ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ КОНСОЛИДИРАН БАЛААНС НА ОБЩИНА ТУТРАКАН ЗА 2010 г

25/7/2011
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ  ГОДИШЕН  ОТЧЕТ  НА ОБЩИНА ТУТРАКАН ЗА 2010 г.
Годишния  отчет на община Тутракан обхваща отчет на касовото изпълнение на бюджета и финансов отчет на стопанската дейност.
Бюджет 2010 на общината е приет с Решение №  793/17.02.2010 г.
Касовото изпълнение на Бюджет 2010 на Община Тутракан е съобразено с реалните постъпления на приходи с източник на финансиране от централния бюджет и постъпления от собствени приходи.
Първоначално планираните  постъпления от собствени приходи от данъци и такси, от постъпления от собственост и др. ,  към края на отчетния период като цяло са реализирали сравнително висок процент.-  99,10 %.
Въпреки, че през годината се наложи да се преразгледат разходите, и да се предприемат стъпки за преустановяване  на  определени услуги , през отчетния период общината съумя да балансира приходи и разходи , без това да се отрази на качеството на услугите и дейностите,  и да завърши с минимизиране на неразплатените задължения и поетите ангажименти към доставчици.
Изпълнението на бюджета през годината е съобразено с изискванията на нормативната рамка, касаеща тези проблеми. Организирана е отчетност по функции, дейности и параграфи, по разпоредители с бюджетни кредити, така , че сводираната информация да е полезна на ръководството  за вземане на управленчески решения и изводи.
Бюджет 2010 г. на Община Тутракан бе приет както следва:
І. По прихода                                                                       7 484 469  лв.
     ІІ. По разхода , разпределен по функции,групи, дейности и параграфи с държавен и  общински характер                                           7 484 469  лв.
                  Актуализирания бюджет на общината към 31.12.2010 г. възлиза на:
І. По прихода                                                                       7 937 926 лв.
ІІ. По разхода , разпределен по функции,групи, дейности, и параграфи с държавен и  общински характер                                       7 937 926  лв.
Служебно извършените промени по бюджета  на общината през 2010 г.  въз основа на писма на Министерството на финансите в размер на 453 457 лв.  са както следва:
·             Обща допълваща субсидия за делегираните дейности е увеличена със 135 335 лв.
Изравнителната субсидия се променя  със  – 76 100 лв.
Субсидията  за капиталови разходи е актуализирана в посока на намаление с  30 200 лв.
Другите  получени трансфери през отчетния период са
 По § 31-18  - 31 741 лв., в .т.ч.:
23 868лв. –  от Междуведомствената комисия  за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет , за борба с  комарите
7 873лв.- възстановени лихви и такси по обслужване на дълга от ФЛАГ.
По § 31-28  - 247 815 лв., в.т.ч:
15 908 лв.-  субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози.
169 533 лв.– компенсации за безплатен транспорт на ученици до 16 години
62 374 лв. -  компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания.
§ 61-00 до § 64-00    Други трансфери -  155 544 лв.
               147 444 лв. са получени  от Агенцията по заетостта за осигуряване  програма СПОЗ
                   2 325 лв. за проект на МОНМ
                250 лв. от НСИ – за преброяване.
             5 525 лв.от ПУДООС
         Собствени приходи :
             През отчетния период в резултат на анализ на собствените приходи бе намален бюджета с 24 900 лв.
   Със заповед на второстепенен разпоредител на делегиран бюджет + 14 222 лв.
Изпълнение на плана по приходите
През изтеклата 2010 г. изпълнението на плана по приходите е в размер на 7 769 329 лв., което представлява 97,90% от актуализирания към 31.12.2010 г. план в размер на 7 937 926 лв.
Собствените приходи са изпълнени в размер на 1 660 839 лв. , спрямо актуализирания план 1 666 029 лв. , или това е   99,70 %.
През годината са възстановени целеви трансфери, както следва :
По § 31 – 18 – 6825,00 лв. – неусвоени средства по структурния дефицит
По § 31- 20- 56 392,00 лв. – неусвоени средства по обекти ,финансирани по линия на стихийните бедствия/ 43 867,00лв./ и Красива България/ 12 525,00лв./.
Издължен е отпуснатия от фонд ФЛАГ заем по проект за детските градини з размер на 470 000 лв.
По лизингови вноски са разплатени 15 528 лв.
Приходите държавен характерпри план 5 117 413 лв. са изпълнени 5 031 892 лв., или 98,40 %.
За делегираните от държавата дейности е  постъпила от ЦБ обща допълваща субсидия в размер на 4 258 166 лв., или 100 % спрямо актуализирания план 4 258 166 лв.
От постъпленията държавен характер са възстановени  - 43 867 лв./ целеви трансфери , предоставени и неусвоени от общината през 2009 г за обекти по стихийни бедствия/.
През отчетния период  са   постъпили 50 553 лв., средства държавен характер ,  от предоставено под наем общинско имущество, земя, дарения и др. в  училищата и  други звена на делегирани бюджети.Спрямо първоначално планираните 36 343 лв. , изпълнението на същите е139,10 %.  
Приходите общински характерпри актуализиран  план 2 820 513 лв. са изпълнени  2 737 437 лв., или 97, 10 % .
Постъпилата Обща изравнителна субсидия от ЦБ за дейностите общински характер е в размер на 889 400 лв., или 100 % спрямо актуализирания план.
Целеви субсидии за капиталови разходи при актуализиран  план 176 600 лв, до края на отчетния е постъпила 100 %.
Възставновени са целеви траансфери в размер на -6 825 лв./ неусвоени средства за капиталови разходи от програмата за структурния дефицит през 2009 г./ и – 12 525 лв. /неусвоени целеви средства по обект Красива България от 2009 г./
Изпълнението на собствените приходи  за 2010 г. 1 610 286 лв., което е 99,60 % спрямо актуализирания план  в размер на 1 617 099 лв. за същия период.
Изпълнението на данъчните приходи е в размер на 370 405 лв., спрямо актуализирания план в размер на 389 000 лв., това е 95,30 %.
Неданъчните приходи  при актуализиран план 1 228 099 лв. са изпълнени 1 239 881 лв., или 101 %.
По отношение на приходите и доходите от собственост през годината се предприеха редица мерки / отправени са писмени покани към длъжниците, заведени са дела към некоректни платци, преработена е наредбата за отдаване на общинско имущество и др. /Това допринесе до показателните резултати в годишния отчет на общината
Преизпълнението на приходите от отдадена общинска земя – при план 203 800  на 272 033 лв., или 133,5 % е в резултат на положените от общината усилия по пълно да обхване необхваната общинска земя, промяна в наредбата и проведените своевременно търгове.
През отчетния период са събрани предвидените такси от  детски градини.
64 901 лв. са таксите събрани от ползването до полугодието услуга – социален патронаж.
 Над 100 % е изпълнението на приходите от такси за административни и технически услуги. Все още проблем е събираемостта на приходи от глоби, санкции и др.
 Изпълнението на приходите от продажба на сгради към 31.12.2010 г. при актуализиран план110 000 лв. Е 134 582 лв.Постъпленията са предимно от продажба на жилища. Някои от предвидените сделки през отчетния период  не успяха да се реализират поради отпаднал интерес или невъзможност за разплащане.
Общото изпълнение на приходите от продажби възлиза на 88,00 %.
Изпълнение на бюджета по разходите
Изпълнението на бюджета по разходите към 31.12.2010 г. възлиза на 7 435 688 лв. Спрямо актуализирания план на разходите към 31.12.2010 г. , който е в размер на 7 937 926 лв., това представлява  93,7%. / Приложение № 1/
Най голям дял в общите разходи, както по план , така и по отчет заемат разходите за заплати, осигуровки и обезщетения на заетите в дейностите  и услугите , които предоставя общината.
Актуализирания план на тези разходи към 31.12.2010 г. възлиза на 4 230 647 лв., при достигнат отчет към 31.12.2010 г. от 4 072 640 лв. 
Разходите за заплати, осигуровки и обезщетения  представляват 54,80 % от общите разходи на общината през 2010 г.
За издръжка на цялостната дейност на общината са заделени 2 641 895 лв., което представлява 35,6 % от общите разходи.
Предоставени са   субсидии  през годината за развитие на дейността  на читалища и спортни клубове, за градски транспорт на фирми, на МБАЛ –ЕООД – гр. Тутракан, разплатен е членски внос към организации, в които общината  членува.Общо тези разходи възлизат на 247 824 лв. и формират 3,4 % от общия разход по бюджета на общината.
За капиталов разход през 2010 г. общината е изразходвала 356 825 лв.
Извършен е ремонт на общинска пътна мрежа в размер на 117 257 лв., частичен ремонт на улици в града и по селата от общината, поставена дограма и извършен ремонт  в една детска градина на стойност 17 169 лв.
По кметства се извършиха капиталови разходи по преценка на местните кметове. – ремонт на покрив в с. Шуменци – 11 929 лв., ремонт на улици в с.Старо село – 7 300 лв. и др.
Изпълнението на  разходите е отражение на местната политика и  огледало за приоритетите на общината през отчетния период.
Приетият съгласно изискванията бюджет  по разходите за  2010 г.  се изразходва целесъобразно и приоритетно в зависимост от постъпленията на приходи държавен и общински характер.
 Актуализирания към 31.12.2010 г.  план по разходите държавен характер, възлиза на  5 117 413 лв.
Актуализацията на бюджетите на дейностите държавен характер е извършена служебно на база на писма от Министерството на финансите.
Допълнително получените средства са за  изплащане пътни на учители, целодневна организация на пътуващите ученици, безплатни учебници, лекарства на ветерани, присъдена издръжка, кариерно развитие , програма СПОЗ и др.
Намалението на бюджета  през отчетния период е наложено поради намаление в натуралните показатели в сферата на образованието.
Общото изпълнение на разходите по дейности държавен характер при актуализиран план 5 117 413 лв. , възлиза на 4 702 094 лв.91,90 %.
Значителна част от разходите държавен характер обезпечават разходите за заплати и осигуровки на заетите лица в съответните държавни дейности.
Неразплатени и просрочени разходи в дейностите държавен характер за 2010 г. няма
Изпълнението на разходите общински характер при актуализиран план 2 820 513 лв. е 2 733 594 лв. за отчетния период, или 97,00 %.
Разходите общински характер са обезпечени чрез средства от ЦБ/ изравнителна субсидия / и постъпления от собствени приходи/  данъци, такси и др. /
Дофинансиране на държавните дейности
През 2010 г. 93 940 лв. от собствените средства са с предназначение да дофинансират функциите „ Общи държавни служби „ – 65 141 лв. и функция „ Образование” – 28 799 лв. Средствата са за компенсиране намалението на средствата по единните разходни стандарти в тази сфера.
Изпълнение на плана за  капиталови разходи
Финансирането на капиталовите разходи се осъществи  от три източника – със средства от ЦБ и собствени приходи  от реализирани продажби на общинско имущество и преходен остатък.
Общия размер на средствата за капиталови разходи възлиза на 356 825 лв., в т.ч.:
От ЦБ – 177 600 лв., от приходи от продажби – 135 524 лв., от преходен остатък от собствени средства от 2009 г - - 34 087 лв. и  9614 лв. от средства от делегираните от държавата дейности. 
За реализираните през годината обекти е изготвен отделен отчет за капиталовите разходи, неразделна част от документацията по финансовото приключване на годината.
Изпълнение на разходите по общинския дълг
През изтеклата година общината не е поемала нов общински дълг.
През годината е приключен дълга към фонд ФЛАГ в размер на 470 000 лв. и е погасена годишната вноска по лизинга.
Изпълнение на разходите по извънбюджетните сметки и фондове
По извънбюджетните сметки и фондове общината отчита средства, които не намират отражение в отчета на бюджета. Това са средства останали от приватизация – 4 978 лв. и средства по различни оперативни програми, финансирани от Разплащателна агенция към фонд „ Земеделие „ – 1 490 211 лв. или от Националния фонд – 38 483 лв.
Изпълнение на разходите по бюджетите на кметства
Годишния финансов отчет включва отделна справка за изпълнение на бюджетните кредити по кметства.
Освен това за обезпечаване на тяхната дейност са разчетени и средства за капиталови разходи, отчета на които представлява част от общия отчет за капиталови разходи на общината.Извън тези разходи на кметствата са осигурени и  средства за капиталови разходи, които са отчетени в общия отчет на капиталовите разходи на общината към 31.12.2010 г.
            Изпълнение на лимитираните от Общински съвет  разходи
При приемането на бюджета за 2010 г. някои от разходите с решение на общински съвет бяха лимитирани – това са представителни разходи на кмета, разходи за помощи и други. При изготвяне на годишния финансов отчет се отчете, че през годината, разхода на същите е съобразен с определения лимит.
Анализ на просрочените вземания и задължения към 32.12.2010 г.
През отчетния период са отчетени просрочени вземания в размер на 63 028 лв., в т.ч.
Просрочени вземания от клиенти – 8 679 лв.Това са несъбрани такси от ДСХ – 3 766 лв. и от ЦДГ –  4 913 лв.
Просрочени вземания от наеми  - 50 721 лв., в т.ч.
Наем от общински терени – 8670 лв.
Наем от общински жилища – 17241 лв.
Наем от общински обекти – 3744 лв.
Наем от общински гаражи – 16715 лв.
Вземания от концесии – 3901лв.
Наем земя – 450 лв.
Други вземания са отчетени в размер на 3 628 лв. Това са вземания от банки в несъстоятелност.
По отношение на тяхната срочност с най голям период са просрочените вземания от наеми.
Във връзка с повишаване на събираемостта на просрочените вземания през отчетния период общината е завела  дела към некоректните платци , изпращани са предупредителни писма и покани за приключване на задълженията.
Наред със несъбрани средства от некоректни платци, към 31.12.2010 г. общината отчита и неразплатени задължения в размер на 107 293,04 лв., в т.ч. просрочени 13 636 лв.
Задълженията в размер на 107 293,04 лв. са от 2010 г. От по стар период не са допуснати такива.
По разпоредители с бюджетни кредите те са ,  както следва :
Община Тутракан    –             66 334,15 лв.
Кметство Преславци -               591,54 лв.
ЦДГ „ Славянка”          -        18 324,00 лв.
ЦДГ „ Патиланчо „ –              8 086,00 лв.
ОДЗ „ Полет „ –                    13 957,35 лв.
Задълженията са предимно за разходи за отопление – нафта за детските градини и общината, външни услуги и други.
От общия размер на неразплатените разходи , просрочени са разходи в размер на 13 636 лв.
Отчета по изпълнението  на бюджета на общината е в тясна взаимовръзка със счетоводната отчетност на стопанската дейност на общината през годината.
 Финансовият отчет на Община Тутракан за 2010 г. е  съставен при спазване на изискванията на Закона за счетоводството , НСС 27 , ДДС  № 20/2004 г. и ДДС 12 / 29.12.2010 г на МФ  - за годишното счетоводно приключване на бюджетните предприятия за 2010 г.
Отчета  обхваща информация на  8 кметства, 9 второстепенни разпоредители с бюджетни кредити на делегиран бюджет , отчет на Исторически музей, Дом за стари хора. На същите със заповед на кмета са делегирани права на второстепенни разпоредители.
Финансовия процес за 2010 г. в Община Тутракан протече при спазване на изискванията на въведената и действаща счетоводна политика , индивидуалния сметкоплан и единната  бюджетна класификация , чрез които се цели  счетоводната информация да е пълна , вярна и годна за анализ на финансовата дейност на общината и да е достоверен източник при прогнозиране през следващия отчетен период.
Процесите характеризиращи дейността на общината текущо през цялата година се отразяваха чрез счетоводни и финансови  операции и така формираха съдържанието на цялостния финансов отчет на общината за 2010 г.
За целите на отчетността в общината се прилага и използва  програмния продукт на Министерството на финансите  - FSD.
Текущо през годината отразяването на събитията и дейностите на общината счетоводно се постигна чрез съвместната кореспонденция  между първостепенния разпоредител и обособените счетоводства  на второстепенните разпоредители.
Това допринесе за отразяване – изчерпателно  и достоверно на счетоводната информация във финансовия отчет на общината за 2010 г., както и  да се проследи законосъобразността на събитията и анализ на финансовото състояние на общината.
Във връзка с чл. 33, ал.3 от Закона за счетоводството , с цел предоставяне на информация за  активите и  пасивите на общината  се изготвиха оборотни ведомости поотделно за трите отчетни групи/ стопански области/ .Остатъците по сметките в тези оборотни ведомости представят  финансовото състояние на общината преди приключвателните операции даващи сведение за постъпилите  приходи и  извършените разходи през отчетния период. Информацията от същите към 31.12.2010 г. отразява и съдържанието на счетоводния  баланс и финансовия отчет за същия период.
Данните в оборотните ведомости  по  отделни отчетни групи са представени на синтетично ниво чрез счетоводни сметки с четири разряда и представят обобщената счетоводна информация от оборотните ведомости на всички второстепенни разпоредители, която се обобщи в сборна оборотна ведомост от първостепенния разпоредител.
Формата и съдържанието на  сборната оборотна ведомост и баланса на общината към 31.12.2010 г. са в съответствие с изискванията  на чл.33, ал.6 от Закона за счетоводството – двустранна форма , по раздели ,  групи и области,  отразяващи състоянието на активите и пасивите  към началото и края на отчетния период.
Финансовия отчет на общината към 31.12.2010 г. е отражение на всички активи и пасиви, които  общината  има и чрез които осъществява своята дейност. Събитията и сделките са отразени съобразно датата на  възникването им , а не съобразно получаването им.  
Отчета за 2010 г отразява и резултатите от извършената инвентаризация към 31.12.2010 г.
Във връзка със спазване изискването на т.17 от ДДС № 20/2004 г. на Министерството на финансите бяха изпратени уведомителни писма и справки до съответните служби на които общината е предоставила право на безвъзмездно ползване на активи.
Въз основа на тази информация и съобразно изискванията на ДДС № 20/2004 г. на МФ се отразиха счетоводно съответните стопански операции по баланса на общината.
Във връзка с изискването на т.28.4 на ДДС № 20/2004 г. на МФ  се отрази финансовия резултат на акционерните дружества със 100 % общинско участие..
След отразяване на всички операции по прихода и разхода на баланса на общината се извърши преглед на вземанията и задълженията на общината към 31.12.2010 г.
В съответствие с изискванията на т.36.2 от ДДС № 20/2004 г на МФ са  осчетоводени провизии за вземания..
При прегледа на касовата и банкова наличност към 31.12.2010 г. се установи , че няма различие между счетоводната информация и действителната наличност в банката.
При изготвяне на годишния финансов отчет е спазено изискването на ДДС 12/29.12.2010 г. на МФ.Осчетоводени са всички стопански операции, свързани с постъплението на приходи и извършване на разходи за  осъществяване на дейността на общината. Приходите са отразени по съответните приходни сметки от гр. 70, в зависимост от вида им. Разходите са осчетоводени по сметки от гр. 60 – по предназначение на разхода в съответните дейности. Спазен  е и принципа на текущо начисляване на  приходите и разходите за м. декември за текущата година.
Неразплатените разходи  към 31.12.2010 г. на общината са обобщени за всички второстепенни разпоредители и за общината в сборната оборотна ведомост и са осчетоводени по  съответната сметка, като  просрочените са заведени и задбалансово.
Разчетени и осчетоводени са разходите за провизии на персонала при спазване на разпоредбите на т. 4 от ДДС 12/29.12.2010 г. на МФ.
Спазено е изискването на т.5 на ДДС 12/29.12.2010 г., относно съдържанието на информацията по ш.0403 за начален баланс.
Годишния финансов отчет обобщава информация и на стопанските операции, засягащи областта на извънбюджетните сметки и фондове.
Във финансовия отчет на общината намира отражение  и  финансовия общински дълг.
 През 2010 г. общината разплаща дълг по погасяване на закупен на лизинг автомобил.
Финансовите операции от тези дейности на общината са отразени по съответните счетоводни сметки.
При изготвяне на финансовия отчет са анализирани трансферите между  общината и ЦБ в отделните области.
Анализирани са и уточнени и  капиталовите трансфери.Разходите , извършени за тяхна сметка и наличните остатъци към отчетния период са анализирани и осчетоводени.
Във финансовия отчет на общината  за 2010 г. са отстранени и счетоводно отразени пропуските от 2009 г. със което са спазени указанията на Сметна палата дадени в становището към  одитен доклад за 2009 г.
Представения финансов отчет е балансиран – с равнени начални и крайни салда и обороти Изготвен е при спазване принципите   и  изискванията  на законовите уредби и е достоверен източник на информация за финансовото състояние на общината към 31.12.2010г. Може да се използва за анализ и вземане на решения относно дейността на общината през следващи отчетни периоди.
 
07.03.2011.г.
Гр. Тутракан
Кметна община Тутракан:……………..
                                                                                              / инж. Г.Георгиев /
 
 
                                                                       Гл. счетоводител:…………..
                                                                                                          / Н.Ганева /

Прикачени файлове