Писмо от Регионалната инспекция по околната среда и водите Русе, Изх.№2486

4/8/2011