Процедура BG-RRP-4.024 - подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап II

26/1/2024