ГОДИШНИ ЦЕЛИ НА ОБЩИНА ТУТРАКАН ЗА 2014г

9/1/2015
                                                                                                                                                                            
ГОДИШНИ ЦЕЛИ НА ОБЩИНА ТУТРАКАН ЗА 2014г
Цели на администрация  2014 г.
Стратегическа
цел
Стратегически документ
Дейности
Финансови ресурси
Срок
/месец през 2014 г./
Очакван резултат
Индикатори за
изпълнение
Отговорни звена
Текущ
Целеви
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Цел 1: Повишаване качеството при предоставяне на  административни услуги чрез  подобряване на вътрешноорганизационната нормативна база, компетентностите и мотивацията на служителите в общината, диалога и партньорството с граждани и институции
 СЦ 4: Развитие на местното самоуправление и гражданското общество
Общински план за развитие
1.1.Утвърждаване и въвеждане на нови вътрешноорганизационни документи и актуализиране на действащи такива:наръчници, инструкции и др.
 
1.2.Подготовка на тръжна документация за избор на изпълнители за провеждане на обучения на общински служители
 
1.3.Провеждане на обучения на общински служители
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.Оптимизация и обновяване на уеб сайта на община Тутракан
 
 
 
1.5.Актуализация на данни в НБД „Население”
 89 530.00 лв.
м. Януари 2014
 
 
 
 
 
 
м. Февруари 2014
 
 
 
м. Юни 2014
м. Март 2014
 
м. Януари 2014
 
м. Януари 2014
 
м. Февруари 2014
м. Юни 2014
 
 
м. Юли 2014
 
м. Юни 2014
 
1.1.1.1.: Утвърждаване на  нови вътрешноорганизационни документа; актуализиране на действащи вътрешноорганизационни документа
 
1.1.2.1.Подготвена тръжна документация за избор на изпълнители за провеждане на обучения на общински служители
 
1.1.3.1:Служители, обучени от ИПА 
1.1.3.2 : Служители, преминали езиково обучение
1.1.3.3. Служители, обучени за работа с програмен продукт „Архимед
1.1.3.4. Служители, обучени по междукултурна комуникация
1.1.3.5. Служители, обучени по привличане на инвестиции
1.1.3.6. Служители, обучени за развитие и усъвършенстване на личната ефективност
1.1.3.7. Служители обучени за работа с уязвими групи
1.1.3.8. Служители, обучени за прилагане на ефективно управление чрез планиране и организиране на работата
1.1.4.1. Публикувани актуални стратегически документи на Община Тутракан
1.1.4.2. Публикуван списък на предоставяните от общината административни услуги
1.1.5.1. Въведени и допълнени ЕЛРК на населението на гр. Тутракан и кметствата в общината
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80%
 
 
4 бр.
 
 
 
4 бр.
 
 
 
 
1 бр.
 
 
 
 
 
26
 
30
 
 
10
 
 
 
80
 
 
 
80
 
42
 
 
 
42
 
 
14
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
90%
 
 
 
 
 
Секретар на общината
 
Дирекция „Финанси, счетоводство и бюджет”
 
Дирекция „Информационно обслужване и общински услуги”
 
Отдел „Правен, канцелария, протокол”
 
Цел 2Изпълнение на договорени проекти с финансиране по оперативни програми на ЕС, национален и собствен бюджет и други източници заподобряване на съществуващата техническа инфраструктура и изграждане на нова
  .
 
СЦ 2 Подобряване качеството на животана гражданите на община Тутракан
Общински план за развитие
 
2.1.Благоустрояване на Крайдунавски парк чрез изграждане на панорамни стъпала, детска площадка, беседка, алеи, Клуб на рибаря, извършване на озеленяване и доставка на оборудване
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.Рехабилитация на общински пътища  и реконструкция на водопроводната мрежа на с.Белица в Община Тутракан
 
 
 
 
 
 
2.3.Благоустрояване на улици в с.Цар Самуил
 
 
 
 
2.4.Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Тутракан
 
 
2.5.Изготвяне на проект за преустройство и рехабилитация и промяна предназначението на общинска сграда в многофункц.център
 
2.6.Благоустрояване на парк В.Левски чрез извършване на озеленяване, възстановяване и изграждане на нови алеи и монтаж на пейки и кошчета
 
 
 
2.7.Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци на Община Тутракан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.8. Подготовка на проект за изграждане на Модулен наблюдателен комплекс „Кула за видеонаблюдение за превенция на превенция на горски пожари в землището на гр. Тутракан, община Тутракан”
 
 
 
 
 
2.9. Подготовка на проект за реконструкция – повишаване на енергийната ефективност на сградата на ОЦИД, намираща се на адрес гр. Тутракан, ул. „Димитър Благоев” № 51
 
 
 
 
2.10.Подготовка на проект за реконструкция – повишаване на енергийната ефективност за административната сграда на Община Тутракан, намираща се на адрес гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 31
 
 
 
2.11.Изготвяне на технически проект за енергийна ефективност на уличното осветление в община Тутракан
 
2.1.1.458 341лв.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2. 836146лв.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.3. 256386лв.
 
 
 
 
 
2.1.4. 205833лв.
 
 
 
 
 
2.1.5. 55 000лв.
 
 
 
 
 
 
   2.1.6. 9995 лв.
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.7. ПУДООС – 1 186 054,29 лв.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.8. Мярка 226 ДФЗ Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности
Безвъзмездна финансова помощ – 100 % 509 135.27 лв.
 
 
 
 
 
2.1.9. 167 925.7 лв
Размер безвъзмездна финансова помощ от НДЕФ 85% 142736.85
Собствено финансиране 15% 25188.86
 
 
 
 
2.1.10. 181 952.02 лв
Размер безвъзмездна финансова помощ от НДЕФ 85% 154 659.2
Собствено финансиране 15%  27 292.8
 
 
 
 
2.1.11.  2,214,134.4лв
Размер безвъзмездна финансова помощ от НДЕФ 85%      1,882,014.24   
Собствено финансиране 15%  332,120.16
 
м.октомври 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
м.август 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
м.септември 2014
 
 
 
м. септември 2014
 
 
 
м. Юли
2014
 
 
 
 
м. Ноември 2014
 
 
 
 
 
 
юни 2014
 
юли 2014
 
 
август 2014
 
 
дек 2014
 
 
 
 
 
Декември 2014 г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
м.декември 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
м.декември 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
м.декември 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.1.1.Изградени:
-панорамни стъпала
-детска площадка
-беседка
-алеи
-извършено озеленяване
2.1.1.2.Изграден Клуб на рибаря
2.1.1.3. Доставено оборудване в клуба на рибаря
 
 
 
 
 
 
2.1.2.1.Рехабилитирани три отсечки от общинската пътна мрежа:
-Тутракан-Пожарево
-Търновци-Антимово
-Нова Черна-Сяново
 
2.1.2.2.Подменена водопроводна мрежа в с.Белица
 
2.1.3.1.Извършено преасфалтиране и кърпежи на ул.Х.Димитър, П.Хитов, Дунав, Черни връх, Арда, Мусала и Руен
 
2.1.4.1.Извършено преасфалтиране и кърпежи
 
 
 
 
2.1.5.1. Подготвен проект 
 
 
 
 
 
 
2.1.6.1. Извършено озеленяване
2.1.6.2. Възстановени и изградени нови алеи
2.1.6.3. Извършен монтаж на –пейки
-кошчета
 
 
2.1.7.1.Съгласуван проект от БД
 
2.1.7.2.Изготвен комплексен доклад за съответствие
 
 
2.1.7.3.Издадено разрешение за строеж
 
2.1.7.4.Одобрено безвъзмездно финансиране от ПУДООС
 
 
 
 
2.1.8.1.Депозиран окомплектован проект в ДФЗ и получено одобрение
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.9.1.Депозиран окомплектован проект в НДЕФ и получено одобрение
 
 
 
 
 
 
2.1.10.1. Депозиран окомплектован проект в НДЕФ и получено одобрение
 
 
 
 
 
 
2.1.11.1.Обявена възлагателна процедура за изготвянето на технически проект
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
82 м²
348 м²
1 бр.
1600 м²
6 дка
 
150 м²
 
24 950 лв.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6,1 км.
2,5 км.
5,1 км.
 
2 км.
 
 
 
1,6 км.
 
 
 
 
 
10 000 м²
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5,7 дка
 
260м²
 
 
10
7
Дирекция „Инвестиционни дейности и европроекти”
 
 
Дирекция „Инфраструктурно развитие и опазване на околната среда”
 
 
Отдел „Правен, канцелария, протокол”
Цел 3 Запазване на финансовата стабилност чрез повишаване на приходите от управление на общинската собственост и повишаване събираемостта на собствените данъчни и неданъчни приходи
 
СЦ 1. - Повишаване конкурентоспособността на местната икономика
 
Общински план за развитие
1.1.  Стимулиране на доброволното заплащане на данъчните задължения
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.  Разширяване на обхвата на отдадените под наем общинско имущество и земеделска земя
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.  Реализация на  сделки по продажба на сгради-общинска собственост
1.1.1         .........
1.1.2         .........
м. март 2014г.
3.1.1.1. Изпратени напомнителни съобщения на задължените лица за дължимите за 2014г. суми
 
 
 
 
 
 
 
3.1.1.2 Генерирани списъци на лица с просрочени данъчни вземания и изпратени напомнителни покани за доброволно заплащане на задълженията
 
 
 
3.1.2.1.Подготвени и проведени търгове за отдаване под наем на общинско имущество и земеделска земя
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.3.1. Реализирани продажби на общинско имущество
 
 
70% събираемост по облога на местните данъци за 2014г.
 
 
 
 
 
31% събираемост на недоборите от местни данъци за 2014г.
 
 
 
 
90% събираемост на приходите от наем на общинско имущество, заложени в Годишната програма за разпореждане с имотите-общинска собственост в Община Тутракан за 2014г.
 
90% реализиране на приходи от продажби на общинско имущество, заложени в
Годишната програма за разпореждане с имотите-общинска собственост в Община Тутракан за 2014г.
 
 
Дирекция „Местни приходи”
 
Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”
 
 
Отдел „Правен, канцелария, протокол”
Цел 4Повишаване на броя и подобряване на качеството на предоставяните социални услуги
СЦ 3 .: Развитие на социалните услуги за социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно положение
Общинска стратегия за социални услуги 2011 – 2015 г.
4.1. Изграждане на Център за настаняване от семеен тип и Център за социална рехабилитация и интеграция и предоставяне на нови социални услуги в тях
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Създаване на условия за реализиране на план-приема за учебната 2014-2015 година и създаване на стабилна учулищна мрежа
4.1.1. 1 073 201лв.
м. Декември 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
м. ЯнуариСептември 2014
4.1.1.1.Изграден център за настаняване от семеен тип с капацитет 14 деца
4.1.1.2. Изграден център за рехабилитация и социална интеграция за 30 потребиттеля
4.1.1.3. Доставено оборудване и микробус 4.1.1.4. Подбран персонал за ЦНСТ и ЦСРИ
4.1.1.5. Подготовка и преместване на деца в ЦНСТ
4.1.1.6. Извършен подбор на потребители на ЦСРИ
 
4.2.1.1.Проведени работни заседания на екипа
4.2.1.2. Проведени срещи с ученици и родители
4.2.1.3. Проведени анкети за проучване на мнението на ученици и родители
0
 
 
0
 
 
 
 
 
0
 
0
 
 
0
 
 
0
 
 
0
 
0
1
 
 
1
 
 
 
 
 
20
 
12
 
 
30
 
 
4
 
 
6
 
369
 Дирекция „Инвестиционни дейности и европроекти”
 
Дирекция „Хуманитарни дейности”
 
Цел 5 Повишаване възможностите за разнообразяване на културния живот и развлеченията, както и популяризиране на град Тутракан като културно-туристическа дестинация ......
СЦ 3 Създаване на благоприятна социална среда за духовно развитие
Общински план за развитие
 
1.1.Реализация на проект „Трансмариска – древното начало на Тутракан”
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Реализация на проект „Тутракан-модерна дестинация на риболовен туризъм, интегриран с история, традиции и изкуство”
 
 
 
1.3.Създаване на сътрудничество на национално, регионално и международно ниво с цел културен обмен
 
 
 
5.1.1. 2 486 000 лв.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.2. 498 618 лв.
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.3. 66 000 лв.
 
 
 
м.юли 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
м. октомври 2014
 
 
 
 
 
 
м.януари –декември  2014г.
 
 
 
 
5.1.115.Проведено обучение на аниматори
5.1.1.2.Изготвени рекламни материали – карти, рекламни филми
 
 
 
 
 
5.1.2.1. Изградена пешеходна алея
5.1.2.2.Изградена велоалея
5.1.2.3. Изградена спортна площадка
5.1.2.4. Изграден макет на водна мелница
5.1.2.5. Извършено озеленяване
 
5.1.3.1.Организирани събития с международно участие /фестивали, пленери, научни конференции и др./
5.1.3.2. Организирани събития на регионално ниво /общински празници, конкурси, концерти, тържествени чествания, благотворителни базари/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
23
 
 
3 лица
 
 
3000 бр.
2 бр.
 
 
 
 
2022 м²
 
1225 м.
1250 м²
 
1 бр.
 
12 дка
 
 
6
 
 
 
 
36
 
 
 
 
 
 
 
Дирекция „Инвестиционни дейности и европроекти”
 
Отдел „Правен, канцелария, протокол”
 
Дирекция „Хуманитарни дейности”
 

Прикачени файлове