ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2015 г.

15/4/2015
 
                                     ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2015г.                               ПРОЕКТ!
ОБЩИНА ТУТРАКАН
 
ПРИОРИТЕТ І
НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА
 
ЦЕЛ
ДЕЙНОСТ
ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ
ПРЕДВИДЕНИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА
1. Гарантиране на правото на детето да живее в сигурна семейна среда.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Развитие на социалните услуги и дейности за подкрепа на децата в риск.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Развитие на алтернативни социални услуги за семейна грижа за деца.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Промяна на обществените нагласи и повишаване на обществената информираност и чувствителност към правата на децата от различни рискови групи.
 
 
1.1. Подкрепа на семейства в съответствие и изпълнение на основната цел на ЗЗД – отглеждане на децата в семейна среда, чрез развитието на алтернативни услуги за деца , както и чрез предоставяне на финансова помощ и / или натура.
 
 1.2.Взаимодействие между Отдел „Закрила на детето” и „МБАЛ – Тутракан” за превенция на изоставянето на ниво родилен дом, чрез осигуряване на педагогическа, психологическа и правна помощ на родителите. Насочване към подходящи услуги в общността.
 
1.3. Финансово подпомагане на семействата с деца до завършване на средно образование на детето, но не повече от 20 г. възраст, обвързани с редовно посещение на училище.
 
1.4. Еднократни помощи на деца и техните семейства в неравностойно социално положение.
 
 
 
 
 
2.1. Идентифициране на потребностите в общността, планиране и разкриване на  социални услуги в общността.  
 
 
 
 
 
 
2.2. Разкриване на Център за настаняване от семеен тип за деца  и  младежи и Център за социална рехабилитация и интеграция.
 
 
 
 
 
 
2.3. Разкриване на Център за обществена подкрепа
 
3.1. Продължаване на кампанията по набиране, проучване и обучение на приемни семейства, популяризиране на професионалната приемна грижа на територията на общината.
 
 
 
3.2. Утвърждаване на 2 броя приемни семейства.
 
 
 
 
 
 
 
3.3. Консултиране, насочено към подобряване качеството на грижи за настанените деца в семейства на роднини и близки или в приемни семейства.
 
 
 
3.4. Съвместни дейности по настаняване на деца в риск при близки и роднини.
 
 
 
 
 
 
3.5. Подкрепа за семейства, в които са настанени деца.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Осигуряване на условия за толерантност и недискриминация по отношение на всички деца от общината.
- Издаване на информационни материали и провеждане на медийни кампании.
- Провеждане на Детски фестивал на етносите.
- Подкрепа и участие в съвместни проекти, насочени към повишаване на обществената информираност и чувствителност към правата на децата от рискови групи.
 
 
Дирекция „Социално подпомагане”-Тутракан
 
 
Дирекция „Социално подпомагане”-Тутракан
МБАЛ - Тутракан
 
 
Дирекция „Социално подпомагане”-Тутракан
 
Дирекция
„Социално подпомагане”-Тутракан ,
Община  Тутракан
 
 
Община Тутракан, Социален съвет по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги
 
 
Община Тутракан
 
 
 
 
 
 
 
 
Община Тутракан
 
Дирекция „Социално подпомагане”-отдел „Закрила на детето” , Община Тутракан
 
Дирекция „Социално подпомагане”-отдел „Закрила на детето” , Община Тутракан
 
 
Дирекция „Социално подпомагане”-отдел „Закрила на детето” ,
ЦОП - Силистра
 
Община Тутракан
Дирекция „Социално подпомагане”, училища
 
 
 
Дирекция „Социално подпомагане”-отдел „Закрила на детето”,
Община Тутракан
 
 
 
 
 
Дирекция „Социално подпомагане”-отдел „Закрила на детето”,
Община Тутракан
МКБППМН
ОЦИД
 
 
В рамките на утвърдените средства на отговорната институция.
 
 
 
В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция.
 
 
 
 
В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции.
 
 
В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции.
 
 
 
 
Не е приложимо.
 
 
 
 
 
 
 
 
Проектно финансиране по
ОП „РЧР”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „да не изоставим нито едно дете” , Компонент2:
Проект „Нови социални услуги за деца в Тутракан
 
Делегирна от държавата дейност
В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция.
 
 
 
 
В рамките на  утвърдения бюджет на отговорната институция.
 
 
 
 
 
В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция.
 
 
 
 
В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция.
 
 
 
 
 
В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция.
 
 
 
 
 
 
 
 
В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИОРИТЕТ  ІІ
ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВСИЧКИ ДЕЦА
 
 
ЦЕЛ
                              ДЕЙНОСТ
ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ
ПРЕДВИДЕНИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА
1. Развиване на различни видове и форми на услуги, насочени към по – пълно обхващане на децата в образователната система.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Продължаване на политиката за включващо обучение на децата със специални образователни потребности.
 
 
 
 
 
3. Създаване на допълнителни гаранции за достъп до образование на децата от етническите малцинства и географски отдалечените райони.
1.1.Повишаване ролята на училищните настоятелства в създаването на стимулираща учебна среда.
 
 
 
1.2. Спазване на нормативните документи  гарантиращи пълен обхват на:
-  децата от 5 и 6 годишна възраст в подготвителните групи на  детските градини;
- включване в задължителна целодневна организация на обучение на  учениците от I – VIII клас в средищните училища и отI –V от основните училища.
 
 
1.3. Съдействие на образователните институции за обхващане в училище на подлежащите на задължително образование деца и ограничаване на отпадането от училище на деца в криминогенен риск и криминални прояви.
 
1.4. Поддържане на база данни за отпаднали и неприбрани в училище деца.
 
 
2.1. Създаване на подкрепяща среда за пълноценно интегриране на децата със Специални образователни потребности в детските и учебните заведения
 
.
 
 
2.2. Повишаване на квалификацията на педагогическите кадри  за  работа с деца със СОП в общообразователната среда.
 
 
3.1. Пълноценна интеграция в образователната система на децата от етническите малцинства в детските  градини и училищата чрез изпълнение на дейностите по План за действие на Община Тутракан за подкрепа на интеграционните политики 2015-2020
 
3.2.Осигуряване на условия за  повишаване качеството на образованието в училищата в по-малките населени места.
Училищни настоятелства, Директори на учебни заведения, Община Тутракан
 
Ръководствата на детските и училищни заведения, Община Тутракан
 
 
 
 
 
Община Тутракан, МКБППМН, УКБППМН, педагогически съветници, ДСП
 
Директори на учебни заведения, Община Тутракан
 
 
РИО  - Силистра, Община Тутракан
Ресурсен център – Силистра, детски и учебни заведения
 
 
Ресурсен център,
РИО, училища
 
 
Директори на детски и учебни заведения, Община Тутракан, партньори
 
 
Директори на детски и учебни заведения, Община Тутракан
 
В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции.
 
 
 
В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции и проектно финансиране.
 
 
 
 
 
Не е необходим.
 
 
 
 
 
 
Не е необходим.
 
 
 
 
В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции.
 
 
 
 
В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции.
Проектно финансиране.
 
В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции.
 
 
 
В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции
 
 
 
 
 
 
 
ПРИОРИТЕТ  ІІІ
ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА
 
ЦЕЛ
                              ДЕЙНОСТ
ОГТОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ
ПРЕДВИДЕНИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА
1. Разработване и изпълнение на цялостна програма за подобряване на майчиното и детското здраве.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Повишаване на здравната култура сред населението,  чрез здравно образование за децата и техните родители.
 
 
3.Повишаване на информираността на децата за разпространение на ХИВ/СПИН, болести предавани по полов път и злоупотребата с психоактивни вещества, алкохол и тютюнопушене
 
 
1.1.  Пълно и ранно обхващане на всички жени за наблюдение през бременността и майчинството.
 
 
1.2. Осигуряване на здравни грижи на децата в ДГ и училищата и реализиране на дейностите от Училищните програми по здравно образование.
 
1.3. Прилагане на механизъм за по-пълно обхващане на децата в профилактични прегледи и имунизации, включително при деца от етническите малцинства, непосещавали детски заведения и училища.
 
 
 
1.4.. Осигуряване на здравословно хранене на децата: детска млечна кухня, в детските и учебни заведения, включване в Мярка  „Училищен плод”.
 
 
2.1. Провеждане на информационни кампании за  здравословен начин на живот.
 
 
 
2.2. Участие в етапите от националното състезание
на ученическите екипи по първа помощ.
 
 
 
3.1. Провеждане на кампании за превенция на ХИВ/СПИН  и наркоманиите под мотото „Живот без СПИН и наркотици”.
 
 
 
3.3. Контрол в търговските обекти при продажбата на алкохолни напитки или тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни, както и достъпа на същите в тях от 22.00 до 06.00 ч.
 
 
МБАЛ – Тутракан, Общопрактикуващи лекари
 
Община Тутракан, Учебни институции
 
 
Община Тутракан, Общопрактикуващи лекари
Дирекция „Социално подпомагане”
 
Община Тутракан
Училища и детски градини, партньори
 
 
Директори на учебни заведения, Община, БЧК, партньори
 
Община Тутракан, БЧК, МКБППМН, училища
 
 
МКБППМН, БЧК, училища, ДСП, партньори
 
 
 
РУП, МКБППМН
 
В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции.
 
В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции.
 
В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции.
 
 
 
 
В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции, проектно финансиране
 
В рамките на утвърдения на отговорните институции
 
 
 
В рамките на утвърдения на отговорните институции
 
 
 
Не е приложимо.
 
ПРИОРИТЕТ  ІV
ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ЗЛОУПОТРЕБА, НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ
 
ЦЕЛ
                              ДЕЙНОСТ
ОГТОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ
ПРЕДВИДЕНИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА
1. Превенция на рисковото поведение и различни форми на злоупотреба.
 
 
 
2. Закрила на децата жертви на насилие, включително и насилие в интернет, сексуална експлоатация.
 
 
 
 
3. Повишаване на знанията на децата за опасностите, които крие движението на улицата.
 
 
 
1.1.Провеждане на информационни кампании:
- срещу насилието и агресията;
- сексуалната и трудовата експлоатация на децата  и злоупотребата в Интернет;
-  конкурс за рисунка и литературна творба на тема „Да бъдем добри”.
- „Да победим агресията със спорт”-спортен празник
 
2.1. Прилагане на координационен механизъм за взаимодействие при работа със случаи на деца – жертва или в риск от насилие.
 
2.2. Предоставяне на родителите на наръчник „Как да предпазим детето си от престъпление”
 
 
 
 
 
 
3.1. Осъществяване на съвместни инициативи за ограничаване агресията по пътищата и опазване живота и здравето на децата под мотото „Спри, детето запази”
 
 
3.2. Провеждане на беседи с децата и учениците.
 
 
 
3.3. Участие в етапите от Националната ученическа  викторина „Да пазим децата на пътя”
Училища, МКБППМН, партньори
 
 
 
 
 
 
Мултидисциплинарен екип
 
 
МКБППМН
 
 
 
 
 
 
 
Община Тутракан, РУП, МКБППМН,
Образователни институции
 
Община Тутракан, РУП, МКБППМН, Образователни институции
 
Община Тутракан,,РУП, МКБППМН
Образователни институции
В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции.
 
 
 
 
 
Не е приложимо.
 
 
 
Отговорната институция
 
 
 
 
 
 
 
Не е приложимо.
 
 
 
 
 
Не е приложимо.
 
 
 
В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции.
 
 
 
  ПРИОРИТЕТ  V
НАСЪРЧАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ
 
ЦЕЛ
                              ДЕЙНОСТ
ОГТОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ
ПРЕДВИДЕНИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА
1. Развитие на дейности за насърчаване участието на децата и младежите в обществения живот.
 
1.1.Реализиране на дейности по развитие на ученическото самоуправление.
 
 
 
1.2. Изпълнение на дейностите от  Общинския план за младежта през 2015 година в община Тутракан.
 
 
 
 
Община Тутракан
Ученически съвети
 
 
Община Тутракан, училища, Общински ученически парламент
Не е приложимо.
 
 
 
.
В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции.
 
 
 
 
 
 
 
 
    ПРИОРИТЕТ  VІ
ОТДИХ, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИТЕ НА ДЕТЕТО
 
ЦЕЛ
                              ДЕЙНОСТ
ОГТОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ
ПРЕДВИДЕНИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА
1.Увеличаване на броя деца, участващи в различни спортни, културни, развлекателни дейности, клубове по интереси и други занимания в свободното време.
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Насърчаване и стимулиране на деца с изявени дарби. 
 
 
 
1.1. Да се подпомага дейността на училищните и спортни клубове за  здравословен начин на живот и нормално физическо развитие на подрастващите.
 - Тутраканиада 2015;
- „Бързи, смели, сръчни”-за децата от детските градини
- Есенен крос
 
1.2. Дейности за осмисляне на свободното време на децата през ваканциите.
 
 
 
 
 
1.3. Организиране през учебната година  на извънкласни и извънучилищни форми и дейности в областта на науката, изкуството и спорта.
 
 
 
2.1. Реализиране на дейности по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби на Министерски съвет за 2015 година и  Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби в община Тутракан 2015 година.
 
 
 
Община Тутракан,  Училища, ОЦИД
Спортни клубове
 
 
 
 
 
Община Тутракан,  ОЦИД, спортни клубове, читалища, училища
 
Община Тутракан,
Училища, ОЦИД, читалища
 
 
 
 
МОН, Община Тутракан, Училища, ОЦИД,
Читалища, спортни клубове
 
В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции.
 
 
 
 
 
В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции.
 
 
 
В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция.
 
 
 
 
В рамките на утвърдения бюджет по двете програми.
 
 
 
 
.