Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“

10/2/2021