ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2014-2020 Г.

13/12/2016
  
 
 
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2014-2020 Г.
 
 
 
Одобрил:
Кмет - д-р Димитър Стефанов
 
 
 
 
 
2016Г.
 
гр. Тутракан
 
 
 СЪДЪРЖАНИЕ
 
 
 І. Въведение ........................................................................................................................................ 5
 
II. Информация за Община Тутракан .......................................................................................... ..7
 
                1.Географско положение……...…………………………………………………...……..…..7
 
                2.Демографски и социално-икономически характеристики на Община Тутракан……8
 
                3. Икономическо развитие на Община Тутракан……………………………………………...10
 
                4.Екологична характеристика………………………………………………………………….….12
 
ІІІ. Управление на отпадъците………………………………….…………………………………13
 
                1.Съществуващо състояние……………………………..…………...…………….………13
 
                2.Битови отпадъци……………………………………………………………………….………...13
 
                3. Строителни отпадъци…………………………………………………………………..……….21
 
                4. Система за разделно събиране на територията на Община Тутракан………..……23
 
                5.Планиране на кампании за популяризиране на разделното събиране на отпадъци от опаковки…………………………………………………………………………………………..……….…26
 
                6. Подкрепа на Община Тутракан при участие в кампанията „Да изчистим България, инициирана от БТВ…………………………………………………………………………………..………...28
 
ІV. Основни мерки и задачи за периода на действие на програмата……………………….30
 
V. План за действие на общинската програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Тутракан за периода 2014-2020 година…………………………33
 
VІ. Мониторинг, контрол и оценка……………………………………………………………….38
 
VІІ. Използвана литература……………………………………………………………………….40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АБА
Автомобилни батерии и акумулатори
АДФИ
Агенция за държавна финансова инспекция
АСЕКОБ
Асоциация на еколозите на общините в България
ГД
Главна дирекция
ДАМТН
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
ДКЕВР
Държавна комисия по енергийно и водно регулиране
ЕК
Европейска комисия
ЕС
Европейски съюз
ЗМДТ
Закон за местните данъци и такси
ЗООС
Закон за опазване на околната среда
ЗУО
Закон за управление на отпадъците
ЗУТ
Закон за устройството на територията
ИАОС
Изпълнителна агенция по околна среда
ИБА
Индустриално батерии и акумулатори
ИТ
Информационни технологии
ИУГ
Излезли от употреба гуми
ИУЕЕО
Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
ИУМПС
МЕ
МЗХ
МИ
Излезли от употреба моторни превозни средства
Министерство на енергетиката
Министерство на земеделието и храните
Министерство на икономиката
МОСВ
МОН
Министерство на околната среда и водите
Министерство на образованието и науката
МРО
МРРБ
Масово разпространени отпадъци
Министерство на регионалното развитите и благоустройството
МС
Министерски съвет
МСП
МТИТС
МТСП
Малки и средни предприятия
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Министерство на труда и социалната политика
МФ
Министерство на финансите
СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА
 
 
 
 
 

НППОО
Национална програма за предотвратяване образуването на отпадъци
НПУДО
Национален план за управление на дейностите по отпадъците
НПУО
Национален план за управление на отпадъците
НСИ
Национален статистически институт
НСОРБ
Национално сдружение на общините в Република България
НСРР
Национална стратегия за регионално развитие
НУБА
Негодни за употреба батерии и акумулатори
НУАБА
Негодни за употреба автомобилни батерии и акумулатори
НУИБА
Негодни за употреба индустриални батерии и акумулатори
НУПБА
Негодни за употреба портативни батерии и акумулатори
ОПОС
Оперативна програма "Околна среда"
ОПУО
Общинска програма за управление на отпадъците
ОСР
Отпадъци от строителство и разрушаване
ОУП
Общ устройствен план
ПБА
Портативни батерии и акумулатори
ПЗР
Преходни и заключителни разпоредби
ПИП
Прединвестиционни проучвания
ПО
Предотвратяване на отпадъците
ПРСР
Програма за развитие на селските райони
ПСОВ
Пречиствателна станция за отпадъчни води
ПУДООС
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда
ПУП
Подробен устройствен план
ПХБ
Полихлорирани бифенили
ПХТ
Полихлорирани терфенили
РДО
Рамкова директива за отпадъците
РИОСВ
Регионални инспекции по опазване на околната среда и водите
РСМ
Рециклирани строителни материали
РСУО
Регионално сдружение за управление на отпадъците
СЕС
Съд на Европейския съюз
ТБО
Такса битови отпадъци
УОЗ
Устойчиви органични замърсители
 
 
 
I. Въведение
 
 
ecology
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Общинската програма за управление на отпадъците (ОПУО) има ключова роля за постигане на ефективно използване на ресурсите и устойчиво управление на отпадъците, тъй като анализите на съществуващата ситуация показват, че в България съществува значителен потенциал за подобряване на предотвратяването и управлението на отпадъците, по-добро използване на ресурсите, разкриване на нови пазари и създаване на нови работни места, като същевременно бъдат намалени вредните въздействия на отпадъците върху околната среда.
ОПУО се основава на следните основни принципи:
“Предотвратяване” - образуването на отпадъци трябва да бъде намалено и избегнато, където това е възможно.
“Разширена отговорност на производителя” и “замърсителят плаща” – лицата, които образуват или допринасят за образуването на отпадъци или замърсяват околната среда или сегашните притежатели на отпадъците трябва да покрият пълните разходи за третиране на отпадъците и да ги управляват по начин, който гарантира висока степен на защита на околната среда и човешкото здраве.
“Превантивност” – потенциалните проблеми с отпадъците трябва да бъдат предвиждани и избягвани на възможно най-ранен етап.
“Близост” и “самодостатъчност” – отпадъците трябва да бъдат обезвреждани възможно най-близко до мястото на тяхното образуване, като отпадъците, генерирани в ЕС, трябва да бъдат третирани в рамките на Съюза.
„Участие на обществеността“ – съответните заинтересовани страни и органи, както и широката общественост имат възможност да участват в разработването на плановете и програмите за управление на отпадъците, както и на програмите за предотвратяване на отпадъците и имат достъп до тях след разработването им.
 
         Програмата за управление на отпадъците на Община Тутракан (ОПУО) е разработена в съответствие с изискванията на чл. 52 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Същата е съобразена с Националния план за управление на отпадъците на Република България (НПУО). Програмата цели екологосъобразното управление на отпадъците на територията на Община Тутракан и определя мерки за прилагане на йерархията в тази дейности.
 
         Общинската програма за управление на отпадъците (ОПУО) ще осъществи ефективно използване на отпадъците като ресурс и устойчиво развитие чрез предотвратяване на образуването им, доколкото е възможно. Успешното изпълнение на програмата ще доведе до предотвратяване и намаляване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда и човешкото здраве и намаляване използването на първични природни ресурси.
Програмата подпомага местната власт за концентрация на ограничените ресурси към приоритетни за финансиране проекти в сферата на управление на отпадъците от национални и европейски източници на финансиране.
 
 
 
 
ІІ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩИНА ТУТРАКАН
 
         1. Географско положение и климат:
 
         Община Тутракан се намира в североизточната част на Дунавската хълмиста равнина. Нейната територия е приблизително 440 кв. км.. Съседни на община Тутракан са: на изток – община Главиница, на юг и югозапад – общините Завет и Кубрат, а на запад – община Сливо поле. На север община Тутракан граничи с р. Дунав, на срещуположният бряг на която е разположен румънския град  Олтеница – сравнително голям и важен промишлен и транспортен възел. От устието на р. Арджеш, вливаща се в р. Дунав, започва плавателния канал достигащ до румънската столица Букурещ. В тези граници Тутракан и околността му имат следното географско положение: 26°50’ източна дължина и 44°10’ северна ширина.
         Градът е разположен на терен, който в западна посока е нисък, а на самия бряг на Дунава достига височина до 4 м. На изток от Тутракан започва високата и равнинна част на Добруджанското плато, което има средна надморска височина 140 м, надморската височина на брега достига до 28 м.
Речната тераса на общината е част от добруджанската равнина, която е характерна с льосовия си строеж и дълбоките и сухи долини, ориентирани към р. Дунав.
 
         Климатът на общината е умерено – континентален. Ветровете са предимно североизточни и северозападни. Температурите се характеризират с твърде голяма амплитуда. През зимата достигат до минус 32 0С, а през лятото – до плюс 40 0С. Валежите  са малко по ниски като количество от средните за страната. Чести са случаите на градушки през лятото и на късни застудявания през пролетта.
Релефът  е хълмисто– равнинен и през територията преминават 42 км. път ІІ клас, 24 км. път ІІІ клас, 60км. път ІV клас, като в рамките на общината липсват пътища І клас.
 
          Температурни стойности, характерни за Община Тутракан
параметър
стойност
средна годишна температура
11,8 0С
средна лятна температура
23,7 0С
средна зимна температура
-1,8 0С
средно годишно количество валежи
540 мм/м2
 
 
 
 
Общата територия,  заета от общината възлиза на  448 км2., които се разпределят, както следва:
вид
площ/км2.
Процент
Обработваема земя
328
73,2 %
Гори
78
17,4 %
Водни площи /язовири/
24
5,4 %
Пътища и урбанизация
18
4,0 %
ОБЩО:
448 км2.
100 %
 
 
 
Градовете, разположени в близост до общинският център – гр. Тутракан, са следните:
град
разстояние/км.
Силистра
62
Русе
58
Варна
250
Добрич
200
София
350
Кълъраш /Румъния/
80
Констанца /Румъния/
140
Букурещ /Румъния/
120
Олтеница /Румъния/
10
 
 
 
 
 
         2. Демографски и социално-икономически характеристики на Община Тутракан
 
 
 
·        Територия: 448km²
         Съгласна данни на НСИ общата територия на Община Тутракан е в размер на 448345 дка, от които земеделската земя е327898 дка, в т.ч.  обработваема289242 дка и поливна62783 дка, а горската възлиза на78541 дка. Експлоатацията на останалата територия е свързана с транспорта и инфраструктурата, добив на полезни изкопаеми водни течения и водни площи.
 
·        Население:15 229 души жители ( 15.03.2015 г.)
 
·        Средна гъстота на населението: 34,6 души / km²  (15.03.2015 г.)
Население в град Тутракан: 9 030 души, представляващо приблизително 59,29 % от общото население на Общината.
 
·        Административна област: Силистра
 
 
karta1
 
        
 
 
·        Населени места на територията на община Тутракан: 15 на брой, от които един град и 14 села: гр. Тутракан, с. Антимово, с. Белица, с. Бреница, с. Враненци, с. Дубавец, с. Нова Черна, с. Пожарево, с. Преславци, с. Старо село, с. Сяново, с. Търновци, с. Цар Самуил, с. Цраев Дол, с. Шуменци.
 
 
3. Икономическо развитие на Община Тутракан
        
         Структуроопределящи отрасли за местната икономика са селското стопанство и търговията, като водещо значение има селското стопанство. Неговата структура на производство и специализация определят характера на цялата територия и облика на населените места.Земеделието е застъпено във всички селища на общината и има важна роля за цялостното й развитие. През последните години, отрасълът е основен източник на доходи за населението.
 
Земеделски кооперации в община Тутракан
 
ЗК “Хр. Ботев – 92” – гр. Тутракан
 
Отглеждане на зърнени култури и овощни насаждения
ЗК “Дунав”-с. Дунавец
Отглеждане на зърнени култури
ЗК “Царев дол” – с. Търновци
 
Отглеждане на зърнени култури
ЗК “Прогрес” – с. Варненци
 
Отглеждане на зърнени култури
ЗК “Изгрев – 92” – с. Белица
 
Отглеждане на зърнени култури
 
 
 
 
Най-голям относителен дял в местната икономика имат предприятията, работещи вобластта на търговията.
Според  предмета на дейност предприятията са следните:
 
Наименование на фирмата производител
Адрес / населено място, улица, номер/
Дейност
ЕООД “Паунов” – Камен Борисов Паунов
гр. Тутракан, ул. “Силистра” 12
хлебопроизводство
ЗК “Хр. Ботев” – Недка Маринова Йорданова
гр. Тутракан, ул. Ана Вентура” 66
хлебопроизводство
ЕТ “ Дунавски залез” Исмаил Кашчилар
гр. Тутракан,ул. “Трансмариска” 109 а
производство на хляб, закуски, сладкарски изделия, боза
ПК “Самопомощ”
с. Нова Черна, общ. Тутракан
хлебопроизводство
 
 
 
ПК “Борец”
с. Цар Самуил, общ. Тутракан
хлебопроизводство
ЗК “Изгрев”- Петра Пенчева
с. Белица,      общ. Тутракан
хлебопроизводство
ЕТ “Методиеви”-Запрянка и Димитър Методиеви
гр. Тутракан, ул. “Трансмариска”35
производство на хляб и закуски
ООД “Едрина” – Николай Николов
гр. Тутракан, ул. “Силистра”
кланица и колбасарница
“Булдекс” – ООД – Димо Денчев
с. Белица
пр-во бяло саламурено сирене и др. млечни продукти
“Трансмариска-69” – АД  изп.директор Дочко Дочев
гр. Тутракан, ул. “Силистра” -51
шивашки цех - конфекция
ЕТ “Мил-Стеф-90” – Стефка Козарева
гр. Тутракан, ул. “Искър” 11
шивашки цех-конфекция, бутик
ЕТ “Леопард” – Кремена Стилиянова
гр. Тутракан, ул. “Ана Вентура” 66
шивашки цех - конфекция
“Тутраканска гора”-ООД –
управител Георги Стойков
гр. Тутракан, ул.”Д.Благоев” 7
дърводобив и обработка на дървесина
“Лодкостроител - К” –ООД –управител Венцислав Николов Якимов
гр. Тутракан, ул. “Крайбрежна” 78
пр-во на малотонажни плавателни съдове и ремонт на същите, производство но технически изделия и изделия за бита
“Ейч Ес Ел” – ООД – Русе управител Светлана Стефанова
гр. Тутракан, ул. “Ана Вентура”3
пр-во на  уреди за бита
ЕТ “Ник – Пластик” – Валя Петрова
гр. Тутракан, ул. “Ана Вентура” 15
пр-во на пластмасови изделия; с.с. дейност
“Златна Тракия” – ЕООД , управител Иван Ангелов Георгиев
гр. Тутракан, ул. “Ана Вентура” 15
транспортна дейност – товаро-разтоварна, търговия със с.с.продукция
Марин Гюнев
гр. Тутракан, ул. “Никола Обретенов”
дърводелска работилница
Тодор Кръстев
гр. Тутракан, ул. “Вежен” 7
дърводелска работилница
Тодор В. Тодоров
гр. Тутракан, ул. “Ал. Константинов”9
дърводелска работилница
ЕТ “Дар”- Димитър Владев
гр. Тутракан, ул. “Родина” - 6
дърводелска работилница
“Амон –РА”-ООД – Николай Николов
гр. Тутракан – борова гора
отглеждане на патици
ЕТ “Дълбокови” – Нело Добрев Дълбоков
гр. Тутракан, ул. “Боровец” 1
отглеждане на патици
“ТАТ” –ООД – Пламен Николов Николов
гр. Тутракан, ул. “Беласица” 8
обществен превоз на пътници
Държавно лесничейство
гр.Тутракан
Охрана на ДРФ
 
Общественотообслужване на населението е добре осигурено с разнообразни магазини, офиси и ателиета зауслуги. В много от селата търговските обекти са “смесени”, т.е. предлагат всичко. Всичкинаселени места разполагат със заведения за обществено хранене. Ремонтът на различниелектроуреди, шивашките и фризьорски услуги се извършват от частни лица.
 
         4.Екологична характеристика
 
         Географските и икономогеографските фактори са благоприятствали за  запазването на чиста околна среда в община Тутракан. На територията на общината няма големи промишлени предприятия, които да замърсяват почвата, въздуха и водите. Това добро състояние на екологичната обстановка в общината отчасти се дължи и на икономическите промени настъпили в индустрията и селското стопанство в региона.
Факторите, влияещи върху екологичните качества на околната среда в община Тутраканса: автотранспорт, обществено-битови отоплителни източници и промишлени дейности, които на този етап са по-незначителни. Елементи на въздействие върху човешкото здраве са газовете, съдържащи серни и азотни окиси, оловни и серно-кисели аерозоли, прах, малки метални частици; отпадъчните промишлени води, съдържащи масла, разтворители, нефтопродукти, ароматични вещества; твърдите битови отпадъци; транспортните шумови нива. Те въздействат токсично на кръвоносната, кръвотворната и дихателната система.
По качеството на атмосферния въздух община Тутракансе характеризира с нисък потенциал на замърсяване – няма установено превишаване на ПДК, климатичните условия не благоприятстват задържане и събиране на атмосферни замърсители в приземния въздушен слой.Качеството на питейните води е задоволително, повърхностните води отговарят на нормите за съответната категория. Основните проблеми за нормално водоснабдяване в района произтичат от състоянието на водопроводната мрежа, която е технически амортизирана с висока степен на аварийност и големи загуби на вода, което налага реконструкция и/или подмяна на водопроводните мрежи. Източник на замърсяване на повърхностните и подпочвени води е и използването на торове и препарати за растителна защита в земеделието .
Един от основните екологични проблеми на общината е свързан с отпадъците. Той включва наличието на нерегламентирани сметища.Ниските приходи от такса “Битови отпадъци”, които не покриват разходите по услугите, свързани с битовите отпадъци.Отпадъците не само повърхностно замърсяват околната среда, но и ограничават използваемостта на земята, създават хигиенни проблеми и дразнят естетическите възприятия на хората. В резултат на протичащите в периода на натрупването им физични, химични и биологични процеси, те се превръщат в многофакторен замърсител на околната среда, оказващ силно негативно въздействие върху повърхностните и подземни води, въздуха и почвите, с което създават сериозен здравен риск за населението. От друга страна отпадъците са ценен енергиен и суровинен източник и тяхното минимизиране и повторната употреба води до съхранение на природни ресурси.
Ето защо управлението им е сложен и многообхватен процес, изискващ интегрираност на подходите, внедряване на нови технологии, създаване на подходяща икономическа среда и нормативна база, и не на последно място висока обществена отговорност.
 
 
 
 ІІІ. УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
 
         1. Съществуващо състояние
 
         Информацията за количествата и състава на отпадъците е от много голяма важност завземане на правилни решения за управлението им и оразмеряването на системите, инсталациите исъоръженията за третиране. Независимо от факта, че има различни източници и разработки,големите различия в представените даннипоказва, че не съществува достатъчно достовернасистема за отчитане и документиране на необходимата информация.
 
         2. Битови отпадъци
         Източник на данни за битовите отпадъци е общинската администрация, в чиито функции едейността по тяхното управление. Битови отпадъци се депонират на регионалното депо вград Русе. Количеството на събираните отпадъци се оценява, поразчетен път, на база на транспортните документи издадени от регионалното депо. Количестватасъбрани битови отпадъци се отчитат в обемни единици и се определят на база отчетенитеавтомобилни курсове.
 
 
 
 
 
 
Количества генерирани битови отпадъци за периода 2009 - 2014 г.
 
 
 
        
 
 
 
 
През периода от месец 20.07.2009 г. до 31.12.2014 г. общото количество на образуваните битови отпадъци в общината следва тенденция към плавно увеличаване. Увеличаването е с близо 35%, като делът на битовите отпадъци в общото количество на образуваните отпадъци е намалял до 14%.
 
Заоценка на съществуващото състояние са използвани обобщени данни за последните 5 г., а именно периода: 2009– 2014г., през който в общината са генерирани следните общи количества отпадъци по видове, за всяка една от посочените години, както следва:
 
 
          Визираното в диаграмата принципно и по етапно увеличение в количествата на отпадъците, депонирани на Регионално депо Русе от територията на Община Тутракан, се дължи на постепенното увеличаване на броя контейнери за смесени битови отпадъци на територията на общината, а по конкретно:
След средата на 2005 г. контейнерите тип бобър с обем 1,1 кбм. на територията на гр. Тутракан бяха 210 броя през 2008 г. – в началото на годината, в града след проведена открита процедура по ЗОП на юридическите лица бяха доставени още 110 контейнера от същия тип.
След средата на 2008 г., при спазване на регламентирания в ЗОП нормативен ред и проведена открита процедура, в селата от Община Тутракан бяха разположени 300 броя контейнери за смесени битови отпадъци тип бобър с обем 1,1 кбм.
   С течение на времето контейнерите в града и в селата се увеличават постепенно с цел пълното задоволяване на населението по отношението на необходимостта от услугите сметосъбиране и сметоизвозване. Към настоящия момент – месец април 2015 г. броя на контейнерите за смесени битови отпадъци на територията на община Тутракан е следния:
В град Тутракан 345 бр., обслужване при честота 3 пъти седмично, т.е понеделник, сряда и петък;
В селата в община Туракан 373 бр., обслужване при честота веднъж седмично.
В подкрепа на отразеното чрез диаграмата увеличение в количествата на генерираните смесени битови отпадъци на територията на община Тутракан по години представяме извадка от издаденото през 2004 г. и актуално към момента Ръководство на МОСВ за определяне броя и вида на необходимите съдове и техника за събиране и транспортиране на отпадъци:
 
 
Населени места с население в хиляди жители
примерни норми за натрупване на битови отпадъци в м3/жител за една година
 
 
2000 г.
2005 г.
2010 г.
2015 г.
2020 г.
1.
До 1
0,56
0,64
0,73
0,81
0,87
2.
От 1 до 5
0,61
0,69
0,77
0,83
0,90
3.
От 5 до 10
0,98
1,08
1,17
1,25
1,32
4.
От 10 до 25
1,08
1,20
1,30
1,38
1,46
5.
От 25 до 50
1,12
1,27
1,35
1,42
1,50
6.
От 50 до 100
1,23
1,40
1,49
1,55
1,60
7.
От 100 до 150
1,32
1,48
1,57
1,64
1,67
8.
От 150 до 250
1,49
1,67
1,79
1,85
1,90
9.
От 250 до 300
1,65
1,83
1,95
2,02
2,05
10.
Над 300
1,81
1,98
2,05
2,10
2,13
 
 
         От таблицата е видно, че нормите за натрупване на битови отпадъци в м3/жител за година по отношение на различните по големина населени места в страната също търпят плавно увеличение с течение на времето в перспективен план. Това се доказва и на практика от депонираните на регионалното депо край гр. Русе отпадъчни количества от община Тутракан за анализирания в момента период от средата на 2009 г. до края на 2014 г..
 
Основен източник на битовите отпадъци в общината са домакинствата, като с най-голям дял е Общинския център – град Тутракан предвид това че в него е съсредоточено около 50 % от населението на общината.
 
 
Година
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Общо -  куб. м.
2429.18
5149.28
5490.50
5629.96
5737.10
5504.84
Население - жители
17 520
17 167
16 945
16 701
16 554
16 371
Кол. отп./жител – куб. м.
0.1386
0.2999
0.3240
0.3371
0.3465
0.3362
 
Делът на населението, обхванато от системите за организирано събиране и транспортиране на битовите отпадъци, нараства постоянно и през настоящата 2015 г. достига 100 %, като необходимостта от осигуряване на допълнителни контейнери за смесени битови отпадъци съществува и към настоящия момент с цел оптимизиране на отстоянията им до имотите, обитавани от отделните домакинства и задоволяване в пълна степен нуждите на населението от предлаганите услуги.
 
Морфологичен анализна битови отпадъци
В Таблицата и фигурата  се посочват общите осреднени данни за генератора община Тутракан по сезони за изследвания период обхващащ общинския център и съставните села.
Морфологичен
състав
Зима
Пролет
Лято
Есен
Средно за генератора Община Тутракан
Община
Тутракан
Община
Тутракан
Община
Тутракан
Община
Тутракан
Компоненти
kg.
%
kg.
%
kg.
%
kg.
%
kg.
%
Хранителни -
отпадъци от плодове, зеленчуци - обелки и др.
5,70
5,52
5,00
4,81
14,00
13,58
10,70
9,74
35,40
8,42
Хартия - вестници, списания, амбалаж на хартия, санитар на хартия и др.
3,00
2,90
3,20
3,08
8,00
7,76
6,10
5,55
20,30
4,83
Картон - кашони, опаковки от сокове, кутии и др.
5,90
5,71
6,80
6,54
6,90
6,69
9,70
8,82
29,30
6,97
Хартия - общо
8,90
8,61
10,00
9,62
14,90
14,45
15,80
14,37
49,60
11,80
Пластмаса -
опаковки, кутии, фолио, пластмасови изделия, торбички, баки от боя и др.
10,00
9,68
6,20
5,96
19,00
18,43
15,80
14,38
51,00
12,13
Текстил - парцали, трикотаж, завивки, стари дрехи и др.
4,90
4,74
4,60
4,42
7,00
6,79
6,00
5,46
22,50
5,35
Гума - всички видове, без автомобилните
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
1,95
0,00
0,00
2,00
0,48
Кожа - обувки, дрехи, колани, ремъци, чанти и др.
1,00
0,97
0,00
0,00
1,50
1,46
0,00
0,00
2,50
0,59
Градински и растителни -
остатъци от градински растения, цветя, листа, трева и др.
17,10
16,55
30,00
28,85
15,00
14,54
19,10
17,38
81,20
19,32
Дървесни-дърво, талаш, стърготина и др.
2,50
2,42
0,00
0,00
3,70
3,59
6,70
6,10
12,90
3,07
Стъкло - опаковки от бутилки, буркани, съдове, натрошено стъкло
3,00
2,90
3,00
2,88
3,50
3,39
4,00
3,64
13,50
3,21
Метали - опаковки от алкохолни и безалкохолни на питки, консервени кутии, капачки, кутии от боя и др.
3,20
3,10
5,20
5,00
4,00
3,88
3,70
3,36
16,10
3,83
Инертни - пръст, пепел и др.
26,00
25,18
25,00
24,04
6,50
6,30
11,10
10,10
68,60
16,32
 
 
 


 
Електронно и ел. оборудване
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Опасни
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Други(недиферен- цируеми)
21,00
20,33
15,00
14,42
12,00
11,64
17,00
15,47
65,00
15,48
ОБЩО
103,3
0
100,0
0
104,0
0
100,0
0
103,1
00
100,00
109,90
0
100,00
420,30
100,00
 
 
 

 
       
    Текстово поле: ■	Средно за генератора Община Тутракан kg
■	Средно за генератора Община Тутракан %
 
 

 
Графично представяне на осреднените данни по фракциите общо за генератора
Характеристика на отделните фракции общо за четирите сезона
-Хартия- вестници, листи, амбалажна хартия, санитарна хартия, списания, книги и др. -Картони-кашони, опаковки от сокове, кутии и др.
-Метали-опаковки от безалкохолни и алкохолни напитки, консервени кутии, капачки и др.
-Гума-гумени изделия и др.
-Текстил-парцали,трикотаж, завивки, стари дрехи и др.
-Пластмаса-опаковки, пластмасови кутии, бутилки, фолио, пластмасови изделия, торбички, капачки, чашки за кафе, кофички от мляко и др.
-Хранителни-плодове и зеленчуци, кухненски отпадъци, хлебни изделия и др.
-Градински-окапали листа, растителни остатъци, цветя и др.
-Инертни-пепел, сгур, пръст и др.
-Дървесни-клони, трески, талаш, стърготина и др.
При преизчисленият направени съгласно Таблицата, се получават следните осреднени данни за морфологичния състав на отпадъците в община Тутракан, които са посочени в следващата  таблица  и фигура
Процентното съдържание на фракция „други” е 15,48%.
 
Морфологичен състав на битовите отпадъци в община Тутракан след разпределяне на фракция „други”
Морфологичен състав
Морфологичен състав за общината след разпределение на фракция други
Компоненти
%
Хранителни
10,20
Хартия и картон - общо
12,42
Пластмаса
12,44
Текстил
5,50
Гума
0,48
Кожа
0,59
Г радински
20,46
Дървесни отпадъци
3,19
Стъкло
4,17
Метали
4,14
Инертни
26,41
Опасни
0,00
Други
0,00
Общо
100,00
 
 
 


 
 
 
 

 
 
За отбелязване е, че дървесните отпадъци съставляват едва 3,19% от общото количество отпадъци, докато основен дял се пада на инертните (26,41%). Дървесните отпадъци преобладават значително през есента във вид на стърготина и талаш, което е характерно за рязането на дърва и подготовката за отоплителния зимен период, което е характерно за общината.
Пластмасовите отпадъци са 12,44%, докато хартията (общо) е 12,42%. Биоразградимите са общо 51,77% от общото количество отпадъци, докато горимите (RDF) са 65,28% (като в този процент е включено общото количество пластмаса).
 
                  
 
 
 
 
 
3.Строителни отпадъци
 
Количества генерирани строителни  отпадъци за периода 2009 - 2014 г.
 
 
 
        
         Третирането и транспортирането на отпадъците от строителни площадки и при разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения се извършват от притежателите на отпадъците, от изпълнителя на строителството или разрушаването или от друго лице за негова сметка и въз основа на писмен договор с лица, притежаващи необходимите разрешения или регистрационни документи, съгласно Закона за управление на отпадъците.В случаите, когато кмета на община е възложител на строителни и монтажни работи, сизключение на текущи ремонти, и възложител на премахване настроежи, следва да изготви планза управление на строителните отпадъци.
         Отчитайки факта, че голяма част от сградният фонд в общината е силно амортизирал, можем да предположим, че новото строителство; процеса на реконструкции и частично саниранена сградите; реконструкцията и обновяването на пътната мрежа ще продължи, като това неминуемо ще доведе до генериране на все по – големи количества земни маси и строителни отпадъци.
 

 
         Наблюдават се значителни различия в типа на отпадъците и съотношението между битови и биоразградими такива, генерирани в град Тутракан и другите населени места на общината. В общото количество генерирани отпадъци в града приоритетно е наличието на битови отпадъци, докато в селата се увеличава делът на биоразградимите такива.
          Депонирането като метод за обезвреждане на отпадъците все още е с най-голям относителен дял в третирането   на битовите отпадъци, независимо че се наблюдава постоянен спад по този показател през последните години. България не изгаря битови отпадъци, за разлика от високото ниво по този показател в много европейски страни.
         Община Тутракан е сред общините в Република България с близко до средното ниво на рециклиране през последните години, но въпреки това съществува трайна тенденция към намаляване на количествата разделно събрани отпадъци за сметка на не рециклируемата фракция в трицветните контейнери – син, жълт и зелен на „ЕКОПАК” България АД разположени на територията на общината, респективно към настоящия момент в гр. Тутракан.
         През последните години се наблюдава подобрение по показателя компостирани битови отпадъци на жител, както и по отношение на количествата биоразградими отпадъци, налични по торищата в землищата на населените места от общината, но голямото изоставане спрямо средноевропейските показатели все още не е преодоляно. Причините се коренят в недостатъчния брой съоръжения за оползотворяване, в т.ч. рециклиране на биоразградимите битови отпадъци.
            Със Заповеди № 984 от 23.07.2009 г. и № 265 от 16.07.2009 г. се преустановява експлоатацията на Общинското депо за неопасни отпадъци на Община Тутракан, находящ се в землището на гр. Тутракан. Чрез осъществяваната от РИОСВ Русе контролна дейност се наложи и тенденцията към преустановяване експлоатацията на всички сметища в землищата на населените места на общината, отредени с Протокол на комисия от 02.06.1992 г.. В следствие от това от 20.07.2009 г. смесените битови отпадъци от системата за сметосъбиране и сметоизвозване в общината се транспортира до Регионалното депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан, намиращо се близо до гр. Русе.
         Община Тутракан има сключен договор с „Eco battery” включващ поставянето на тубуси за излезли от употреба батирии в различни обекти – "ПЕТРОЛ" АД; "Кан" ООД; "Александра - В. Кирязов";"Моника 92" ООД; "Толга 1949";"Темпо 91" ЕТ; "Руми -7";"Динар" ЕТ; "ЛЖ"ООД; ЕТ ДМС- ДИМ. МЕТОДИЕВ; ЕТ ГЕОРГИ ПАНАЙОТОВ; ЕТ ЕЛИС 22;
P6090356
 
 
Генерирането на битовите отпадъци у нас през следващите години ще бъде
зависимо от производството и потреблението на продуктите и изделията, при което постепенно ще се доближава до нормите  на натрупване в другите европейски страни.
Изменение в морфологичния състав на битовите отпадъци, предназначени за
депониране, може да се очаква  само  след предприемане на мерки за отваряне на пазара за отпадъци като стъкло, пластмаси, текстил и др.
 
 
                4.Система за разделно събиране на територията на Община Тутракан
 
 
         В системата за разделно събиране с три цветни контейнери (жълти,сини и зелени) са обхванати 10 804 жители по постоянен адрес в град Тутракан по данни към 31.12.2014 година от ГРАО.
Контейнерите в град Тутракан са разположени през 2011 година.
 Контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки
„Екопак България” АД е доставила в град Тутракан общо 84 броя цветни пластмасови контейнера, тип „Ракла” с обем 1,1 м3, с обещ обем от 92 400 литра:
         -28 сини контейнера, тип „Ракла” с обем 1,1 м3- за събиране на хартиени и композитни отпадъци от опаковки;
         -29 жълти контейнера, тип „Ракла” с обем 1,1 м3- за събиране на пластмасови и метални отпадъци от опаковки;
         -27 зелени контейнера, тип „Ракла” с обем 1,1 м3 -за събиране на стъклени отпадъци от опаковки.
Контейнерите се поставят на определени места в целия град, където се генерират най-голямо количество отпадъци от опаковки – централна градска част, главни улици, търговски обекти и учебни заведения, останалите райони на града. В случай, че в даден комплект контейнери не се събира достатъчно количество отпадъци, по преценка на “Екопак България” АД, след съгласуване с администрацията на Община Тутракан те се разполагат на друго място.
С оглед осигуряване на необходимия обем на разположените съдове, изискван по реда на НООО се предвижда два пъти в годината да се прави преглед на техническото състояние на контейнерите, като за целта се разписва констативен протокол между Община Тутракан и “Екопак България” АД и тези, които не отговарят на изискванията за правилно функциониране на системата – изгорели или счупени ще бъдат подменени с нови съдове.
         Изисквания към контейнерите за разделно събиране
Контейнерите отговарят на следните показатели:
Контейнерите са с отвор в горния край, който позволява изхвърлянето на предвидените за съответния контейнер отпадъци от опаковки;
На контейнерите се поставя обяснителна маркировка с информация за това какви отпадъци могат и какви не могат да се изхвърлят в тях.
Съгласно чл.25 от НООО съдовете за разделно събиране се разполагат до съдове за събиране на битови отпадъци.
 Места (адреси) за разположение на съдовете на територията на Община Тутракан
местоположение
1
МБАЛ – ул. Трансмариска
2
Аким Нел – ул. Трансмариска
3
Тото пункт – Стара автогара – пл. 21-ви Септември
4
Община Тутракан – ул. Трансмариска
5
РУ Полиция – ул. Трансмариска
6
Чатал – пл. Вапцаров
7
ОДЗ „Полет” – ул. Раковски
8
СОУ „Й. Йовков” – ул. П. Славейков
9
Р – т „Лодката” – ул. Рибарска
10
Мебелен магазин – ул. Крайбрежна
11
Текето – ул. Ал. Стамболийски
12
Бл. „Венера” – ул. Беласица
13
Бл. „Възход 1” – ул. Сакар планина
14
Бл. „Възход 2” – ул. Сакар планина
15
Автогара – ул. Силистра
16
Ул. Д. Чинтулов и Опълченска
17
Бл. „Кубрат 2” и Модерна фурна – ул. Силистра
18
Бл. „Славянка” – ул. Силистра
19
Бл. „Витоша”
20
Бл. „Терма” – ул. Братя Мавродинови
21
Бл. „Ела” – ул. Никола Обретенов
22
Бл. „Бреза” – ул. Родина
23
СОУ „Хр. Ботев” и СБА
24
Ул. „Исперих” - магазини
25
ЦДГ „Славянка” – ул. Алеко Константинов
26
Танчев – магазин – ул. Ана Вентура
27
Общински пазар – ул. Гео Милев
28
ЦДГ „Патиланчо” – ул. Гео Милев
29
Бл. „Космос 1” и Денонощните – ул. Гео Милев
30
Парк „Хр. Ботев” и бл. „Росици”
 
 
 
         Сортиране и балиране на отпадъци от опаковки
            Разделно събраните отпадъци от опаковки от контейнерите се транспортират до площадка за сортиране, която се експлоатира от „Нореком Р“ ООД, на територията на град Русе.На площадката е инсталирана сепарираща инсталация, собственост на „Екопак България“ АД с капацитет до 5 т/час или 3 600 тона/месечно в зависимост от вида на сепарираните отпадъци. Инсталацията е марка „Машкомплект“, разполага с 8 работни места и се състои от:
         -захранващ лентов транспортьор;
         -сепариращ лентов транспортьор;
         -стоманена конструкция;
         -електрическо оборудване с обща мощност 16 kW.
Събраните отпадъци се сортират на отпадъци от опаковки и отпадъци, които не са опаковки. Следва сортиране на годни и негодни за рециклиране. Годните за рециклиране се сортират по вид материал:
Хартиени опаковки: Велпапе;Картони;
Пластмасови опаковки: ПЕТ;Полиетилен (високо и ниско налягане); Полипропилен.
Стъклени опаковки;Метални опаковки:Алуминиеви;Стоманени.Други отпадъци:
Смесени хартии;Други пластмаси.  
Отпадъците от пластмасови и хартиени опаковки се балират преди транспортирането им до преработвателните предприятия.
Съхраняването на балираните хартиени и пластмасови отпадъци се извършва в закрити складове при спазване на нормативните изисквания.
След извършване на процесите по сортиране и балиране, материалите се транспортират до рециклиращи заводи, предварително упоменати в договора. Стъклените отпадъци от опаковки се транспортират до инсталацията за сортиране на стъкло собственост на „Екопак България“ АД в с.Равно поле, София област с максимален годишен капацитет 50,000 тона.
“Екопак България” АД запазва собствеността си над сортираните отпадъци и възможността да избира преработвателите, към които да бъдат насочени.
Негодни за оползотворяване отпадъци
Негодните за оползотворяване отпадъци или оползотворяването или рециклирането, на които е свързано със значителни затруднения се транспортират за сметка на “Екопак България” АД от „Нореком Р“ ООД и се депонират на депо за неопасни отпадъци, посочено от Общината за сметка на Община Тутракан.
 Анализ на избраната система за разделно събиране
         Силни страни
Трицветната контейнерна система е с по-ниски разходи за третиране на разделно събраните отпадъци от опаковки и масово прилагана в държавите от Европейския Съюз.
 
         Слаби страни
Липсата на ефективен контрол на място от страна на „Екопак България“ АД чрез свои представители е предпоставка за некачествено изпълнение на предоставяните от контрагентите услуги.
Наличните контейнери тип „Ракла“ са лесни за изхвърлянето в тях на битови отпадъци, чиито количества постоянно се увеличават, което допълнително натоварва финансово обслужването на изградената система. Улесненият достъп до съдържанието им ги правят „лесна плячка“ за клошари, които изваждат и малкото останали рецуклируеми суровини.
 Постигнати резултати
За периода 2012 – 2014 години чрез системата за разделно събиране на отпадъци на територията на Община Тутракан са събрани следните количества отпадъци от следните групи:
 
 
2012 (т)
2013 (т)
2014 (т)
 
бруто
нето
%
бруто
нето
%
бруто
нето
%
Отпадък
109520
47430
43,31%
69360
29120
41,98%
55720
23240
41,71%
 
 
         Резултатите от таблицата показват трайната тенденция към намаляване на количествата разделно събрани отпадъци и по-конкретно:
         -2013 година  2012 година – спад с 31 %;
         -2014 година  2013 година – спад с 20 %;
Общият спад в количествата на разделно събраните отпадъци за този тригодишен период е в размер на 50 %, който може да бъде характеризиран с увеличената изкупна цена на рециклируемите суровини с близо 200 %.
 
5.Планиране на кампании за популяризиране на разделното събиране на отпадъци от опаковки
 
Мерки за повишаване на ефективността
. “Екопак България” АД ще продължава да развива и да повишава качеството на информационно – образователните си кампании за информиране и мотивиране на гражданите да събират разделно своите отпадъци, като по този начин реално да допринасят за спестяването на ресурси и опазването на околната среда. В рамките на 2015 година, предлагаме провеждане на следните информационно- образователните инициативи:
 Медийно-информационна кампания, насочена към гражданите на град Тутракан:
         - В рамките на кампанията ще бъдат отразени чрез различни публикации в местите медии всяко едно от планираните в рамките на годината събития.
         - Предоставяне на общината за безвъзмездно ползване на телевизионни клипове, създадени с цел да мотивират гражданите да събират разделно отпадъци от опаковки и да използват цветните контейнери по предназначение.
         - Предоставяне на информационни материали и банери за сайта на общината, за секция Екология и околна среда.
         - Предоставяне на 300 бр. брошури за гражданите за разпространение в информационния център на общината.
 
Провеждане на Ежегоден Конкурс Най-зелена Община на ЕКОПАК:  Целта на конкурса е да предизвика широка дискусия и ангажираност на общините за активно зелено поведение и създаде условия за разумно и устойчиво отношение по въпросите на оползотворяване на отпадъците. Да активизира и развива активно участие на населението в разделното събиране и рециклиране. Да образова и информира за ползите от активно участие на обществото в правилното оползотворяване на отпадъците Да обедини и стимулира усилията на община, граждани и общество за по-зелена България.Ще участват 3 категории общини според броя на жителите.Ще бъдат присъдени три награди – по една във всяка категории. Наградите ще финансират зелени и устойчиви проекти с обществено значение за всяка община, които подпомагат и развиват зеления облик на общината:
         - Награда Голяма община: 25 000 лв.
          - Награда Средна община: 15 000 лв.                    
         - Награда Малка община: 10 000 лв.
                                                                                                 
 
Популяризиране сред децата на втората част на книгата „Повелителите на рециклирането“.
        6. Подкрепа на Община Тутракан при участие в кампанията ”Да изчистим България“, инициирана от БТВ.Вече 4-тири години „Екопак България“ АД е партньор на кампанията, като за 2014 г. предостави над 40 000 бр. чували (жълти и черни)  и още толкова чифтове ръкавици в 71 броя общини. По този начин достигнахме до максимален брой потребители, които бяха  информирани за „пътя на отпадъка“ или какво се случва с него след като бъде изхвърлен в цветните контейнери и така да се мотивират да разделят отпадъците от опаковки още от дома си. През 2015 година планираме да запазим и доразвием това партньорство, като отново ще предоставим чували и ръкавици, и ще организираме извозването на цветните чували със събрани отпадъци от опаковки до площадка за сепариране на отпадъка.
Очаквани резултати
 
         - Прилагане на оптимален график за извозване на контейнерите за разделно събиране, осигуряващ ефективно функциониране на системата при минимални експлоатационни разходи.
         - Увеличаване експлоатационния живот на депото за битови отпадъци, чрез намаляване на количествата на смесените битови отпадъци, предназначени за крайно обезвреждане.
         - намаляване от събрани хартиени отпадъци от опаковки –        403 м3/год.
         - намаляване от събрани пластмасови отпадъци от опаковки –  282 м3/год.
         - намаляване от събрани стъклени отпадъци от опаковки -         28 м3/год.
Общо:   713 м3/год.
         - Организиране и контрол на системата за разделно събиране на отпадъци, произтичаща от разпоредбите, залегнали в чл.21, ал.1 Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки и Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Тутракан.
         - Определяне на количеството отпадъци от опаковки по видове, които се генерират от домакинства и търговски обекти на територията на общината, както и годните за рециклиране, отговарящи на изискванията на преработвателните предприятия.
         - Определяне на количеството отпадъци, които не са опаковки и се изхвърлят в контейнерите за разделно събиране.
         - Популяризиране на разделното събиране на отпадъците от опаковки в град Тутракан чрез реклама в медиите, разпространение на публични информационни материали и кампании в учебни заведения и търговски обекти. Разпространението на информационните материали за популяризиране на разделното събиране на отпадъците от опаковки. 
 
Количества събрани отпадъци
Прогнозни брутни количества на събраните отпадъци от системата с цветни контейнери
Отпадъци от опаковки
Количество /т/
Хартиени отпадъци от опаковки
16,8
Пластмасови отпадъци от опаковки
18,8
Стъклени отпадъци от опаковки
16,2
Общо:
51,8
         Посочените количества са изчислени при обхванато население от 10 821 жители на Община Тутракан с 84 контейнера за разделно събиране на отпадъци от опаковки.
 
 
 
 
 
 
 
Графикза реализация насметосъбирането и сметоизвозването
                                                                                              
 
Етапи при реализация на проекта
Срокове
Отговорни за реализацията
1
Инвентаризация на контейнерите в град Тутракан и установяване броя на контейнери за ремонт или подмяна
Първото полугодие,
2015г.
„Екопак България” АД
Община Тутракан
 
2
Събиране на контейнерите и извозване на отпадъците от опаковки по график
 
По график
„Астон Сервиз“ ООД
3
Извозване и реализиране на сортираните отпадъци в зависимост от количествата
 
По график
„Нореком Р“ ООД
4
Извозване и реализиране на сортираните отпадъци в зависимост от количествата
 
По график
„Екоинвест“ ЕООД
5
Информационни кампании, насочени към общини
Октомври - Ноември
„Екопак България” АД
Община Тутракан
 
 
 
ІV. ОСНОВНИ МЕРКИ И ЗАДАЧИ ЗА ПЕРИОДА НА ДЕЙСТВИЕ НАПРОГРАМАТА
 
 
 
 
Европейското и националното законодателство по управление на отпадъците (Директива75/442/ЕЕС и ЗУО) поставят като първи приоритет предприемането на мерки за предотвратяванеи намаляване на образуването на отпадъците, които да водят до намаляване на количеството наобразуваните отпадъци и намаляване на вредното въздействие върху околната среда.Предотвратяването и намаляването на образуването на отпадъците се осъществява през целияжизнен цикъл на продуктите от проектирането им до превръщането им в отпадъци и включваследните основни елементи:
         - влагане на по-малко количество материали за производството на даден продукт
         -удължаване полезния живот на продуктите – произвеждане на по-трайни продукти иосигуряване възможности за ремонтиране и поправка на продуктите
         -намаляване на опасните свойства на отпадъците, образувани след употреба на продуктите
         -произвеждане на продукти, които могат да се използват повторно и влагане на материали,които могат да се рециклират
         -ограничаване на ненужната употреба на продукти (напр. продукти за еднократна употреба, замяна на стари с нови модели продукти и т.н.) и по-ефективното използване напродуктите.
         Правилно прилаганата политика за предотвратяване и намаляване на образуването наотпадъци може да доведе до съществени съкращения както на разходите за събиране,транспортиране и обезвреждане на отпадъците така и на разходите за контрол по прилагането нанормативните изисквания. Съществуват притеснения, че мерките за намаляването на ненужнатаупотреба на продукти водят до ограничаване на икономическия растеж, но същевременно многопроизводства на продукти проектирани с цел намаляване на образуването на отпадъци могат даспечелят конкурентни предимства и да реализират значителни продажби.За осигуряване прилагането на принципа за предотвратяване и намаляване на образуванетона отпадъците са въведени редица законодателни разпоредби. ЗУО изисква програмите зауправление на отпадъците, разработвани от общините и лицата, които образуват или извършватдейности с отпадъци да включват мерки за предотвратяване и намаляване на образуването наотпадъци.Мерките за постигане на националната цел за предотвратяване и намаляване наобразуването на отпадъците, които могат да се предприемат на местно ниво са представени подолу:
         -Икономически стимули за намаляване образуването на отпадъци;
         -Популяризиране на схемите за „еко-маркировка” и повишаване на екологичното съзнание на купувачите;
         -Контрол върху спазването на изискванията, въведени в наредбите за масово разпространени отпадъци по отношение на заплащането на продуктови такси и относно повторното използване на съответния вид масово разпространен отпадък;
         -Контрол върху спазването на забраните за изхвърляне в общия отпадъчен поток на опасни домакински отпадъци.
 
          Въвеждането на методика за отчитане на домашното компостиранена национално ниво, както и следенето на индикаторите за степента на устойчивост на реализираните от всички общини проекти също ще допринесат значително за информационното обезпечаване на процеса по управление на отпадъците в частност и в община Тутракан.
          По-пряко прилагане на принципа „замърсителят плаща” при определяне на такса битови отпадъци чрез измерване на количеството отпадъци, депонирани на регионалното депо от общината, вероятно ще допринесе за намаляване на количествата битови отпадъци и ще насърчи участието на населението и фирмите в системите за разделно събиране на рециклируемите отпадъци при източника, но промяната на начина на определяне на такса битови отпадъци е голямо предизвикателство пред общината и  нейното население.
 Необходимо е да се приложат мерки за подобряване на ефективността на разделното събиране на хартия, пластмаса, стъкло и метал от опаковки и други източници чрез обхващане на по-голяма част от населението в общината от системата за разделно събиране.
          Необходимо е да се приложат мерки за въвеждане на разделно събиране на ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, излезли от употреба гуми и др.масово разпространени отпадъци в изпълнение на нормативните изисквания.
Планът следва да е съобразен с тенденцията за въвеждане на регионален подход при формирането и изпълнението на целите за рециклиране на битови отпадъци.
 Предоставяне на възможност на общината за осигуряване на преференции по отношение на таксата битови отпадъци и/или въвеждане на други икономически стимули за домакинствата и юридическите лица, участващи в системите за разделно събиране на отпадъците с цел насърчаване постигането на по-високи нива на рециклиране.
 Повишаването на капацитета на институциите и информираността чрез провеждане на постоянни обучителни програми относно йерархията за управление на отпадъците, с акцент управление на биоразградимите отпадъци, разделно събиране, рециклиране и предотвратяване и начините за определяне на морфологичния състав на отпадъците, също са важни дейности за подобряване на ефективността на системата.
 От направения анализ се налага становището, че в новия програмен период чрез ОПОС 2014-2020 г. с приоритет трябва да сефинансират проекти на общини за изграждане на съоръжения за оползотворяване, в т.ч. рециклиране на биоразградимите отпадъци и за въвеждането на системи за разделното им събиране (съдове, специализирани автомобили и др.). Проекти за предотвратяване образуването на отпадъци, съобразени с изготвени от МОСВ указания, също биха имали положителен ефект за бъдещото развитие на системата. Бенефициенти по ОПОС 2014-2020 г. ще бъдат и юридически лица със стопанска цел, структури на МОСВ/звена в структурата на МОСВ, юридически лица с нестопанска цел – за дейности, свързани с изпълнение на демонстрационни/пилотни проекти.
 Усилия следва да се фокусират и към реализацията на бизнес проекти за изграждане на съоръжения, осигуряващи прилагането на високотехнологични решения за оптимизиране на производствените процеси и намаляване използването на суровини; внедряване на съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина в ново производство и/или други алтернативни приложения, технологии за производство на „зелени продукти“ и др., които могат да бъдат подпомагани от Оперативна програма „Конкурента- способност и иновации 2014-2020 г.".
 
 
 
V. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НАОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТУТРАКАНЗА ПЕРИОДА 2014-2020 ГОДИНА
 
Предложеният План за действие обхваща периода 2014-2020 година и включва основнитемерки и дейности, предвидени за изпълнение на поставените вПрограмата цели. Структурата наПлана за действие е съобразена с целите иприоритетите посочени в Глава ІІІ на програмата.С приемането и прилагането на плана се цели да бъде постигнат оптимален баланс междуразличните законодателни, институционални, икономически и технически мерки и прилагане наинтегриран подход за управление на отпадъците. Планът определя и отговорностите наразличните институции и организации в областта на управление на отпадъците, свързани среализацията на предвидените мерки и дейности, очакваните разходи и вероятните източници затяхното финансиране.
 
 
Мерки
Срок за изпълнение
Отговорник
Необходими средства
лв.
Източници на финансиране
 
 
 
 
 
 
1.       Цел – Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци
 
Провеждане на кампания по въпроса управление на отпадъците
ежегодно
Кметовете по населените места
-
 
2.       УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА РЕЦИКЛИРАНИ И ОПОЛЗОТВОРЕНИОТПАДЪЦИ
 
Въвеждане наразделно събиране наотпадъци
До постиганена резултат
Кмет наобщина, отдел„Екология”
 
Общински бюджет
 
Определяне на площадкиза временно съхранениена биоразградими отпадъцив населените местана територията наОбщина Тутракан
Поетапно
2014-2020г.
Кмет на Община, кметове икметски наместници по населениместа
 
Общински бюджет
 
Въвеждане на мерки за разделно събиране и третиране на биоразградимите отпадъци и изграждане на анаеробна инсталация
-съдове
- специализирани транспортни средства
- специализирана техника за раздробяването
 
Поетапно
2014-2020г.
Кмет на Община, кметове икметски наместници по населениместа
 
Общински бюджет
3.       ПОДОБРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО РАЗДЕЛЯНЕ,ВРЕМЕННОСЪХРАНЕНИЕ,СЪБИРАНЕ ИТРАНСПОРТИРАНЕ
 
Подобряванена организацията насъбиране и извозване набитови отпадъци
Ежегодно
Кмет наобщина
 
Общински бюджет
 
Определяне на местаи осигуряване на съдовеза разделно събиранена масоворазпространени
рециклируемиотпадъци (хартия, пластмаса,стъкло, метал)
Поетапно
2014-2020
Кмет наобщина
 
Общински бюджет, Организацияпо оползотворяванe
 
Подновяванена амортизирани съдовеза смет /закупуванена нови/,закупуване на сметоизвозващамашина
до постиганена резултат
Кмет наобщина
 
Оперативни програми,
капиталови средства идр. източници
 
4.       ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НАОТПАДЪЦИТЕ
 
 
Почистване налокални натрупвания наотпадъци по населениместа
Постоянен
Кмет на община, кметове икметски наместници по населениместа
 
Община, Външен източник
5.       ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ СТАРИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ СОТПАДЪЦИ
 
Упражняване настриктен контрол запредотвратяване образуването насметища.
Постоянен
Кмет на община, кметове икметски наместници по населениместа
-
-
 
Контрол по съхранениена складовете засъхранение на негодни заупотреба пестициди
Постоянен
Кмет наобщина
 
Общински бюджет
6.       ОСИГУРЯВАНЕ НА БАЗА ДАННИ ЗА ОТПАДЪЦИТЕ И ДИФЕРЕНЦИРАНЕ НАТБО
 
Създаване на регистърна стопанскитесубекти работещи натериторията на Общинатаи количестватагенериран отпадък.
Постоянен
Експерт
„Екология”
-
-
 
Информиранена общественосттаза решенията наОбщински съвет поотношение управление дейноститепо отпадъците
При наличиена решение
Експерт
„Екология”
 
 
 
Въвежданена диференцирано облаганес такса битови отпадъцив зависимост отколичеството на образуванитеотпадъци
При налиочиена решение наОбС
Експерт
„Екология”
 
 
7.       УЧАСТИЕ НАОБЩЕСТВЕНОСТТА
 
Информиранена общественосттаза разделното събиранена батерии,луминесцентни лампи, , акумулатори, отработени маслаи нефтопродукти ,ИУМПС акумулатори, отработени маслаи нефтопродукти ,ИУМПС акумулатори, отработени маслаи нефтопродукти ,ИУМПС акумулатори, отработени маслаи нефтопродукти ,ИУМПС–
 
Периодично
 
Кмет наобщина, Експерт
„Екология”
-
-
 
Привличанена общественосттав кампанията “Зачиста околнасреда”
Периодично
Кмет наобщина, Експерт
„Екология”
-
-
 
Изработванеи разпространениена информационниматериали свързани с проблемитена околната среда и вчастност наотпадъците
Ежегодно
Кмет наобщина
 
Общински бюджет, външен източник
 
Образователна програмапо отношение на екологиятаи управление наотпадъците сред населениетона територията наОбщината
Ежегодно
Кмет наобщина
 
Общински бюджет, външен източник
 
Обществено обсъжданеза намаляванена количествотона отпадъците
периодично
Кмет наобщина
 
Общински бюджет, външен източник
 
Реконструкция на улична мрежа в град Тутракан, тротоари и рехабилитация на прилежащи зелени площи
 
Кмет наобщина
 
ПРСР, Мярка 322
 
Рехабилитация на общински пътища  и реконструкция на водопроводната мрежа на
 
Кмет наобщина
 
ПРСР, мярка 321
19/321/00887
8.       УПРАВЛЕНИЕ НА СПЕЦИФИЧНИ ОТПАДЪЧНИ ПОТОЦИ В СЪОТВЕТСТВИЕС ИЗИСКВАНИЯТА НАЕС
 
Свързване сфирми,
притежаващиразрешение по чл. 37 от ЗУО за събиране на батериии акумулатори
 
Кмет наобщина, експерт„Екология”
 
 
 
Реализация на кампанииза информиране нанаселението
Ежегодно
Общинска администрация
 
Oбщински бюджет
 
Проучване на съставаи количеството БОи процентнотосъдържание на опаковките втях
До постиганена резултат
Община Тутракан
 
Общински бюджет
 
Поетапно въвежданена разделно събиранена опаковки и отпадъциот опаковки
До постиганена резултат
Община Тутракан
 
общински бюджет
 
Разпространяванена информационниматериали за разделното събиранена опаковки и отпадъциот опаковки
ежегодно
Община Тутракан
 
общински бюджет
                       
 
VІ. МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛ И ОЦЕНКА
 
 
 
         Процесът по организация на изпълнението, осъществяване на мониторинг, контрол ипоследваща оценка на изпълнението на политиката за опазване на околната среда, в частност на настоящата програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Тутракан, която дефинира тази политика за периода 2014-2020 г., се организира от кмета на общината или от упълномощено от него друго длъжностно лице.За резултатите се изготвя годишен доклад, който се приема от общинския съвет до 31 март на всяка следваща година. Препоръчва се годишният доклад да съдържа информация за:същността на общинската политика за опазване на околната среда; напредъка по изпълнението на целите, приоритетите и мерките; възникналите проблеми и предприетите действия за тяхното решаване; осъществените мероприятия за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на политиката.
         Реализирането на общинската програма за управление на дейностите по отпадъците натериторията на Община Тутракане непрекъснат процес на изпълнение на дейностите,наблюдение, контрол и актуализация. Отчита се натрупания опит, трудностите и неуспехите,извършват се корекции насъществуващите вече насоки за развитие в посока към адаптиране нановите обстоятелства и промени във вътрешната и външна среда.Главните рискове за реализацията на Плана за действие са свързани с комплекс от фактори,които до голяма степен са трудно предвидими в бъдещето. Очевидно е, че не е възможно да сепредскажат с високо ниво на достоверност всички промени, които биха настъпили към хоризонтана изпълнението на стратегическите цели и конкретните дейности в програмата. Това означава, череализацията на програмата трябва да бъде непрекъснат процес на наблюдение, контрол иактуализация, анализ и корекции при грешки, трудности и неуспехи за адаптиране на планиранитедейности към новите обстоятелства и пазарни условия.Основните компоненти на Общинска програма за управление на дейностите по отпадъцитеимат за цел да дадат преди всичко перспективи и насоки за развитие, но нямат задължителенхарактер. Тези компоненти не ограничават възможостта да бъдат разработвани, предлагани иреализирани и други практически мерки, програми и дейности, стига да са финансово иорганизационно обезпечени. В този смисълпартньорството между общинските власти, областнатаадминистрация,държавата, бизнес субектите, НПО и всички заинтересовани лица и институциище гарантира изпълнението на по-голям обем от планираните мерки и дейности.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІІ. ИЗПОЛЗВАНАЛИТЕРАТУРА

 
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ за управление наотпадъците
 
1.      Закон за опазване на околната среда, ДВ бр.91/25.09.2002г.
2.      Закон за управление на отпадъците, ДВ бр.53/13.07.2012г.
3.      Национална програма за управление на дейностите по отпадъците 2015-2020г.
4.      Наредба за опаковките и отпадъци от опаковки, ДВбр.85/06.11.2012г.
5.      Наредба №3 за класификация на отпадъците, ДВ бр.44/25.05.2004г.
6.      Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация наинсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци, ДВ бр.78/2004г.
7.      Наредба № 7 за изискванията на които трябва да отговарят площадките заразпологане на съоръжения за третиране на отпадъци, ДВ бр.81/17.09.2004г.
8.      Наредба№8заусловиятаиизискваниятазаизгражданеиексплоатациянадепаина други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци,ДВ бр.83/24.09.2004 г.
9.      Наредба№2от22януари2013г.заредаиобразцитепокоитосепредставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри,ДВ бр.10/05.02.2013 г.
10.    Наредба за излезлите от употреба МПС, ПМС№11/15.01.2013 г., ДВ бр.7/25.01.2013г.
11.    Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистванетона отпадъчни води чрез употребата им в земеделието, ПМС №339/14.12.2004 г.,ДВ бр.112/23.12.2004 г.
12.    Наредбазабатериииакумулаториизанегоднизаупотребабатериииакумулатори, ПМС № 351/27.12.2012 г., ДВ бр. 2/08.01.2013г.
13.    Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, ПМС №352/27.12.2012 г., ДВ бр. 2/08.01.2013г.
14.    Наредбазаизискваниятазаредаиначиназаинвентаризациянаоборудване, съдържащополихлориранибинефили,маркиранетоипочистванетому,кактоитретиранеи транспортиране на отпадъци съдържащи полихлорирани бинефили, ПМС № 50/09.03.2006г., ДВ бр. 24/21.03.2006г.
15.    Наредбазаизлязлотоотупотребаелектрическоиелектроннооборудване,ПМС№ 355/28.12.2012 г., ДВ бр. 2/08.01.2013г.
16.    Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, ПМС№ 221/14.09.2012 г., ДВ бр.73/25.09.2012г.
 
 
17.    Наредба № 14 /15.11.2010 г. за реда и начина за изчисляване на размерана отчисленията и разходване на събраните средства за дейностите по закриванеи следексплоатационни грижи на площадките на депата за отпадъци, ДВ бр.93/26.11.2010г.
18.    Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане нарециклирани строителни материали, ПМС № 227/05.11.2012 г., ДВ бр. 89/13.11.2012г.
 
 

ДИРЕКТИВИ на Европейския съюз за управление наотпадъците

 
1.      Директива2008/98/ЕОнаЕвропейскияпарламентинаСъветаот19ноември2008г. относноотпадъците
2.      Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 06 септември 2006г. относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии иакумулатори
3.      Директива 2000/76/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 декември 2000г. относно изгарянето наотпадъци
4.      Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депониранетона отпадъци
5.      Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на съвета от 27 януари2003 относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване/ОЕЕО/
6.      Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември2004 година относно опаковки и отпадъци отопаковки
7.      Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000г. относно излезли от употреба МПС
8.      Директива 96/59/ЕО на Съвета от 16 септември 1996 г. за обезврежданена полихлорирани бинефинили и полихлорирани терфенили/ПХБ/ПХТ/
9.      Директива 86/278/ЕИО на Съвета от 12 юни 1986 г. за опазване на почватапри използване на утайките от отпадъчни води вземеделието
10.  Директива 78/176/ЕИО на Съвета от 20 февруари 1978 г. относно отпадъциот производство на титановдиоксид
11.  Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г.относно отпадъци от електрическо и електроннооборудване.