждане на обсъждането – 28.07. 2022 г. от 13.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Тутракан.
 
Д-Р ДИМИТЪР ВЕНКОВ СТЕФАНОВ, (п)
Кмет на Община Тутракан