Национален план за възстановяване и устойчивост

11/10/2023
 
 
 
 
 
 

ОБЩИНА ТУТРАКАН ПОДПИСА ДОГОВОР № BG-RRP-4.025-0024-C01

ЗА ФИНАНСИРАНЕ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ГР.ТУТРАКАН
Процедура ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ - ПОКАНА 1, инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, финансирана от Национален план за възстановяване и устойчивост
Проектът „Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Тутракан чрез обновяване на системата за улично осветление в град Тутракан" включва изпълнението на мерки за енергоспестяване на уличното осветление на четиридесет улици в гр. Тутракан и предвижда изпълнението на следните дейност:
1. Подмяна на съществуващи осветители с  модерни светодиодни тела с понижени загуби на електрическа енергия, като използването им ще гарантира точно постигане на заложените светлотехнически характеристики със значително по-малка консумирана електроенергия.
2. Въвеждане на система за управление на енергията и използване на възобновяеми енергийни източници.
         Развитието на интелигентното улично осветление е свързано с внедряването на Internet of Things технологии в градската среда. Това спомага за подобряване качеството на живот на населението, оптимизиране на разходите и осигуряване на допълнителни услуги чрез свързаната осветителна инфраструктура. Internet of Things-свързаните системи позволяват регулиране на количеството светлина съобразно атмосферните условия или по предварително зададен график за всеки ден от годината. Едно от най-важните предимства на тази интелигентна свързаност е възможността за повишаване сигурността в населеното място чрез адаптивен отговор на осветлението към различни извънредни събития като пътни инциденти.
 
3. Изграждане на система за мониторинг, автоматизация и управление  на енергопотреблението.
          В системата ще са включени електромери с дистанционно отчитане, което позволява директен достъп за четене в реално време на консумираната енергия.
 
4. Изграждане на фотоволтаична система за покриване на собствените нужди
     
Основна цел на проекта е намаляване отделянето на въглеродни емисии и повишаване на сигурността на доставките на ел.енергия, както и намаляване на енергийните разходи на общината,  подобряване на качеството на уличното осветление и увеличаване на процента на светене,   производството на енергия от възобновяеми източници за собствени нужди. С изпълнението на планираните дейности ще се повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление.
 
Срокът за изпълнение на проекта 18 месеца.
Стойността на проекта е в размер на 578 401,20лв.