ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТУТРАКАН (ПИРО) ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 ГОДИНА

28/10/2020
Стартира процедура по разработване на План за интегрирано развитие на община Тутракан  (ПИРО) за периода 2021-2027 година.
Планът се изготвя съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие (ЗРР), Правилника за неговото прилагане (ППЗРР) и Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община за периода 2021-2027 г., утвърдени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Той е елемент на системата от документи за стратегическо планиране и определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината.
ПИРО служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитите на общината и осигурява координация и интеграция на различни политики и ресурси за постигане на трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия.
Разработва се за срок от 7 години за цялата територия на общината като могат да се разгледат и възможностите за коопериране със съседни общини.
Кметът на общината организира изработването, съгласуването и актуализирането му. Планът за интегрирано развитие на общината се обсъжда и съгласува със заинтересованите органи и организации, с икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. Със заповед на кмета се провежда обществено обсъждане на проекта за ПИРО и по предложение на кмета на общината Общинския съвет го приема и одобрява в срок 3 месеца преди началото на периода на неговото действие.
Структурата и съдържанието на плана следва да обхващат:
 • Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на съответната община (територия);
 • Визия, цели и приоритети за развитие на общината за периода 2021-2027;
 • Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и заинтересованите страни и формите на участие в подготовката и изпълнението на плана при спазване на принципите за партньорство и осигуряване на информация и публичност;
 • Определяне на приоритетни зони за въздействие;
 • Индикативен списък на важни за общината проектни идеи, с проектобюджети и оптимален график на изпълнение;
 • Програма за реализация на плана и описание на интегрирания подход за развитие;
 • Мерки за ограничаване на изменението на климата и за адаптация към вече настъпилите промени;
 • Необходими действия за наблюдение и оценка на плана;
 • Индикатори за наблюдението и оценката.
За изработването и съгласуването на ПИРО е сформирана работна група със заповед № РД-04-767/29.09.2020г. на кмета на Община Тутракан.
Процесът на изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Тутракан (ПИРО) за периода 2021-2027 година ще бъде отразен на интернет страницата на Община Тутракан, „Планове, стратегии, програми“.
Ще бъде осигурен непрекъснат публичен достъп за информация и възможност за излагане на становища на всички етапи от разработването и реализацията на ПИРО с цел осигуряване на публичност и прозрачност.
 
 
За да бъдат идентифицирани най-съществените проблеми пред развитието на общината, потенциалите за развитие и оптималните мерки за тяхното адресиране, е изключително важно участието на гражданите в разработването на стратегическия документ. Това ще  гарантира неговото качество, реалистичност и широка обществена подкрепа.
Очакваме съдействие от всички заинтересовани лица, в т.ч.:
- жители на община Тутракан
- представители на местната власт
- представители на местния бизнес
- представители на неправителствени организации
- представители на Местна инициативна група
- представители на образователната сфера – училища, детски градини и др.
- представители на културните дейности – читалища, религиозни храмове и др.
- представители на всякакви организации, клубове, отбори и други
- представители на съседни общини
 
Всеки може да се включи със своята идея, предложение, коментар, мнение, препоръка, експертиза. Именно сега, при подготовката, има възможността да гарантира своята съпричастност в процеса на определяне на БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТУТРАКАН!
Това може да стане чрез попълване на анкетна карта на този линк: https://forms.gle/bTQo76u8wkCMgCZd8
 

Вашите предложения може да изпратите също на електронна поща  tutrakan@b-trust.org  или да подавате  на хартиен носител в кутия находяща се във фоайето на сградата на Община Тутракан, с адрес гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31, както и в кметствата на населените места в общината.

Очакваме Вашите мнения и предложения в срок до 20.11.2020 година.
Благодарим Ви!
 
 
 • КОНТАКТИ
 • гр. Тутракан, 7600
 • ул. „Трансмариска“ № 31
 • e-mail: tutrakan@b-trust.org
 • тел: 0866 60 621;
 • Дирекция „Инвестиционни дейности и европроекти“ - 0879835809