Писмо от Регионалната инспекция по околната среда и водите Русе, Изх.№39/09.01.2012g.

25/1/2012