Сключени договори по проекти

21/7/2011
Наименование на проекта -обект  Обща стойност на проекта в лева /без ДДС/  Източник на финансиране Договор № 
1 2 3 4 5
1. Основен ремонт на етнографски музей и рехабилитация на крайдунавски парк ІІ част с прилежащи паркови зони       1 524 244,00 лв ПРСР, Мярка 322  №19/322/00152 от 23.10.2009г.
2. Реконструкция на улична мрежа, тротоари                                     ул. „Вежен” – 118 м.                       ул. „Олтеница” –651 м.                                          ул. „Козлодуй” – 170 м.
ул. „Тинтява” – 803 м
ул. „Опълченска”-544 м.
ул. „ Дунав” –349 м.
ул. „Крепостта”- 290 м.
ул. „Раковски” – 430м.;
ул. „Никола Обретенов”–232м;
ул. „Таньо Войвода” – 61 м.;
ул. „Даме Груев” -63 м.;
ул. „Пейо Яворов” 138 м.
ул. „Добри Чинтулов”. -384 м. «
Рехабилитация на Зелени площи по улици „Никола Обретенов” и „Добри Чинтулов»
 1 583 772,00 лв 
 
ПРСР, Мярка 322

№19/322/00323 от 12.08.2010г.
3.       Рехабилитация на общински пътища  и реконструкция на водопроводната мрежа на с.Белица в Община Тутракан                         І. Път -  SLS 1133 - /ІІ-21, Сливо поле-Тутракан/-Нова Черна-Сяново
от км. 1+870 до км. 6+870;

ІІ.Път - SLS 1131- /ІІ-21, Тутракан-Търновци/-Пожарево-Дунавец
от км. 0+060 до км. 6+057;

ІІІ. Път - SLS 2135 - /ІІ-21, Тутракан-Богданци/-Търновци-Антимово
от км. 0+150 до км. 2+300;            IV. Реконструиране на водопровод с дължина 2007м по ул. "10 май"
      3 618 938,00 лв №19/321/00887 от 14.07.2011г.