Писмо от Регионалната инспекция по околната среда и водите Русе, Изх.№3893 -във връзка с инвестиционно предложение „Реконструкция и преустройство на овчарник в събирателен център за животни” с местоположение имот №103076 в землището на село Цар Самуил

21/12/2011