Писмо от Регионалната инспекция по околната среда и водите Русе, Изх.№1986

1/7/2011